Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність управління підприємством

Автор: 
Богдан Мізюк, Галина Пенцак (Львів, Україна)

Актуальність дослідження. В умовах світової фінансової кризи аналіз зовнішнього середовища набуває дедалі більшого значення, оскільки стан і напрям розвитку зовнішнього середовища певною мірою визначають можливості підприємства щодо локалізації кризи та виходу з неї. На сьогоднішній день актуальність теми дослідження підтверджується потребою постійного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. В статті детально розглянуто основні фактори впливу зовнішнього середовища підприємства державної форми власності, яке підпорядковане державній адміністрації автотранспорту Міністерства транспорту та зв’язку України, на основі якого були виконані дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою дослідження чинників зовнішнього середовища та їх впливу на ефективність управління підприємством вивчені праці таких авторів, як В. Лопатовський, Т. Примак, Б. Мізюк, К. Мамонов, Б. Скоков, О. Короп, що визначали зовнішнє середовище як один з факторів стратегічного процесу.

В. Лопатовський зазначає, що аналіз зовнішнього середовища спонукає керівництво фірми до систематичних і детальних обговорень стану та структури ресурсного потенціалу підприємства [2, c.179]. Т. Примак розглядає зовнішнє середовище підприємства як сукупність суб'єктів господарювання, економічних, суспільних і природних умов, що діють у глобальному оточенні. Кожен з цих науковців визначив перелік факторів зовнішнього середовища та проаналізував їх вплив на діяльність підприємства.

Аналіз праць зазначених авторів показав, що на сьогоднішній день розглядається багато різноманітних чинників, що впливають на ефективність управління підприємством. Однозначності в поглядах, щодо складу чинників як внутрішнього так зовнішнього середовища, які впливають на ефективність управління підприємством, серед різних авторів не існує. При цьому недостатньо уваги приділяється питанням оцінки впливу зовнішніх факторів на підприємство, яке підпорядковане державній адміністрації автотранспорту Міністерства транспорту та зв’язку України.

Метою дослідження є визначення впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємства. Оскільки, визначення факторів впливу зовнішнього середовища на підприємство дає йому час для прогнозування можливостей та розробки таких стратегій, які дозволять перетворити загрози на будь-які вигідні можливості.

Новизна. Наукова новизна полягає у визначенні зовнішніх факторів впливу на підприємство, основною сферою діяльності якого є підготовка робітничих кадрів автомобільних професій.

Виклад основного матеріалу. В ринкових умовах господарювання підприємство є відкритою системою, діяльність якої являє собою взаємодію внутрішнього і зовнішнього середовища. Ці два компоненти постійно перебувають у тісному взаємозв’язку. Залежно від сили впливу чинників кожного середовища, одне з них є домінуючим над іншим і впливає на його функціонування. Діяльність будь-якого підприємства значною мірою залежить від впливу багатьох факторів, які взаємодіють між собою, змінюються в часі, є специфічними для кожної сфери діяльності. Зміни, які відбуваються у світі дедалі більше примушують звернути увагу на зовнішнє середовище підприємства.

Щоб успішно функціонувати на ринку, підприємство повинне чітко визначити параметри дослідження зовнішнього середовища і вибрати чинники, які найістотніше впливають на діяльність фірми. Це чинники її макро- та мікросередовища.

Детально розглянемо зовнішні фактори впливу на Львівський державний обласний навчально-курсовий комбінат (надалі ЛДОНКК).

Фактори зовнішнього середовища можна розглядати як можливості та загрози для підприємства, їх позитивний чи негативний вплив на організацію буде залежати від ефективності управління та адаптивності підприємства. Тому головним завданням керівництва кожного підприємства є ретельне дослідження поведінкового впливу зовнішніх факторів на життєздатність економічної одиниці, своєчасне визначення найсуттєвіших за впливом зовнішніх факторів та оптимізація їх впливу на підприємство.

Фактори зовнішнього середовища характеризуються [3, ст.179]:

- об´єктивний чинник виникнення впливу: умови виникають незалежно від діяльності підприємства і впливають на нього;

- взаємозалежність факторів: сила, з якою змінність одного фактора впливає на інші фактори;

- складність, кількість та різноманітність факторів, що суттєво впливають на підприємство;

- динамічність: відносна швидкість змінності середовища;

- невизначеність: відносна кількість інформації про середовище та ступінь її імовірності.

Діагностика середовища ЛДОНКК здійснюється з метою формування відповідної реакції підприємства на зміну певних чинників для досягнення сформульованих цілей. Дослідження середовища проводиться за такими складовими: зовнішнє, яке охоплює макро- і мезооточення, та внутрішнє середовище.

Аналіз макрооточення здійснюється для того, щоб дослідити загальні умови перебування в зовнішньому середовищі та встановити перспективи її довгострокової життєдіяльності. Як правило, фактори макросередовища є непідконтрольні і однаково впливають на всі організації. Однак на кожну організацію ці фактори впливають по-різному, оскільки це залежить від сфери діяльності. Аналіз макрооточення на ЛДОНКК проводиться з метою визначення рівня впливу на підприємство таких компонент середовища: демографічної, економічної, природної, технологічної, політико-правової та соціально-культурної. Характеристика макрооточення ЛДОНКК у розрізі основних компонент і чинників представлена в табл. 1.

Таблиця 1

Діагностика макрооточення ЛДОНКК

Компонента, чинник

Стан чинника

Тенденції розвитку

Характер впливу на підприємство

1

2

3

4

Демографічна

Чисельність населення

Негативний

Стабільне зменшення населення молодого віку, “старіння нації”

Зменшення кількості потенційних клієнтів у зв’язку з перевищенням смертності населення над народжуваністю

Міграційні тенденції

Високі темпи еміграції

Зменшення населення області

Зменшення кількості потенційних клієнтів

Економічна

Купівельна спроможність населення

Середній

Падає у зв’язку з ростом інфляційних процесів, але в перспективі прогнозується зростання через поступовий вихід країни з кризи

Зменшення кількості потенційних клієнтів через ріст вартості навчання

Природна

Рівень впливу державних органів на інтенсивність ресурсоспоживання

Низький

Можливе підвищення впливу

Призводить до зростання витрат, а значить і цін на навчання та відпливу клієнтів

Технологічна

Темпи технологічних змін

Швидкий

Зростає зацікавленість до якісніших послуг шляхом впровадження нової техніки і технологій

Зростання обсягів наданих послуг через збільшення кількості потенційних клієнтів

Політико-правова

Стан законодавства, яке регулює господарську діяльність

Недосконалий

Можливе покращення

Діють подвійні стандарти (напр., ЗУ “Про ліцензування” і Постанова КМУ “Про акредитацію НЗ”), недосконалість податкового законодавства

Соціально-культурна

Ставлення людей до праці

Достатньо високий

Подальше зростання

Додаткове залучення клієнтів через кращу якість підготовки

В результаті аналізу видно, що більшість факторів макросередовища підприємства знаходяться в негативному стані. Держава не сприяє зручним та інтенсивним умовам розвитку підприємства на ринку. Саме тому, країні необхідні якісні зміни у політико-правовій, економічній, демографічній та інших сферах.

ЛДОНКК – підприємство державної форми власності, яке діє в умовах жорсткої конкуренції з приватними автошколами. Тому, для підприємства важливий аналіз мезооточення, який ґрунтується на результатах таких ринкових сил, як конкуренти, покупці та постачальники передбачає визначення аспектів діяльності, від яких залежить ефективність роботи підприємства загалом. Результати діагностики мезооточення досліджуваного підприємства представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Діагностика мезооточення ЛДОНКК

Компонента, чинник

Тенденції розвитку

Вплив на підприємство

Характер впливу на підприємство

1

2

3

4

Конкуренти

Галузеві конкуренти, які надають аналогічні послуги і реалізують їх на тому ж ринку

Зниження цін на навчання, розширення номенклатури послуг, покращення якості, оперативність надання

Зниження конку-рентоспроможності, скорочення обсягів діяльності

Гнучка цінова політика, розширення номенклатури послуг, підвищення якості послуг з метою більшого залучення клієнтів

Потенційні конкуренти

Розширення діяльності

Послаблення конкурентних позицій на ринку

Пошук нових ринкових можливостей

Покупці

Географічне розташування

Розширення мережі філій та освоєння нових ринків збуту

Збільшення витрат, проблеми контролю з центрального офісу за процесом роботи

Реалізація наданих послуг в інших районах Львівської області та в інших областях України

Ставлення покупців до послуг

Зростання вимог до якості наданих послуг

Орієнтація підприємства на запити і вимоги курсантів

Надання послуг у необхідному обсязі та відповідної якості

Постачальники

Гарантія якості матеріалів та засобів

Удосконалення механізму співпраці через договірну політику

Впевненість у надійності постачальників та якості матеріалів, що постачаються

Налагодження довготривалої співпраці на основі аналізу попередньої діяльності

Пунктуальність виконання замовлення

Можливе покращення

Незадовільна дисципліна постачальників призводить до несвоєчасного виконання замовлення

Укладення угод з чіткою регламентацією умов постачання та вартості

Вартість матеріалів та засобів

Можливе зниження вартості

Зниження собівартості наданих послуг

Ймовірний пошук нових постачальників

 

Наведений аналіз мезооточення ЛДОНКК свідчить, що необхідно стежити за діяльністю як потенційних, так і наявних у даній галузі конкурентів з метою підтримання конкурентних позицій на ринку та збереження статусу “Лідера галузі” (шляхом розширення номенклатури, гнучкої цінової політики, підвищення якості послуг, умов навчання тощо). Основними клієнтами підприємства є фізичні особи віком від 18 років, що проживають на території Львівської області. Однак, у перспективі спостерігаються тенденції до розширення діяльності на інші області України, що призведе до збільшення витрат шляхом створення нових філій комбінату в цих регіонах. Існує також потреба переглянути умови співпраці з наявними постачальниками.

Результати діяльності ЛДОНКК значною мірою залежать від купівельної спроможності клієнтів. Адже в кризовій ситуації при такому рості цін на всі види товарів і послуг в країні населення стало значно біднішим. Це, в свою чергу, зменшує притік курсантів на навчання. Проте вже з початку 2010 року спостерігаються позитивні зрушення в економіці України і тому очікується уповільнення інфляційних процесів, а значить і росту цін, та підвищення купівельної спроможності потенційних клієнтів.

ЛДОНКК слід остерігатися непередбачуваного впливу потенційних конкурентів, кількість яких стрімко зростає на ринку, і постійно оновлювати у своїй діяльності технологію та техніку інтенсивними методами.

Варто також зазначити, що ціни на навчання тримаються, в основному, на стабільному рівні, не зважаючи на жорстку конкуренцію. Підвищення вартості навчання допускається лише при значному підвищенні вартості комунальних послуг, пального, запасних частин та матеріалів.

Висновок: Чинники зовнішнього середовища, які визначають зовнішню ефективність управління, доцільно встановлювати відповідно до суб’єктів зовнішнього середовища, що взаємодіють з підприємством. Саме таке визначення та поєднання чинників, які впливають на ефективність управління підприємством, надасть змогу установити необхідний перелік напрямів, складових і показників процедури оцінки ефективності управління підприємством. Визначення найвпливовіших факторів зовнішнього середовища підприємства дозволяє отримати всю можливу та необхідну інформацію про нього.

Отже, виникає необхідність удосконалення ефективного управління підприємством, що передбачає вирішення наступних завдань: сканування середовища, тобто пошук сформованої інформації, моніторинг середовища – відстеження поточної та нової інформації, прогнозування, тобто спроби створити інформацію про майбутній стан середовища. Аналіз зовнішнього середовища підприємства і врахування факторів макро- і мікросередовища в стратегії розвитку – важливий чинник виживання та ефективне функціонування підприємства в сучасних умовах, що потребує детального відстеження процесів у середовищі, оцінки факторів і встановлення зв'язків між факторами, сильними і слабкими сторонами, а також можливостями і загрозами.

Література:

  1. 1.Вагнер І. Особливості стратегічного аналізу зовнішнього середовища підприємства / І. Вагнер // Університет банківської справи НБУ. 

  2. 2.Лопатовський В.Г. Аналіз зовнішнього середовища підприємства : характерні риси та перспективи проведення. / В. Г. Лопатовський //Хмельницький національний університет, Вісник, випуск 2, ст.179-184.  

  3. 3.Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління: Підручник. / Б.М. Мізюк – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 544 с.

  4. 4.Міщенко А.П., Стратегічне управління: Навчальний посібник. / А.П. Міщенко - К: „Центр навчальної літератури", 2004 .