Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ІНВЕСТИЦІЇ У ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Автор: 
Олена Дудар (Тернопіль)

В умовах зростання міжнародної конкуренції наша країна стоїть перед великою кількістю проблем, таких як відсталість технологічної структури, низький технічний рівень виробничої бази промисловості, недостатнє фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, дефіцит інвестиційних ресурсів з причини нестійкої політичної ситуації. В силу внутрішніх та зовнішніх негативних факторів економіка країни дуже повільно розвивається у напрямі досягнення більш високих технологічних укладів, заснованих на власній науково-технічній основі, за умови, коли наукові та дослідно-конструкторські розробки перетворюються в базовий елемент виробництва. Економіка України в цілому й далі залишається несприйнятливою до науково-технічних нововведень. Саме тому формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної політики, створення потужного інноваційного потенціалу держави є важливими завданнями та умовою становлення економічної незалежності України.

Важливість проблеми визначення стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки України у контексті складової світової економіки за умов гло­балізації сприяла формуванню наукових шкіл, які, зок­рема, очолюють відомі науковці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана — Д. Лук'яненко, А. Поручник, Л. Антонюк, А. Гончарук, Б. Гунський, І. Каленюк, О. Мозговий, Т. Оболенська, Є. Панченко, П. Петрашко, Л. Руденко, С. Сіденко, Н. Титаренко, Т. Циганкова, В. Чужиков та ін. Результати досліджень науковців знайшли відоб­раження в наукових монографіях, статтях наукових видань, навчальних посібниках. Вплив інвестиційної компоненти на міжнародну конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів досліджується науковцями Дніпропетровського національного університету. Результати дослідження викладені в наукових працях та навчальних посібниках І. Сазонця, В. Фе­трової, О. Джусова, О. Сазонець, С Лапушкіної, Т, Гринько та ін. [6].

Метою даного дослідження є визначення стану виробництва високотехнологічної продукції в Україні та перспективних напрямів вкладення інвестицій у наукоємні технології як важливого фактора формуван­ня інноваційного потенціалу держави, здатного у пер­спективі забезпечити значні переваги у міжнародній конкуренції [5].

Аналізуючи впровадження високих технологій на підприємствах України, є доцільним розглянути дві найбільш перспективні галузі України — ракетно-космічну та галузь інформаційних технологій.

Ракетно-космічна галузь України має надзвичайно потужний науковий та технологічний потенціал. Достатній рівень фінансування головних підприємств галузі в минулі десятиріччя та залучення до цієї діяльності талановитої молоді, кращих і найбільш досвідчених інженерних та наукових кадрів забезпечило незалежній Україні чільне місце серед космічних держав світу, участь у провідних міжнародних космічних проектах, можливість створювати надсучасну космічну техніку. В підпоряд­кування Національного космічного агентства Украї­ни (НКАУ) входить понад 40 промислових підприємств, науково-дослідних інститутів та кон­структорських бюро різних форм власності. За 15 років роботи НКАУ та підприємств космічної галузі забезпечено понад 100 пусків ракет-носіїв і виведено в космос понад 180 космічних апаратів на замовлення 10 країн світу. За останні п'ять років обсяги виробництва галузі зросли в кілька разів і сьогодні досягли суми більше 2 млрд грн., з них близько 70 % складає продукція ракетно-космічного призначення, 60 відсотків якої експортується [7].

Одним з тих ринків, що найбільш динамічно розвивається, як у всьому світі, так і в Україні, є ринок інформаційних технологій. Інформаційні технології (ІТ), інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

Широке розповсюдження інформаційних техно­логій у світі неухильно веде до формування інфор­маційного протекціонізму, який визначає поведінку споживачів, а також способи ведення бізнесу в ціло­му. Сьогодні вже стає очевидним, що в середньостроковій перспективі відбудуться суттєві зміни в структурі ринку інформаційно-комунікаційних техно­логій та інших ринків, що дає Україні можливість зайняти відповідні ніші та успішно конкурувати на зростаючому глобальному ринку електронних сервісів та світових товарних ринках.

Розвиток вітчизняної науки і нових технологій в найближчому майбутньому повинен відіграти визначну роль в соціально-економічному розвитку країни. Для цього необхідні відповідні зміни в державній та регіональній інвестиційно-інноваційній політиці:

 • слід змінити пріоритети в державному фінансуванні розвитку космічної галузі та інформаційних тех­нологій шляхом цільового спрямування коштів на реалізацію широкомасштабних міжнародних проектів та на розробку нових технологій [1];
 • реструктурувати діючу систему управління paкетно-космічною галуззю на основі впровадження на підприємствах галузі моделей менеджменту високих технологій на основі застосування сучасних організаційних форм міжнародної кооперації у науково-технічній сфері [3];
 • розробити та впровадити державну систему преференцій для підприємств космічної галузі з метою підтримки комерціалізації космічних послуг та розширення дії міжнародних проектів [4];
 • знизити рівень централізації управління інноваційною та науково-технічною діяльністю провідних університетів держави, шляхом розширення самостійності в управлінні інтелектуальним капіталом та міжнародним науково-технічним обміном;
 • на рівні регіонів розробити стратегічні програми розвитку інноваційних систем; впроваджувати ме­ханізми змішаного фінансування з місцевого бюджету пріоритетних інноваційних проектів шляхом спільно­го інвестування цих проектів з іноземними та вітчизняними компаніями.

 

Література:

 1. Закон України “Про Загальнодержавну комп­лексну програму розвитку високих наукоємних технологій” від 09.04.2004 № 1676-IV — Верховна Рада України // Електронна сторінка Верховної Ради Украї­ни http://zakon.rada.gov.ua. 
 2. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від с 14.09.2006 № 143-V — Верховна Рада України // Елек­тронна сторінка Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua.
 3. Указ Президента України “Про заходи щодо використання космічних технологій для інноваційно­го розвитку економіки держави” від 06.02.2001 № 73/ 2001 // Електронна сторінка Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua.
 4. Указ Президента України “Про заходи щодо подальшого розвитку космічної галузі України” від 10.06.2005 № 933/2005// Електронна сторінка Верхов­ної Ради України http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Інвестиційні стратегії конкурентоспроможної еко­номіки: Моногр. / С. В. Богачев, О.А. Джусов, С.К. Лапушкіна та ін.: Під ред. І.Л. Сазонця. — Дн.: Наука і освіта. 2004. — 416 с.
 6. Гринько Т. В. Механізм формування конкурен­тоспроможності вітчизняних підприємств на міжнарод­них ринках: Монографія. — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005.— 324 с.
 7. Горбулін В. Збереження статусу ракетно-космічної держави – національне завдання України // Стратегічні пріоритети. - № 1 (6). – 2008. – с. 144-152.