Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ЗБАГАЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор: 
Надія Семко (Львів, Україна)

Потреба у фахівцях, які вільно володіють однією, а краще двома європейськими мовами, крім своєї рідної, обізнаних з культурологічними особливостями інших країн, постійно зростає. Саме сьогоднішні студенти завтра стануть діловою елітою, яка повинна володіти англійською мовою на рівні, який би забезпечив їй комфортне спілкування у ділових та професійних ситуаціях.

Одним з аспектів вивчення чужої мови є оволодіння відповідним набором ділової та фахової лексики. Працюючи над англомовною фаховою літературою, зокрема економічного спрямування, студенти насамперед стикаються з великою кількістю незнайомих слів і це може видатися перешкодою для розуміння тексту. Але, як і в текстах з будь-якої іншої спеціальності, в текстах економічного спрямування одні слова трапляються дуже часто, інші - рідше, ще інші - цілком рідко. Щоб ефективно вчитися читати літературу з фаху, потрібно насамперед оволодівати найуживанішою лексикою. Це по-перше.

По-друге, невідомих слів значно менше, ніж видається на перший погляд, бо багато слів мають спільну основу і відрізняються між собою лише суфіксами або/і префіксами. Наприклад: to add- addition - additional -additive. Це потенційний словниковий запас і робота над ним є одним з шляхів збільшення лексичного мінімуму студентів. До потенційного словника належать також інтернаціональні слова, складні слова та термінологічні словосполучення, котрі містять знайомі компоненти, конвертовані слова. Студент визначає значення вказаних слів, не звертаючись до словника а використовуючи різноманітні опори або мовну здогадку [2, с. 97]. Далі зупинимося детальніше на типових для літератури економічного спрямування суфіксальних та префіксальних утвореннях.

Студентам треба акцентувати, що за суфіксом можна визначити не лише частину мови і й часто категоріальне значення слова. Наприклад, якщо слово закінчується на -tion (-ation, -ion), то це іменник з процесуальним значенням (часом зі значенням результату дії). Отже, to add- додавати, прилучати, доповнювати; addition- додавання. Основа іменника на -tion/ -ion часто може бути інтернаціональною і в українській мові такий іменник має еквівалент на -ція/ -сія: function- функція, operation- операція;recession - рецесія.

Суфікс –al є маркером прикметника (часто також з інтернаціональною основою). Щоб вивести український еквівалент від прикметників functional, additional пропонуємо утворити прикметники від українських іменників функція, додавання, це - функційний; додатковий. Отже, для functional еквівалентом буде функційний, а для additional - додатковий.

Майже половина слів у текстах економічної тематики мають суфікси і/або префікси, суфіксальні утворення переважають.

Найчастіше вживані такі суфікси іменників:

1) - er /-or - утворює іменники від дієслівних основ, які називають, головним чином особу або пристосування, що виконує певну функцію, названу основою: stock holder- акціонер, investor- інвестор, remitter- відправник грошових переказів; shipper- експортер.

2) -ing - утворює іменники від дієслівних основ, які називають 1) процес, дію: rationing - нормування; recording - реєстрація 2) результат цього процесу: recording- запис reading- покази;

3) -tion/-ation/-ion/-sion - утворює іменники від дієслівних основ, що означають 1)процес, дію: allocation- асигнування, regulation - регулювання 2)результат цього процесу: installation- обладнання.

4) -ty/-ity - утворює абстрактні (зрідка конкретні) іменники від основ прикметників, що означають якість, стан: productivity- продуктивність; reportability- можливість повідомлення даних; responsibility- відповідальність. їх українські еквіваленти часто закінчуються на -ість / -ність. Отже, суфікси –er /-or), -ing/-tion /-ation/ -ion/ -sion, -ty/ity можна вважати основним морфемним інвентарем іменників сфери економіки, у якій переважають а) назви осіб, б) різних процесів і результатів цих процесів, в0 станів, ознак та умов за яких ці процеси відбуваються. Вказані суфікси є найпродуктивнішими в англійській мові в цілому.

Треба зазначити, що віддієслівні іменники на –ing можна утворити практично від необмеженої кількості дієслівних основ [1, с.45]. Тому значна частина іменників на –ing, що зустрічаються у літературі ділового, є авторськими утвореннями і в словниках не зареєстрована, а це означає, що студент має бути готовим вивести їх значення самостійно.

Найпоширенішими суфіксами дієслів є:

1) - ate calculate - підраховувати, dominate - панувати (на ринку)

2) - en widen - розширювати

3) - ize nationalize - усуспільнювати; popularize - популяризувати

4) - ify modify- модифікувати

5) - ish distinguish – відрізняти

Найпоширенішими суфіксами прикметників є:

1) -al (-ial) economical – економний; structural- структурний;

2) -able (-ible) payable - який треба оплатити; changeable- змінний;

3) -ive sensitive – чутливий;intensive- інтенсивний; competitive-конкурентоздатний

4)-ic public- громадський ; economic- економічний (напр. цикл)

Що ж стосується префіксів, то вони зустрічаються зрідка, за ними не можна визначити частину мови.

Найтиповішими префіксами є:

re- утворює нові слова (іменники, дієслова, прикметники) зі значенням повторності чи виконання дії наново: repricing- перерахунок в інших цінах; reproduction - відтворення; un- приєднується головним чином до прикметників, надаючи їм заперечного значення:unrated- неоподаткований; unsaleable - що не може бути проданим;

in- виділяється в різних частинах мови, звичайно вказує на:

  • рух всередину (чогось): input - ресурс, вклад;

  • заперечення: insolvency- неплатоспроможність.

Працюючи над фаховими текстами, треба орієнтувати студентів на те, що:

Більше ніж половина термінів у текстах економічної тематики функціонують як термінологічні словосполучення з двома та більше компонентами. Останній компонент завжди основний (опорний) і перекладається іменником у називному відмінку (interest rate - процентна ставка). Комбінація іменник + іменник (N+N) трапляється найчастіше. Лівий компонент тут завжди є означенням до опорного і його можна перекладати:

а)прикметником (business data- комерційна інформація; customs declaration– митна декларація);

b) іменником у родовому відмінку (demand curve- крива попиту; budget deficit - дефіцит бюджету);

с) іменником з прийменником (birth data- дані про народжуваність; bond debt - борг за облігацією; claim debtor- боржник за позовом; sick pay deduction - відрахування на лікування);

d)іменником з прийменниковою конструкцією (bank debits- сума дебетових списувань за депозитними рахунками у банку; job demand- попит на робочі місця).

Багатокомпонентні словосполучення є фактично сукупністю двокомпонентних сполучень. Найпоширенішими є сполучення з декількох іменників, розташованих ланцюжком:N+N+N, або N+N+N+N.

Але зв’язки між компонентами можуть бути різними.

Найчастіше бувають такі відношення між компонентами: (N1+N2) + N3, тобто спочатку розглядаємо два перші компоненти за правилом, описаним вище. Перекладена фраза є означенням до N3 (опорного компонента). Наприклад, у словосполученні production control department спочатку розглядаємо перші два компоненти –production control, останній з яких control, як було підкреслено вище, перекладаємо іменником у називному відмінку: що? control - керування; яке керування? production- виробництвом (перекладаємо іменником в орудному відмінку). Отже маємо фразу керування виробництвом. У термінологічному сполученні production control department перші два компоненти production control (керування виробництвом) виступають означенням до останнього компонента department- відділ (називний відмінок). Який відділ? Production control - керування виробництвом. Отже, production control department- відділ керування виробництвом

Відношення між компонентами можуть бути й іншими: N+(N+N), тобто кожен лівий компонент відноситься безпосередньо до опорного, а між собою вони ніяк не пов'язані. Наприклад: city procurement agency- Що? agency- організація (називний відмінок), яка організація? –city- міська (родовий відмінок), ще яка? procurement - постачальна (закупівельна). Отже, city procurement agency- міська організація у справах постачання. Проте такий тип відношень між компонентами трапляється зрідка.

У чотирикомпонентних словосполученнях найпоширенішим є тип (N+N)+(N+N). Це фактично, сукупність двох двокомпонентних сполучень.

Ліві компоненти можуть бути представлені не тільки іменниками, а й іншими частинами мови - прикметниками, дієприкметниками теперішнього та минулого часу, числівниками тощо. Наприклад: restricted approach- вузький підхід; administrative area- адміністративна одиниця. Що більше компонентів у термінологічному словосполученні, то більша ймовірність, що ліві компоненти будуть представлені іншими частинами мови (не іменниками).

Потенційний словниковий запас становлять також конвертовані лексичні одиниці. Вони достатньо часто зустрічаються у текстах економічного спрямування: demand – to demand, supply – to supply, export – to export, import–to import. Їх переклад зазвичай не становить для студентів особливої проблеми. Проблема швидше полягає у визначенні функції лексичної одиниці у структурі речення. Наприклад:The US should focus on improving its overall economic competitiveness … . Якщо студент визначив, що focus це дієслово (а не іменник), то він правильно зрозуміє суть речення, у гіршому випадку він перекладе це слово як «сфокусується» замість «сконцентрується» чи «зосередиться». Проте, в окремих випадках студентам важко знайти правильний український відповідник. Це, зокрема стосується таких лексичних одиниць як, наприклад, result – to result, оскільки від українського іменника «результат» не можна утворити дієслово. Викладачеві треба особливо наголошувати подібні випадки.

Інтернаціональні слова дуже характерні для науково-технічної літератури і тексти економічного спрямування не є винятком. Правда, інтернаціоналізми не завжди мають однакове значення в обох мовах. Проте, обізнаному читачеві можуть значно полегшити процес перекладу.

Вміння правильно розпізнавати підказки, здогадуватися про значення слова за словотворчими моделями необхідно розвивати. Роботу над потенційним словниковим запасом треба проводити у декілька етапів. Спочатку словотворчі моделі треба представити, вибравши оптимальну форму, найкраще у вигляді формули; другий етап – це запам’ятовування і третій - автоматизація навичок впізнавання словотворчих засобів.

Література:

  1. Беляева Т. М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке: навч. посіб. / Т.М. Беляева. – Москва: Высшая школа, 1979. – 184с.

  2. Ігнатюк Н.А. Робота з потенційним лексичним матеріалом при навчанні дорослих учнів читання текстів з спеціальності / Н.А. Ігнатюк, Н.Д. Соловйова // Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як?: тези / Дніпропетровськ: ДУЕП, 2006. – С. 97 – 98.

Сeмко Надія Михайлівна

к.філол.н., доцент.