Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

МОРЕХІДНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНІЧНОГО ФЛОТУ ОНМА : МИ ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОРЯКІВ

Автор: 
Анатолій Опарін, Ірина Корінна (Одеса, Україна)

Вступ. У дитинстві кожен з нас мріяв про море.

Хлопчики мріяли про те, як будуть стояти біля штурвала великого судна та спрямовувати його курс на схід сонця. Дівчата уявляли себе Асоллю, яка чекає на свого капітана. Мрії багатьох з них здійсняться, але до того їм ще потрібно буде пройти великий та важкий шлях – шлях навчання та становлення особистості.

Саме завдяки таким навчальним закладам, як Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії, підлітки долають той шлях до своєї мрії.

Коледж готує фахівців за спеціальностями : «Судноводіння на морських шляхах», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Будівництво гідротехнічних споруд» та «Експлуатація електрообладнання і автоматики суден». Приймають до коледжу на базі дев’яти класів загальноосвітньої школи, термін навчання чотири роки для здобуття диплому молодшого спеціаліста та додаткові два роки для отримання диплома про базову вищу освіту (диплом бакалавра). Після третього року навчання курсанти морських спеціальностей проходять обов’язкову навчально-виробничу практику на суднах, де набирають необхідний плавценз (12 місяців), для того щоб отримати разом з навчальним дипломом так званий «робочий диплом» (диплом вахтеного механіка, штурмана, електромеханіка відповідного розряду), який дозволяє працювати на діючих морських та річкових суднах.

Слід зазначити, що у підготовці спеціалістів коледж базується не тільки на вимогах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а й на вимогах Міжнародної морської організації (IMO), так як у випускниках коледжу зацікавлені не тільки вітчизняні суднохідні компанії а і закордонні. Річ у тім, що українські моряки у світовому рейтингу працевлаштування морських офіцерів посідають третє, а за деякими даними друге місце. Загальна кількість іноземної валюти, яку щорічно ввозять українські моряки до держави, складає близько 1,5 мільярда доларів, що є досить суттєвою фінансовою підтримкою для внутрішнього ринку України.

Головною метою навчання у коледжі є формування системи професійних знань та умінь з загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Знання, здобуті під час навчання успішно застосовуються випускниками в роботі на суднах морського та річкового флоту на посадах, передбачених кваліфікаційною характеристикою спеціальностей та у відповідності з вимогами міжнародної конвенції ПДНВ 78/95 (Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків і несення вахти : International Convention for the Standards of Training, Certification and Watchkeeping, STCW ).

Колектив коледжу створив комфортні, сучасні умови для навчання курсантів, побудував навчальну і виховну роботу закладу так, щоб Держава та світова спільнота отримали високоякісного, компетентного фахівця, творчу та цілісну особистість.

Міжнародні вимоги на сторожі якості навчання. Двадцять перше століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства. Якість людського потенціалу, рівень освіти та культури всього населення – все це має рішуче значення для економічного та соціального розвитку держави. Головне завдання освіти починається зі шкільного виховання та продовжується майже до першого робочого дня спеціаліста – компетентної особистості, яка володіє не тільки знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а й вміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи отримані знання та бере на себе відповідальність за свою діяльність. Розвиток науки і техніки, постійне удосконалення морського та річкового флоту і підвищення його технічного рівня вимагають високоякісної та різнобічної підготовки спеціалістів – моряків.

У рамках ПДНВ 78/95 в законі України стаття 11 [1] «Сприяння технічному співробітництву» є пункти про надання технічної допомоги щодо:

а) навчання адміністративного та технічного персоналу;

б) утворення навчальних закладів для підготовки моряків;

в) оснащення обладнанням і посібниками навчальних закладів;

г) розробки відповідних програм підготовки, у тому числі проходження практики на морських суднах;

д) проведення інших заходів з підвищення кваліфікації моряків.

Ці пункти базуються в основному на національній, субрегіональній чи регіональній основі для подальшого сприяння здійсненню цілей і завдань Конвенції, враховуючи при цьому конкретні потреби держави, яка розвивається у даному напрямку.

Програмне забезпечення навчального процесу у коледжі орієнтоване на міжнародні вимоги IMO та вимоги вітчизняних а також іноземних суднохідних компаній, які співпрацюють з коледжем та беруть курсантів на посади кадетів під час проходження навчально-виробничої практики. Значні зміни з урахуванням сучасних вимог були внесені у зміст STCW у 2010 році на конференції у м. Маніла (Філіппіни) [2]. Програми спеціальних дисциплін базуються на таблицях компетентності, які рекомендовані IMO.

«Якість освіти» базис структури навчального процесу та сучасні технології контролю навчального процесу. Слово «якість» досить широко застосовують як у побуті, так і у діловому спілкуванні та в теоретичних наукових дослідженнях. Інтуїтивно розуміння терміну «якість» не викликає ніяких питань у кожної досвідченої людини. Але сучасне використання цього терміну у навчально-методичній роботі потребує обговорення та пояснення.

З огляду на це, говорячи про освіту та процес навчання у коледжі, хотілось би зупинитися на об’єктивістському підході оцінки «якості». Саме він, з нашої точки зору, є найважливішим, так як дає можливість об’єктивного вимірювання та порівняння результатів якості навчання різних курсів та спеціальностей коледжу. Для цього у коледжі розроблено пакет «Стандартів підприємства», які регламентують ці напрямки.

Дані, які ми отримуємо завдяки автоматизованій системі управління навчальним процесом, дає програмний пакет «Деканат». Ця система програмного забезпечення дозволяє провести порівняльну оцінку, зробити висновки та скласти план подальшого вдосконалення навчального процесу.

До програмного пакету «Деканат» входять такі складові компоненти: навчальний план; навчальний процес; розклад занять; студент; викладач.

Зважаючи на те, що сучасні вимоги IMO та ринку праці до спеціалістів морського профілю досить жорсткі, виникає необхідність часто переглядати навчальні плани. Виявляється невідповідність між консервативними методами освіти і бурхливим розвитком морського транспорту. Вирішити цю проблему дозволяє пакет «Навчальний план» - програма для створення, редагування та компоновки навчальних планів.

За допомогою програмного пакету «Студент» створена єдина база даних курсантів коледжу. У рамках цього пакету керівництво коледжу здійснює комплексний підхід щодо контролю успішності курсантів як посеместрово так і поточно, а також проводить аналіз відвідування занять курсантами коледжу. Система дозволяє контролювати ці напрямки відразу, так би мовити, з чотирьох боків: навчальний відділ; завідувачі спеціальностей; курсантське самоврядування; батьки курсантів (інформація надана на офіційному сайті коледжу на сторінці «Для батьків та крюінгу», що значно спрощує систему повідомлення батьків про результати навчання їхніх дітей).

На підставі отриманих аналітичних даних адміністрація коледжу здійснює оперативні заходи по удосконаленню виховної та навчальної роботи, проводить «Моніторинг якості» (quality monitoring) – та визначає «рівень» якості, що, до речі, пов’язано і з професійним рівнем викладачів та ефективністю практичних напрацювань у розвитку технічної бази коледжу. Для цього у навчально-методичному відділі розроблено систему рубіжного контролю (на даний час система вдосконалюється з використанням програмної оболонки «Колоквіум»). Це дає можливість якісно поетапно контролювати рівень засвоєння програмних дисциплін курсантами відповідно до сучасних вимог при підготовці фахових спеціалістів морського напрямку.

Бакалаврат коледжу від початку його заснування працює за звичною для європейської освіти «Кредитно-модульною» системою. Цікава ця система поетапною оцінкою знань курсантів. Застосування її спонукало адміністрацію коледжу до впровадження інтерпретованої кредитно-модульної системи на молодших курсах коледжу.

Головна мета такої системи надати курсантам можливість складання «невеличких заліків» по кожному тематичному або лабораторно-практичному розділу з послідовним накопиченням балів. Це дає змогу наприкінці семестру, підрахувавши суму балів, одержати оцінку, залікову або екзаменаційну, без обов’язкового складання заліку чи іспиту. Розроблена методика нарахування балів дозволяє курсантам самим контролювати своє навчання, а при необхідності курсант може підняти суму балів, виходячи на залік або іспит. Система рейтингу з градацією балів та переведення в звичну для всіх нас п’ятибальну оцінку дає можливість викладачу більш об’єктивно оцінити знання курсанта. Ні для кого не є секретом, що іноді перед викладачем постає проблема, як виставити оцінку курсанту (студенту), якщо він до четвірки трохи недотягує, але трійка значно знижує його особистий рівень знань з дисципліни. Тому рейтингове накопичення балів – це найкращий вихід у даній ситуації.

Для загального контролю знань у коледжі адміністрація раз на семестр проводить «Директорський контроль». Аналіз результатів контролю обговорюють на засіданнях Циклових (предметних) комісій, Методичної та Педагогічної Рад, на засіданнях спеціальностей. Таке всебічне обговорення дозволяє виробити стратегію викладання дисциплін, виявити «проблемні дисципліни», надати рекомендації по вдосконаленню методики викладання або взагалі розробити нові підходи до викладання з урахуванням специфіки дисципліни та психології підлітків. Наприклад за однією з профільних морських дисциплін «Англійською мовою», у коледжі регулярно проводять позакласні навчально-виховні заходи: «Історія флоту Британії», «Історія морського піратства», «Англійський клуб». У рамках навчального процесу у коледжі постійно організовують профільні конференції, диспути, круглі столи, брейн-ринги з математики, фізики, хімії, історії тощо. Така методика вільного позакласного спілкування з підлітками дозволяє краще розкрити інтелектуальний потенціал курсантів, ще більше зацікавити їх сухою, академічною дисципліною, налагодити виховну роботу та багато чого іншого.

Звісно, у загальній системі аналізу якості освіти, не обійтися без високого професійного рівня викладачів, належного технічного оснащення коледжу. Наростаючий потік інформації у будь-якому напрямку сучасної науки, підвищує рівень вимог до вступників у вищі навчальні заклади. Це, як правило, призводить до розриву між рівнем сучасних вимог вищої школи та роботодавця і базових знань, які дає середня школа. Тому викладання великого обсягу навчального матеріалу неможливе без використання новітніх технологій навчання. Адміністрація коледжу, розуміючи це, активно підтримує викладачів коледжу, які підвищують свій професійний рівень, навчаючись у аспірантурах та магістратурах вищих навчальних закладів України. А для вдосконалення навчального процесу більшість кабінетів з фахових та предметних напрямків оснащені мультимедійними системами, LCD-панелями, проекторами у комплексі з ноутбуками (п’ятнадцять комплектів). На всіх чотирьох спеціальностях є аудиторії, обладнані тренажерами - сімуляторами. Загальна кількість комп’ютерів, що забезпечують навчальний процес коледжу – 300 одиниць сучасної техніки, яка постійно поновлюється. Заняття, що проводять у лабораторіях, дозволяють, використовуючи фахове програмне забезпечення, виконувати завдання з максимальним наближенням до реальних умов праці моряків. Для викладачів коледжу досить звична ситуація: ввійти в аудиторію на заняття не з конспектом лекцій або підручником, а з ноутбуком, планшетним комп’ютером або електронною книжкою і одразу підключитися до моніторів або телевізійних панелей та налагодити вихід до Інтернету і розпочати сучасну, динамічну, яскраву лекцію. Курсанти коледжу також мають змогу працювати на заняттях за власним ноутбуком в одній мережі з викладачем. Програма «Колоквіум» дозволяє робити перевірку виконаного на занятті завдання у режимі on-lain, це значно полегшує роботу викладача та економить «дорогий» для педагога час.

Завершальний етап формування майбутнього професіонала. Нарешті час навчання у коледжі добігає кінця. Майбутні фахівці повинні зробити останній крок – скласти випускні іспити. Це дуже відповідальний момент, бо до складу Державної екзаменаційної комісії входять викладачі коледжу, провідні спеціалісти з Інспекції по підготовці та дипломуванню моряків, і, що є дуже важливим, роботодавці (представники вітчизняних суднохідних компаній та іноземних судновласників в Україні).

Тому наші випускники повинні показати такий рівень знань, який відповідав би одразу кільком напрямкам вимог: академічним, фаховим та міжнародним. Випускникам Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії доводиться працювати на всіх типах суден, майже у всіх куточках Світового океану, під прапорами різних держав. І кожен раз, йдучи в море, вони «беруть» до свого особистого вантажу всі знання, що здобули під час навчання у коледжі.

Саме тому найголовніша оцінка діяльності колективу Морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії – це не нагороди та грамоти, яких за час існування коледжу було дуже багато, а високе визнання наших випускників міжнародними морськими організаціями, і те що серед випускників коледжу щороку зростає кількість тих, хто посідає найвищі командні посади на суднах і в Морських організаціях.

 

Література:

  1. Закон України № 464/96 – ВР від 01.11.1996 р. про «Приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року», стаття 11.

  2. Манільська конференція 2010 року. Резолюції: 6, 7, 10, 11.