Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ІНЖЕНЕРНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ

Автор: 
Н. І. Юрчишин, Н.С. Юкало (Бережани, Україна)

 

Впровадження сучасних інформаційних технологій та ускладнення процесу праці визначають в даний момент необхідність оволодіння студентами-аграріями широким спектром знань і умінь. Проте можливості самої людини, її низька мотивація до навчання, відповідно продуктивність засвоєння знань не дозволяють досягти належного рівня компетенцій в освіті необхідних з точки зору об'єктивних потреб суспільства. Все це визначає можливість впровадження якісно нових підходів, змісту освіти. Перехід до таких методів навчання, при яких відбувається збільшення обсягу придбаних знань, що вирішуються не за рахунок збільшення трудозатрат і часу навчання, а за рахунок кардинального поліпшення якості освітніх послуг, можливий за допомогою інтенсифікації навчального процесу.

Стандартизація навчального процесу дозволить зробити його стійким, ефективним і контрольованим. Ефективним способом стандартизації є паспортизація як навчальних дисциплін, так і всього процесу навчання в цілому. Тому аналіз різних педагогічних підходів до розробки паспортів дисциплін, вироблення оптимізованих підходів до методик їх складання є проблемою оптимальною і на часі.

Загальним проблемам процесу оптимізації навчання присвячені дослідження Ю.К.Бабанського, І.М.Бендери, В.П.Беспалька, А.П.Верхоли, І.І.Дьяченка, В.І.Загвязинського, І.А.Зязюна, Т.А.Ільїної, І.Я.Лєрнера, І.П.Підласого, М.М.Поташника, О.С.Падалки, В.П.Скалозуба, Н.Ф.Тализіної, С.Л. Рубінштейна та ін.⌠1,2,3,4⌡. Окремі питання паспортизації розглядали, як супутні до основних напрямів досліджень в Г.Б.Гордійчука, П.Г.Лузана.

В наукових дослідженнях недостатньо розкриті питання регламентування змісту та загальних вимог до оформлення паспортів, їх структури. Повністю відсутня інформація особливостей паспортизації суб’єктів навчального процесу — науково -педагогічних працівників, керівників підрозділів, допоміжного персоналу. Необґрунтовані методичні підходи до паспортизації організацій, підрозділів,

заходів. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються в світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її випереджувальний характер

Для забезпечення якості навчання та інтенсифікації навчального процесу в освітньому закладі доцільно створити продуману, стабільну, надійно функціонуючу систему навчання. Створення такої системи є досить складною справою, що вимагає ломки стереотипів мислення багатьох досвідчених і заслужених працівників. Необхідно поетапно створювати та впроваджувати технологію інтенсифікації в навчальний процес. Над питаннями оптимізації навчального процесу у вищій школі ведуть роздуми і дослідження українські вчені-педагоги.

Багато з них вважає, що цю проблему вирішує компетентнісна освіта. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей та життєво необхідних знань

За таких умов активний пошук інструментів побудови ефективного навчального процесу для масового навчання, які б гарантовано забезпечували успіх у руках звичайного педагога є актуальною потребою часу. Потрібно знайти такі дидактичні засоби навчання, які б змогли перетворити процес навчання на технологічний процес. Тому доцільно виділити загальні правила і принципи технологій навчання

- принцип педагогічної доцільності : жодна ідея педагога не має бути осторонь від запланованих цілей,

- взаємозв’язок викладання і навчання,

- організація контролю на кожному етапі навчання,

- стимулювання творчої діяльності студентів,

- різноманітність форм і методів навчання.

На думку О.Ю. Павлушко у організації навчально-виховного процесу важливу роль відіграють працівники вузів. Їх діяльність безпосередньо пов'язана з плануванням занять, вибором форм, методів та засобів навчання, керівництвом самостійним пізнавальним процесом тих, хто навчається. У той же час сам студент бере участь у організації навчально-пізнавальної діяльності.

Якість розв’язання задач, поставлених у цей час перед вищою школою України, істотно залежить від рівня організації навчального і наукового процесів. Перспективним напрямком розв'язання такого протиріччя є автоматизація процесів управління навчальним закладом, пов'язаних із прийняттям стратегічно важливих рішень, що потребують ретельного обґрунтування і особливої уваги з боку керівника.

Для успішної діяльності вищої школи в сучасних умовах необхідно удосконалювати навчальну, науково-педагогічну та управлінську роботу, за рахунок створення систем організаційного управління, які б базувались на сучасних інформаційних технологіях та реалізовували б нові задачі оптимального управління процесами і об’єктами ВНЗ.

Паспортизація навчального процесу в аграрних вищих з закладах передбачає розробку і використання паспортів дисциплін, лабораторій, робочих місць і паспорта викладача. Саме паспортизація навчального процесу дає можливість чітко сформулювати предмети , зміст освіти,раціонально використовувати навчальний час, регламентувати роботу студента і чітко, логічно спланувати навчальну роботу викладача.

Педагогічні умови, що сприяють формуванню успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу:

- постійне вдосконалення професійної компетентності викладача ВНЗ;

- організація педагогічно доцільної взаємодії зі студентами та створення кожному студенту ситуації успіху.

Діяльність викладача регламентована навчально-методичними документами. Укладаючи тематичні плани і програми, кафедра враховує наявний досвід викладання дисципліни, вирішує складні проектувальні проблеми, При цьому обов’язково враховується спеціалізація тих, хто навчається, їх обізнаність у предметі .

Тому аналіз різних педагогічних підходів до розробки паспортів дисциплін, вироблення оптимізованих підходів до методик їх складання є проблемою актуальною і на часі.. Саме правилам формування паспортів з дисциплін, як однієї із складових частин паспортизації навчального процесу у вищих аграрних вузах, присвячені наші дослідження. Питання паспортизації у вищих навчальних закладах потребує на даний момент більш детального аналізу.

Література:

  1. Антропов В.А. Организация самостоятельной работы студентов / В.А.Антропов, Н.И.Шаталова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-т путей сообщения, 2000. – 76 с.

2. Бендера І.М.Організація самостійної роботи студентів

агроінженерних спеціальностей у вищих навчальних закладах.Навчальний посібник.-Абетка .,2009.-383 с.(147-199).

3. Бендера І.М. Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-механіків сільського господарства на принципі наскрізності. Неперервна професійна освіта. Теорія і практика: науково-методичний журнал. – К., 2003. – Вип. 2.– 245 с. (С. 133–144).