Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ПАКЕТУ MS OFFICE ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Автор: 
Зоряна Андрушко (Дрогобич, Україна)

 

Сучасні технології забезпечують рівний доступ до знань та інформації, дають нам змогу подолати бар’єр часу і відстані, спілкуватися з колегами та друзями незалежно від місця де ми знаходимось, збагачуючи наш досвід та збільшувати наші можливості. Використання пакету офісних програм MS Office може допомогти студентам та викладачам реалізувати свій потенціал при вивченні розділу «Гілбертові простори» з дисципліни «Функціональний аналіз».

Технічним завданням роботи є створення портфоліо. Портфоліо повинен складається із публікації та презентації.

Презентація на тему «Функціональний аналіз у гільбертових просторах» покликана для усного ознайомлення аудиторії з одним із розділів дисципліни. Тут стисло сформульовано основні положення, використано різні мультимедійні засоби і можливості.

Сучасному викладачу часто потрібно готувати і прово­дити публічні виступи як у межах своєї аудиторії, так і поза нею. Цьому сприяють засоби PowerPoint, що є складовою частиною пакета MS Office. Вони дають змогу за допомогою ПК досить швидко підготувати набір слайдів, що супроводжує виступ. Цей набір називається презен­тацією. Для пожвавлення сприйняття матеріалу викорис­товуються анімаційні засоби, які створюють ілюзію руху як окремих елементів слайда (формул, графіків), так і послідовності цілих слайдів під час переходу від поточного слайда до наступного. Наприклад при поясненні тривімірного евклідового простору студентам наочно проедставляється схема побудови вектора, що не лежить у площині. Виконання кожного ефекту можна здійснити автоматично задавши час появи або поступово викликати дію вказівкою викладача.

Дана презентація складається із 15 слайдів. Кожен слайд містить коротку інформацію (окремі теореми та означення), з параграфу «Гільбертові простори» (Рис 1).

 

Рис 1. Вигляд слайду на тему „Гілбертові простори”

Для відображення повних речень (теорем, тверджень та означень), розрахованих на читання однією людиною створена публікація, за допомогою програми Microsoft Publisher, на тему «Функціональний аналіз у гільбертових просторах». Даний інформаційний бюлетень сприятиме розвитку в студентів критичного мислення, допоможе краще зрозуміти основні концепції теми. Поряд із текстом, відображені схеми та графіки, які допомагають наочно зрозуміти хід роботи досягнення розв’язку конкретної задачі (Рис 2,3).

Рис 2. Перша сторінка публікації

При створенні інформаційного буклету були включені такі оформлення: сірий фон та емблема у верхній області сторінки, що уже використовувалась при створенні презентації. Текст легко читається. Фон неяскравий і добре пасує до кольору тексту та графіки. Графічні дані стосуються теми публікації та допомагають розкрити її зміст.

Робота містить п’ять статей, має корисні та актуальні дані, що повністю розкривають тему.

Схема публікація:

  • перша сторінка містить основні означення з теми «Гілбертові простори», структуру розділу та зміст публікації.

  • друга сторінка описує використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні функціонального аналізу.

  • на третій, сформульовано історію виникнення функціонального аналізу, як самостійної дисципліни та означення гільбертового простору.

  • четверта сторінка призначена для ознайомлення студентів з загальними положеннями, що будуть викладатись на курсі «Функціональний аналіз» та знайомить з відповідною літературою.

Рис 3. Внутрішня будова публікації

Висновки

Розвиток і поширення інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності людини призводить до необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Таким чином виникла потреба впроваджувати новітні технології в галузь вивчення математичних дисциплін. З метою допогти викладачу та студентам в освоєнні нових тем було створено портфоліо для вивчення однієї з тем функіонального аналізу.

Описане портфоліо складається з презентації та публікації створеними засобами пакету прикладних програм MS Office на тему «Функціональний аналіз у гільбертових просторах». Тут стисло сформульовано основні положення теми: Гільбертові простори, Ортогональні системи елементів, Ортогоналізація системи лінійно незалежних векторів, Ортогональні системи функцій. Ряди Фур’є, Теорема про представлення лінійного функціоналу в гільбертовому просторі, Спряжені оператори в гільбертовому просторі, Самоспряжені оператори в гільбертовому просторі, Власні числа та власні елементи самоспряженого оператора, Спектральне розвинення самоспряженого оператора.

Для створення вказаного портфоліо використано різні мультимедійні засоби і можливості програм Microsoft PowerPoint та Microsoft Publisher.

Портфоліо та методика його впровадження використані при вивченні теми «Функціональний аналіз у гільбертових просторах» для навчання студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Література:

  1. Григорович В.Г., Кишакевич Ю.Л., Колінко З.В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні вищої математики // Інформаційні технології в навчальному процесі. Всеукраїнський науково-методичний семінар. – Одеса: Астропринт, 2007 р. С. 47-50.

  2. Кишакевич Ю.Л. Елементи функціонального аналізу. Навчальний посібник .–Дрогобич, 2001.

  3. Колмогоров А.Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. М., Наука, 1976.

  4. Організаційно-методичне забезпечення освітньої діяльності. Том 1. Частина 1. – Дрогобич, 2001.– 76 с.

  5. http://www.itlt.edu.nstu.ru/mspowerpoint.php/