Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор: 
Олена Мартинчук (Київ)

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освітньо-виховної системи в Україні та модернізації дошкільної освіти підвищується рівень вимог до професійної підготовки педагогів, зокрема до володіння теоретичними основами і практичними уміннями організації науково-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти, що є необхідною умовою здійснення професіоналами дошкільного профілю компетентного керівництва всіма підрозділами галузі.

Нові проблеми в системі дошкільної освіти вимагають змін мислення педагогічних колективів щодо забезпечення нових підходів до організації педагогічної діяльності дошкільного навчального закладу. Увага акцентується на ефективності процесів соціалізації, індивідуалізації розвитку особистості дошкільників. У зв’язку з цим гостріше постає проблема підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», котрі здобувають кваліфікацію «Інспектор-методист з організації освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів та управління в системі дошкільної освіти», до організації і проведення експериментально-дослідної роботи, адже застарілі методи та форми методичної роботи вже не спрацьовують. Особливо значущим є формування компетентності педагога, його особистісно-професіональних якостей та особистого стилю роботи в режимі інноваційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні і методичні передумови розробки проблеми підготовки педагогів дошкільної освіти до забезпечення організації і проведення педагогічних досліджень в дошкільних навчальних закладах закладено у наукових дослідженнях: А. Богуш, І. Дичківської, Т. Люріної, Л. Машкіної, Т. Піроженко, Т.Поніманської та| ін.

Втім, незважаючи на зростаючий науковий інтерес до цієї проблеми та потребу практиків, варто зауважити, що фундаментальних і прикладних досліджень з проблеми підготовки інспекторів-методистів з організації освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів та управління в системі дошкільної освіти практично не існує.

Метою статті є визначення змістового компоненту підготовки майбутніх педагогів до організації та проведення педагогічних досліджень у дошкільних навчальних закладах, формування у них методологічної культури, що є необхідною передумовою якісного забезпечення процесу впровадження експериментальної та інноваційної діяльності в сучасному дошкільному навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу дослідження.

У зв’язку з модернізацією дошкільної освіти актуальною вбачається проблема підготовки сучасного керівника дошкільного навчального закладу до організації і проведення експериментальної роботи, управління інноваційним процесом у закладі, що дасть змогу впорядкувати процес інноваційного пошуку педагогів, виявити найефективніші технології, в результаті чого підвищуватиметься якість освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. На виконання цих завдань спрямований курс «Організація і проведення педагогічних досліджень» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Дошкільне виховання».

Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами і практичними уміннями організації науково-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти, сформувати уміння здійснювати збір, вивчення, аналіз, узагальнення, впровадження ефективних технологій в освітній процес дошкільного навчального закладу, що забезпечуватиме необхідний прогресивний поступ у розвитку системи дошкільної освіти.

Завдання курсу:

 • аналіз методологічних і теоретичних основ організації і проведення педагогічних досліджень в дошкільній освіті;
 • ознайомлення з організаційно-педагогічними умовами і методикою впровадження педагогічних інноваційних технологій виховання і навчання дітей дошкільного віку в освітній процес дошкільного навчального закладу;
 • вивчення технологій управління інноваційними процесами в дошкільному навчальному закладі;
 • формування професійного інтересу у майбутніх педагогів до здійснення педагогічних досліджень у системі дошкільної освіти.

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань: методологічні основи організації і проведення педагогічних досліджень, основні етапи, принципи наукового педагогічного дослідження, умови ефективного здійснення науково-педагогічного дослідження, оформлення і впровадження результатів наукового дослідження в практику роботи; нормативний супровід та документальне забезпечення дослідно-експериментальної роботи в дошкільному навчальному закладі, організація і проведення експериментальної та інноваційної освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду в дошкільному навчальному закладі.

Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

 • аналізувати методологічні і теоретичні основи організації і проведення педагогічних досліджень в дошкільній освіті віти;
 • аналізувати теоретичні засади здійснення інноваційної діяльності в сучасному дошкільному закладі;
 • опрацьовувати наукову та методичну літературу з проблем організації і проведення педагогічних досліджень в дошкільній освіті та здійснення інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі;
 • опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з інноваційними технологіями і передовим педагогічним досвідом навчання і виховання дітей дошкільного віку;
 • розробляти програму експериментально-дослідної роботи дошкільного навчального закладу за визначеним напрямом;
 • використовувати методики діагностики інноваційного потенціалу педагогічного колективу з метою психолого-педагогічного супроводу експериментально-дослідної діяльності в дошкільному навчальному закладі;
 • аналізувати технології управління інноваційними процесами в дошкільному навчальному закладі.

Одержані знання та уміння допоможуть майбутнім інспекторам-методистам і керівникам дошкільних установ забезпечити організацію і проведення експериментальної та інноваційної освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі; ефективно управляти інноваційними процесами в дошкільній освіті [1; c. 316-330].

Однією з умов ефективного здійснення науково-педагогічного дослідження є наявність у майбутніх керівників дошкільної освіти методологічної культури в системі зв’язку педагогічної науки і практики, адже для успішного переходу від науки до практики потрібна затребуваність результатів дослідження практикою з метою її удосконалення.

Можна провести роботу на високому науковому рівні, отримати корисні результати для практики, опублікувати книги і статті, однак це все залишиться без реального застосування, якщо не буде затребувано тими, хто розуміє смисл, значення і необхідність отриманого наукового знання для власної педагогічної діяльності. На жаль, у педагогіці дуже часто саме так і відбувається. Причиною є дефіцит методологічної культури.

Сучасний процес в ДНЗ – явище багатогранне, що відображає складності і протиріччя нашого суспільства. ДНЗ, школа потребують спеціалістів, котрі мають методологічну культуру, не ігнорують наукове знання в галузі педагогіки і здатні використовувати його в інтересах практики.

Однак ця культура не формується стихійно. Необхідна тривала, цілеспрямована робота під час професійної підготовки педагогів.

Поняття «методологічна культура» з’явилось в науковому обігу порівняно недавно і є обов’язковою складовою професійно-педагогічної підготовки [2; с. 118].

Формування методологічної культури педагога потребує більш повного уявлення про компоненти, що є її складовими [2; с. 118-127].

Так, одним з основних компонентів методологічної культури педагога є усвідомлення, формулювання і творче вирішення педагогічних завдань, що передбачає розвиток у студентів умінь:

 • бачити проблему і співвідносити з нею фактичний матеріал;
 • представити проблему в конкретному педагогічному завданні;
 • висунути гіпотезу і здійснити мисленнєвий експеримент: «що було б, якби»;
 • ясно бачити декілька різних можливих шляхів і мислиннєво обирати найбільш ефективний;
 • розподілити рішення на «кроки» в оптимальній послідовності.

Іншим важливим компонентом методологічної культури педагога є конструювання і проектування навчально-виховного процесу. Саме тут можуть знайти широке застосування знання, отримані в результаті прикладних педагогічних досліджень. Володіння конструюванням і проектуванням навчально-виховного процесу передбачає розвиток таких умінь:

 • проектувати зміст майбутньої діяльності (вивчаючи зміст і способи впливу на інших людей);
 • проектувати систему і послідовність власних дій (вивчаючи особливості процесу і результати власної діяльності, її позитивні сторони і недоліки);
 • проектувати систему і послідовність дій вихованців (вивчаючи їх вікові та індивідуальні особливості).

Наступним компонентом методологічної культури є методична рефлексія, яка потребує розвитку у майбутніх фахівців дошкільної освіти умінь здійснювати:

 • самоаналіз у процесі навчання (самоспостереження, самоконтроль, самооцінка);
 • самоаналіз ретроспективного типу, звернений у минуле, що передбачає осмислення і аналіз своєї діяльності в термінах науки;
 • самоаналіз прогнозуючого типу, звернений у майбутнє (самопередбачення, самозобов’язаність, самозвіт).

Ці три компоненти, на думку В. Краєвського, О. Бережнової, є необхідними і достатніми, оскільки вони забезпечують високий рівень професійної діяльності педагога, характеризують його як творчу особистість, що здатна до організації та проведення педагогічних досліджень в освіті на достатньо високому науково-методичному рівні.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз проблеми підготовки майбутніх педагогів до організації та проведення експериментальної роботи в дошкільних навчальних закладах дав можливість визначити змістовий компонент курсу «Організація і проведення педагогічних досліджень» для становлення і розвитку фахових компетенцій педагогів дошкільної освіти, формування у них методологічної культури в системі зв’язку педагогічної науки і практики, засвідчив потребу у подальших наукових розвідках з метою вивчення й уточнення особливостей підготовки організаторів дошкільної освіти до здійснення експериментальної та інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі.

Література:

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: [навчальний посібник] / Ілона Миколаївна Дичківська. – Київ: Академвидав, 2004. – 351 с.
 2. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 400 с.