Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Ф. №2-М)

Автор: 
Іванна Стефанишин (Львів, Україна)

Складання фінансової звітності є важливим етапом ведення бухгалтерського обліку від якості здійснення якого напряму залежить ефективність системи обліку на підприємстві в цілому.

Фінансову звітність зобов’язані складати всі підприємства, юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності. Для суб’єктів малого підприємництва передбачена скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. Запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності є одним з основних напрямів державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва пред’являється: органам державної статистики; органу, до сфери управління якого належить це підприємство; власникам (засновникам); органам державної податкової служби (разом з декларацією з податку на прибуток); трудовому колективу (на вимогу); іншим користувачам (напр., банківським установам при отриманні кредитів).

Звітним періодом для складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва є календарний рік.Квартальна звітність подається не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом; річна – не пізніше 9лютого року, що настає за звітним роком (п. 5 Порядку подання фінансової звітності [1]).

Для суб’єктів малого підприємництва відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”[2], встановлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі „Балансу” (форма № 1-м та 1-мс) та „Звіту про фінансові результати” (форма № 2-м та 2-мс).

В табл.1 узагальнено критерії для вибору можливості заповнення звіту суб’єктами малого підприємництва та його спрощеного варіанту.

Таблиця 1

Критерії можливості поданняфінансового звіту суб’єкту малого підприємництва та його спрощеної форми

Фінансова звітність

Критерії вибору

Виключення (станом на листопад 2012р.)

1

2

3

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Сплата податків

Платники та неплатники єдиного податку

Довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, СПД, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також СПД, у статутному капіталі яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є СМП, перевищує 25%, представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Середня кількість працівників

≤ 50 осіб

Дохід від діяльності

≤ 10 млн. євро

Нарахована працівникам місячна зарплата

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Сплата податків

Платники єдиного податку IV групи

Суб'єкти господарювання, які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім

Продовження таблиці 1

1

2

3

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Середня кількість працівників

≤ 50 осіб

діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

Суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;

Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

Юридичні особи – нерезиденти

Дохід від діяльності

≤ 5 млн. грн.

Нарахована працівникам місячна зарплата

Сплата податків

Платники єдиного податку VІ групи

Середня кількість працівників

≤ 50 осіб

Дохід від діяльності

≤ 20 млн. грн.

Нарахована працівникам місячна зарплата

Сплата податків

Платники податку на прибуток, утворені після 01.04.2011р.

Суб'єкти господарювання, які:

1) утворені в період після набрання чинності Податковим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

- діяльність у сфері розваг;

- виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;

- виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

- видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

- фінансову діяльність (гр. 65 - гр. 67 Секції J КВЕД ДК 009:2005) ;

- діяльність з обміну валют;

- видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

- операції з нерухомим майном, оренду (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об'єктах) (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009:2005) ;

- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку (гр. 64 КВЕД ДК 009:2005) ;

- діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

- охоронну діяльність;

- зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

Середня кількість працівників

Дохід від діяльності

≤ 3 млн. грн.

Нарахована працівникам місячна зарплата

≥ 2 мін. з/п

Сплата податків

Діючі платники податку на прибуток

Середня кількість працівників

≤ 20 осіб

Дохід від діяльності

≤ 3 млн. грн. протягом 3-х послідовних попередніх років

. Нарахована працівникам місячна зарплата

≥ 2 мін. з/п

Сплата податків

Платники, які були зареєстровані єдино-платниками до 01.01.2011р

Середня кількість працівників

≤ 50 осіб

Продовження таблиці 1

1

2

3

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Дохід від діяльності

≤ 1 млн. грн.

- виробництво продукції на давальницькій сировині;

- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

- діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

. Нарахована працівникам місячна зарплата

≥ 2 мін. з/п

У Звіті про фінансові результати(форма 2-м) суб’єкти малого підприємництва відображають доходи, витрати, прибутки або збитки від господарської діяльності за звітний період. Метою складання цієї форми звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про результати здійснення фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємництва. Сутність Звіту про фінансові результатималих підприємств полягає в тому, що фінансовий результат визначається зіставленням доходів (виручка від реалізації, інші операційні та інші доходи) з витратами періоду (собівартість реалізації, інші операційні та інші витрати), тобто за даними рахунків класу 7 „Доходи” та класу 9„Витрати діяльності”.

Фінансову звітність заповнюють на основі регістрів бухгалтерського обліку, оборотів та залишків по рахунках. Суб’єкти малого підприємництва мають право використовувати спрощений План рахунків, якиймістить 30укрупнених (в порівнянні з Планом для середніх та великих підприємств) рахунків.

У травні 2011р. до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку[3] було внесено зміни, пов’язані із виключенням рахунків 8-го класу (84 “Витрати операційної діяльності”, 85 “Інші затрати”) та введенням – 9-го (90 “Собівартість реалізації”, 96 “Інші витрати”), що призвело до модифікації технології заповнення Звіту про фінансові результати малими підприємствами (табл.2).

Таблиця 2

Технологія заповнення Звіту про фінансові результати суб’єкта малого підприємництва (ф. №2-м)

Стаття звіту

Код рядка

Зміст статті

Методика розрахунку

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг

Кт 70

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

Сума податку на додану вартість, акцизного податку та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов'язкові збори)

Дт 70

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

Вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу

р.010 – р.020

Інші операційні доходи

040

Дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо

Кт 74 по інших операційних доходах

Інші доходи

050

Дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Також у цій статті наводиться сума доходів від надзвичайних подій

Кт 74 по інших звичайних (крім операційних) та надзвичайних доходах

Разом чисті доходи

070

Загальні доходи від звичайної та надзвичайної діяльності за мінусом непрямих податків та інших вирахувань з доходів

р.030 + р.040 + р.050

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”

Дт 90 + Дт 91

Інші операційні витрати

090

Адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів

Дт 96 по інших витратах операційної діяльності

Продовження таблиці 2

1

2

3

4

Інші витрати

100

Витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Також у цій статті наводяться втрати від надзвичайних подій

Дт 96 по інших звичайних (крім операційних) та надзвичайних витратах за мінусом нарахованого податку на прибуток

Разом витрати

120

Загальні витрати від звичайної та надзвичайної діяльності

р.080 + р.090 + р.100

Фінансовий результат до оподаткування

130

Різниця між чистими доходами та витратами підприємства

р.070 – р.120

Податок на прибуток

140

Сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період

Дт 96 на суму нарахованого податку на прибуток

Чистий прибуток (збиток)

150

Чистий прибуток або чистий збиток – різниця між сумою фінансового результату до оподаткування і сумою витрат з податку на прибуток

р.130 – р.140

Забезпечення матеріального заохочення

160

Суми забезпечення матеріального заохочення у складі забезпечень наступних витрат і платежів

Кт 47 на суму забезпечення матеріального заохочення

Зміни до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку зумовлюють необхідність внесення коректив до регістрів бухгалтерського обліку малих підприємств, в яких і досі використовуються рахунки, виключені з Плану. За умови відповідної модифікації Методичних рекомендацій [4], Відомість 5-м по обліку витрат (зокрема, витрат на виробництво), доходів і фінансових результатів, власного капіталу, витрат майбутніх періодів та забезпечень майбутніх витрат і платежів можна буде використовувати як базовий узагальнюючий документ для заповнення Звіту про фінансові результати.

Отже, суб’єкти малого підприємництва складають фінансову звітність за спрощеною формою, заповнення та подання якої регулюється наказами Міністерства фінансів України. Ініціатива законотворців по спрощенню організації бухгалтерського обліку для малих підприємств можна визнати позитивною, однак у зв’язку з останніми змінами виникає неузгодженість між окремими нормативними актами, усунення якої повинно стати пріоритетним завданням Методологічної ради з бухгалтерського обліку при МФУ.

Література:

1. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419.

2. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 №39.

3. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2001 №186.

4. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами: Міністерство фінансів України від 25.06.2003 №422.

Науковий керівник:

кандидат економічних наук Височан Олег Степанович