Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ З ВИПУСКНИКАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ

Автор: 
Тетяна Зубович (Переяслав – Хмельницький)

Постановка проблеми. Сьогодні на ринку пропонується все, у тому числі і знання, отримані у вищих навчальних закладах освіти. Випускника третього тисячоліття на відміну від студентів 70-80-х минулого століття є як незаперечні переваги, так і очевидні проблеми: отриману вищу освіту при правильному підході необхідно розглядати, як довгострокові інвестиції, а вони вимагають зваженого підходу рішення випускниками ряду питань, на які потрібно знайти відповідь.

Одночасно з цим зростає безробіття і знайти робоче місце молодому випускнику педагогічного закладу, на таку, яка була б і престижною, і високооплачуваною досить важко. У сфері професійної діяльності існує висока конкуренція, і, крім того, потрібні значні зусилля та кошти для того, щоб добитися професійного успіху.

Молоді фахівці, що виходять на ринок праці після закінчення навчальних закладів, неминуче зіштовхуються з різними труднощами. Щоб запобігти цьому перед випускниками педагогічних ВНЗ постають такі завдання як : професійна гнучкість і адаптованість, здатність приймати самостійні рішення, ясно виражати свої переконання, а саме головне ставити перед собою реальні цілі. Особлива увага питанню працевлаштування визначається у Законі України « Про зайнятість населення» березень 1991 року.

Суттєвий внесок в розробку цього питання внесли: Є. А. Климов, Л.Д. Столяренко, Д. Рокфеллер, П. Друкер, Л. Ланг, Д. Карнегі, Б. Л. Барабаш, А.Н. Волковський, Є.І. Петровський, А.К. Маркова, І.К. Новіков, А.І. Савич, котрі досліджували питання з працевлаштування та самовизначення молодих фахівців. Але, незважаючи на достатню кількість праць, проблема працевлаштування випускників педагогічних ВНЗ залишається поза увагою дослідників-психологів, організатор освіти МОН.

Виклад основного матеріалу. Вибір професії і зокрема працевлаштування – важлива ланка у життєвому та професійному становленні людини. Видами соціальних послуг за Законом України « Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (1991 р.) та Законом України « Про зайнятість населення» (1991 р.). Пріорітетне значення з питань працевлаштування є зокрема надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих мість для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних, професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтації, інформаційні та консультаційні послуги, пов`язані з працевлаштуванням.

У нашому суспільстві робота – найважливіша цінність, тому неможливість працевлаштування викликає у випускника почуття провини. Безробітних не поважають. Більшість людей сприймають їх як лінивих і безвідповідальних осіб. Тому втрата роботи, або неможливість працевлаштування є серйозним випробуванням для людини. Як свідчать дослідження, останнім часом серед безробітних простежується збільшення кількості самогубств, психічних розладів, алкоголізму, серцевих і ниркових захворювань [6,40-45].

Останнім часом в Україні з`явилися нові варіанти самостійного і ефективного працевлаштування, один з них – участь у конкурсах. Але відкриті конкурси на заміщення вакантної посади в навчальних закладах проводиться поки що досить рідко. При цьому претенденти, крім оволодіння професійних знань, повинні мати певний набір особистісних і якостей.

В пошуках роботи випускники опираються на такі сильні сторони, як уміння зіставляти план, находити оригінальні рішення і ясно виражати свої переконання. Однак потрібно уникнути однобічності в пошуках, необхідно ставити перед собою реальні цілі.

Щоб добитись успіху, слід будувати план пошуку роботи, опираючись на свої уміння, інформаційний пошук в інтернеті, поглиблене вивчення системи працевлаштування і його психологічних засад[3, 51-53].

Процес працевлаштування вимагає від пошукача мобілізації творчих здібностей з метою оригінального способу ведення пошуку роботи – спосіб, котрий буде вигідно відрізняти їх від інших кандидатів в очах потенційного роботодавця і збільшувати вірогідність успішного результату.

Щоб не помилитись в пошуках роботи, необхідно правильно оцінювати власні здібності та ринок робочої сили, який на цей час сформувався в Україні.

Висновки. Успіху у пошуку роботи в динамічному середовищі може домогтися тільки той, хто відкритий до змін, комунікабельний, розвив у собі здатність до постійного навчання й перенавчання. Молодим фахівцям потрібні значні знання в суміжних галузях, додаткова освіта, уміння адаптуватися в швидкоплинних при змінах ситуацій на ринку праці на жаль, попит на молодих фахівців росте дуже повільно, це пов`язано з тим, що програми сприяння працевлаштуванню студентів, відносини компаній з ВУЗами є нестабільними, а рівень професійної підготовки у ВУЗах усе ще лишається на низькому рівні.

Література:

  1. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник У 2-х441 Психологія суб`єкта і діяльності. – К. : КНУ. 2000. – 243с.
  2. Лукашевич Н.П. Теорія і практика самоменеджмента: Учеб. Пособие 2-е изд., испр – К.: МЛУП, 2002 – 360с.
  3. Макаренко М.О. Голубєва М.О. МайстренкоІ.А. Психологія кадрового менеджменту: Посібник – Пр-Хм.: 2008 – 274с.
  4. Григорович Л. А. Введения в профессию психолог: Учебное пособие – Москва. Гардарики, 2006 – 192с.
  5. Баклицький І. О. Психологія праці: Підручник/ І. О. Баклицький. – Київ: Знання, 2008 – 655с.
  6. Макаренко М.О. Голубєва М.О. Федосєєва І.В.Психолгія працевлаштування:хрестоматія до навчального курсу. – Пр-Хм.: Академперіодика НЛН України, 2007 – 122с.

Зубович Тетана Романівна – магістрантка відділу післядипломної освіти, спеціальність «управління навчальним закладом». ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».