Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У ПСИХОЛОГІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Автор: 
Стеценко Алла (Переяслав-Хмельницький)

На експліцитному етапі дослідження з’явилися якісно нові аспекти та підходи до вивчення феномена креативності (креативного мислення), пов'язані зі спробами їх системного вивчення та створення теоретичних моделей цих явищ. Спроби системності розгляду креативності, створення певних моделей вивчення креативності знайшли своє втілення у підходах. Сутність цього підходу полягає у визначенні 4-х основних аспектів дослідження проблеми креативності: дослідження творчого процесу; вивчення особистості творця (залежність творчої продуктивності та інтелекту в цілому від рис особистості, сили мотивації тощо), дослідження продуктів творчої діяльності (твори мистецтва й літератури, винаходи, наукові теорії); дослідження креативного середовища (соціальний контекст), яке сприяє творчості та формує вимоги до його продукту. У багатьох сучасних дослідженнях проблеми креативності виокремлення процесуального, продуктного, особистісного та інтерактивного підходів використовується як основний шлях аналізу теоретичних аспектів даної проблеми [8; 9].

Соціальний запит на дослідження механізмів розвитку креативності, креативного мислення зумовив особливу актуальність її вивчення в період 90-х рр. ХХ – початку ХХІ століття, підвищення наукового інтересу до проблеми формування креативного потенціалу особистості, активізацію дискусії щодо природи креативності, її проявів, можливостей розвитку тощо. Сутність виділеного нами рефлексивного етапу вивчення проблеми креативності полягає в появі якісно нових напрямків та аспектів її вивчення, у концептуальному осмисленні результатів попередніх досліджень у контексті місця психології творчості в системі людинознавства, у визначенні перспектив розвитку проблематики креативності, поглибленні тенденцій до її диференціації та інтеграції тощо.

У кінці 80-х – на початку 90-х рр. з’явилися узагальнюючі дослідження з проблеми креативності [10], у яких підводилися підсумки її вивчення в 50-80-х рр. ХХ ст. На рефлексивному етапі зберігається та поглиблюється традиційний підхід до дослідження креативності мислення з точки зору процесуального, особистісного, продуктивного та інтерактивного (середовищного) параметрів [1; 4; 7; 8; 9]. Спостерігається інтенсивне збільшення експериментально-прикладних досліджень проблеми креативності, більшість з яких спрямована на виявлення особистісних чинників та компонентів креативності (від темпераменту до духовних цінностей), перелік яких постійно зростає.

Креативне мислення інтенсивно досліджується з позицій проблем творчої професійної діяльності, особистісно-професійного розвитку, онтогенезу суб’єкта творчої праці тощо. Надзвичайно важливим є доведення положення про творчу працю як вищий рівень професіоналізму, а креативність – як його загальний інваріант. Ця позиція є вихідним положенням багатьох досліджень різних аспектів професіоналізації практичних психологів.

На якісно новому рівні розгортається останнім часом вивчення вікових аспектів креативності, серед яких можна виділити два основних: дослідження особливостей розвитку та прояву креативності в різних вікових періодах – від дошкільного до юнацького [1; 2; 3]; дослідження онтогенезу креативності, якісних змін її розвитку протягом всього дитинства або тривалих його періодів (дошкільний, шкільний) [5; 7; 8; 11]. Другий з цих аспектів може слугувати вихідним моментом аналізу детермінант розвитку креативності в контексті їх системної рекомбінації в онтогенезі.

Підсумовуючи аналіз історії вивчення креативного мислення в психології, зазначимо, що її наскрізним питанням була і залишається проблема удосконалення термінологічного апарату. З 50-60 рр. ХХ ст. синонімами креативності використовувалися терміни «дивергентне мислення», «творче мислення», «творча уява» (без урахування специфіки відповідних процесів). Розповсюджена думка про продуктивність, творчий характер мислення призвела до відсутності у деяких психологічних словниках та підручниках означення «творче мислення». Крім того, потрібно розрізняти поняття «творче мислення» (як процес створення чогось нового на певних етапах); «продуктивне» (як наявність результату процесу мислення); «евристичне» (як специфічність розумового пошуку); «дивергентне» (як здатність генерувати велику кількість ідей з одного джерела інформації [12, с. 71].

Активне використання гуманітарно-культурологічної методологічної орієнтації в психології творчості, дослідження її особистісних чинників, відхід від моделей інтелектуальної обдарованості зумовили появу таких термінологічних конструктів як «творча особистість», «творчий потенціал», «творча активність особистості», «креативна особистість», «творча індивідуальність». На їх фоні збільшилася смислова нечіткість та розмитість як проблемного поля, так і термінологічного змісту поняття «креативність».

Останнім часом аналіз сутності ряду дефініцій (творчість, творчий потенціал, творчі здібності, творчий процес, творче мислення, творча діяльність) дозволив обґрунтувати правомірність їх самостійного застосування, визначити певні засади їх класифікації тощо. Але проблема визначення понять «креативність», «креативне мислення», меж їх застосування та перехрещення з вищезазначеними термінами залишається нерозв’язаною. У більшості досліджень феномена креативності підкреслюється відсутність єдиного погляду як на саму проблему, так і на визначення поняття «креативність», здійснюються спроби співставлення існуючих підходів, їх аналіз та узагальнення, з’являються дослідження, основною метою яких є аналітичний огляд існуючих дефініцій креативності [9]. Ще в 60-х рр. було описано більше 60 визначень креативності, які було поділено на декілька типів: гештальтистські, інноваційні, естетичні (експресивні), психоаналітичні (динамічні), проблемні тощо. Продуктивними є спроби розведення понять «креативність» з близькими за змістом термінами «креативна особистість», «творча особистість», «творча діяльність», «креативні риси». Аналіз теоретичних підходів показує, що порівняно з ранніми дослідженнями, де креативність є унікальним феноменом, у сучасних науковців вона визначається як процес і комплекс когнітивних та особистісних властивостей, притаманних кожній людині. Суперечки в основному стосуються уточнень трактування. 

З іншого боку, пояснення та узагальнення вже існуючих фактів ускладнюються відсутністю загальних теоретико-методологічних засад вивчення креативності. Кожен дослідник змушений визначати свою позицію серед безлічі інших, часто дуже суперечливих точок зору, які існують з кожного питання даної галузі психології.

Підсумовуючи наведене вище сформулюємо власну точку зору на суть досліджуваної якості як інтегративної, динамічної основи креативності, яка реалізується й формується залежно від когнітивних, особистісних та середовищних умов протікання творчого процесу, задає його цілісність та відбувається на операціональному, рефлексивному, особистісному рівнях як складових компонентів проблемно-пошукової, інтелектуально-продуктивної, творчо-перетворювальної активності особистості.

Література:

 1. Грецов А.Г. Тренинг креативности / А.Г. Грецов. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.
 2. Гнатко М.М. Проблема креативности и явление подражания / М.М. Гнатко. – М., 1994. – 78 с.
 3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 368 с.
 4. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов – 2-е изд. / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический проект: Культура, 2005. – 304 с.
 5. Качалова Е.Н. Развитие творческих способностей учащихся / Е.Н. Качалова. – Якутск: Изд-во ИСКРО, 1995. – 94 с.
 6. Кульчицкая Е.И. Диагностика творческих способностей детей / Е.И. Кульчицкая. – К.: Знание, 1996. – 67 с.
 7. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников / Н.С. Лейтес. – М.: Академия, 2001. – 320 с.
 8. Максимова С.В. Творчество: созидание или деструкция / С.В. Максимова. – М.: Академический проект, 2006. – 224 с.
 9. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – М.: Академический проект, 2004. – 560 с.
 10. Основные современные концепции творчества и одаренности / под.ред. Д.Б. Богоявленской. – М, 1997. – 417 с.
 11. Роменець В.А. Психологія творчості / В.А. Роменець – К.: Либідь, 2004. – 288 с.
 12. Туриніна О.Л. Психологія творчості / О.Л. Туриніна – К.: МАУП, 2007. – 160 с.