Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ В ЯКОСТІ ЗАТУПНИКА ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.18010020 - «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ»

Автор: 
Леніна Задорожна-Княгницька (Маріуполь, Україна)

Практична підготовка магістрів є невід'ємною складовою процесу підготовки фахівців з управління загальноосвітніми закладами в університеті й проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах будь-якої форми власності, що відповідають вимогам програми практики. Вагомим її елементом є педагогічна практика в якості заступника директора загальноосвітньої школи, що розглядається як початковий елемент неперервної практичної підготовки та охоплює спектр питань другого рівня управлінського циклу (рівень заступників директора з навчальної та виховної роботи). Зміст і програма зазначеної практики відповідає навчальному плану підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 «Управління навчальним закладом» і містить у собі 2 кредити (72 години). Термін практики - 2 тижні.

Програма зазначеної педагогічної практики містить завдання, які дають можливість узагальнити знання, практичні вміння та навички на базі конкретного загальноосвітнього навчального закладу, оволодіти професійним досвідом, перевірити готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності. Вона передбачає вивчення особливостей організації системи внутрішнього шкільного управління, посадових обов’язків заступника директора з навчально-виховної роботи, нормативної бази його діяльності, а також виконання самостійних завдань, що стосуються прийняття управлінських рішень у тих чи інших ситуаціях, які виникають у процесі управління навчальним закладом.

Очікуваними результатами практики є оволодіння магістрами комплексом професійних умінь та навичок, серед яких найбільш значущими виступають наступні:

- знання: сутності процесів управління загальноосвітнім закладом, їх психолого-педагогічних основ; шляхів удосконалення управлінської майстерності заступника директора й способів самовдосконалення; нових технологій управління педагогічним колективом; методів управління та організаційних форм управлінської діяльності; наукових основ організації процесу управління загальноосвітнім закладом; специфіки діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи у навчальних закладах-комплексах «дитячий садок-загальноосвітня школа»;

- уміння: проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати управлінську діяльність в якості заступника директора з навчально-виховної роботи; планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану закладу й на основі його стратегії; розробляти й проводити різні за формою управлінські заходи (наради, круглі столи, засідання творчих лабораторій, семінари тощо); відбирати й використовувати відповідні методи (організаційні, психологічні, фінансові, нормативні тощо) для побудови ефективної взаємодії з педагогічним колективом; аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу й використовувати її для формування власного стилю управлінської взаємодії; організовувати навчально-виховну діяльність педагогів, управляти нею й оцінювати її результати; застосовувати основні методи об'єктивної діагностики діяльності вчителів, вносити корективи в процес управління з урахуванням даних діагностики; створювати й підтримувати психологічну атмосферу, що сприяє досягненню цілей навчального закладу.

Завданням поточного контролю з педагогічної практики в якості заступника директора з навчально-виховної роботи є перевірка виконання магістром поточних завдань практики, здатності використовувати набуті протягом теоретичної підготовки знання в конкретній ситуації у межах управлінського циклу, розробки й використання форм та методів управління діяльністю педагогічного колективу в межах виконання обов’язків заступника директора загальноосвітнього закладу. Відповідно об’єктами поточного контролю виступають: виконані магістрами завдання з практики, представлені у відповідних письмових матеріалах; процес аналітико-діагностичної діяльності магістра; дотримання магістром вимог щодо структури, змісту, оформлення, графіку виконання, подання на перевірку та захисту звіту з педагогічної практики.

Завданням підсумкового контролю є перевірка результатів проходження магістрами педагогічної практики, систематизація й узагальнення набутих знань, вмінь і навичок. Об’єктами такого контролю є: звітні матеріали з педагогічної практики; презентація кожним магістром результатів педагогічної практики, доповідь про апробацію здійсненої методичної розробки на практиці, здатність обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, відповідати на запитання.

До змісту практики входять завдання, що розподілені на два змістові модулі – обов’язковий та вибірковий. Завдання обов’язкового модуля виконуються магістрами, які не мають досвіду роботи на керівних посадах у закладах освіти. Вибірковий модуль є основним комплексом завдань для магістрів, які обіймають керівні посади в навчальних закладах (директори шкіл, заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи, завідувачі дошкільними закладами). Зміст практики представлено як послідовне виконання магістрами завдань чітко визначених її етапів – організаційно-методичного, діяльнісно-операційного, контрольно-оцінювального, аналітико-результативного.

Завданням організаційно-методичного етапу як обов’язкового, так і вибіркового модуля практики є підготовка до її проходження, що передбачає:

 • участь в установчій конференції та методичному семінарі з питань організації педагогічної практики;

 • складання індивідуальної програми практики та її затвердження;

 • ознайомлення з нормативними документами щодо діяльності закладу освіти, особливостями організації навчально-виховного процесу, інструктивно-методичною базою діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи, вивчення його посадових обов’язків.

Діяльнісно-операційний етап обов’язкового модуля практики має за мету формування умінь та навичок управлінської діяльності в межах функціональних обов’язків заступника директора з навчально-виховної роботи. Він передбачає:

 • спостереження за діяльністю заступника директора з навчально-виховної роботи протягом робочого дня; дослідження особливостей планування його роботи протягом поточного навчального року, місяця, тижня, оперативне планування роботи;

 • складання власної циклограми діяльності на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи;

 • відвідання та аналіз двох організаційно-педагогічних та методичних заходів проведених заступником директора бази практики;

 • виконання обов’язків помічника заступника директора з навчально-виховної роботи.

Діяльнісно-операційний етап вибіркового модуля має своїм завданням удосконалення вмінь та навичок управлінської діяльності в межах функціональних обов’язків заступника директора з навчально-виховної роботи й передбачає:

 • вивчення досвіду роботи заступника директора іншого навчального закладу, її порівняння з власною діяльністю та опис у щоденнику практики (оформлюється у довільному вигляді);

 • відвідання та аналіз традиційних організаційно-педагогічних та методичних заходів, організованих та проведених заступником директора інших навчальних закладів;

 • проведення факторно-критеріального аналізу власної управлінської діяльності в колективі колег;

 • самостійну розробку та проведення нетрадиційного організаційно-педагогічного чи методичного заходу, його самоаналіз;

 • участь у засіданні творчих лабораторій, шкіл передового педагогічного досвіду, круглих столах, семінарах з питань організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

Основним завданням контрольно-оцінювального етапу є оцінювання базами практики діяльності магістрів, підготовка звітної документації, аналізі та самоаналізі практичної підготовки. Зазначений етап містить у собі:

 • попереднє обговорення з керівником бази практики результатів її проходження;

 • підготовку звітних матеріалів із практики, аналіз результативності діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи бази практики;

 • здійснення самоаналізу діяльності протягом практики.

У межах аналітико-результативного етапу керівниками здійснюється аналіз результативності педагогічної практики, оцінка та самооцінка магістрами рівня сформованості власних умінь та навичок щодо реалізації основних функцій заступника директора з навчально-виховної роботи. У межах етапу передбачається виконання магістрами наступних видів робіт:

 • підготовка до презентації портфоліо;

 • участь у підсумковій конференції за результатами педагогічної практики;

 • формулювання рекомендацій щодо вдосконалення організації педагогічної практиці на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи.

Таким чином, зміст практики є диференційованим та враховує наявність базового управлінського досвіду кожного магістра, що виявляється в межах діяльнісно-операційного етапу.

Після закінчення терміну педагогічної практики в якості заступника директора з навчально-виховної роботи магістри звітують про виконання програми. Документом, що визначає успішність проходження практики є звіт про виконання програми практики і щоденник про проходження практики, що оформлюється за загальними вимогами щодо наукових звітів та має бути конкретним, стислим містити ілюстративний матеріал, тобто унаочнювати конкретні результати виконаних на практиці завдань, відомості про виконання магістром усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, що пов'язане з його організаційною та аналітичною роботою. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких вимагає зміст завдань. Окрім звіту магістр заповнює щоденник, який є його основним документом під час проходження практики.

Керівник бази практики після перевірки звіту і щоденника пише відгук про діяльність магістра за результатами його практики і оцінює його роботу.

Захист практики відбувається на підсумковій конференції перед комісією у складі не менше 2-х осіб. До складу комісії по захисту входять керівники практики, викладачі кафедри. Під час захисту звіту магістр повинен представити презентацію результатів проходження практики, розповісти про апробацію запропонованої методичної розробки вибраної теми на практиці, дати характеристику проведеним заняттям, а також дати відповіді на зауваження керівника.

За результатами захисту звіту виставляється диференційований залік. Оцінка з практики вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та до індивідуального навчального плану магістра.

Література:

 1. Атестація і самоатестація загальноосвітніх шкіл / М.І.Сметанський,
  В.М.Галузак та ін. - Вінниця: Книга-Вега, 2002. - 320 с.

 2. Грицай Ю.О. Теорія та практика управління сучасною школою: Навч. Посібник / Ю.О.Грицай. - Миколаїв: Вид-во МДПУ, 2002. - 256 с.

 3. Соколова І.В. Методичні рекомендації з педагогічної практики: в якості заступника директора з навчально-виховної роботи за напрямом підготовки 1801 – специфічні категорії, спеціальністю 8.18010020 - «Управління навчальним закладом / І.В.Соколова, Л.В.Задорожна-Княгницька. – Маріуполь, МДУ. – 28 с.

 4. Тевлін Б. Довідник завуча: штурманом шкільного корабля / Б.Тевлін. - К.: Редакція загально педагогічних газет, 2004. - 127 с.