Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Пропедевтика вивчення інформатики в початкових класах

Автор: 
Віра Коткова (Херсон, Україна)

Реалізація сучасної освітньої парадигми значною мірою залежить від учителя початкової школи. Сьогодні учитель перестав бути основним джерелом знань для учнів, які отримують значний обсяг інформації в інформаційно-комунікаційному середовищі, створеному телебаченням, відеофільмами, комп’ютерними програмами й іграми, Інтернет тощо. Це вимагає від сучасної вищої професійної освіти підготовки спеціалістів, здатних орієнтуватися у численних змінних потоках інформації, критично ставитись до неї, мати змогу створювати, обробляти та передавати необхідну інформацію, постійно самовдосконалюватись в особистісному та професійному плані до вимог розвитку суспільства. Розв’язанням даної проблеми є професійна підготовка майбутнього вчителя в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі, формування інформатичних компетентностей.

Впровадження ІКТ в початковій школі викликають спроби вивчення власне інформаційних технологій або навіть інформатики в такому ранньому віці. Потрібно зазначити, що в проекті Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 р., передбачено ознайомлення дітей з основами комп’ютерної грамотності, виховання готовності до розв’язання побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях, що віднесено до освітньої галузі «Технології», змістова лінія ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями. Тижневий обсяг навчальних годин, передбачений на забезпечення освітньої галузі «Технології» незначний: в 1-му класі – 1 година, в 2-4-х класах – по 2 години, цей час розподіляється між предметами «Трудове навчання» та «Сходинки до інформатики» [3, с. 10]. Тому ознайомлення з основами комп’ютерної грамотності може відбуватися в межах вивчення інших освітніх галузей та за рахунок годин варіативної складової навчального плану. Такий підхід закладено й в «Концепції інформатизації загальноосвітніх закладів, комп’ютеризації сільських шкіл» [5, с. 7].

У сучасній початковій освіті існують такі принципові напрями навчання інформатики в молодших кла­сах залежно від мети та завдань навчання, що визначають таким чином і їх відповідний зміст.

Основним завданням першого напряму є застосування сучасних ІКТ у процесі вивчення більшості навчальних предметів у рамках програми початкової школи [4, с. 70]. Такий підхід досить вдало реалізований у курсі «Сходинки до інформатики» (Ф.М.Ривкінд, Г.В.Ломаковською, С.Я.Колесніковим, Й.Я.Ривкіндом). Як зазначають автори, основним видом використання комп’ютерних засобів навчання є їх органічна інтеграція в певні уроки. Головною функціональною метою є загальний розвиток дитини, її пам’яті, просторової уяви, логічного мислення, творчих здібностей. Авторам експериментального курсу вдалося реалізувати у цікавій, ігровій формі поступове опанування учнями комп’ютерних засобів, набуття ними первинних навичок користування пристроями введення-виведення, елементами управління комп’ютером та ін.

В основу комплексного курсу закладено чотири змістові лінії.

  • Формування уявлення про можливості та сфери застосування комп’ютера; ознайомлення з технікою безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою; формування елементарних навичок роботи з комп’ютером (основні прийоми роботи з мишею та клавіатурою, елементарні принципи реалізації інтерфейсу програм – на інтуїтивному рівні).

  • Розвиток загальних здібностей дитини: логічне мислення, кмітливість, увага, уява, просторова уява, зорова і слухова пам’ять, креативність.

  • Підтримка навчальних предметів: математика, українська мова, іноземна мова, природознавство (краєзнавство), країнознавство, правила дорожнього руху, музика.

  • Алгоритміка: розвиток алгоритмічного мислення; уявлення про алгоритми.

На сьогоднішній день комплекс «Сходинки до інформатики» містить 33 навчально-розвивальні програми різного обсягу та рівня складності [1, с. 42].

Для курсів другого напряму характерне формування змісту освіти на основі конкретно-предметних цілей навчання. Пропедевтичні курси інформатики цього напряму призначені для формування практичних навичок роботи з ІКТ і теоретичних відомостей, але обсяг і тематика цих курсів різна.

Другий напрям, на відміну від першого, акцентує увагу не лише на необхідності формування різних навичок роботи за комп’ютером і з певними програмними продуктами, а й передбачає можливість отримання молодшими школярами початкових знань з інформатики, що розширить їхній світогляд і створить певне підґрунтя для подальшого вивчення предмета «Інформатика».

Особливістю пропедевтичних курсів інформатики третього напряму є розвиток інтелектуальних, естетичних, творчих здібностей та підвищення пізнавальної активності дитини [4, с. 70-71].

Пропедевтична підготовка з інформатики та інформаційних технологій у молодших класах загальноосвітньої школи є цілісним комплексом організаційних форм та включає наступні компоненти:

1) власне урок інформатики («Сходинки до інформатики», «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», «Комп’ютерленд»);

2) комп’ютерний урок (математика, українська мова, природознавство, музика та ін.), безпосередньо підтримує традиційне шкільне навчання і підвищує його ефективність у галузі автоматизації контролю рівня знань, тренує навчальну діяльність, моделює досліджувані процеси і явища, управляє процесом навчання;

8) інтегрований урок (твір в текстовому редакторі, математичні розрахунки в електронних таблицях й ін.), що містить елементи навчання за новою інформаційною технологією. Інтегровані уроки проводяться спільно учителем інформатики, що підтримує технологічну лінію, й учителем початкових класів, що забезпечує змістове наповнення;

4) позакласні заходи (екскурсії, вікторини, ігри тощо) [2, с. 85].

Дискусії щодо місця навчання інформатики в школі поступово схиляють їх учасників до розуміння того, що інформаційні технології мають інтегруватися в усі без винятку предмети і стати дієвим багатофункціональним засобом навчальної діяльності учня та переважно професійною діяльністю вчителя, а також – узагальненим каталізатором підвищення ефективності всього навчально-виховного процесу в початковій школі.

Ще одне вкрай важливе питання: хто має проводити комп’ютерні уроки для молодших школярів – учитель початкової школи чи вчитель інформатики. Виходячи з наведеної вище концепції використання комп’ютера в початковій школі, можна впевнено стверджувати, що вчитель початкових класів має переваги перед учителем інформатики. Педагогові, який звик працювати зі старшокласниками, маючи за головну мету навчання основи науки про інформацію та опанування прикладного програмного забезпечення, досить складно переорієнтуватися на дітей молодшого віку та радикально іншу ідеологію, гасло якої «комп’ютер – засіб розвитку дитини».

Проведення уроку з використанням ІКТ вимагає від учителя як власних умінь щодо ефективного користування ІКТ, так і знання методики застосування цих технологій у початковій школі, а також санітарно-гігієнічних вимог і вікових особливостей учнів. Комп’ютерна підтримка вивчення основних навчальних предметів потребує для практичної реалізації цього процесу відповідної підготовки саме вчителя початкової школи [4, с. 70].

На базі факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету студентам запропонований навчальний курс «Сучасні інформаційні технології навчання». Мета курсу: підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання ІКТ у своїй професійній діяльності, формування теоретико-методичної бази знань з раціонального застосування ІКТ та практичних навичок їх використання в навчально-виховному процесі початкової школи, розвиток мотивації студентів до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу.

Теоретичні завдання – озброїти майбутніх учителів початкових класів знаннями про місце ІКТ в початковій освіті, принципи побудови уроку з комп’ютерною підтримкою; медичні, гігієнічні та психологічні особливості використання комп’ютерної техніки в початковій школі; проектування та створення програмного забезпечення навчального призначення; основи складання програмного забезпечення контрольно-оцінювального характеру (електронні тести, кросворди, вікторини) та вимоги до нього; уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет; пошук та відбір потрібної інформації.

Практичні завдання – формувати вміння використовувати програмне забезпечення для підготовки та проведення уроку, виховних заходів у початковій школі; навички опрацювання інформації будь-якого формату; навички відбору та створення прикладного програмного забезпечення навчального характеру; вміння складати електронні тести успішності, оформлення засобами ІКТ документації класного керівника; навички створення електронних дидактичних засобів за допомогою гіпертекстових та мультимедійних технологій; здійснення пошуку та відбору інформації в глобальній мережі Інтернет; вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі.

Навчальний матеріал курсу структуровано за трьома змістовими модулями:

Перший змістовий модуль має назву «Інформатизація початкової освіти» і складається з двох тем: «Вступ. Інформатизація освіти – вимоги до вчителя початкових класів»; «Психолого-педагогічні умови застосування ІКТ в початковій школі».

Теми другого змістового модулю «Навчально-виховна діяльність учителя початкових класів в інформаційному суспільстві» структуровані за освітніми галузями: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Здоров’я і фізична культура», «Технології».

Третій змістовий модуль «Організаційна та контрольно-оцінювальна діяльність учителя засобами ІКТ» містить дві теми: «Організаційна діяльність учителя початкових класів засобами ІКТ», «Перевірка та оцінювання навчальних досягнень засобами ІКТ в початковій школі».

Специфічною особливістю курсу є поєднання традиційних форм організації навчального процесу з елементами дистанційного навчання. Розміщення інформаційно-дидактичного забезпечення курсу «ІКТ в початковій школі» на навчально-методичному сайті «Херсонський віртуальний університет» Херсонського державного університету дає змогу створювати навчально-методичний ресурс.

Студенти – слухачі курсу отримують доступ до Веб-ресурсів навчального курсу: методичних рекомендацій, тексту лекцій, практичних завдань із методичними рекомендаціями щодо їх виконання, глосарію, мультимедійних матеріалів для самостійного вивчення, електронних тестових завдань, форуму.

Оцінювання студентів налічує декілька складових: тестування, виконання практичного завдання, участь та активність на форумі. Результатом оцінювання є створення рейтингу успішності, який засвідчує рівень знань студентів у конкретний момент проходження курсу порівняно з іншими.

Таким чином, майбутні фахівці зможуть навчити учнів початкової школи працювати з комп’ютером, сформувати основи інформаційної та комп’ютерної етики, адекватного сприймання комп’ютерної техніки як засобу розвитку та удосконалення можливостей людини.

 

Література:

1. Андрусич О. Комп’ютерна підтримка курсу «Сходинки до інформатики»: зроблено перший крок / О. Андрусич // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 41 – 43.

2. Босова Л. Комбинированные уроки информатики / Л.Босова // Информатика и образование. – 2000. – № 3. – С.85 – 93.

3. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average

4. Кивлюк О. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі / О.Кивлюк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 6. – С. 69 – 72.

5. Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №3. – С. 3-10.