Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор: 
Олена Сидоренко (Суми, Україна)

Чи траплялося вам, навіть давно вивчаючи мову, стикатися з проблемою повного або часткового нерозуміння усного мовлення? От ви слухаєте - слухаєте, а ніяк не зрозумієте, про що насправді йде мова. Або, наприклад, ви відчуваєте труднощі при написанні диктантів або будь-якій іншій роботі, яка вимагає письмового відтворення почутої мови?

Ви задавалися питанням, у чому ж справа? Начебто і лексичний запас гарний, і граматику знаєте, а щось не клеїться. Пропоную вам ще один нюанс, який і може бути джерелом цієї проблеми. І назву цьому явищу - багатозначність або омонімія в англійській мові. Що це таке і з чим його їдять, ми зараз і розберемося. Які слова називають омонімами в англійській мові?

Саме слово «омонім» походить від грецьких слів «homos», тобто «однаковий», і «опута» - ім'я. Іншими словами, омоніми в англійській мові - це слова, які є однаковими за написанням або звучанням, але різними за змістом (значенням). Ось і виходить, що часом ми чуємо якесь слово, а визначити його значення не можемо, так як за звучанням йому може відповідати кілька слів.

Крім цього омонімія представляє ще одну складність - почувши слово, ви можете не визначити, про що йде мова, а, отже, вам буде проблематичніше шукати це слово у словнику.

Виникнення в мові омонімів викликано різними причинами:

– в результаті звукових змін може відбутися збіг раніше різних за звучанням слів;

– до появи омонімів може призвести запозичення іноземного слова;

– омоніми з'являються, коли однакові за звучанням слова були запозичені певною мовою з різних джерел;

– джерелом омонімів у певній мові може бути звуконаслідувальне походження одного з омонімів.

Практичне значення роботи полягає у тому, що одержані результати можуть виявитися корисними в процесі перекладу текстів, а також написанні навчальних посібників та спецкурсів з проблем загального мовознавства.

Актуальність теми пов'язана з розробкою методичних рекомендацій та вказівок щодо поліпшення праці перекладача, який здійснює переклад тексту з англійської мови українською.

В основному намітилися два погляди на омонімію і багатозначність.

Відповідно до першого, омонімами визнаються тільки такі однакові за звучанням слова, які споконвіку були різними за формою і лише в процесі історичного розвитку збіглися один з одним в єдиному звучанні внаслідок різних фонетичних, і в загальному випадкових, причин.

Довгий час омонімія розглядалась "як хвороба, яку необхідно лікувати". Розповсюдженою є точка зору про те, що синонімія та полісемія - закономірне явище в мовах, що саме функціонування мови як засобу спілкування і пізнання неможливе без цих явищ. Що стосується омонімів, то, навпаки, цей аспект багатьма вважається мовною аномалією, завадою в комунікації. Часто слухач опиняється в складній ситуації, коли з кількох різних значень, виражених даною мовною формою, слід вибрати одне для вірного розуміння повідомлення. Омонімія вносить труднощі і в звичайний процес засвоєння мови, коли той, хто її вивчає наштовхується на те, що одна й та ж мовна форма може мати абсолютно різні значення, - факт, на який в своїй рідній мові він, зазвичай, не звертає уваги. Аналіз таких форм суттєво ускладнює сприйняття іншомовного тексту.

В сучасній лінгвістиці прийнято вважати, що омонімія представляє собою лексико-семантичний процес, при якому можлива наявність та функціонування двох чи більше рівнозвучних мовних знаків, які семантично не пов'язані між собою.

Розрізняють повну та часткову омонімію, при якій збігаються лише окремі форми слів, так звані омоформи.

Поряд з омонімами виділяють також омографи - слова, які однаково пишуться, але мають різне звучання.

Існують також і омофони - слова, які вимовляються однаково, але відрізняються написанням.

А отже, тепер, коли ми знаємо, що являє собою явище омонімії і які його функції, ми можемо навести декілька прикладів пар слів, в яких давньоанглійське дієслово і іменник стали омонімами.

Ось найбільш поширені:

Anger - гнів, сердитися;

Name - ім'я, називати;

Аналогічні пари можна навести і для прикметників і дієслів:

Busy - зайнятий, займатися;

Dry - сухий, сохнути;

Free - вільний, звільняти;

Own - власний, володіти;

Потрібно розрізняти різне вживання слів в одному лексико-семантичному варіанті і дійсне розходження слова. Так, наприклад, словом oil можна позначити ряд різних олій, крім коров'ячого. Проте з цього не випливає, що, позначаючи різні масла, слово oil буде мати кожен раз інше значення: у всіх випадках значення його буде одне й те ж, а саме масло (будь-яке, крім коров'ячого). Інакше йде справа, коли слово oil позначає нафту. Тут на перший план висувається вже не схожість нафти по лінії маслянистості з різними сортами масла, а особлива якість нафти - горючість. І при цьому зі словом oil будуть співвідноситися вже слова, що позначають різні види палива: petroleum, gasoline і т.д. Це дає можливість виділити у слова oil два значення (або інакше кажучи, два лексико-семантичних варіанти):

– олія (не тварина);

– нафта.

Зазвичай нові значення виникають шляхом переносу одного з існуючих слів на новий предмет або явище. Так утворюються переносні значення. В їх основі лежить або подібність предметів, який зв'язок одного предмета з іншим.

Багатозначність слова настільки велика і багатопланова проблема, що найрізноманітніші проблеми лексикології, так чи інакше, виявляються пов'язаними з нею. Зокрема з цією проблемою деякими своїми сторонами стикається і проблема омонімії.

Омоніми - це слова, однакові за звучанням, але різні за своїм значенням. Омоніми в ряді випадків виникають їх полісемії, що зазнала процесу руйнування. Але омоніми можуть виникнути і в результаті випадкових звукових збігів. Write - писати і right - правий - ці слова мають різне значення і різне походження, але випадково збіглися у своєму звучанні.

Також існують лексико-граматичні, які створюються в результаті конверсії, коли дане слово переходить в іншу частину мови. Наприклад, look - дивитися і lоок - погляд.

Від омонімів потрібно відрізняти омофони і омографи. Омонімом називають різні слова, які, розрізняючи при їх написанні, збігаються у вимові.

Омографи називають такі різні слова, які збігаються з написання, хоча і вимовляються різному (як щодо звукового складу, так і місця наголосу в слові).

Для того щоб лексичні різновиди слова представляли собою варіанти одного і того ж слова (інакше кажучи, щоб не виникала омонімія), необхідно:

– щоб вони мали спільну кореневу частину, тобто виражену у звуковій оболонці лексико-семантичну спільність;

– щоб не було відповідності між матеріальними, звуковими відмінностями та відмінностями лексико-семантичними, тобто щоб перші не висловлювали останніх.

Таким чином, у варіантах слова можна побачити або лексичне відмінність, яка не виражається зовні, або, навпаки, зовнішню відмінність, яка не виражає лексичного відмінності. Приклад першій можливості - shade зі значенням "тінь, неосвітлене місце" і shade "відтінок"; розрізняючись тільки в семантичному відношенні, вони за звучанням збігаються повністю і тому теж є варіантами одного слова (лексико-семантичні варіанти). З іншого боку, shade в перерахованих значеннях і shadow "тінь, відкидається предметом" - вже різні слова, тому що тут є зайве відмінність і відмінність семантичне. При наявності зовнішнього відмінності навіть найменше розходження в значенні веде до розриву тотожностей слова.

Цілком аналогічно можна міркувати і у відношенні морфологічних особливостей слова. Відмінності парадигм утворюють відмінність між двома словами лише в тому випадку, коли відмінність парадигм служить засобом вираження іншого, не граматичного, а предметного семантичної відмінності. Так, hang з формою минулого часу hanged і hang з минулим часом hung - різні слова, оскільки морфологічна відмінність поєднується тут з різним лексичним значенням (перше означає "вішати (стратити)", а друге - "вішати або висіти"); learn з минулим часом learnt і learn з минулим часом learned, не виявляють ніякого семантичного відмінності (обидва означають "вчитися"), не можуть бути визнані різними словами, а визначаються як граматичні варіанти.

Таким чином, тут, як і при різниці в звуковому оформленні (shade - shadow) навіть найменше семантичне розбіжність веде до розриву тотожності слова. Усе це видається правильним, однак можна зробити з наведених вище положень висновок, що необхідно застосувати їх не тільки до звукового і морфологическому оформлення слова.

При ясно виражених розходженнях у здатності слова вступати в синтаксичні поєднання, синтаксичні побудови (синтаксична сполучуваність, валентність), а також в поєднання лексичні (лексична сполучуваність, валентність) навіть невелика різниця у значенні веде до розриву тотожності слова. Такі одиниці, які різняться і значенням, і формально синтаксично (сочетательність потенціями), пропонується розглядати як різні слова.

Боротися з омонімами в англійській мові можна і потрібно. В якості «способів боротьби» я б запропонувала збільшення словникового запасу, запам'ятовування парами або групами найбільш поширених омонімів в англійській мові, практика писемного мовлення з омонімами. У роботі над системою омонімів в англійській мові можна скористатися цікавою книгою під назвою «How much can a bare bear bear?» By Brian P. CLeary, що включає веселі віршики та комічні ілюстрації, які розповідають про омоніми і омофони.