Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДБОРУ КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ У ГІРСЬКОЛИЖНОМУ СПОРТІ ПЕРЕД ЗМАГАННЯМИ.

Автор: 
Марта Котлярчук (Львів, Україна)

Характерною особливістю сучасного періоду розвитку спорту є всеохоплюючий, науково обгрунтований, зацікавлений пошук талановитої молоді, якій до снаги великі спортивні навантаження і високі темпи спортивного вдосконалення. Разом з тим практика спорту багата прикладами того як спортсмени передчасно йдуть з великого спорту. Це певною мірою є наслідок прорахунку тренерів, які недостатньою мірою володіють знаннями щодо вікових особливостей юних спортсменів, індивідуальних відмінностей, законів спортивного вдосконалення. Для того щоб цілеспрямовано розробити практику тренування талантів необхідна науково обгрунтована система спортивного відбору, яка дозволить визначити єдиний вірний напрям вдосконалення майстерності кожного спортсмена В.Н.Волков, В.П. Філін [7]. Як зазначив К.П. Сахновський [5], проблема ефективності проведення спортивного відбору, як на початковому так на наступних етапах є актуальною для фахівців України, які зайняті підготовкою спортсменів. Дослідження В.М. Волкова і В.П. Філіна [7] по різним аспектам відбору піднімають питання по теоретичному аналізі та узагальненні матеріалів численних досліджень, створення науково обгрунтованих програм відбору талановитих спортсменів на всіх етапах багаторічної підготовки. На думку В.К. Бальсевіч [1], розробляючи теорію спортивного відбору, потрібно виходити з того, що багатий арсенал засобів і методів сучасного фізичного виховання і спорту дозволяють вибрати найбільш придатний для кожної людини вид спортивної діяльності. Ця діяльність повинна найкращим чином задовільняти психологічні та соціальні потреби людини і сприяти ефективному фізичному вдосконаленню.

У зв'язку зі зростанням рівня спортивних результатів проблема спортивної орієнтації і відборі в гірськолижному спорті, як зазначили Ю.Ф. Барков, А.Ф. Лісовський [3], є однією з актуальних у теорії і практиці спорту.

Актуальність питань, пов'язаних з відбором перспективних спортсменів, визначається високим рівнем досягнень на світовій спортивній арені, а також тією обставиною, що обдаровані, талановиті спортсмени зустрічаються вкрай рідко і пошук їх вимагає організованого наукового підходу В.А. Запорожанов [12], В.В. Кузнецов [10], К. П. Сахновский [11]. Враховуючи це, науково-методичне обгрунтування, практична розробка і реалізація методики відбору перспективних спортсменів до змагань є актуальним і визначається практичними запитами гірськолижного спорту.

Мета роботи: розробити рекомендації та експериментально обгрунтувати тести для вдосконалення фізичної підготовленості гірськолижників для відбору спортсменів до відповідальних змагань.

Методи і організація досліджень.

1. Методи теоретичного аналізу та узагальнення науково-методичної літератури;

2. Методи емпіричного рівня: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, соціологічні методи (опитування);

3. Методи математико-статистичного опрацювання результатів.

Висновки:

1. Теоретичний аналіз літературних джерел і узагальнення передового досвіду тренерів і фахівців у цій області дозволили нам сформулювати такі висновки з питання відбору кваліфікованих спортсменів з метою участі їх у відповідальних змаганнях:

2. Спортивний відбір, за даними літератури, є важливою і невід'ємною частиною всього процесу тренування в усіх видах спорту, в тому числі і гірськолижному. Це багатоетапний процес з характерними для кожного етапу цілями і завданнями, а також специфічними особливостями: цільова спрямованість, система нормативних показників і вимог, комплекс організаційно-методичних заходів з відбору.

3. На етапі відбору кваліфікованих спортсменів у гірськолижному спорті необхідно орієнтуватися на наступні показники: рівень спортивної майстерності спортсмена, його рейтинг і змагальний досвід, особисті та психологічні якості, стан здоров'я і функціонування основних систем організму, ефективність систем енергозабезпечення і рівень спеціальної підготовленості.

4. Ефективність спортивного відбору в гірськолижному спорті визначає комплексність методів оцінки перспективності, передбачають рівноцінний облік результатів педагогічних, психологічних, соціологічних, медико-біологічних обстежень спортсмена. При цьому дані реєстрованих показників виражаються в кількісних величинах (метри, секунди, кількість разів і т.д.), а інші - в балах (рівень технічної, тактичної, психологічної підготовленості). Загальна інтегральна оцінка представляється у вигляді суми балів, виставлених обстежуваній спортсмену-гірськолижникові по кожному з реєстрованих показників, не пізніше, ніж за 3 тижні до початку змагань.

5. Результати  дослідження  показали,  що найбільш висока  кореляційна залежність існує  між  стрибковими  тестами і спортивним результатом у слаломі,  а  взаємозв'язок  між результатами у підтягуванні та бігу на 400 м  і результатом у змаганнях  практично відсутня. Це говорить про те, що  перед  змаганнями  найбільш  інформативними тестами, є ті що характеризують  спортивну  форму  гірськолижника - швидкісно – силові  тести  для  м'язів ніг.

Результати дослідження.

На основі висновків, отриманих в результаті дослідження з питань відбору кваліфікованих спортсменів на передодні відповідальних змагань нами варто використовувати комплексні методи визначення перспективності спортсмена до даних змагань, які повинні включати в себе:

1. Тести з визначення спеціальної підготовленості, які складаються з контрольних нормативів по визначенню швидкісно-силових якостей, гнучкості, вестибулярної стійкості і спеціальної витривалості і сили:

1) стрибки через гімнастичну лавку (кількість разів);

2) стрибки через бар'єри (враховується кількість бар'єрів і час, за який спортсмен їх прострибає );

3) присідання на лівій і правій нозі за 1 хвилину (к-ть разів);

4) підтягування прямих ніг до перекладини (к-ть разів);

5) кут на перекладині (час утримання кута);

6) човниковий біг 10 по 10м (час пробігання);

7) поза Ронберга (час стояння);

8) стійка зігнувшись, чолом доторкнутись до колін, тримати 5 сек.(Виконання проби).

2. Медико-біологічне обстеження з визначенням основних фізіологічних показників з обов'язковим заключенням лікарів про стан здоров'я спортсмена.

3. Визначення особистісних і психологічних якостей спортсмена із застосуванням таких методик, як: опитування за Айзенка, метод незакінчених пропозицій, опитувальник темпераменту Стреляу, тест малюнкових асоціацій Розенцвейга, теппінг-тест і соціометрія.

4. Участь спортсменів у контрольних та відбіркових змаганнях з подальшим аналізом результатів, показаних кожним спортсменом.

З вище перерахованого комплексу факторів не можна надавати перевагу одним передумовам на противагу іншим. Тільки комплексний, кваліфікований підхід може сприяти ефективності відбору талановитої молоді в гірськолижному спорті.

 

Література:

1. Бальсевич В.К. К проблемам физкультурно-спортивной ориентации

/ В.К. Бальсевич // Теория и практика физ. культ.,1969, - №1. - С.31-33.

2. Запорожанов В.А. Комплексная оценка перспективных возможностей юных спортсменов / В.А. Запорожанов //Наука в Олимпийском спорте, 1994. - №1. - С.30-34.

3. Барков Ю.Ф., Лисовский А.Ф. Об информативности тестов отбора в детском горнолыжном спорте/ Ю.Ф. Барков, А.Ф. Лисовский Об //Теория и практика физ. культ., 1986, - №1. -С.30-31.

5. Сахновский К.П. Начальная спортивная підготовка / К.П. Сахновский //Наука в Олимпийском спорте.:КГУФВС, Киев, 1995. - №2(3). - С.17-23.

6. Вихляев В.М. Комплексный контроль при подготовке спортсменов горнолыжников высокой квалификации к ответственным соревнованиям / В.М. Вихляев //Научно-метод. конференция. Научно-метод. основы подготовки спортсменов высокого класса. - К.; 1980. - С.31-32.

7. Волков .В.Н. Спортивный отбор / В.Н. Волков, В.П. Филин / / М.: ФиС., 1983. - 176., ил.

8. Волков Л.В. Методика определения индивидуальных способностей студентов при выборе спортивной специализации. / Л.В. Волков, С.Ф. Тимченко //: Учебн. пособие для слушателей ФПК./УМКВО. - К., 1990. - 84с.

9. Платонов В.Н. Теория спорта / В.Н. Платонов / / - К.: Вища шк. Главное изд-во, 1987. - С.311-327.

10. Кузнецов В.В. Педагогические основы современной системы подготовки спортсменов высших разрядов / В.В. Кузнецов / / - М. - 1970. - 18с.

11. Сахновский К.П. К проблеме отбора перспективных спортсменов в циклических видах спорта / К.П. Сахновский //Управление тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов. К., 1985. - С.86-96.

12. Запорожанов В.А. Отбор, контроль и прогнозирование в спортивной тренировке / В.А. Запорожанов / / Сб.науч. тр./КГИФК - К.: КГИФК, 1990. – 136 с.; ил.; 21 см.

 

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук Клемба Анатолій Олександрович