Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ТУНІСУ ТА УКРАЇНИ

Автор: 
Аймен Мелліті (Луганськ, Україна)

Реформа системи освіти в Тунісі передбачає визначення мети і завдань кожної освітньої галузі. Це стосується і підготовки майбутніх тренерів. Нова стратегія модернізації змісту освіти в Тунісі, прагматична і гуманістична спрямованість освітнього процесу, зміна освітньої парадигми істотно змінили вимоги до рівня підготовки випускників освітніх установ й спонукають педагогічну науку до необхідності переосмислення цілей, завдань і методів організації навчання.

Оволодіння професією безпосередньо пов’язане з якістю вищої освіти, що залежить, в свою чергу, від умов, в яких здійснюється освітній процес. Тому особливо актуальна проблема пошуку організаційно-педагогічних умов і педагогічних технологій у системі вищої освіти, які оптимізували б процес підготовки майбутніх тренерів.

В наукових дослідженнях були визначені та проаналізовані положення закономірного співвідношення навчання та розвитку (В. Бондар, Л. Виготський, В. Засенко, В. Тарасун, В. Фомічова, М. Ярмаченко), сучасна концепція освіти у сфері фізичної культури і спорту (Л. Матвєєв, В. Платонов, В. Видрін, Л. Лубишева, О. Стасенко).

Мета статті – визначити та порівняти пріоритетні шляхи оптимізації підготовки тренерів в університетах Тунісу та України.

Одним із завдань реформування вищої освіти в Тунісі є удосконалення системи оцінювання рівня знань студентів в університетах. Так, система оцінювання передбачає врахування наступних принципів:

– гарантування національної значущості сертифікатів про отримання вищої освіти;

– зменшення кількості та тривалості випускних екзаменів;

– дотримання принципу постійного оцінювання як інтегративної частини процесу підготовки студентів до тренерської роботи та розвитку знань, вмінь та навичок [4, с. 5].

Очевидно, що така система оцінювання повинна бути спрямована за двома напрямками:

1) остаточного семестрового тестування та єдиного перескладання ;

2) використання спеціально розроблених модулів для оцінювання.

Слід зауважити, що система постійного оцінювання в університетах є основною умовою якісної системи вищої освіти в Тунісі, що гарантує її надійність та прозорість. Вона відображає специфічні характеристики університетських закладів та процес навчання в них.

Процес оцінювання передбачає використання не менше трьох тестів з кожної дисципліни. Протягом вивчення дисципліни кожен семестр повинен вміщувати в себе частини контрольних тестів. Студенти, які не отримують необхідний середній бал за модулі мають право перескладати тести [4, с. 6].

Розглянемо правила визначення рівня знань студентів в університетах Тунісу. Оцінювання відбувається кожен семестр, натомість визначення досягнень студентів на основі результатів тестування встановлюється за кожний академічний рік. Зазначений процес передбачає:

– отримання прохідної оцінки за кожен модуль протягом академічного року;

– визначення середньої прохідної оцінки за обидва семестри.

Всі вищі навчальні заклади Тунісу розробляють відповідні належні умови щодо організації навчально-виховного процесу. Зазначений процес надає можливість студентам добре засвоювати модулі, а в разі необхідності перескладати їх [4, с. 6].

Тому ми одним із шляхів удосконалення процесу підготовки майбутніх тренерів визнаємо створення оптимальних умов оцінювання знань студентів, які б забезпечували достатній рівень сформованості знань, вмінь та навичок майбутніх тренерів до виконання основних функцій фахівця в зазначеній галузі на основі професійно-педагогічної підготовки у межах навчання на факультеті фізичного виховання.

На думку О. Стасенка одним із факторів оптимізації підготовки майбутніх тренерів-викладачів слід вважати необхідність усвідомленого вибору з низки можливих варіантів організації навально-виховного процесу такого, який би в конкретних умовах забезпечував максимально можливу ефективність розв’язання завдань формування належного рівня підготовки майбутніх тренерів-викладачів [3, с. 136]. Так, український науковець пропонує такі способи оптимізації підготовки фахівців, зокрема:

1) комплексне планування й конкретизація завдань формування спеціальних знань, умінь і навичок студентів;

2) відповідність змісту підготовки завданням навчання з виділенням головного, суттєвого;

3) вибір викладачем найраціональніших засобів, форм та методів навчання [3, с. 136].

Вітчизняні дослідники вважають, що логічно й доцільно буде у вищих навчальних закладах України, де проходить підготовка фахівців з фізичного виховання та спорту вводити окремий курс психолого-педагогічної підготовки майбутніх тренерів, який поєднував би в собі досягнення як педагогіки, так і психології [1].

Разом із тим О. Сопотницька переконана, що варто більше уваги приділяти підвищенню ефективності й якості навчального процесу на факультетах фізичного виховання, розробці й упровадженню нових засобів, методів і змісту навчання. Навчальна діяльність студентів значною мірою позбавлена творчості. Виправити таке становище суттєво допоможе процес вдосконалення організації самостійної роботи. Зазначені перетворення можуть бути надійною основою для розвитку ініціативи та самостійності, здійснення диференціації та індивідуалізації навчання, формування у студентів власних поглядів і переконань [2].

Таким чином нами висвітлені основні напрямки оптимізації підготовки тренерів в університетах Тунісу та України. Одним із напрямків реформування вищої освіти в Тунісі є удосконалення системи оцінювання рівня знань студентів в університетах, яка передбачає врахування принципів гарантування національної значущості сертифікатів про отримання вищої освіти, зменшення кількості випускних екзаменів, дотримання принципу постійного оцінювання та ін.

В українській системі вищої освіти науковці акцентують увагу на комплексному плануванні й конкретизації завдань підготовки студентів; відповідності змісту навчання й завдань, оптимальному виборі форм, методів та засобів навчання та ін.

Література:

1. Застосування методів раціонального роз’яснення та імаготренінгу тренерами в практиці підготовки спортсменів [Електронний ресурс] / О. І. Фармагей, О. В. Зіньків, Л. С. Зубрицький, А. П. Кубін. – Режим доступу до ст. : nbuv.gov. uaportal/Soc_Gum/Vchdpu/ 2012…Farmag.pdf.

2. Сопотницька О. В. Деякі аспекти та шляхи підготовки фахівців фізичного виховання до тренерської діяльності [Електронний ресурс] / О. В. Сопотницька. – Режим доступу до ст. : nbuv.gov.ua…soc…pidgotovku_ axivciv… uxovanna.pdf.

3. Стасенко О. А. Сучасні технології формування особистості фахівця з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи / О. А. Стасенко // Наук. часопис нац. педагогічного ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Вип. 17 (27). – К. : Вид. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 134 – 139.

4. Higher Education in Tunisia. The Tunisian higher education website [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст. : www.mes.tn.

 

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор, Максименко Георгій Миколайович.