Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА В РОМАНІ М. ХЕДДОНА “ЦІКАВИЙ ВИПАДОК ІЗ СОБАКОЮ У НІЧНИЙ ЧАС”: ЦІЛЬОВИЙ АСПЕКТ

Автор: 
Вікторія Русіна (Київ, Україна)

Вивчення концептуальної метафори здійснено у 80-х роках ХХ століття відомою роботою Дж. Лаккофа та М. Джонсона [8], і залишається актуальним напрямком лінгвістичних досліджень, оскільки дає можливість експлікації численних семантичних феноменів, а також розкриття ряду закономірностей концептуалізації дійсності людиною.

Здійснені дослідження концептуальної метафори дозволили з’ясувати її структуру [8] та основні особливості [8; 9], визначити роль метафори у формуванні уявлень про цілий ряд феноменів, явищ, об’єктів [7; 5; 3], а також допомогли простежити специфіку вживання концептуальної метафори в художньому тексті [9, с. 65-96;] та описати індивідуальну авторську метафору. [2; 10].

Метою статті є розкриття цільового аспекта онтологічної ключової концептуальної метафори в романі М. Хеддона “Цікавий випадок із собакою у нічний час”. Для досягнення данної мети необхідно виконати такі завдання: ідентифікувати ключову концептуальну метафору, описати її цільовий характер, які функції реалізує в тексті ключова метафора у цільовому аспекті.

Об’єктом дослідження є ключова концептуальна метафора в романі М. Хеддона “Цікавий випадок із собакою у нічний час”; предметом дослідження – її цільовий аспект.

Белетристичний текст є репрезентантом художньої картини світу письменника, яка створена за допомогою цілеспрямовано відібраних мовних і мовленнєвих засобів. Одним з найбільш ефективних і діючих способів створення художньої картини світу є когнітивна метафора, яка в когнітивній лінгвістиці трактується як основний механізм пізнання, використовуваний для того, щоб збільшити обсяг знань відносно явища, яке погано розуміється. Механізми метафоричного перенесення і роль метафори у створенні художньої картини світу виявляються в процесі функціонування метафоричного слова в тексті.

Свій роман “Цікавий випадок із собакою у нічний час” Марк Хеддон присвятив опису життя хлопчика-аутиста, його сприйняття, розуміння і конструювання світу. Автор описує ментальні процеси Крістофера, за допомогою образу МЕХАНІЗМ. Саме метафора РОЗУМ Є МАШИНА являється ключовою онтологічною концептуальною метафорою в тексті розглядуваного роману.

Вже на перших сторінках роману ми знаходимо метафору, яка виконує функцію поєднання несумісного, яка відноситься до специфіки механізмів метафоризації, внаслідок роботи яких в метафорі з'єднуються, часом, взаємовиключні поняття: (1) “He was asking too many questions …. They were stacking up in my head like loaves in the factory where Uncle Terry works” [6, с. 8].

Даний приклад являє собою окремий випадок реалізації механістичної метафори, широко поширеною в 30-40 роки ХХ століття і використовуваної для характеристики розумової діяльності людини через призму технічних пристроїв. Ключовою концептуальною метафорою на той час була МОЗОК ПООДІБНИЙ КОМПЮ'ТЕРУ. Яскравість і “живучість” створеного образу багато в чому пояснюються з'єднанням в метафорі двох, здавалося б, непересічних сфер, які лежать в основі метафоричного зіставлення “questions like loaves”, “head - the factory ”. Результатом поєднання несумісного стає формування двопланового образу, що розкривається як “питання-інформація” і “фабрика-мозок”, ця метафора розкриває функціонування мозку і ментальних процесів. М. Хеддон описує відчуття Крістофера від надлишку інформації яка надходить з оточуючого середовища.

Таким чином, автор підібрав влучну метафору, яка показала всю складність концептуальної картини світу аутиста: (2) “I sometimes think of my mind as a machine…” [6, с. 8].

М. Хеддон експліцитно вказує на складники метафори (царина мети РОЗУМ: a head, a factory, mind; царина джерела МАШИНА: slicing machines, machine, a slicer).

Автор підібрав образ, який метафорично втілив процес конструювання світу аутиста і всю складність цього процесу: (3) “… sometimes a slicer is not working fast enough but the bread keeps coming and there is a blockage” [6, с. 8].

За допомогою цієї метафори, Крістофер пояснює свої відчуття: (4) “It makes it easier to explain to other people what is going on inside it” [9, 8].

Ключова концептуальна метафора РОЗУМ Є МАШИНА також виконує функцію інтенсифікації сенсу, яка полягає в реалізації метафорою властивості пробудження рефлексії, яка виражена тим сильніше, чим більше метафоричних імплікацій будуть перегукуватися з минулим досвідом реципієнта, тобто чим “сильніше метафорична міць” у пробудженні рефлексії, яка фіксується у межах дії мислення: (5) “He was asking too many questions and he was asking them too quickly. They were stacking up in my head like loaves in the factory where Uncle Terry works. The factory is a bakery and he operates the slicing machines. And sometimes a slicer is not working fast enough but the bread keeps coming and there is a blockage. I sometimes think of my mind as a machine , but not always as a bread-slicing machine” [6, с. 8]. Посилення сенсу в цьому метафоричному висловлюванні відбувається у зв'язку з інтенсифікацією смислової лінії протиставлення my mind as a bread-slicing machine поряд з фактично адресованим реципієнтам визначенням my mind as a machine. У результаті активізуються рефлективні процеси, спрямовані, одночасно, на осмислення реалій недалекого минулого, закріплених у досвіді: (6) “ …the factory where Uncle Terry works ” [6, с. 8], і їх переломлення на дану ситуацію. Крістоферу при цьому пропонується звернути рефлексію на самого себе з метою оцінки власної поведінки і знання про світ.

Для пояснення розладу мови і мовлення аутиста, з урахуванням факторів, які пов’язані із роботою мисленнєвих операцій та мозку людини, автор метафорично розкриває поняття ПАМ'ЯТЬ: (7) “My memory is like a film. That is why I am really good at remembering things…” [6, с. 96], використовуючи концептуальну метафору ПАМ'ЯТЬ Є ФІЛЬМ. Пам'ять є однією із психічних функцій і видів розумової діяльності, призначена зберігати, накопичувати і відтворювати інформацію: (8) “And when people ask me to remember something I can simply press Rewind and Fast Forward and Pause like on a video recorder…” [6, с. 96], (9) “…I do a search through my memory…” [6, с. 97], маючи здатність тривало зберігати інформацію про події зовнішнього світу та реакції організму: (10) “… what people were wearing, and what they smelled like…” [6, с. 96] і багаторазово використовувати її у сфері свідомості для організації подальшої діяльності. М. Хеддон доцільно підібрав метафоричний образ ПАМ'ЯТЬ Є ФІЛЬМ, описавши короткочасну пам'ять: (11) “… because I don't have to Rewind through everything in between to get to a memory of something a long time ago” [6, с. 96], іконічну пам’ять: (12) “… what people were wearing…” [6, с. 96], ехонічну пам'ять (13) “… is like a soundtrack …” [6, с. 96], нюхову пам'ять: (14) “… because my memory has a smelltrack …” [6, с. 96]. Функціональний аспект цієї концептуальної метафори фасцинаційний, тобто пов'язаний зі специфікою розуміння метафори, в процесі якого в рефлективній реальності реципієнта виділяються великі зони досвіду, одні з яких можуть приглушатися, а інші висвітлюватися, направляючи рефлексію і обумовлюючи розсуд ініційованих продуцентом смислів. В концептуальній метафорі ПАМ'ЯТЬ Є ФІЛЬМ створюється опозиція між роботою пристрою та роботою мозку. Ця опозиція об’єктивується за допомогою протиставлення лексем DVD player та memory, за допомогою яких автор розмежовує і показує відмінності: (15) “And when people ask me to remember something I can simply press Rewind and Fast Forward and Pause like on a video recorder, but more like a DVD player because I don't have to Rewind through everything in between to get to a memory of something a long time ago. And there are no buttons, either, because it is happening in my head” [6, с. 96].

Повернемося до ключової концептуальної метафори РОЗУМ Є МАШИНА і зазначимо, що вона виконує також функцію багатоплановості, що полягає в метафоричному відображенні складності і багаторівневості тексту. За своєю суттю прояв даної функції є одним з аспектів реалізації метафорою здібності розтягувати сенс, результатом якої стає побудова єдиної смислової нитки тексту: (16) “…to work out the correct answer…” [6, с. 7], (17) ”It is something you can work out in your own mind…” [6, с. 17], (18) “I was imagining a Chain of Reasoning inside my head…” [6, с. 53], (19) “… someone had switched me off and then switched me on again…” [6, с. 103], (20) “… the pictures in my head…” [6, с. 98], на яку «нанизуються» індивідуальні смисли, в сукупності створюють ефект багатоплановості тексту. Загальний зміст тексту, звідси, схоплюється шляхом розсуду окремих смислових зв'язків.

Таким чином, у своєму цільовому аспекті ключова концептуальна метафора РОЗУМ Є МАШИНА в романі “Цікавий випадок із собакою у нічний час” М. Хеддона слугує для умотивування мисленнєвих процесів, процесів пам’яті, що асоціюються з узуальним метафоричним образом механізму.

Підводячи підсумки проведеного дослідження, визначаємо, що в проаналізованому романі концептуальна метафора у своєму цільовому аспекті вживається для: характеристики розумової діяльності людини через призму технічних пристроїв; посилення сенсу метафоричного виразу та інтенсифікація смислової лінії тексту; пробудження рефлексії, яка виражена тим сильніше, чим більше метафоричних імплікацій будуть перегукуватися з минулим досвідом реципієнта; метафоричне відображення складності і багаторівневості тексту; реалізація метафорою здібності розтягувати сенс, результатом якої стає побудова єдиної смислової нитки тексту. Тобто ключова концептуальна метафора РОЗУМ Є МАШИНА є полі функціональною.

Література:

  1. Бєлєхова Л. І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії) / Л. І. Бєлєхова— Херсон : Айлант, 2002. — 368 с.

  2. Колесник Д. М. Концептуальное пространство авторской метафоры в творчестве А. Мердок : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.04. „Германские языки”/ Д. М. Колесник. — Черкассы, 1996. —18 с.

  3. Коновалова О. В. Асоціативно-термінальна мотивація англійських етномонімів (АРТЕФАКТ як донорська зона) / О. В. Коновалова // Філологічні науки : зб. наук. праць. — Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. — С. 269-274.

  4. Крюкова Н.Ф. Моделирующая функция метафоризации / Н.Ф. Крюкова // Языки и картина мира: Сб. науч. Тр. Тула, 2002. — с.57-59.

  5. Чернейко Л. О. Гештальтная структура абстрактного имени / Л. О. Чернейко // Филологические науки. — 1995. — № 4. — С. 73- 83.

  6. Haddon M. The curious incident with the dog in the night-time / M. Haddon // Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. — USA, 2003. — P. 272

  7. Kovecses Z. Metaphor and Emotion. Language, Culture, and Body in Human Feeling / Z. Kovecses — Cambridge : Cambridge University Press, 2000. — 223 p.

  8. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson — Chicago, L. : The University of Chicago Press, 1980. — 242 p.

  9. Lakoff G. More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor / G. Lakoff, M. Johnson — Chicago, L. : The University of Chicago Press, 1989. — 230 p.

  10. Vorobyova O. “The Mark on the Wall” and literary fancy: A cognitive sketch / Cognition and Literary Interpretation in Practice / ed. By H. Veivo, B. Petterson and M. Polvinen. — Helsinki : Helsinki University Press, 2005. — P. 201-217


Науковий керівник:

професор, кандидат філологічних наук, доцент, Чеснокова Ганна Вадимівна