Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Формування комунікативної компетенції - важливе завдання вчителя іноземної мови у дошкільному закладі

Автор: 
Неля Биць (Львів, Україна)

Протягом останніх кількох років, вивчення іноземних мов стало не так засобом саморозвитку, скільки необхідністю. Ще 20 років тому знання мови було потрібно лише у роботі деяких сфер, тоді як зараз володіння хоча б однією іноземною мовою є обов'язковим. Знання мови відкриває перед нами більші можливості: простіше знайти роботу, менше труднощів виникає при відпочинку в інших країнах, відсутність мовного бар'єру дозволяє знайти більше друзів, і навіть людина збагачує своє свідомість, занурюючись у вивчення іноземної культури, традиції інших народів. Головною проблемою навчання мови є вік учня. Ще донедавна іноземна мова вивчалася лише в школі. А сьогодні батьки прагнуть розпочати навчання якомога швидше, адже дошкільний вік визнаний психологами найсприятливішим періодом для засвоєння нової інформації.

Навчання іноземної мови є не обов'язковим, але бажаним компонентом дошкільної освіти. Таке навчання є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетенції. Побудований правильно з дидактичного та лінгвістичного поглядів, процес навчання сприяє реалізації змісту всіх сфер життєдіяльності дітей, визначених базовим компонентом дошкільної освіти («Я сам», «Люди», «Культура», «Природа»), і має самостійне освітнє значення. Діти, які у дошкільному віці один-два роки залучалися до вивчення іноземної мови, за умови, що це навчання організовувалося методично правильно, успішніше навчаються у школі, краще засвоюють курс будь-якої іноземної мови. Навчання дошкільників англійської мови — це особливий вид освітньої діяльності. У процесі навчання мова виступає водночас предметом і провідним засобом навчання. У процесі навчання діти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб спілкування. [5, с. 7].

Згідно із програмою дошкільного навчання дітей англійської мови, у дитячому садку вивчення іноземної мови проводиться виключно в усній формі. Таким чином, пріоритетним завданням вчителя є розвиток навичок говоріння та аудіювання. Мова є не метою, а засобом спілкування. Щоб людина заговорила, у неї має виникнути потреба це робити, іншими словами – має бути мотив для висловлювання. Тому для володіння мовою недостатньо знати велику кількість віршів чи пісень іноземною, потрібно ще й вміти використати вивчені слова та вирази у необхідних ситуаціях. Отже педагог, обираючи форми та методи навчання, створює для дітей штучне іншомовне середовище, відповідно до теми, що вивчається. Це може бути розмова двох друзів про їх сім'ї, домашніх тварин, улюблені іграшки, одяг. Існує досить велике різноманіття засобів організувати навчальний процес так, щоб гармонійно поєднати реальну мовленнєву діяльність із використанням досить обмеженого лексичного матеріалу, вивченого до цього.

Слід зазначити також, що надзвичайно важливим є створення мовного середовища на занятті вже на ранньому етапі. Учитель повинен максимально багато говорити англійською, використовуючи міміку, жести та інші засоби, які він вважає доцільними, для полегшення розуміння того, що він говорить, адже у дітей протягом дня немає більше можливості чути нову мову за межами заняття. Мова має бути простою, проте природньою. Ми знаємо з досвіду, що маленькі діти здатні зрозуміти, що їм говорять, навіть якщо вони не розуміють значення окремих слів. Розуміючи таким чином той чи інший меседж, вони починають розуміти мову. Це є фундаментальною основою людського спілкування. Якщо добре розвинути в дітей ці здібності розуміння мови на ранньому етапі, то у початковій школі вони використовують цей досвід для засвоєння нової лексики або нових структур. У силу своїх психологічних особливостей діти майстерно використовують свій обмежений словниковий запас для осмисленої мовленнєвої діяльності. Цей феномен розглядається як інстинкт. Навіть ми, дорослі, коли використовуємо іноземну мову інколи, щоб порозумітися, просто утворюємо нові слова за аналогією з тими, які знаємо, чи у відповідності до відомих нам граматичних структур і навіть використовуємо рідну мову з іноземним акцентом. Окільки інтеракція і комунікація є визначальними у навчальному процесі під час вивчення іноземної мови, дуже важливо навчити дітей простих, але важливих для спілкування англійських виразів, так званої classroom language. Що раніше це зробити, тим ефективнішим буде процес спілкування. [1, с. 42].

Єдиним шляхом формування у дошкільників пізнавальних мотивів та інтересу до вивчення англійської мови має стати надання цим мотивам та інтересам ігрової спрямованості, оскільки ігрова діяльність у цьому віці є провідною. Лише ігрова комунікативна спрямованість кожного заняття дає змогу зробити навчання таким, щоб іншомовний матеріал запам’ятовувався, осмислювався дитиною мимовільно. Мотивами спілкування для дитини є радість від організованої діяльності, задоволення від усвідомлення набутих знань і навичок, зацікавленість вивченням іноземної мови. Організаційні форми та вибір технології навчання тісно пов’язані з віком та місцем проведення занять. У грі дитина буде мимовільно докладати зусиль, напружувати пам’ять, вправлятися у вимові звуків, вживанні іншомовних слів та фраз. [3, с. 97].

Добираючи форми та методи навчальної діяльності вчитель звертається до затверджених державою програм вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку. Він визначає для себе мету та завдання роботи з дітьми, визначає сутність розвиваючої, виховної та навчальної цілей на кожному занятті. При цьому вчителю, що проводить заняття з іноземної мови важливо знати психофізіологічні особливості дітей, вміти вибудувати процес іншомовного спілкування, не забуваючи про специфіку пам’яті дітей дошкільного віку, їх працездатності та втомлюваності, потреби в чергуванні різних видів діяльності. Одні діти засвоюють поданий матеріал миттєво та на наступному занятті здатні відтворити його у запропонованих ситуаціях, а інші для цього потребують більше часу та практичних занять, навіть індивідуальних. Вважаємо, що педагогу для вирішення даної ситуації допоможуть не лише знання, отримані під час вивчення предмету «Методика викладання іноземної мови в дошкільному закладі», а його набутий у ході практичних занять з дітьми досвід. Так званий «метод проб і помилок» веде до особистого удосконалення й набуття професійної компетенції.

Окремого висвітлення потребує проблема самоосвіти фахівців з іноземної мови для дошкільних навчальних закладів. Як правило, у дитячих садках працюють випускники педагогічних училищ, коледжів, інститутів. Після закінчення навчального заладу вони володіють належних рівнем знань із педагогіки, психології та методики викладання різних дисциплін, у тому числі й з англійської мови. Але специфіка мови (і не лише англійської) у тому, що це живий організм, який постійно змінюється, залежно від процесів у світі, політично-економічних подій у певній країні та технічного прогресу. Слова і вирази, які були поширені ще кілька десятків років тому, можуть поступово зникати з комунікативної практики або бути заміненими іншими, сучасними лексичними одиницями. Крім того, програма навчання не обмежує автономності та творчості вчителя. Він має право на варіативний вибір та розподіл навчального матеріалу, на використання різних форм роботи, технологій, засобів організації діяльності з дітьми різного віку та індивідуального досвіду. Тому вчителі іноземної мови повинні пам’ятати про необхідність постійного самовдосконалення як свого мовного рівня, так і методики викладання предмету. На даний час в Україні є великий вибір книг, підручників, посібників та допоміжних засобів для навчання англійської мови саме дітей дошкільного віку. Існують і спеціальні методики, за якими працюють спеціалісти на курсах раннього вивчення мови. Це, зокрема, програма Helen Doron “Early English”, навчальні комплекси Happy Hearts, Little Friends, First Friends, My Little Island, My First English Adventure, Young Children’s Picture Dictionary, Pockets та інші. Все більшої популярності набуває робота приватних садочків, де вивчення мови може бути полегшеним використанням технічних засобів, таких як відеоплеєрів та комп’ютерів. Багато сучасних підручників зарубіжних видавництв мають в якості додатка програмне забезпечення для роботи на інтерактивних дошках. Інтерактивна дошка (Interactive whiteboard), це великий сенсорний екран, що працює як частина системи, до якої також входять комп'ютер і проектор. За допомогою проектора зображення робочого столу комп'ютера проектується на поверхню інтерактивної дошки. У цьому випадку дошка виступає як екран. Із зображенням на дошці можна працювати, вносити зміни та позначки. Дошкою можна керувати як за допомогою спеціального стилуса, так і за допомогою дотиків пальцем. При роботі з інтерактивною дошкою учень засвоює інформацію не тільки через аудіальний і візуальний канали сприйняття, але й через кінестетичний канал, який майже не використовується в сучасній педагогіці. [6].

Отже, бачимо, що мова вивчається через особисту діяльність дітей на заняттях, через спілкування вчителя і дітей та дітей між собою під керівництвом вчителя. Створення позитивного, емоційно-комфортного середовища, де кожен учасник є активним, важливим об’єктом навчання відіграє велику роль у формуванні комунікативних навичок з іноземної мови. Завдання дошкільного навчання іноземної мови передбачає навчити дітей вміти вступити у мовленнєвий контакт із співрозмовником, долучитися до розмови, отримати і передати елементарну інформацію, пов’язану зі змістом дитячого спілкування, припинити спілкуватися та ін., а не просто сказати якусь фразу іноземною мовою.

 

Література:

 

  1. Воробйова Т. В. Особливості організації навчальної діяльності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку в процесі вивчення іноземної мови (психологічний та методичний аспекти) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 8

  2. Глушок Л.М. Особливості вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в процесі становлення особистості // Педагогічний дискурс – 2011. – № 9

  3. Дмітренко Н. Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах України // Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов’янськ – 2010. – Спецвипуск 4. Частина 1

  4. Роман С. В. Раннє навчання іноземної мови як предмет методичної підготовки студентів і фахового вдосконалення вчителів-предметників // Іноземні мови. – 1995. - № 1.

  5. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації. – К.: Шкільний світ, 2008. – 111с.

  6. http://ru.wikipedia.org/wiki/