Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА ИНТЕРНЕТ ВА ЁШЛАР АХЛОҚИ

Автор: 
Шахриддин Ортиқов (Самарқанд, Ўзбекистон)

Жамиятни ахборотлаштириш жараёнининг ўзи, кўпинча соф технологик жараён сифатида баҳоланишига қарамай, мазмун-моҳиятига кўра чуқур ижтимоий жараён ҳам ҳисобланади. Чунки ахборотлаштириш жамиятнинг бир шаклдан бошқа, ижтимоий тараққиётнинг янада юқорироқ даражасига эга бўлган шаклига ўтишни англатади ҳамда жамиятнинг истиқболдаги хусусиятларини белгилабберади.

Ҳар қандай жараённинг яхши ва ёмон томонлари бўлганидек, жамиятни ахборотлаштиришнинг ҳам ижобий ҳамда салбий жиҳатлари мавжуд. Хусусан, ахборотлаштириш ва истиқболли ахбо­рот технологиялари ишлаб чиқариш самарадорлигини ҳамда меҳнат тежамкорлигини оширишни, илмий билимлар ва илғор технологиялар жамиятда жадал тарқалишини, жамият интеллектуаллашуви умумий даражасини оширишни таъмин­лаши каби ижобий томонлар билан бир қаторда ахборот макони учун кураш ва инсонга ахборот-психологик таъсир кўрсатишнинг авж олиши каби алоҳида хавфни ҳам юзага келтиради.

Бу борада "эркин ахборот алмашуви" назариясининг асосчиларидан бири ҳисобланган МРБ собиқ директори А.Ф.Даллеснинг 1946 йилда қилган баёноти эътиборга лойиқдир. "Агар менга, -деб ёзади А.Ф.Даллес, - ташқи сиёсатнинг фақатгина битта тамойилини танлаб олиш ҳуқуқи берилганда, мен ахборотнингэркин оқими принципини танлаган бўлур эдим"1. Ғарбда "ахборотнинг эркин оқими" дейилганида чексиз миқдордаги ахборотни бир тарафлама узатиш, бунда ахборот мазмунинингҳеч қандай меъёрлар билан чекланмаслиги ва мазкур ахборот у етказиб берилаётган ҳудуддаги давлат томонидан назорат қилинмаслиги тушунилади.

Равшанки, ушбу концепция Ғарбнинг "демокра­тия эркинликларини тарғиб этиб, бошқа ғоялар тарқатилишини имкон қадар чеклашни назарда тутади.2 Ҳозирги кунда ҳам концепциянинг мазмун-моҳияти ўзгаришсиз қолганлигини ва у ёшларимизни чалғитиш, уларнинг қалбига, дунёқарашига таъсир ўтказиш ниятида кенг фойдаланилаётганини алоҳида таъкидлаш зарур.

Ахборот узатиш, алмашиниш ва қабул қилиш жараёнида тезкорлик, аниқлик, сифат ва таъсирчанликни таъминлаш, ахборотнинг дунё бўйлаб кенг ёйилиши имкониятини яратишда "бутун жаҳон ўргимчак тўри"нинг аҳамияти катта ва айнан мана шу омил ундан фойдаланиш эҳтиёжини то-бора орттирмоқда. Янги юз йилликда Ўзбекистонга ҳам интернет шиддат билан кириб келди ва кундалик ҳаётда ўз ўрнига эга бўлди. 2008 йилга келиб мамлакатимизда интернетдан фойдаланувчилар сони 2 миллион 200 минг кишидан ошиб кетди. Фан-техника ютуқлари инсон манфаатлари, эзгу мақсадлар йўлида хизмат қилиши лозим, албатта. Бироқ айрим кучлар виртуал оламдан ғаразли ниятлари йўлида фойдаланётгани ҳам айни ҳақиқатдир.Психологларнингфикрига кўра, ахолинингфақат 15-25 фоизи ахборотни тан қидий нуқтаи на-зардан ўзлаштиришга қодир, қолган 75 фоиз одам­лар эса олинган ахборотнинг таъсирига шундайлигича берилиб кетади. Бунинг оқибатида оммавий ахборотнинг ҳозирги замон воситалари ва усуллари жамият бошқарувчанлигини таъминлайди.

Бугунги кунга келиб дунёнинг мафкуравий манзараси жуда мураккаблашиб кетди. Унда кучли таъсирга эга бўлишнинг энг мақбул йўли, ҳар қанча маблағ талаб этилишидан қатъи назар, йирик ахбо­рот тарқатувчи мавқеини эгаллаш экани аён бўлиб қолди. Жаҳонда "ахборот уруши" кетаётганини ҳатто оддий одамлар ҳам пайқаши қийин эмас. Масалан, бирон бир хорижий мамлакатнинг турмуш тарзи, қадриятлар тизимини улуғловчи рисолалар, кинофильмлар тарқатилмоқца, дейлик. Табиийки, бундай ахборотлар жамиятда маълум ижтимоий фикр шаклланишига таъсир этмай қолмайди.

Постиндустриал инқилоб, ахборотлашув ва глобаллашув жараёнлари, таассуфки, фақат моддий манфаат ва эҳтиёжларини қондиришга интиладиган, миллий қиёфасини қарийб йўқотган, ўз мақсади йўлида ҳар қандай ғояни қўллашга тайёр тоифаларни ҳам вужудга келтирди. Бундай салбий ҳолат мамлакатимиз ахолиси, айниқса, ёшларимизга ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Ана шу таҳдидни бартараф этиш учун бор имкониятни ишга солган ҳолда изчил курашмоқ зарур. Давлатимиз раҳбари "Юксак маънавият - енгилмас куч" асарида ёзадики, "Бугунги кунда инсон маънавиятига қарши йўналтирилган, бир қарашда арзимас туюладиган кичкина хабар ҳам ахборот оламидаги глобаллашув шиддатидан куч олиб, кўзга кўринмайдиган, лекин зарарини ҳеч нарса билан қоплаб бўлмайдиган улкан зиён етказиши мумкин"3.

Демак, ҳозирда ҳар бир ахборот чегара билмаслик хусусиятига эга экан, онги ва дунёқараши эндигина шаклланаётган ёш авлоднинг маънавий олами дахлсизлигини асраш кўпчиликни ўйлантириши даркор.Интернетни чеклаб қўйиш ёки ахборот олишни тақиқлаш билан муаммо ҳал бўлмайди. Ҳаётни ҳам оммавий ахборот воситаларисиз тасаввур қилиш қийин бўлган ҳозирги шароитда интернет ёшлар учун асосий ахборот манбаига айланаётир.

Аммо, Ғарб маданиятига тааллуқли баъзи кўрсатув ва сайтлар борки, улар мутлақо ахлоққа зиддир. Бундай ахборот ёшларимиз хулқи ва дунёқарашига салбий таъсир қилиши аниқ. Айни ўринда яна бир фикрни айтиб ўтиш жоиз. "Ойнаи жаҳон" сериаллар билан тўлиб-тошгани, бизнингча, ижобий ҳол эмас. Чунки ёшлар асосий вақтини шу сериалларни кўришга сарфлаши таълим сифатига таъ­сир қилмай қолмайди. Дарвоқе, газета ва журнал саҳифаларида чоп этилаётган ахборот ҳамда маълумотларнинг мазмунан саёзлиги ҳам ёшларимиз тафаккурига салбий таъсир кўрсатади.

XXI аср бошида ҳаёт суръатларининг беқиёс даражада тезлашуви, ахборот оқимининг кучайиши оқибатида авторитет - нуфуз масаласи хам янгича маъно касб этаётир. Баъзи ёшлар ўзининг билим олиш ва ҳаётга муносабатини белгилашда ота-она, устоз-мураббийни эмас, ОАВ ҳамда интер­нетни авторитет сифатида эътироф этиши, улардаги ахборот ва маълумотларни мутлақ чин деб ишониши ташвишланарли ҳолдир.

Тажрибаси ҳам бўлмаган ёшлар­нинг ҳаётий тушунча ва тасаввурларини асосан ОАВ ҳамда интернет шакллантирмокда. Бу эса таълим-тарбия муассасаларининг иш фаолиятини қийинлаштириб қўймокда. Ахборотнинг катта оқими шароитида инсон ўзини эркин ҳис эта олиши учун ахборот маданиятига эга бўлиши керак. Бу ўринда ахборот ма­данияти дейилганда таълим, илмий билиш ва фаолиятнинг бошқа турлари давомида юзага келадигак ахборотга бўлган эҳтиёжларни қондиришга қаратилган билимлар, ўқув ва кўникмаларнинг тизимлаштирилган йиғиндиси тушунилади.

Ёш авлоднинг маънавий оламини бузғунчи таъсирлардан асраш учун таълим-тарбия жараё­нида қандай тамойилларга асосланиш ва қандай жиҳатларга эътибор қаратиш керак, деган масала файласуфлар, гуманитар фан олимларининг диққат марказида турибди. Фикримизча, ёшларнинг тафаккур тарбиясига кўпроқ эътибор қаратиш улар маънавий оламининг дахлсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Чунки, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, "...қаерда юксак ақл-идрок ва тафаккур ҳукмрон бўлса, ўша ерда маънавият қудратли кучга айланади"4.

Ёшларнинг ахборот оқимига муносабатини шакллантириш ақл-идрок, тафаккур тарбиясининг бир йўналишидир. Ота-оналар, устоз ва мураббийлар таълим-тарбия бериш жараёнида ёшларга фикр ва билим ўртасидаги фарқни тушунтириши, фикрларни ўзаро таққослашга, турларга ажратишга ўргатиши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, ахбррот маданиятини шакллантириш масаласи жамият ривожи билан бевосита боғлиқ бўлганлиги сабабли у мамлакат миқёсида ижтимоий аҳамиятга молик масаладир. Шу сабабли ахборотлашган жамият шаклланиши шароитида ахборотлаштириш жараёнининг барча соҳага оид жиҳатларини ўрганиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ҳозирги пайтда миллат ва давлатнинг энг муҳим ресурсларидан бири инсонларнинг ақлий салоҳияти ва билим даражаси ҳисобланади. Ижтимоий тараққиёт, аввал тасаввур этиб келинганидек, юқори турмуш даражасига эришган ёки замонавий техника ишлаб чиқаришни йўлга қўйган мамлакатларэмас, балки таълим ва тарбиянинг янада юқори даражасини таъминлашга эришган мамлакатлар тарих саҳнасининг олд қаторларига чиқаётганлигини кўрсатмокда.

Айнан шу сабабдан таълим соҳаси истиқлолнингдастлабки йилларидан мамлакатимиз ижти­моий тараққиётининг устувор йўналиши, деб эълон қилинди. Президентимиз Ислом Каримов ташаббуси ва бевосита раҳнамолигида жаҳоннинг бу борадаги илғор тажрибалари ҳамда халқимиз-нинг кўп асрлик миллий қадриятларини ўзида акс эттирган янги таълим тизими ҳаётга татбиқ этилди.

Таълим соҳасини такомиллаштиришга оид ислоҳотлар туфайли қарийб 9,5 минг ёки мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган мактабларнинг деярли барчаси янгитдан қурилди, капитал рекон­струкция қилинди, 1500 дан ортиқ янги касб ҳунар-коллежи ва академик лицей барпо этилди ва энг сўнгги замонавий ускуналар билан жиҳозланди.5 Бунинг натижасида ҳеч кимдан кам бўлмаган, ўзининг мустақил фикрига эга, замонавий билим ва технологияларни ўзлаштиришга қодир баркамол авлод шаклланди.

Шу сабабдан инсонни, аввало, ёшларни нафақат янги технологияга ўқитиш ва улардан фойдаланиш қобилиятини шакллантириш, айни чоғда ана шундай технологияларни яратиш ва такомиллаштиришда уларнинг кенг иштирокини таъминлаш устувор вазифалардан бўлиб қолмокда. Бу эса, ўз навбатида, ёшлар олдига янада чуқур билим эгаллашни, катта кўламдаги ахборотни тўла ўзлаштиришни ва ундан самарали фойдаланишни долзарб вазифа қилиб қўяди.

Адабиётлар:

  1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ План_Даллеса.

  2. Ижтимоий фикр.инсон ҳуқуқлари// Алишер Мўминов Ахборотлашган жамият ва шахс ахборот маданиятини шакиллантириш муаммолари. 2012 № 3 148.

  3. Ислом Каримов. Юксак маънавият - енгилмас куч. Т., "Маънавият", 2008, 115-бет

  4. Каримов И.А. Юксак салохиятли авлодни тарбиялаш - энг муқаддас мақсад: [И.А. Каримовнинг "Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш - мамлакатни барқарор тараққий эттириш ва модернизация қилишнинг энг мухим шарти'" мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқи] // Халқ сўзи. 2012. 18 февраль.

 

Научной руководитель:

Доктор наук философии, проф: Яхшиликов Журабой Яхшиликович.

2Ижтимоий фикр.инсон ҳуқуқлари// Алишер Мўминов Ахборотлашган жамият ва шахс ахборот маданиятини шакиллантириш муаммолари. 2012 № 3 148.

3Ислом Каримов. Юксак маънавият - енгилмас куч. Т., "Маънавият", 2008, 115-бет

4Ислом Каримов. Юксак маънавият - енгилмас куч. Т., "Маънавият", 2008, 115-бет

 

 

5Каримов И.А. Юксак салохиятли авлодни тарбиялаш - энг муқаддас мақсад: [И.А. Каримовнинг "Юксак билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш - мамлакатни барқарор тараққий эттириш ва модернизация қилишнинг энг мухим шарти'" мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқи] // Халқ сўзи. 2012. 18 февраль.