Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Автор: 
Ярослав Антонішен (Вінниця, Україна)

Протягом останніх років гостро постає питання щодо впровадження нових методів та механізмів бюджетного фінансування. Необхідним постає питання удосконалення безпосередньо системи фінансування через органи казначейства, а також фінансування найважливіших напрямів діяльності держави, особливо освіти та охорони здоров’я. Для отримання найбільшого ефекту, що призведе до покращення механізму фінансування бюджетних закладів і установ, необхідно використовувати зарубіжний досвід провідних країн світу. Саме за рахунок впровадження найбільш дієвих механізмів, якими користуються розвинуті країни, можна досягти позитивних змін у бюджетній сфері. За рахунок практики зарубіжного фінансування потрібно досягати найбільш раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, зважаючи на їх обмеженість.

Проблемі фінансування бюджетних установ присвячували свої праці багато науковців, серед яких В.В. Рудешко, М.О. Мацелик, О.А. Кузьменко, Д.О. Лебедєв, А.М. Сорокін та інші.

Метою наукової статті є вивчення досвіду та тенденцій удосконалення фінансування бюджетних установ та ведення бухгалтерського обліку у одній із найрозвинутіших країн світу – Німеччини.

Бюджетне фінансування визначається як безповоротний та безоплатний відпуск коштів із державного та місцевих бюджетів на виконання загальнодержавних функцій і функцій муніципальних органів та забезпечення діяльності бюджетних установ і організацій [1].

Основна мета бюджетного фінансування виявляється в тому, що через нього налаштовуються грошові відносини, що відбуваються між державою та суб’єктами господарської діяльності щодо спрямування грошових потоків задля покращення життєвого рівня, задоволення суспільних потреб та забезпечення здійснення інших державних заходів. Своєчасність та цілісність асигнувань залежать від ступеня наповнення грошовими ресурсами бюджету [2, с. 95].

Перш за все необхідно удосконалити систему контролю за використання бюджетних коштів, що являє собою доволі складне завдання. Воно спричинене такими факторами, як доволі складна структура державного бюджету та величезні обсяги коштів, що проходять через бюджет, багатоцільовий характер використання цих коштів. Тому вдосконалення систему бухгалтерського обліку та контролю за використання бюджетних коштів, реалізація облікової політики у сфері державних фінансів, проблеми автоматизації бухгалтерського обліку посідають важливе місце серед найбільш гострих проблем бюджетного фінансування [3].

Проаналізувавши світовий досвід, можна дійти до висновку, що найдієвішим способом є зосередження функцій, що стосуються бухгалтерського обліку виконання державного бюджету в системі органів ДКСУ. Це є особливо актуальним для країн, що знаходяться на перехідному етапі до ринкової економіки, яким притаманна нестабільна ситуація у бюджетній сфері.

На нашу думку, неабиякий інтерес для удосконалення діючої бюджетної системи України представляє розвиток бюджетної системи Німеччини в цілому, і в питанні бухгалтерського обліку виконання бюджету особливо. Необхідно зазначити, що бюджетна система Німеччина носить стійкий фінансовий та ефективний характер. Саме у цій країні було створено глобальну інформаційну систему під назвою «Бюджетно-касовий облік», до якої занесені усі учасники бюджетного процесу – від окремого конкретного одержувача бюджетних коштів до федеральної каси та головного розпорядника бюджетних коштів. У даній системі відображаються повністю весь спектр операцій стосовно федерального бюджету, а це надає можливість уряду, парламенту, іншим органам влади своєчасно отримувати інформацію про хід виконання федерального бюджету в режимі реального часу [4, с. 148].

На основі досвіду Німеччині необхідно спробувати запровадити подібну систему і в Україні, яка б надавала повну інформацію про хід виконання бюджетів різних рівнів, процес фінансування бюджетних установ та використання ними бюджетних коштів. Зрозуміло, що без вдосконалення інформаційної та технічної бази бюджетної сфери досягти необхідного результату буде неможливо. Тому пропонується поступово готувати установи бюджетної сфери до впровадження запропонованої системи. Для цього необхідно здійснити певні заходи (рис.1).

Рис.1 Порядок запровадження нової системи бюджетного фінансування

 

Таким чином процес виконання бюджету стане більш прозорим, публічним, стане набагато легше контролювати ефективне та цільове використання бюджетних коштів, з’явиться можливість оперативно реагувати на певні зміни у дохідній чи видатковій частини бюджетів.

Також необхідність запровадження цілісної інформаційної системи спричинено наявністю різноманітних організаційних структур бухгалтерських служб, диференціацією процесу документообігу, використанням різного програмного забезпечення розпорядниками бюджетних коштів, а в окремих випадках прослідковується відсутність такого забезпечення.

Проаналізувавши процес здійснення видатків бюджетними установами Німеччини, можна дійти до висновку, що бюджетним установам, які функціонують в Україні, необхідно запроваджувати більш сучасні методи здійснення та оформлення платіжних документів. Наразі, процес підготовки платіжних документів займає доволі багато часу, потребує значної кількості паперу та майже не автоматизований. Наприклад, в Німеччині для здійснення платежу, бюджетна установа формує виключно у електронному вигляді розпорядження на здійснення платежу. За заповнення та оформлення розпорядження за встановленою формою і за змістом несе відповідальність виключно бюджетна установа. Надалі, у Федеральній касі (орган, що здійснює касове обслуговування виконання федерального бюджету) розпорядження трансформується в платіжне доручення, яке і передається в банк від імені Каси. Бюджетоодержувачі при формуванні розпорядження використовують виключно автоматизовані системи, які мають електронний інтерфейс до автоматизованої системи бюджетного касового обліку Німеччини [4, с. 148].

На нашу думку впровадження більш сучасної автоматизованої системи, що дозволить готувати платіжні документи значно зменшить громіздкість документообігу у бюджетних установах, та дозволить швидше здійснювати платежі. Таким чином, це може надати нового стимулу у розвитку бюджетних установ та здійснення їх фінансування. Зрозуміло, що продукт, яким наразі користуються бюджетні установи, а саме Мережа-М, потрібно вдосконалювати, надавати опції застосування глобальної мережі, або ж розробити нове програмне забезпечення, в якому будуть запроваджені найсучасніші технології.

Також необхідно провести удосконалення організацію бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Враховуючи досвід зарубіжних країн з розвиненою економікою необхідно розробити національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі з урахуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності. В тім для цього необхідно прийняти відповідні нормативно-правові акти.

Література:

  1. Мацелик М.О. Фінансове право України : навч. посібник [Електронний ресурс] / М.О. Мацелик, Т.А. Мацелик. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/17810409/pravo/finansove_pravo_-_matselik_mo.

  2. Матросова В.О. Проблеми фінансування бюджетних організацій на основі кошторису / В.О. Матросова // Вісник Херсонського державного університету. – 2013. - №2. – С.92-95.

  3. Овсечко О. Напрями вдосконалення бюджетного фінансування в Україні [Електронний ресурс] / О. Овсечко. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2010/napryamky-vdoskonalennya-byudzhetnoho-finansuvannya-v-ukrajini.

  4. Рудешко В.В. Зарубіжний досвід ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету / В.В. Рудешко // Часопис Київського університету права – 2010. - №4. – С.146-149.

 

Науковий керівник:

 

кандидат економічних наук, Мироненко Марк Юрійович.