Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ТЕОРЕТТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Автор: 
Дарина Пилипенко (Вінниця, Україна)

Касові операції несуть в собі неймовірно важливе значення для самих банківських установ, для користувачів банківських послуг тобто для клієнтів і відповідно для банківської системи країни в цілому. В той момент як банк прийняв готівку від свого клієнта, банк збільшив свої резерви, за рахунок чого з’являється можливість розширити активні операції та відповідно забезпечити зростання своїх доходів. В той самий час коли банк видає готівку з каси своєму клієнту, він стягує комісійну винагороду (плату), яка в свій час поповнює доходи банку.

Дослідженням проблем пов’язаних з поняттям «касові операції», та відповідно проблем з їх обліком, аналізом й досі займаються як вітчизняні так і зарубіжні вчені серед яких необхідно відзначити: Алексеєнко М.Д., Атамас П.Й., Батракову Л.Д., Бутинець Ф.Ф., Васюренко О.В., Завгороднього В.П., Кіндрацьку Л.М., Мороза А.М., Подольського В.І., Подріз О.Г. та інших.

Під час здійснення операцій з готівковими коштами банки мають можливість пропонувати та надавати своїм клієнтам достатньо великий спектр додаткових послуг (з інкасації, самообслуговування, зберігання готівки в сейфах банку тощо), які відповідно призводять до отримання додаткових доходів.

Клієнти банківських установ за допомоги касових операцій надають своїм коштам вкладну (депозитну) форму, що дає можливість не тільки надійно зберегти власні кошти, а щей примножити їх шляхом отриманн6я депозитних процентів

У загальній сукупності касові операції становлять значний обсяг роботи і описують одну із головних функцій банку. Крім того, контроль грошового обігу що його покладено на банківську систему, є умовою необхідною для поліпшення загальної економічної ситуації в Україні.

Усі підприємства, організації, установи незалежно від форми власності та видів діяльності, а також фізичні особи підприємці і суб’єкти господарської діяльності мають рахунок у банку, як правило це поточний або розрахунковий рахунок, зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. На вимогу вони можуть одержати власні кошти з установи банку для розрахунків з оплати праці, відповідних грошових виплат та заохочень, купівлі акцій та інших цінних паперів, виплати дивідендів, відповідних адміністративних витрат, господарські потреби тощо.

Для кожної організації встановлюється ліміт каси, і відповідно підприємство може тримати готівку в касі лише в межах встановленого ліміту залишку готівки в касі. Ліміт встановлюється кожного нового року протягом першого кварталу, а за необхідності ліміти можуть змінюватись протягом року на підставі відповідного звернення організації до установи банку в якій відкрито їх поточний рахунок.

Використання виданої з банку готівки не за тими цілями, що вказані у чеку-забороняється, тому багато уваги приділено саме здійсненню контролю за цільовим використанням виданих коштів, Національний банк України вимагає від установ банків, щоб ті в свою чергу за необхідності повідомляли до податкових інспекцій про факти перевищення витрачання готівки на поточні потреби або витрачання її за рахунок грошового виторгу.

Порядок здійснення касових операцій в банківських установах регламентується Інструкцією «Про касові операції в банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 за №174 зі змінами та доповненнями. В ній визначається порядок здійснення банками касових операцій, інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з іноземною валютою і документами в іноземній валюті, дорогоцінними металами, контролю за зберіганням цінностей і додержанням емісійно-касової дисципліни.

Згідно інструкції до касових операцій належать:

  • приймання готівки від клієнтів для зарахування її на поточні рахунки;

  • видача готівки з поточних рахунків за видатковими документами з каси банку;

  • приймання готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачеві суми переказу готівкою;

  • вилучення з обігу банкнот та монет, походження яких викликає сумнів, для подальшого дослідження їх;

  • обмін непридатних для використання банкнот та монет на придатні [6].

Готівкові кошти у касу банку приймається за певними первинними документами, серед них: прибуткові касові ордери, об'ява про внесення готівки, повідомлення.

Гроші від підприємств, установ, організацій, а також від фізичних осіб для зарахування внесених сум на їхній поточний рахунок, приймаються на підставі заповненої об’яви на внесення готівкових коштів.

Різноманітні платежі від населення приймаються за повідомленням. Решта надходжень, у тому числі і від працівників банку, оформлюються прибутковими касовими ордерами з видачею підписаних касиром копій прибуткових ордерів з відбитком його печатки.

Видаються кошти з каси за видатковим касовим ордером, за грошовим чеком тощо.

Кожна операція у банківській діяльності, має певну схему документообігу. Документообіг за касовими операціями являється достатньо трудомістким та об’ємним. Касові документи обробляються касовим працівником-касиром, який має достатньо знань, задля здійснення касових операцій й ведення документів. Банк, як будь-яка установа яка має справу з грошима, прагне уникнути випадків оплати підроблених або сумнівних документів. З метою виключення таких випадків усі касові документи, додатково контролюються і як правило перевіряться головним бухгалтерам. Особлива увага приділяється саме видатковим касовим документам.

У зарубіжній практиці банки приділяють значну увагу кількості готівкових коштів в касі, і намагаються тримати в касі меншу кількість готівки, щоб не втрачати дохід, а от якщо клієнт має намір отримати достатньо велику кількість готівки з поточного рахунку, він має завчасно повідомити банк про свій намір, щоб той у свою чергу встиг вивільнити з обороту дану суму без надмірних для нього втрат. Як правило клієнт повідомляє банк за декілька днів.

У відділенні банку для касового обслуговування може бути відкрито декілька операційних кас, операційні каси розподіляють за характером, місцем розташування й відповідно за часом роботи.

За характером роботи розрізняють прибуткову, видаткову, касу перерахування. Прибуткова каса здійснює операції пов’язанні лише з отриманням готівки від клієнтів, видаткова каса здійснює операції виключно з видачі клієнтам готівкових коштів, каса перерахування відповідає за перерахунок грошових коштів й організовується у випадку існування в банку своєї інкасаторської служби. Вітчизняні банки як правило мають одну прибутково-видаткову касу, що з одного боку спрощує касову роботу, а з іншого ускладнює документообіг.

За часом роботи вирізняють денну та вечірню каси. В принципі істотної різниці у роботі цих кас не має, але є один виняток. Денна каса працює як правило у першій половині дня й зачиняється за годину до закриття банку, вечірня каса працює після закінчення операційного часу та здійснює операції пов’язані лише з прийомом готівки, видача готівки-заборонена.

За місцем знаходження розрізняють каси, що знаходяться у приміщені банку, та каси що розташовані у приміщеннях установ, організацій.

Кожен «розумний» банк прагне спрогнозувати свої касові обороти. Щоквартально відповідні працівники банку, як правило це економісти здійснюють прогнози готівкового обігу. Дані для таких прогнозів отримуються з наданих підприємствами касових заявок.

Облік касових операцій достатньо трудомісткий. Кожна касова операція відображається у обліку окремо й обліковується взагалі тільки при наявності, підтверджуючого факт здійснення операції, первинного документа. Розглянемо типові бухгалтерські проведення:

Прийнято готівку від юридичних осіб для зарахування поточний рахунок:

Дебет рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Кредит рахунків 2600 «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ».

Дебет рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Кредит рахунків 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб», 2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб».

Прийнято готівку від фізичних та юридичних осіб для зарахування на рахунки інших юридичних та фізичних осіб відображається:

Дебет рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку»

Кредит рахунків 2520 «Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету», 2530 «Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України», 2600 «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання», 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ», 2902 «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі».

Видано готівку юридичній особі, з його поточного рахунку відображається:

Дебет рахунків 2600 «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання». 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ»

Кредит рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку».

Видано готівку фізичній особі з поточного, депозитного рахунків відображається:

Дебет рахунків 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб», 2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб»

Кредит рахунків 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» [1] .

Отже з вищезазначеного випливає, що тема дослідження й досі є актуальною, а у контексті сучасних ринкових перетворень її актуальність значно зростає оскільки кожен банк усіма можливими способами прагне залучити клієнтів до співпраці, а відмінне касове обслуговування являється механізмом вдалої співпраці. Касові операції, є важливими і необхідними для усіх ланок сучасної економіки в тому числі і для самих банків. Важливість касових операцій обумовлена їх функцією регулювання та прогнозування готівкового обігу. Регулюючи касові операції банки залучають готівку у оборот, що значно збільшує резерви, покращує структуру усієї грошової маси, та зменшує, навіть обмежує розрахунки у тіньовому секторі економіки.

Література:

 

  1. Фінансовий та управлінський облік в банках: Л. Кіндрацька. - К.: КНЕУ, 2008. - 816 с.;

  2. Смирнова О. Касові операції / А. Смирнова / / Новий економічний журнал. - 2009. - № 4. - С. 21 - 24.

  3. Парфьонов К. Особливості касових операцій у банках / К. Парфьонов / / Бухгалтерія і банки. - 2011. - № 11. - С. 45

  4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-ІІІ;

  5. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена Постановою правління НБУ від 01.06.2011 №174