Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор: 
Мар’яна Сулима (Київ, Україна)

Постановка проблеми. Корпоративна звітність вітчизняних підприємств відображає їх позицію щодо соціальної відповідальності. Варто зауважити, що для інвесторів та керівництва компанії більшу цінність становить інформація нефінансового звітування (бренд, інтелектуальний та людський капітал підприємства, частку на ринку). Втім, акцентуємо увагу на проблемні моменти. Йдеться про відсутність єдиного методологічного підходу до назви звіту, його сутності і форми.

Мета статті – дослідити особливості корпоративної звітності вітчизняних підприємств як невід’ємної складової успішного виходу на міжнародний ринок, співпраці з іноземними партнерами та зацікавленості іноземними інвесторами.

Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій є свідченням того, що соціальна відповідальність бізнесу і корпоративна звітність є предметом дискусій багатьох науковців, зокрема Грановської І.В, Король С., Левченко Г.М., Одінцової Т.М. та ін..

Виклад основного матеріалу. У світовій та вітчизняній практиці використовуються такі визначення, як "соціальний звіт", "звіт із корпоративної соціальної відповідальності", "звіт із корпоративної відповідальності","звіт із прогресу", "звіт зі сталого розвитку". Вважаємо доцільним використовувати назву «корпоративний звіт», який є інструментом інформування зовнішніх і внутрішніх користувачів про успіхи не лише в економічній, а й екологічній діяльності, досягнення стратегічних цілей і проектів, що характеризує підприємство з позиції соціально відповідального.

Звітність як один із елементів методу бухгалтерського обліку є способом відображення інформації про всі аспекти діяльності підприємства. Існує багато різновидів звітності. Втім, відома на сьогодні класифікація є неповною і потребує внесення коректив. Так, за змістом і джерелами формування розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну та управлінську звітність. Вважаємо доцільним доповнити класифікацію додатковим видом звітності – корпоративна звітність.

Актуальними для користувачів все частіше стають не лише дані фінансової звітності, а й нефінансової. Про це яскраво свідчить практика посткризового періоду. Мова йде про персонал і умови праці, інновації в діяльності, якість послуг, ступінь задоволення споживача/клієнта, вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище, соціальні інвестиції, спонсорство, благодійність і меценатство.

Відомо, що соціальне звітування здійснюється згідно принципів Глобального договору. Глобальний Договір ООН є ініціативою, спрямованою на сприяння соціальній відповідальності бізнесу та підтримку вирішення підприємницькими колами проблем глобалізації та створення більш стабільної та всеохоплюючої економіки. На сьогоднішній день в Україні до Глобального договору приєдналося більше, ніж 170 організацій, і це найуспішніша ініціатива в галузі соціальної відповідальності бізнесу в Україні [2]. З іншого боку, за даними Державної служби статистики станом на 01.08.2013р. кількість суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України склала 1 млн. 335 тис. 834 одиниці [1], а це означає, що частка соціально-відповідальних підприємств становить 0,01%.

Адже беззаперечними перевагами складання нефінансової звітності є удосконалення процесу управління, можливість здійснення самоаналізу, об’єктивна оцінка власної діяльності, зміцнення стосунків з бізнес-партнерами, підвищення довіри споживачів/клієнтів, зацікавленість акціонерів.

Практика соціально-відповідальних компаній свідчить, що корпоративний звіт – це інструмент взаємодії всередині компанії, тому що процес підготовки звіту допомагає комунікувати зі співробітниками. Так, підготовка соціального звіту об’єднує різні групи співробітників, які вчаться працювати з новими форматами даних і аналізувати інформацію. Крім того, соціальна звітність – це додатковий PR для компанії, а також можливість отримати зворотній зв'язок як від працівників компанії, так і інших стейкхолдерів.

Як правило, успішна підготовка корпоративного звіту включає перелік таких елементів як:

 1. Ентузіазм керівництва. Адже соціальна відповідальність бізнесу – це, насамперед, соціальна відповідальність керівника.

 2. Ефективна комунікація. Донесення соціальних цілей до підлеглих працівників, чітке розуміння ними своїх обов’язків.

3. Командний підхід у підготовці звіту.

4. Підготовка збору даних. Підготовка, збір і обробка у повному обсязі необхідної для звіту інформації.

5. Подання збалансованої інформації. Позитивні моменти слід поєднувати із наявними проблемами і недоліками в діяльності, використовувати самоаналіз і критику, що ведуть до успіху.

Загалом концепція соціальної відповідальності передбачає поетапний процес, який включає планування (ідентифікація зацікавлених сторін, визначення цінностей і завдань компанії); складання звітності (виявлення найбільш актуальних питань, визначення індикаторів оцінки, збір і аналіз інформації, підготовка звіту) і проведення аудиту зовнішньою організацією [3].

Аудит корпоративної звітності – це процес, який потрібен для підтвердження як цифр звіту, так і тверджень, які у ньому викладені, і системи збору даних й процесу, за допомогою яких був сформований звіт.

Завдання аудитора – підтвердити те, що написано у нефінансовому звіті і перевірити, чи викладено у ньому те, що має бути висвітлено. Сьогодні аудит можуть проводити компанії “великої четвірки”, до якої входять Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte та KPMG. Також сьогодні активно розвивається на українському ринку аудиторська компанія BDO, тому можна говорити про “велику п’ятірку”. Окрім цих компаній, аудит можуть проводити різні сертифікаційні органи. Також є приклади запуску експертних панелей при державних (некомерційних) організаціях [2].

За результатами дослідження визначено такі характерні особливості корпоративної звітності вітчизняних підприємств:

 1. Пасивна соціально-орієнтована діяльність. Не усі власники підприємств розуміють необхідність і важливість корпоративного звітування. Основні причини – це відсутність прибутків і додаткова завантаженість. Втім, варто звернути увагу на статистику, адже близько 50% рейтингу компаній Forbes складають корпоративну звітність. Додаткових витрат вимагатиме також залучення менеджерів, бухгалтерів та аудиторів з урахуванням потреб управління соціально-економічною діяльністю підприємств, вимог щодо складання і використання корпоративних звітів.

 2. Відсутність чітко визначеної форми і вигляд звіту. Подання звітів здійснюється у довільній формі у вигляді брошур і буклетів, а також притаманний описовий характер.

 3. Інтеграція фінансової та корпоративної звітності. На нашу думку, не доцільно поєднувати звіти, що відображають фінансову і нефінансову сторони діяльності. Корпоративний звіт повинен бути окремої форми, мати регламентований вигляд і містити чіткі рекомендації щодо його заповнення.

Висновки. Корпоративна звітність відображає результати діяльності підприємства, яке активно працює та бере активну участь у економічному, соціальному розвитку країни, веде бізнес у гармонії з суспільством. Втім, доцільно удосконалювати дослідження питання корпоративної звітності вітчизняних підприємств з позиції обліку і аудиту. Доречним є дослідження досвіду зарубіжних країн, а також організація та методологія обліку для створення необхідної та достатньої інформаційної бази для складання корпоративних звітів.

Література:

 1. В Україні зростає кількість підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/business/economics/1385469-v-ukrayini-zrostae-kilkist-pidpriemstv.

 2. Глива А. Соціальна звітність: досвід Метінвесту та Ernst & Young [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://innovations.com.ua/ua/articles/

finance/17739/socialna-zvitnist-dosvid-metinvestu-ta-ernst-young.

 1. Грановська І.В. Міжнародні стандарти звітності соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_19_1/Granovsk.pdf.

 2. Король С. Нефінансова звітність підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_/vknteu/2011_6/11.pdf.

 3. Левченко Г.М., Волк О.М. Соціальна відповідальність у контексті тенденцій етичного інвестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mre/2011_2/5_6.pdf.

 4. Одінцова Т.М. Забезпечення прозорості корпоративної звітності як елемент модернізації світової фінансової архітектури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2010_2/pdf/10otmifa.pdf.