Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор: 
Леся Гуня, Людмила Лихочвор (Дубляни, Львів)

В умовах доби інформатизації, завдання викладача – активізувати пізнавальну діяльність студентів, залучаючи сучасні педагогічні технології - інформаційні, а саме комп’ютерні інновації, інтернет-ресурси.

Докорінні зміни, що відбулися з людством за останні 10 років, наперед визначили роль та місце персональних комп’ютерів та інформаційних технологій. Людина, що вміло та ефективно володіє технологіями та інформацією, має інший – новий стиль мислення, по-іншому підходить до оцінки висунутих проблем, до організації своєї діяльності.

У сучасному суспільстві інформатизація є найважливішим механізмом реформування освітньої системи, яка спрямована, по-перше, на підвищення якості, доступності, по-друге, ефективності освіти.

З появою в процесі освіти такої складової, як інформатизація, стало доцільним переглянути її завдання. Основними з них є:

- підвищення якості підготовки фахівців на основі використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій;

- застосування активних методів навчання і як результат, підвищення творчої та інтелектуальної складових навчальної діяльності;

- інтеграція різних видів освітньої діяльності (навчальної, дослідницької та ін.);

- адаптація інформаційних технологій навчання до індивідуальних особливостей студента;

- забезпечення безперервності і наступності в навчанні;

- розробка інформаційних технологій дистанційного навчання;

- удосконалювання програмно-методичного забезпечення навчального процесу.

Також найважливішим завданням інформатизації сфери освіти повинно стати випередження інформатизації інших галузей людської діяльності, оскільки знання і навички, отримані в процесі освіти, лежать в основі всіх видів діяльності людини. Використання комп'ютера в навчанні іноземній мові істотно впливає на ефективність освітнього процесу. Комп'ютер являє собою багатофункціональний технічний засіб навчання. Він дозволяє зберігати в пам'яті мовний матеріал значного обсягу, знаходити інформацію, що цікавить, і представляти її на екрані в зручному для користувача виді. Існують дві основні сфери застосування комп'ютерів у навчальній діяльності: - комп'ютерна підтримка традиційного навчання; - навчання, реалізоване за допомогою комп'ютера.

Персональний комп'ютер може застосовуватися викладачем для рішення особистих дидактичних завдань під час заняття:

- пред'явлення інформації в різних формах;

- формування у студентів загально навчальних і спеціальних знань і вмінь по предмету;

- контроль, оцінка і корекція результатів навчання;

- організація індивідуального і групового навчання;

- керування процесом навчання. Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Комп'ютеризація навчання значно впливає на всі компоненти сучасної освітньої системи особливо на предмет "Англійська мова": його мету, завдання, зміст, методи, технологію. Навчання іноземній мові з використанням комп'ютера відрізняється рядом переваг:

- інтерес студентів до комп'ютера приводить до високої мотивації процесу навчання;

- студенти охоче ведуть діалог з комп'ютером, у них підвищується загальна, комп'ютерна і мовна культура;

- індивідуалізація навчання;

- можливість забезпечення безпосереднього зворотного зв'язку;

- комп'ютер не проявляє негативних емоцій при повторенні помилок;

-об'єктивність оцінки; - забезпечується ефективне виконання вправ і тренувань.

Комп’ютер використовується в освітній діяльності переважно для:

  • проведення навчальних презентацій;

  • дистанційного навчання (за допомогою інтернет-технологій);

  • пошуку потрібної інформації у мережі інтернет;

  • контролю знань студентів за допомогою комп’ютерних тестів.

За допомогою комп’ютера вивчати іноземну мову легше, ніж за допомогою традиційних навчально-методичних комплексів (НМК), адже він поєднує в собі можливості книги, аудіо та відео, а за наявності доступу до мережі інтернет, є джерелом нескінченної кількості автентичних іншомовних текстів. У комп’ютері, на відміну від традиційних засобів навчання, матеріал подається за допомогою аудіо, відео й анімації, що значно полегшує його сприйняття та засвоєння.

Проте, говорити про відмирання традиційних засобів навчання, таких як підручник та НМК, поки що рано.

Специфіка предмета ''Англійська мова" полягає в тому, що провідним компонентом змісту навчання англійській мові є не основи наук, а способи діяльності - навчання різним видам мовної діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню, письму. Навчати мовної діяльності можна лише в живому спілкуванні, а для цього потрібен партнер. В комп'ютерних технологіях викладач не є єдиним носієм і власником інформації. Зміщається акцент цілей у бік формування у студентів умінь працювати з інформацією, формування дослідницьких умінь. При традиційному навчанні комунікативний аспект навчання іноземній мові реалізується більш ефективно, тому необхідно поєднати навчання англійській мові за допомогою комп'ютера і традиційне навчання.

Застосування комп’ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється . Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між студентом і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості знань студентів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх студентів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи із студентами. Ще одна перевага комп’ютера - це здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань за допомогою часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.п.), викладач судить про ступінь і якість сформованості знань у студентів.

Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи студентів на заняттях англійської мови. Студенти можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є одним із педагогів, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.

Проблеми пошуку ефективних шляхів комп'ютеризації освіти сьогодні актуальні не тільки в нашій країні, але і в усьому світі і, безсумнівно, що послідовна реалізація комплексу заходів, спрямованих на їхнє рішення, буде сприяти тому, що комп'ютерні технології дійсно стануть масовим засобом вивчення іноземної мови і невід'ємною частиною навчального процесу.

Література:

1. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика / М. А. Бовтенко. — М. : Флинта: Наука, 2005.

2. Зубов А. В. Информационные технологии в лингвистике / А. В. Зубов. — М., 2004.

3.Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. — М., 2001

4. Беспалько В.П. Освіта та навчання за участю комп'ютерів (педагогіка третього тисячоліття). - М.: Видавництво психолого-соціального інституту; Воронеж: Видавництво НВО «МОДЕК», 2002

5. Ефременко В.А. Применение информационных технологий на уроках иностранного языка // Иностр.языки в школе.-2007.-№8.-С.18-21.