Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор: 
Світлана Дешко, Леся Гуня (Львів, Україна)

За останні роки комп’ютерні інновації стрімко входять у життя сучасної людини, змінюючи не тільки стиль, а й формуючи особистість нового покоління.

Безсумнівно, що в умовах доби технізації, завдання викладача – активізувати пізнавальну діяльність студентів, залучаючи сучасні педагогічні технології - інформаційні, а саме комп’ютерні інновації, інтернет-ресурси.

Інформаційні технології в освіті сприяють не тільки розкриттю й розвитку індивідуальних здібностей студентів, активізації пізнавальної діяльності, а й формуванню інформаційної культури.

Комп’ютерні технології дозволяють:

 • забезпечити високу наочність навчального матеріалу;

 • впроваджувати як колективну, так і індивідуальну роботу студентів;

 • накопичувати методичні матеріали;

 • підвищувати рівень інформаційної культури й освіти людини інформаційного суспільства;

 • охоплювати більший за обсягом матеріал, оцінювати й аналізувати його завдяки Інтернету;

 •  використовувати унікальні джерела інформації, що надає можливість  легко входити в інформаційно-освітній простір, «розсуваючи стіни аудиторії»;

 • зберегти диференціальний підхід як в освоєнні матеріалу, так і в проблемних завданнях для рішення;

 • залучати навички самоосвіти, «перетворюючи навчання на радість відкриття»;

 • сприяти самоорганізації, саморозвитку, самоперевірці, творчості студентів.

Як свідчить практика, комп’ютери сприяють індивідуалізації навчання й активізації пізнавальної діяльності студентів, дозволяють останнім обирати оптимальну швидкість засвоєння матеріалу. До інших переваг комп’ютерного навчання належать:

1)     при комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більше матеріалу, ніж при традиційному; до того ж, він засвоюється міцніше;

2)     комп’ютер дозволяє показати свої реальні знання студентам, які з певних причин психологічного характеру не можуть показати свої реальні знання під час традиційних аудиторних занять;

3)     комп’ютерний контроль знань студентів дозволяє більш об’єктивно оцінити знання студентів і значно заощадити час викладача, оскільки під час такого контролю одночасно перевіряються знання усіх студентів;

4)     комп’ютер накопичує статистичну інформацію (кількість правильних та неправильних відповідей тощо), яка дозволяє викладачу судити про якість знань студентів.

Проте, крім переваг таке навчання має і ряд недоліків. Основним з них є недостатність безпосереднього спілкування викладача зі студентами, оскільки більшу частину часу студенти при такому навчанні проводять за комп’ютером. А без такого контакту, без живого спілкування викладача зі студентами неможливе належне виховання особистості.

Ефективно використовувати на заняттях з іноземних мов технології мультимедіа. За допомогою цих технологій можна інтегрувати аудіовізуальну інформацію, представлену у вигляді анімації, відеофільму, слайдів, текстової та графічної інформації за допомогою інтерактивного діалогу. Мультимедійні технології дозволяють поєднати друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, іншу наочність та аудіозапис. У разі такого поєднання у студентів працюють одночасно усі органи чуття, тому інформація засвоюється набагато швидше та з інтересом. До того ж, студенти одночасно засвоюють усі аспекти мови: фонетичний, лексичний, граматичний та комунікативний.

Застосування такого методу на заняттях з іноземної мови за спостереженнями викладачів має наступні переваги:

1)  навчає «живої» розмовної мови;

2)  дає можливість заговорити, починаючи з першого заняття;

3)  знайомить з культурою та традиціями країни, мова якої вивчається;

4)  враховує індивідуальні потреби кожного студента;

5) передбачає максимізацію обсягів навчального матеріалу;

6)  проходить у дружній неформальній атмосфері.

Найважливішою перевагою мультимедійних технологій є можливість створення з їх допомогою інтерактивних навчальних презентацій, які можна використовувати як на заняттях в аудиторії, так і для самоосвіти.

Як відомо, мультимедійні навчальні презентації дозволяють зручно представити навчальний матеріал та ефективно засвоїти навіть найскладніші теми.

До інших переваг цього методу належать більша інтерактивність, можливість використовувати програми перевірки граматики й орфографії та принципу наочності, демонструючи схеми, таблиці тощо за допомогою спеціального проектора.

До того ж, впровадження нових мультимедійних технологій у навчальний процес неможливе без:

 розробки концепцій побудови програми навчання англійській мові студентів окремих спеціальностей;

 створення спеціально обладнаних аудиторій з комп’ютером, проектором та доступом до інтернету;

 формування інформаційних ресурсів факультету, зокрема електронних бібліотек та медіатеки;

 відповідної підготовки викладачів.

У навчальній практиці можна знайти застосування усім основним засобам комп’ютерних телекомунікацій:

відеопорталам;

 телеконференціям;

 електронній пошті;

 навчальним сайтам;

 електронним дошкам об’яв.

Важливе значення у цьому процесі належить інтернет-ресурсам. Аналізуючи досвід використання цих ресурсів, можна стверджувати, що вони дають можливість:

1)доступу до світового ресурсу матеріалів для вивчення іноземної мови;

2)самостійного вибору теми для обговорення;

3)удосконалювати навики аудіювання, користуючись автентичними звуковими текстами;

4)формувати навики читання, використовуючи автентичні матеріали різного ступеня складності, поповнюючи активний і пасивний словниковий запас;

5)спілкування з носіями мови та представниками інших культур;

6)підвищувати інтенсивність навчального процесу, залучаючи до роботи на уроці і самостійної роботи з автентичними матеріалами пасивних студентів;

7)формувати і вдосконалювати навики письмового мовлення під час електронної комунікації;

8)формувати мотивацію до іншомовної діяльності на занятті та мотивацію для подальшого вивчення іноземної мови.

Комп’ютер надає величезні можливості для вивчення іноземної мови, зокрема, і для тестування рівня володіння цією дисципліною без участі викладача і з значно меншими затратами часу на тестування і перевірку результатів.

Використання комп’ютера на заняттях з іноземної мови підвищує інтерес студентів до предмета і стимулює викладачів підвищувати власну професійну майстерність.

Педагоги нового покоління повинні вміти обирати і застосовувати саме ті технології, які повною мірою сприяють досягненню цілей вивчення конкретної дисципліни і гармонійному розвитку студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. З появою нових інформаційних технологій постає питання про роль традиційних засобів навчання іноземній мові (таких як підручник та НМК), а також про роль викладача у цьому процесі. Тут слід відразу сказати, що комп’ютер не може повністю замінити викладача, а відеофільми – підручник. До того ж, при постійному використанні технологій мультимедіа, студенти лише на перший погляд здаються більш мотивованими, зацікавленими у результатах навчання. Насправді вони готові тільки спостерігати за тим, що бачать на екрані, але ніяк не сприймати належним чином мовний матеріал. Саме тому не варто зловживати технологіями мультимедіа, треба використовувати і традиційні засоби на заняттях з іноземної мови.

Література:

 

 • Беспалько В.П. Освіта та навчання за участю комп'ютерів (педагогіка третього тисячоліття). - М.: Видавництво психолого-соціального інституту; Воронеж: Видавництво НВО «МОДЕК», 2002.

 •  Вєдєніна Л.Г. Теорія міжкультурної комунікації і значення слова / / Іноземні мови в школі, 2000. - № 5.

 • Debbie Candau и др. Intel® «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft). М., 2002

 • Інтернет-технології в середній школі. (Практичне керівництво). Під редакцією Рудакової Д.Т., Силаєва А.Г. - Москва: Проект Гармонія, Інк., 2001

 • Ефременко В.А. Применение информационных технологий на уроках иностранного языка // Иностр.языки в школе.-2007.-№8.-С.18-21.