Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Автор: 
Юлія Гуцалюк (Хмельницький, Україна)

Інформуючи людей про товари, послуги й ідеї, реклама стимулює ріст продажів, а отже, торгівлі. У якості путівника покупця вона забезпечує споживача відомостями про нові товари або ціни, а промислових споживачів – важливою інформацією про нове обладнання й технологіях. За рахунок одночасного інформування великої кількості людей про пропоновані товари й послугах реклама в значній мірі знижує витрати збуту й полегшує завдання індивідуальної реалізації. Як результат – знижуються видатки й ростуть прибутки, які можуть бути інвестовані в додаткове капітальне устаткування й робочі місця.

Реклама – це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і громадських організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації, сформованої таким чином,щоб чинити посилений вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживчої аудиторії.

У нашій практиці, на відміну від західної, поняття реклами ширше. До неї відносять виставкові заходи, комерційні семінари, упакування, друкованупродукцію, поширення сувенірів та інші засоби стимулювання торговельної діяльності.

Рекламна діяльність буває: міжнародна (сучасна діяльність фірм промислово розвинених країн,орієнтована на закордонні ринки з урахуванням їх особливостей) ; Зовнішньо-економічна (діяльність вітчизняних підприємств іорганізацій на зарубіжних ринках, що відображає сучасну практику) ; Внутрішня (діяльність вітчизняних підприємств і організацій, обслуговують внутрішній ринок).

Нарівні з терміном "реклама" (advertising) означає рекламні оголошення в засобах масової інформації (у пресі, по радіо, телебаченню, нащитової реклами) існують заходи, що сприяють продажу, "сейлз промоушн "(sales promotion," паблік рілейшнз "(public relations), а також "Директ-маркетинг" (direct-marketing) [1, с. 45]

Тепер встановимо відміну реклами в засобах масової інформації від сейлз промоушн, паблік рилейшнз і директ-маркетингу.

Реклама, як правило, створювана і яку публікує рекламне агентство, інформує про виробника або його товар, формує і підтримує їх образ (image) і оплачується рекламодавцем відповідно до тарифів на розміщення рекламних звернень у засобах масової інформації. Дохід рекламного агентства, як правило, утворюється в результаті оплати творчих робіт та отримання від засобів розповсюдження реклами комісійної винагороди.

Сейлз промоушн – діяльність з реалізації комерційних і творчих ідей,стимулюють продажі виробів або послуг рекламодавця, нерідко в короткі терміни. Зокрема, вона використовується за допомогою упаковки товарів, на якій розташовані різні інструменти сейлз промоушн (наприклад, портретивідомих людей, героїв мультфільмів, дорогих марок автомобілів), а також шляхом спеціалізованих заходів на місцях продажу. Довгострокова мета – формування в сприйнятті споживача більшої цінності фірмових товарів, замаркованих певним товарним знаком; короткострокова – створення додаткової цінності товару для споживача (added value). Діяльність в області сейлз промоушн оплачується з розрахунку витрати витраченого експертами часу, гонорарами за творчу роботу і по тарифах за технічну роботу.

Паблік рилейшнз – припускає використання редакційної частини засобів поширення масової інформації з метою здійснення престижної реклами, спрямованої на завоювання доброзичливого ставлення до товарних сімейств або випускають їх фірмам. Будучи однією з форм зв'язку рекламодавців з громадськістю через засоби масової інформації, паблікрілейшнз передбачає отримання рекламними агентствами доходу відрекламодавців у вигляді гонорарів, які оплачують час витрачений навиконання їх замовлень.

Директ-маркетинг – постійно підтримувані спрямовані комунікації з окремими споживачами або фірмами, які мають очевидні наміри купувати певні товари. Діяльність у галузі директ-маркетингу, в основному, здійснюється шляхом прямої поштової розсилки (direct mail) або через вузько спеціалізовані засоби поширення реклами. Доходи рекламного агентства при його роботі в області директ-маркетингу утворюються від комісійних винагород і залежать від сум, витрачених клієнтом [2, с. 72]

Відмінності цих елементів полягають і в їх цілях: реклама – створення образу фірми, товару, досягнення поінформованості про них потенційних покупців; сейлз промоушн – спонукання до здійснення покупок, стимулювання роботи товаровиробника мережі; паблік рилейшнз – досягнення високої суспільної репутації фірми; директ-маркетинг – встановлення двосторонніх довгострокових комунікаційміж виробником і споживачем [2, с. 56]

На сьогоднішній момент є нерозривний зв'язок між сучасним бізнесом та рекламою.

Рекламне агентство виготовляє оригінали реклами, проводить комплексні рекламні кампанії та окремі рекламні заходи, взаємодіє з продуктивними базами, з іншими рекламними і видавничими фірмами, у тому числі закордонними, здійснює зв'язок із засобами поширення реклами, розміщає в них замовлення на публікацію реклами, контролює проходження і якість виконання замовлень,виставляє рахунки рекламодавцю й оплачує рахунки засобів розповсюдження реклами.

Цікавим є те, що сьогодні споживач стає активним учасником рекламного процесу, найчастіше його ініціатором. З власної волі він запитує від рекламного агентства, засоби поширення реклами або рекламодавця – потрібну йомуінформацію. У сучасній рекламній діяльності споживач виступає вяк генератор зворотного зв'язку. Під час здійснення рекламного процесу в нього включаються й інші учасники: організації, що регулюють рекламну діяльність на державному (урядові заклади) ісуспільному (асоціації та інші подібні організації) рівнях; виробничі, творчі і дослідницькі організації, що ведуть свою діяльність у галузі реклами.

Для того, щоб рекламний процес був досить високо ефективним, йому повинні передувати відповідні маркетингові дослідження, стратегічне планування і вироблення тактичних рішень, що диктуються цілями рекламодавця і конкретною обстановкою на ринку.

Серед форм реклами найбільш оптимальною є візуальна реклама що включає в себе друковану газетно-журнальну, світлову, оформлювальну, фотореклами. Іним видом є слухова (аудіореклама) – радіореклама, що впливає на аудиторіюза допомогою усних рекламних повідомлень. Високої популярності набирає візуально-слухова (аудіовізуальна) реклама, що включає в себе теле-,кіно-, відеоролики [2, с.76].

Завдяки рекламі попит на рекламований продукт, безумовно, підвищується і в плані еластичності стає нееластичним, тому що на споживача впливає не ціна, а саме якість товару, тобто не зважаючи на ціну, покупець все одно купить цей товар, тому що його добре прорекламували, його якість і зовнішній вигляд. Взагалі реклама характерна для монополістичної конкуренції, де вона є головним джерелом стимулювання попиту через великі диференціації продукту.

Кожна реклама – це пай від довгострокового вкладу в "особистість" марки. Кожна реклама повинна розглядатися як невід'ємна частина того складного символу, яким є образ марки, як довгостроковий внесок у репутацію марки.

У результаті кращого ринку і найбільшого прибутку досягає той, хто націлює свою діяльність на створення найбільш сприятливого образу,яскраво окресленої індивідуальності та неповторності своєї марки.

У комерції, як відомо, всяке буває, але одне – безперечно: там, де реклама запам’яталася, число споживачів зростає.

Література:

1. Заяць Т.А., Тарлопов І.О., Пилипенко О.О. Управління маркетингом на підприємстві. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 252 с.

2. Ілляшенко С. М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Сумський держ. ун-т. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 192 с.

3. Лук’янець Т.А. Економічний механізм маркетингу: Навч. посіб./ Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2011. – 464 с.