Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ СІМЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автор: 
Дмитрий Лютий (Миколаїв,Україна)

В Україні в умовах розвитку ринкових відносин активізується діяльність малого підприємництва, усередині якого специфічну роль займає сімейний бізнес, який не має, проте в українському законодавстві відповідної правової основи . Особливості, проблеми формування і функціонування сімейного бізнесу досі не порушені у вітчизняній науковій літературі . Це стримує формування сімейних підприємств в Україні, тоді як за кордоном вони отримали широке застосування, і діяльність яких відрізняється високою ефективністю.

Проблеми розвитку сімейних підприємств у сфері малого бізнесу схожі з несімейними підприємствами . При цьому можна виділити ряд специфічних проблем. «Лише протягом 1997-2000 років в ... законодавчих актів було внесено понад тисячу змін і доповнень, які вступали в протиріччя між собою і діючими нормами. Малий підприємець не в змозі правильно орієнтуватися в цьому законодавчому полі », - пише Хандурін Н. При цьому Кисельов А. П. підтримує Хандуріна Н., відзначаючи, що «... в Україні відсутній дієвий механізм підтримки, розвитку та захисту малого бізнесу ... При цьому слід синхронно розвивати як державну систему підтримки бізнесу, так й ініціативу малих підприємств з об'єднання зусиль у сфері державно -фінансової діяльності». «З кожним роком кількість малих підприємств в Україні зростає, а людей там працюючих - зменшується. Середньорічна кількість найнятих працівників на малих підприємствах України в 2006 році різко скоротилося і ледь перевищувало 1,7 мільйона чоловік, хоча ще в 2003 році цей показник досягав 2 мільйонів », - заявляють Саакова І., Тимчишин . Така негативна динаміка свідчить про те, що малі підприємства в Україні все більше схожі на сімейний бізнес, в якому задіяні переважно члени однієї сім'ї. При цьому вітчизняні вчені не розглядають специфічні проблеми сімейного бізнесу. Водночас зарубіжними вченими виявлено проблеми малих підприємств сімейного типу в усіх напрямках їх діяльності . Алан Кросбі пише « за даними статистики, 24 % сімейних фірм не виживають довше одного покоління, і тільки одне з десяти сімейних підприємств продовжує свою діяльність до третього покоління». Такої ж думки дотримується професор Університету Кеннесау в Джорджії Джозеф Астрахан, який займається питаннями родового бізнесу, стверджуючи, що « у сімейного підприємства є тільки один шанс з п'ятдесяти, щоб вціліти в руках роду до п'ятого покоління ».

Метою даної статті є виділення специфічних проблем малих підприємств сімейного типу :

На базі поставленої мети визначимо завдання статті:

 - Розглянути фактори розвитку підприємництва;

 - Виявити причини невдач у малому підприємництві;

 - Виділити проблеми малих підприємств сімейного типу;

 - Запропонувати шляхи підвищення економічного потенціалу малого сімейного підприємництва .

Виклад основного матеріалу дослідження:

1 ) Фактори розвитку підприємництва .

Головним фактором розвитку підприємництва є економічна свобода . Вона являє собою свободу господарської діяльності, торгівлі, землекористування та ін. Економічна свобода важлива як для підприємця, так і для споживача. Економічна свобода підприємців і економічна свобода споживачів тісно взаємопов'язані і не можуть існувати один без одного. Чинники, що впливають на рівень розвитку підприємництва:

1 . Стадія економічного циклу . Оскільки малий бізнес дуже чутливий до економічних коливань, він більшою мірою, ніж великий бізнес, схильний невдач на стадіях спаду і депресії.

2 . Інфляція . Високі темпи інфляції - причина серйозних проблем в будь-якому бізнесі . Проте особливо згубно вони впливають на малий бізнес.

3 . Ставки відсотка за кредит. В умовах підвищення процентних ставок на кредити порушується рівновага, що робить малий бізнес особливо уразливим.

4 . Державне регулювання . Як показують численні дослідження, державна підтримка малого бізнесу в розвинених країнах - один з ключових чинників його процвітання.

2 ) Причини невдач у малому бізнесі.

Хоча у високорозвинених країнах, незважаючи навіть на наявність сприятливого зовнішнього середовища, багато підприємців зазнають невдачі так само, як і українські . І це обумовлено недоліками в діяльності самих підприємців.

Основними причинами невдач в малому бізнесі, в тому числі на сімейних підприємствах, найчастіше є:

 - Некомпетентність в управлінні своїм бізнесом ;

 - Брак досвіду в обраній сфері діяльності;

 - Поганий контроль за фінансовою діяльністю ;

 - Недолік капіталу;

 - Недбалість у надання споживчого кредиту своїм клієнтам ;

 - Недоліки у стратегічному плануванні ;

Розвиток малого сімейного підприємництва в Україні має ряд особливостей, які необхідно враховувати при оцінці його стану, можливостей і перспектив. Ці особливості різні за своєю природою . Одна з них пов'язана з українським менталітетом і відображає суть українського духу . Їх вважають базовими особливостями.

Інша група особливостей складається виходячи з конкретної сучасної економічної та політичної ситуації, що склалася в Україні

4 ) Проблеми малих підприємств сімейного типу.

Наукові досягнення та узагальнення практики діяльності підприємств свідчать про те, що причини, які гальмують інтенсивний розвиток малого підприємництва сімейного типу, можна звести до таких, як :

1 . Недосконалість законодавчої бази та системи державної підтримки підприємництва: - з питань розвитку підприємництва в цілому;

- відсутність в законодавстві визначення сімейного бізнесу ;

- відсутність стратегічно певної державної політики з питань взаємодії великого бізнесу з малим ;

- нерозвиненість проблеми залучення суб'єктів малого підприємництва до інноваційної діяльності: за офіційними даними, тільки 5 - 6 % малих промислових підприємств інноваційно активні;

- недостатня державна фінансово- кредитна підтримка малого бізнесу ; - недосконала система обліку та статистичної звітності, відсутність статистичної інформації по підприємствах сімейного типу.

2 . Реєстрація підприємства . За словами бізнесменів, іноді кількість необхідних дозволів і довідок може досягти чотирьох сотень. При цьому дозволами держрегулювання малого бізнесу не обмежується. Якщо в Європі процедуру перевірок проходять тільки підприємства, зайняті у фармацевтиці, хімічній промисловості та інших потенційно небезпечних галузях виробництва, в Україні в 2006 році різним перевіркам піддалося більше 90 % фірм.

3 . Банківський кредит . Незважаючи на існування пільг для малого і середнього бізнесу, людині, що починає свою діяльність з «нуля», складно виплатити суму кредиту плюс процентну ставку банку приблизно 5 - 6 %.

4 . Недолік кваліфікованих фахівців у сфері технічної освіти. За словами Ірини Онищенко, професори Європейського університету, підприємствам зараз не вистачає приблизно 400 тисяч фахівців.

5 . Обмеженість інформаційної та консультаційної підтримки малого сімейного бізнесу.

 5) Шляхи підвищення економічного потенціалу малого сімейного підприємництва .

На підставі вищевикладеного матеріалу, можна зробити висновок, що для підвищення економічного потенціалу малого сімейного підприємництва та зростання його ролі в економіці України слід забезпечити реалізацію організаційно-правових, фінансово- економічних і соціально- психологічних завдань .

Фінансово- економічні завдання :

1 ) фінансові завдання: - вдосконалення системи фінансування, кредитування, страхування; - реформування системи оподаткування та митних зборів ; - різноманітність форм фінансово- кредитної підтримки сімейного бізнесу, організація системи мікрокредитування через муніципальні фінустанови, благодійні фонди, кредитні спілки;

2 ) економічні завдання: - полегшення загального стану економіки; - зростання загального обсягу вітчизняного виробництва; - зростання надійності національної валюти та ін;

3 ) ресурсні завдання: - можливість формування капіталу для початківців сімей; - доступність науково- технічного та інформаційного потенціалу; - розвиток ринку нерухомості та ін

4 ) соціально- психологічні завдання: - оптимізація систем « сім'я» і « бізнес»; - створення та пропаганда позитивного образу підприємця в сфері малого сімейного бізнесу; - розвиток молодіжного та жіночого підприємництва . Висновки. На закінчення необхідно відзначити, що практично в будь-якій цивілізованій країні малий бізнес починається з власного, сімейного капіталу . Україна не виняток. При цьому на відміну від зарубіжних країн, поняття сімейного бізнесу в Україні звели до рівня самих малих підприємств, залишивши без уваги інші за всіма параметрами сімейні підприємства. Перед малим сімейним бізнесом виникає багато бар'єрів як на рівні регулювання державою, так і підтримки з боку фінансових установ. Важливими кроками в їх подоланні, вжитими недавно, стали спроби детермінування сімейного бізнесу в законодавстві ( нехай і сильно відрізняється від світових стандартів ) . На даний момент немає єдиної думки в питанні подальших перспектив розвитку сімейного бізнесу в Україні. У зв'язку з цим виникає необхідність наукового вирішення питання перспективності малих підприємств сімейного типу як фактора економічної діяльності та пошуку методів зростання їх економічного потенціалу.

 

Література:

1. Хандурін М. Мале підприємство - місток до громадянського суспільства / Н. Хандурін / / Дзеркало тижня. - 2004 . - № 12 . - С. 47-48 .

2. Кисельов А. П. Теорія і практика сучасного бізнесу (або як створити фірму і працювати на себе ) / А. П. Кисельов. - К. : Видавництво ЛІБРА, 1995 . - 248 с.

3. Кросбі Алан . Спадкування бізнесу. Хто продовжить вашу справу? / Алан Кросбі . - СПб: Пітер, 2004 . - 204 с.

4. Саакова І, Тимчишин С. Малий бізнес в Україні дрібніє / І. Саакова, С. Тимчишин / / Дело . - 2007 . - № 11 . - С. 15-16 .

5. Кужель. А. В. Малий бізнес як індикатор демократії / А. В. Кужель / / Дзеркало тижня. - 2002 . - № 29 ( 404). - С. 34-36 .

Науковий керівник:

доцент Сидорець Людмила Василівна.