Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ У ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ КРИМУ

Автор: 
Денис Фіюрський (Миколаїв, Україна)

На сьогоднішній день готельна індустрія є однією з найбільш перспективних і швидко розвиваються галузей у всьому світі. Кількість засобів розміщення туристів, до яких відносять готелі, готелі, кемпінги, пансіонати і т. д., як в Україні, так і за кордоном з кожним роком зростає.

Жорстка конкуренція, зростання витрат, мінливі споживчі переваги - всі ці фактори призводять до необхідності застосування маркетингу керівниками готельних підприємств для вибору правильної стратегії поведінки фірми на ринку.

Однак керівники, практичні працівники не завжди правильно розуміють суть маркетингу, його можливості, а також ті переваги, які може отримати готельне підприємство, що застосовує у своїй діяльності принципи маркетингу. Основним принципом туристського маркетингу є застосування тактики і стратегії активного пристосування до вимог потенційних покупців з цілеспрямованим одночасним впливом на них [1, с. 67].

Цей принцип передбачає системне використання маркетингових заходів. Заходи, що вживаються готельними підприємствами носять розрізнений і несистемний характер, обмежуються в основному збутом і рекламною діяльністю [2, с. 4].

Реалізація маркетингу вимагає щоденного прийняття рішень і дій співробітників усередині готелю і поза нею.

Готельному підприємству необхідно мати людей, здатних проводити аналіз ринку, планування маркетингових заходів, їхнє здійснення і контроль.

На думку В. Є. Туватової, можна виділити наступні основні функції служби маркетингу готельного підприємства [3, с. 9]:

  • розробка стратегії маркетингу підприємства;

  • вивчення споживчих переваг (анкетування, опитування, спостереження);

  • аналіз цінової, збутової, рекламної стратегії підприємства і методів стимулювання збуту, виявлення їх сильних і слабких сторін;

  • вибір найбільш перспективних цільових сегментів ринку та розробка орієнтованої на них стратегії;

  • розробка пропозицій щодо створення (коригування) елементів фірмового стилю, їх правильному використанню в оформленні внутрішніх і зовнішніх приміщень готелю, а також у всіх використовуваних засобах реклами;

  • розробка плану заходів з реклами та зв'язки з громадськістю з використанням найбільш ефективних засобів реклами, оперативний аналіз ефективності їх проведення і, при необхідності, коректування ;

  • розробка пропозицій щодо формування та коригування позитивного іміджу готелю в свідомості споживачів і єдиної корпоративної культури, безпосередню участь у їх практичному здійсненні з використанням засобів реклами

Зазначені функції можливо реалізувати на підприємстві тільки за допомогою взаємопов'язаного систематизованого підходу у використанні інструментів маркетингу для управління готелем. Для цього необхідні спеціально навчені кадри, яких готують на економічних факультетах і факультетах управління [4, с. 8]. Саме професіоналізм фахівців з маркетингу, відповідний стиль управління, використання сучасних засобів комунікації і планомірне просування продукту - такі складові завтрашнього дня в готельній індустрії [5, с. 10].

Вході дослідження потреби у фахівцях-маркетологах, проведених в 2008 р. на кримських підприємствах, проведеного А. М. Бузною, було виявлено, що в ряді випадків респонденти під маркетингом розуміли продаж і рекламу [4, с. 18]. По закінченні ряду років на аналогічному опитуванні також необхідно перевірити розуміння керівниками підприємств поняття «маркетинг», виходячи з чого визначати ступінь кваліфікованості їх відповідей.

Генеральна сукупність таких підприємств у Криму охоплює близько 14 тисяч суб'єктів ринку. Підприємства сортували по типу розміщення, організаційно - правовій формі власності, кількості штатних співробітників, терміну їх діяльності в умовах нової ринкової системи, щоб виявити наявність або відсутність залежності від цього чинника сприйняття маркетингу керівниками або фахівцями підприємства.

Залежність використання на підприємстві маркетингу і потреби в маркетологах встановлювали по відношенню до фактору величини готельного підприємства та типом підприємства з розміщення. Респондентами в основному були керівники підприємств (54,4% від загальної кількості опитаних) та спеціалісти (29,4%), які володіють інформацією про кадровий склад і характер діяльності підприємства. При цьому 78,5% опитаних мали вищу освіту, 14,5% - середню і середнє спеціальне, а також 7% - незакінчену вищу, що дозволяло сподіватися на відносну компетентність відповідей щодо відомостей про маркетинг, принаймні на опитуваних підприємствах.

Отримані відповіді (табл. 1) показують, що близько 56,25% респондентів вибрали найбільш вірну відповідь, розуміючи маркетинг як організаційно - інформаційну систему, спрямовану на розробку, виробництво і реалізацію товару, відповідного попиту споживача. Зіставивши даний результат з результатом дослідження А. М. Бузни, можна зробити висновок: після років кількість співробітників, які розуміють маркетинг правильно (у 2007 р. 67,4% керівника підприємств сфери послуг дали правильну відповідь) не тільки не збільшилася, а й на більш ніж 10% зменшилася. Це вказує на негативні зміни в розумінні даного визначення

Табл. 1 Відповіді респондентів про розуміння маркетингу

Фактори впливу на відповіді респондентів

Кількість підприємств

Варіанти відповідей : Маркетинг - це

рекламна діяльність, спрямована на більш успішну реалізацію товару

виготовлення товару, відповідного потребам ринку

продаж товару (послуги)

організаційно - інформаційна система, спрямована на розробку, виробництво і реалізацію товару, відповідного попиту споживача

Вагалися з відповіддю

По всіх опитаних підприємствам

320

28,1

3,1

4,1

56,25

8,1

За типом підприємства - з розміщення

Готель

192

25

7,1

6,3

58

3,6

Будинок відпочинку

26

30,9

5,1

4,8

54,9

4,3

Пансіонат

18

35,9

3,8

4,9

49,7

5,7

Турбаза

4

25

-

-

75

-

Готельний комплекс

2

-

-

-

100

-

Гостьовий будинок

36

37,2

2,9

-

53,4

6,5

Готель

42

28

3,9

3

65,1

-

За кількістю штатних співробітників, чоловіків

1 - 10

54

38,2

7,3

5,7

44

4,8

11 - 50

155

29,5

5,3

6,5

54,5

4,2

51 - 100

74

10,8

3,9

7,4

72

5,9

101 - 200

27

9,9

4,4

4,5

73,3

7,9

200 і більше

10

-

-

-

100

-

За стажем роботи підприємства

Від 1 року до 3 років

59

25,4

5,2

7,1

56,2

6,1

Від 4 до 10 років

190

24,8

4,7

4,9

60,7

4,9

Від 11 до 20 років

53

22,6

3,3

1,6

67,7

4,8

21 рік і більше років

18

10,9

-

-

89,1

-

Посада респондента

Керівник

174

20,2

7,6

4

64,7

3,5

Керівник функціонального підрозділу

94

23,5

6,1

7,2

60,1

3,1

Лінійний менеджер

52

36,5

6,1

9,5

34,9

13

Освіта респондента

Вища

251

24

5,7

4,4

61,2

4,7

Середня, середнє спеціальна

47

22,8

15,5

12,4

39,5

9,8

Незакінчена вища

22

25,4

6,5

11,2

49,4

7,5

При цьому в пансіонатах виявилося найменшу кількість вірних відповідей (49,7%) при кращих результатах в готелях і на турбазах ( 65,1 і 75% відповідно) і абсолютному їх кількості (100%) в готельних комплексах.

Кількість вірних відповідей так само, як і в дослідженнях А. М. Бузни, зростала зі збільшенням величини підприємства і з збільшенням терміну його функціонування. Це досить логічно, оскільки на більш великих підприємствах є більше можливостей для спеціальної маркетингової діяльності, а зі збільшенням терміну діяльності в ринкових умовах зростає розуміння умов ринкового господарювання на основі маркетингу.

Зрозуміло, істотною виявилася різниця у відповідях залежно від рівня освіти. Найбільша кількість вірних відповідей дали респонденти, які мають вищу освіту (61,2%), тоді як правильність відповідей респондентів із середньою та середньою спеціальною освітою не досягала 40%.

Проте, більше 40% невірних відповідей, близько 35% яких належала керівникам, свідчить про невірну постановці маркетингової діяльності (або відсутності такої) на більш ніж третини опитаних готельних підприємств.

Застосування маркетингу на підприємстві. З усіх відповідей про те, що маркетинг на підприємстві застосовується (79,7%) лише 43,25% виявилися достовірними, тобто фактично маркетинг застосовується менш ніж на половині опитаних підприємств.

Такий же корекції підлягали і відповіді про наявність працівників, які виконують функції з маркетингу в готельних підприємствах. При отриманих позитивних відповідях від 72,5% опитаних респондентів фактично слід визнати 48,5%. Така ситуація підтвердилася і при визначенні функцій, виконання яких відносили до маркетингових на даному підприємстві.

Результати проведеного дослідження показали недостатню кваліфікованість маркетологів і наявність потреби в них. Основна маркетингова діяльність і раніше концентрується у відділах реклами і продажів (збуту) і носить поточний, а не стратегічний характер. Проведені маркетингові дослідження роз'єднані і епізодичні, обмежені в кращому випадку зіставленням цін конкурентів, аналізом анкет клієнтів готелю, даних історії гостей готелю і не носять системного характеру.

Література:

1. Жукова Марина Олександрівна. Менеджмент у туристському бізнесі / М. О. Жукова. - М. : КНОРУС, 2006. - 192 с.

2. Скобкін Сергій Сергійович. Цілі і завдання маркетингу для готельної галузі / С. С. Скобкін / / Російське підприємництво. - 2002. - № 2. - C. 180.

3. Туватова Вікторія Євгенівна. Підвищення ефективності маркетингової діяльності в готельному бізнесі [Текст] / В. Є. Туватова / / Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2008. - № 1. - С. 65.

4. Бузні Артемій Миколайович. Вивчення потреби у фахівцях - маркетологах / А. М. Бузні / / Вчені записки Кримського

5. Сеген Жорж. Цілі і методи комерційної політики в готельному бізнесі на порозі XXI століття / Ж. Сеген / / Готель. - 2005. - № 2. - С. 77.

Науковий керівник:

доцент Сидорець Людмила Василівна.

»