Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТІ

Автор: 
Оксана Сердюк (Київ, Україна)

Івент менеджмент як нова індустрія в сфері управління та економіки набуває дедалі більшого розвитку, оскільки позиціонується як комерційно значиме явище, як засіб підприємницької комунікації та активізації цільових груп. Івент менеджмент – це управління спеціальними, унікальними в своєму роді подіями, такими як, наприклад фестивалі, ярмарки, виставки, бізнес-зустрічі, конференції, особисті святкування тощо. Організація заходів як специфічна форма діяльності існує вже довгий час, хоча в самостійну галузь вона почала виділятись приблизно з 1990-х років, а до тих пір була складовою таких галузей економіки як готельний бізнес, туризм, шоу-бізнес та ін.

Як і в будь-якому соціальному процесі в івент менеджменті управління персоналом є найважливішим фактором успіху. З огляду на те, що івент менеджмент є достатньо новим напрямком в науковому середовищі, ступінь теоретичної розробки проблеми управління персоналом у цій галузі є занадто низьким, саме тому, на нашу думку, необхідно привернути увагу до цього питання.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури показує, що більшість дослідників розглядають управління персоналом в івент менеджменті як управління людськими ресурсами. В науковій практиці прийнято розмежовувати ці поняття, оскільки під управлінням людськими ресурсами розуміється стратегічна політика організації щодо управління кадровим потенціалом, а під управлінням персоналом – оперативне управління щодо задоволення потреб саме працівників [1, ст.13].

Німецький дослідник У. Хальцбаур до основних функцій управління персоналом в івент менеджменті відносить функцію мотивування та налагодження комунікації, функцію формування складу команди. Також він вважає, що витоками ефективного управління персоналом є своєчасне визначення потреби в співробітниках відповідних кваліфікацій і в постановці актуальних завдань. Використовуючи робочий структурний план можна окреслити ділянки робіт і види діяльності, а також кількість  необхідних співробітників з відповідною кваліфікацією для виконання цих робіт. Визначивши потребу в персоналі необхідно перейти до аналізу наявного кадрового складу, за допомогою якого з'ясовують, наскільки потреба в персоналі вже задоволена. Якщо наявні кадри не задовольняють потребу в персоналі або відсутні фахівці певної кваліфікації, можна задіяти сторонні фірми з надання відповідних послуг або забезпечити додаткове навчання співробітників [4, ст.204]. Особливу увагу У. Хальцбаур приділяє питанню мотивації команди та  методам налагодження ефективної комунікаційної системи всередині всієї організаційної структури.

Інший підхід до управління людськими ресурсами та персоналом пропонує О.Шумович, директор компанії Eventum, член міжнародної асоціації ISES (International Special Events Society). Він вважає, що основними функціями управління людськими ресурсами є наймати, розвивати, організовувати, мотивувати, утримувати або звільняти персонал. На його думку, оскільки івент менеджмент має справу з людьми, то основні теоретичні принципи управління персоналом, які склались в науковій практиці діють так само в івент менеджменті, як і в інших галузях [3, ст. 176]. Раціональне управління персоналом є ключовим моментом в організації заходів, оскільки саме люди є основним виробничим інструментом, і не варто його втрачати на користь конкурента. Втрата працівника означає втрату не тільки його знань, а й усіх інвестицій, вкладених у  навчання цього співробітника. Івент являється результатом командної роботи, і тому потрібно стимулювати обов'язково всю команду, заохочувати її взаємодію та колегіальність у прийнятті рішень. Методом управління персоналом є розподіл робіт, який має два підходи. Розподіл робіт за проектами передбачає призначення менеджера, який відповідає за весь проект в цілому. У його розпорядженні можуть бути кілька помічників, асистентів, між якими він розподіляє поточні роботи щодо підготовки заходу. А розподіл робіт за функціями підходить для тих компаній, які мають досить багато однотипних заходів або захід, що готується є дуже великим і складним. Суть такого підходу полягає у тому, що різним менеджерам доручаються різні частини заходу, за які вони відповідають [3, ст. 181-183]. На нашу думку, найбільш раціональним є поєднання цих видів розподілу робіт, оскільки одна людина не може охопити весь обсяг інформації, що з’являється при організації івенту. Для цього необхідно назначити координатора проекту, який розподілив би завдання між командою та збирав кінцеву інформацію. До того ж безпосередньо під час проведення заходу, на кожній ділянці повинен бути співробітник, що контролює перебіг справ. Такий підхід до управління персоналом в процесі підготовки та проведення івенту застосовується, наприклад, в Національному олімпійському комітеті України, зокрема під час проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку.

Особлива увага при розгляді проблеми управління людськими ресурсами в івент менеджменті приділяється питанню залучення тимчасового персоналу, який може виступати у ролі оплачуваних найманих працівників і в ролі волонтерів. Наприклад, К. Сайназаров наголошує, при управлінні волонтерами слід пам’ятати, що мотиви, через які волонтери залучаються до організації івенту не є матеріальними, тому будь-яка робота, що виконується волонтером, повинна бути відмічена керівництвом колективу [2, ст.20]. Часто така винагорода і визнання можуть бути виражені в досить простій формі, наприклад, грамота чи подяка, роз даткові матеріали тощо. Від їх наявності надалі залежить, чи залишиться волонтер в організації, чи піде в пошуках іншої організації, де його працю оцінять.

Отже, івент менеджмент поступово закріплюється на світовому ринку та ринку України. Однією із важливих складових процесу організації подій є управління персоналом, яке на нашу думку здійснюється компаніями переважно виходячи із емпірики, а не з теоретично обґрунтованих досліджень. Тому актуальним є привернення уваги та активізація розробки теоретичних досліджень в сфері управління персоналом в івент менеджменті.

Література:

 

1.     Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 502 с.

2.     Сайназаров К.Б. Управление волонтерами / Кенешбек Сайназаров. – Б.: 2007. – 52с.

3.     Шумович А. Великолепные мероприятия: технологии и практика event management  / Александр Шумович. – М.: Эксмо, 2007. – 320 с.

4.     Event-менеджмент / [Хальцбаур У., Йеттингер Э., Кнаусс Б., Мозер Р., Целлер М.] ; [пер. с нем. Т. Фоминой]. — М.: Эксмо, 2007. - 384 с.

 

Науковий керівник:

 

кандидат наук фізичного виховання і спорту Веселова Вікторія В’ячеславівна.