Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Автор: 
Наталія Сергієнко (Переяслав-Хмельницький, Україна)

На початку 90-х років ХХ століття в Україні паралельно і досить активно почали розвиватися соціальна робота та соціальна педагогіка. Впродовж останніх двадцяти років їх автономність, взаємозв’язки, особливості були предметом наукових дискусій вітчизняних соціологів, філософів, соціальних педагогів, психологів тощо. Свідченнями цього є праці  В. Андрущенка, Т. Алєксєєнко, Р. Вайноли, І. Звєрєвої, А. Капської, О.Карпенко, Г. Лактіонової, М. Лукашевича, І. Миговича, В. Поліщук, Т. Семигіної, С. Толстоухової, С. Харченка та інших. За цей період соціальна робота та соціальна педагогіка як науки та сфери професійної діяльності збагатилися новими концептами та технологіями, проте дотепер чітко невизначеними залишаються як точки перетину, так і перспективні вектори розвитку соціальної роботи та соціальної педагогіки. Тому у пропонованій статті ми ставимо собі за мету визначити спільне та відмінне в соціальній педагогіці та соціальній роботі з урахуванням набутків періоду 90-х років ХХ – початку ХХІ століть. Проводити такий порівняльний аналіз вважаємо за доцільне у трьох взаємозв’язаних і взаємообумовлених площинах «теорія – професійна діяльність – сфери практичної роботи».

Основна частина. У більшості публікацій соціальна педагогіка та соціальна робота розглядаються як галузі окремих наук, оскільки мають свій предмет дослідження та понятійний апарат [5; 7; 11; 12; 13]. Акумулюючи підходи російських та українських науковців можна визначити, що предметом соціальної педагогіки є педагогічні аспекти соціалізації та соціального розвитку особистості, процеси соціального виховання, підтримки досягнутих і відновлення втрачених соціальних характеристик особистості. Така позиція дає можливість виокремити наступні базові поняття соціальної педагогіки: соціалізація, соціальне виховання, соціальне середовище, адаптація, соціальний розвиток, корекція, соціально-педагогічна профілактика, реабілітація, соціально-педагогічна підтримка, соціальний супровід.

Предметом соціальної роботи як науки є соціальні відносини, що виникають у процесі взаємодії людей, спільнот, організація соціальних інститутів щодо подолання труднощів і надання соціальної допомоги особистості. З цього логічно випливає розуміння соціальної роботи як науки про закономірності та принципи функціонування й розвитку конкретних соціальних процесів, явищ, відносин, їх динаміку під цілеспрямованим впливом організаційних, психолого-педагогічних та управлінських чинників у захисті громадянських прав і свобод особи в суспільстві [7, с. 13-14]. Відповідно, у тезаурусі соціальної роботи основними поняттями є соціальний захист, соціальна політика, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальні послуги, соціальний патронаж, соціальна профілактика, соціальна реабілітація, соціальний супровід.

Як бачимо, у порівнянні із соціальною педагогікою, яка ставить у центр уваги розвиток і становлення особистості як суб’єкта соціального життя, забезпечення педагогічно доцільного впливу різних факторів соціального середовища, у теорії соціальної роботи акцент переміщується на соціальний захист, досягнення змін (соціальних та особистісних) як умови, що сприяє вирішенню проблем окремої людини, соціальної групи чи суспільства загалом.

Разом із цим маємо констатувати наявність спільних базових понять, що підтверджує взаємозв’язок соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Якщо соціальна педагогіка офіційно визнана як окрема галузь педагогічної науки, то соціальна робота, яка до 2007 року була у переліку соціологічних наук, наразі зарахована до галузі знань «соціальне забезпечення», яка не внесена до переліку галузей наукових знань в Україні.

Підтвердженням того, що соціальна педагогіка є галуззю педагогічної науки, є те, що вона, відповідно постанови президії експертної ради ВАК України від 14 вересня 2006 р., має шифр наукової спеціальності 13.00.05 і паспорт спеціальності, у якому визначені напрямки наукових досліджень цієї науки.

Саме у них і простежуються певні точки перетину соціальної педагогіки та соціальної роботи. Так, окремі напрямки досліджень у цьому паспорті подано у такому формулюванні: «Теорія та історія соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні й за рубежем», «Зміст, форми та методи соціально-педагогічної та соціальної роботи», «Фахова підготовка соціального педагога, спеціалістів із соціальної роботи». За останні чотири роки було захищено близько 60 дисертації за шифром 13.00.05 – соціальна педагогіка. Серед них всього лише кілька робіт, присвячених питанням соціальної роботи. Варто наголосити, що всі вони стосуються або аналізу зарубіжного досвіду соціальної роботи, або ж підготовки соціальних працівників [2; 4; 6; 9]. Проте, було б не об’єктивно стверджувати, що решта дисертацій, захищених за шифром 13.00.05 – соціальна педагогіка, стосуються проблем суто соціальної педагогіки. Багато дисертацій присвячені проблемам реабілітації, профілактики, діяльності соціальних служб різного типу.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, хочемо наголосити, що у статті стисло представлено авторську позицію з означеної проблеми. Очевидно, що у межах однієї публікації неможливо досить ґрунтовно висвітлити всі актуальні питання соціальної роботи та соціальної педагогіки в контексті їх взаємозв’язків та особливостей. Тому заявлена нами проблема може бути темою для широкої дискусії на сторінках фахових видань із соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Література:

1. Байдарова О. О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / О. О. Байдарова. – К., 2009. – 20 с.

2. Видишко Н. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у коледжах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Н.В. Видишко. – Вінниця, 2010. – 20 с.

3. Грабовенко Н. В. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційного центру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Н. В. Грабовенко. – К., 2008. – 20 с.

4. Дєдов Є. Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до менеджменту в соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Є. Г. Дєдов. – Луганськ, 2009. – 20 с.

5. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремінь ; Акад. пед. наук України.

– К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

6. Кулікова А. Є. Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у вищих навчальних закладах Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / А. Є. Кулікова. – Луганськ, 2009. – 20 с.

7. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика) :

підручник. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.

8. Ніколаєва В. І. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / В.І. Ніколаєва. – Луганськ, 2009. – 20 с.

9. Ольгович О. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США та Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О.В. Ольгович. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

10. Сила Т. І. Соціально-психологічні особливості професійної інтеракції у соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / Т. І. Сила. – К., 2007. – 20 с.

11. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

12. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. ] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 233 с.

13. Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – С. 73-82.

14. Терницька С. В. Соціально-педагогічні умови взаємодії державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / С. В. Терницька. – К., 2009. – 20 с.

Науковий керівник:

кандидат історичних наук Самойленко Неля Іванівна.