Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: 
Кірілл Воронін (Київ, Україна)

Залучення коштів у формі інвестицій є дієвим засобом розвитку економіки будь-якої країни та окремого підприємства. Інвестиційена діяльність - це  діяльність, спрямована на перетворення капіталу та заощаджень в інвестиції. Інвестиційний процес пов'язаний з дослідженням доцільності інвестицій та інвестиційних проектів. Сутність інвестиційного забезпечення полягає в вкладення капіталу для його подальшого збільшення. Інвестиції - це матеріальні та нематеріальні цінності фізичних та юридичних осіб, спрямовані на створення нових підприємств, реконструкцію старих підприємств, придбання нерухомості та цінних паперів з метою одержання прибутку. Інвестиції - це цілеспрямованне вкладення коштів та цінностей інвестора в об'єкти підприємництва різних галузей та сфер економіки на деякий термін з метою досягнення певного результату. Цим результатом може бути прибуток, деякий  позитивний соціальний ефект, досягнення індивідуальних цілей інвестора. Інвестиції зумовлені стратегічними цілями та економічною політикою підприємства, вони спрямовані на розвиток виробництва з метою отримання матеріальних та соціальних цінностей у майбутньому [1, с. 4; 2, с. 7]. 

         Інвестиції відіграють важливу роль в розвитку економічної системи на макро мезо та мікро рівнях. Вони стимулють розвиток виробничого потенціалу та зростання економіки вцілому. Інвестиції мають велике значення для забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку підприємства, підвищення його фінансової ефективності та конкурентоздатності, подолання наслідків фізичної та моральної застарілості основних засобів виробництва, вкладення коштів в активи інших підприємств. Інвестиційна діяльність забезпечує зростання операційної діяльності підприємства.  За межами підприємства інвестиції сприяють розвитку науково-технічної революції, структурної перебудови економіки вцілому та сбалансованого розвитку її галузей.

         Інвестори вкладають суттєві кошти згідно власних цілей та вподобань, що іноді не співпадають з загальноекономічною користю. В прецесі інвестування використовуються різні інвестиційні ресурси, що характеризуються ціною, відповідними попитом та пропозицією. Інвестиційні ресурси можуть надаватися в формі грошових засобів, цільових банківських вкладів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна,  обладнання, технологій, машин, акцій, ліцензій, інтелектуальної цінності, технічної інформації.

         Інвестиційний та виробничий процес тісно взаємопов'язані. Результати виробничого процесу дають можливість накопичити достатньо коштів для їх подальшого інвестування. Інвестиції забезпечують процес виробництва. Рух платежів поєднує процес виробництва та процес інвестування.

         Інвестиційна привабливість - це деякий економічний ефект від вкладення коштів в активи підприємства з можливістю отримання прибутку та відповідним ступенем ризику. Інвестиційна привабливість - це показник доцільності та необхідності   вкладання  фінансових засобів в розвиток даного обє'кту підприємницької діяльності.  Це сукупність об'єктивних та суб'єктивних умов, що сприяють чи перешкоджають процесу залучення інвестицій. Це стан підприємства в деякий момент часу, тенденції його розвитку, характеристика його фінансової, господарської, управлінської діяльності; можливість задоволення потреб інвестора: фінансових, виробничих, організаційних, відповідність підприємства  основним цілям інвестора [3 с.123].

Інвестиційну привабливість можна визначити як вірогідність досягнення цілей інвестування, задоволення індивідуальних очікуваннь економічних

агентів потенційних суб’єктів інвестиційного процесу. Формування інвестиційної привабливості підприємтсва необхідне для забезпечення стабільного стану та ефективного функціонування підприємства, подальшого розширення виробництва, подальшого розвитку підприємства вцілому, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, вирішення соціальних потреб, підвищення технічного рівня виробництва, підвищення ефективності праці, відновлення основних виробничих фондів.

         Оцінка інвестиційної привабливості підприємства - це основа розробки інвестиційної політики підприємства, можливість виявити недоліки в діяльності підприємства та розробити заходи поліпшення механізму залучення інвестицій. Інвестиційна привабливість - це інтегральна оцінка підприємства як об'єкта інвестування, що враховує: перспективи розвитку, динаміку обсягів продажу, конкурентність продукції, ефективність використання ресурсів, ліквідність підприємства, фінансову стійкість підприємства, професійні здатності керівніцтва, стадію життєвого циклу підприємства.

         В інвестиційному процесі приймають участь три сторони: інвестор, підприємство, держава. Інвестор володіє деяким капіталом та хоче його вкласти в діяльність деякого суб'єкта інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку чи іншого позитивного ефекту. Підприємство бажає привернути увагу інвестора для того, щоб використати його капітал для власного подальшого розвитку. Держава регулює інвестиційну діяльність в межах країни, розробляє інвестиційне та податкове законодавство. Всі сторони інвестиційного процесу оцінюють інвестиційну привабливість відповідного підприємства з різним рівнем детальності. Але категорія комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства повинна надавати всю необхідну інформацію для будь-якого користувача.

         Під час комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства порібно дослідити всі фактори, що впливають на підприємство. Кожне підприємство знаходиться під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища. Оцінку інвестиційної привабливості необхідно проводити за двома напрямами, враховуючи зовнішні та внутрішні фактори: сили, що діють на підприємство з боку держави, та сили, що діють збоку самого підприємства. Фактори зовнішнього середовища: економіка, екологія, політика, географія, культура, соціум, законодавство, інфляція, конкуренція та ін. Фактори внутрішнього середовища: виробництво, маркетинг, конкурентоспроможність, фінанси та ін [4 с. 35]. Варто зазначити, що керівництво підприємства може впливати тільки на прояви внутрішнього середовища. Це треба враховувати при розробці механізму підвищення інвестиційної привабливості підприємтсва. Вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на підприємство слід досліджувати за допомогою різних коефіцієнтів. Коефіцієнти дозволять дати оцінку фінансовим показникам діяльності підприємства без порівняння цих показників з відповидними в інших підприємствах. Крім того слід дослідити стадію життєвого розвитку підприємства та дослідити тенденцію зміни всіх коефіцієнтів впродовж деякого терміну, на приклад - впродовж останніх 5 років. Це надасть змогу оцінити потенціал розвитку підприємства. Дослідження тенденцій розвитку підприємства є найважливішою частиною оцінки інвестиційного аналізу, тому що користуючись цими даними можливо спрогнозувати подальший розвиток підприємства.

         Існують багато різних варіантів класифікації життєвого циклу підприємства: від 4 до 10 стадій розвитку. Але всі вони відображають дві головні тенденції: зростання підприємства та старіння підприємства. Дуже прибутковими є інвестиції в молоді організації, що зростають та розвиваються. Ризик втрати коштів дуже великий але в цей момент розвитку організації існує можливість значно збільшити власний капітал інвестора. Натомість інвестиції в організації на пізніх стадіях розвитку є більш надійними, але нема такої можливості до збільшення капіталу. Інвестиції в цей момент часу більше нагадують звичайний кредит з відсотками.

         Така комплексна оцінка дозволить сформувати звіт по діяльності підприємства в межах країни, та надасть необхідну інформацію для всіх потенційних користувачів: інвесторів, підприємств-одержувачів, державних органів.

Література:

1. Т. В. Майорова, Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ 

    [Т. В. Майорова]; – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

2. Инвестиции: учебное пособие / Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, М.В.  

    Макарова [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2006. - 200 с.

3. Гайдуцький А. П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки //

    Економіка і прогнозування. – 2004. – № 3. – С. 119-128.

4. Иванов А.П. Принципы и факторы определения инвестиционного рейтинга

    предприятий / А.П. Иванов, И.В. Сахарова, Е.Ю. Хрусталев // Консультант  

    директора. — 2009. — № 12. — С. 31-37

 

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор Терехов Віктор Іванович.