Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Автор: 
Ольга Яскілка (Донецьк, Україна)

Жодна національна економіка не може ефективно розвиватися без чіткої і прозорої податкової системи та взаємодії податкових відносин. Прийняття Податкового кодексу мало відіграти важливу роль у вирішенні проблем та усунення труднощів, що існують в українській практиці оподаткування, та сприяти формуванню ефективної національної податкової системи [1].

Податкова політика є однією із стрижневих основ економічної системи держави: шляхом отримання податкових платежів держава має можливість розподілити фінансові ресурси за різними напрямками економічного і соціального розвитку. Тому основним завданням уряду є розробка і впровадження податкової політики, що сприяє економічному зростанню країни і підвищенню добробуту народу. Формування ефективної податкової системи і політика її реалізації - важлива економічна проблема загальнодержавного значення.

Нормативно - правова база з питань оподаткування в Україні довгий час залишалася заплутаною та незрозумілою. Податковий кодекс повинен був внести стабільність в бізнес, впевненість в тому, що податки не будуть змінюватися в найближчому часі, а, також, що буде встановлено мораторій на постійні поправки. Але Податковий кодекс містить в собі досить велику кількість суперечностей, через які складно створити сприятливі умови реалізації ефективних принципів оподаткування .

Актуальність теми даного дослідження зумовлена ​​необхідністю усунення недоліків, які містить Податковий кодекс, тому що саме цей документ регулює відносини стягнення податків і зборів, порядок їх адміністрування, «податкові» права та обов'язки як платників, так і податківців, відповідальність за порушення податкового законодавства тощо.

Досліджування  питання привертає увагу вітчизняних вчених: О.В. Балабенко, І.М. Бурденко, О.В. Кравченко, І.В. Баранівської, В.А.Орловскої, А.М. Соколовської та ін.

Податковий кодекс України набрав чинності з січня 2011 р. Удосконалення податкової системи відповідно до Концепції реформування податкової системи України на період до 2015 року, схваленої Кабінетом Міністрів України, має здійснюватися виходячи із стратегічних цілей нашої держави [5].

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у процесі встановлення, зміни та скасування податків і зборів в Україні, визначає перелік податків та зборів,  що справляються в Україні та порядок їх адміністрування,  права та обов'язки платників податків, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Податковий кодекс пропонує ряд позитивних змін податкової системи, одним з яких є скорочення кількості податків і зборів, зниження податкового тиску на підприємство. Так, Податковий кодекс України сприяє формуванню цілісної та зрозумілої системи оподаткування. Замість понять «податок», «платіж», «збір» «плата», «внески» Податковий кодекс чітко виділяє два режими обов'язкових платежів: податок і збір .

Істотно змінився склад місцевих податків і зборів. Відмінені комунальний податок, податок з реклами,  ринковий збір і збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Однак, з'явився новий податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. До 2015 р. скасовано буде ще один державний та два місцевих збори, таким чином кількість державних та місцевих платежів становитиме 17 та 3 відповідно.

Особливу увагу в Податковому кодексі приділено оподаткуванню прибутку, а саме: передбачено зниження ставки податку на прибуток до 16% у 2014р., що повинно стати стимулом для інвестиційної діяльності України.

Зниження ПДВ із 20% до 17% також можна віднести до позитивних сторін Кодексу, але, на думку вчених-економістів, такий підхід є шкідливим для економіки, так як це може призвести до зростання цін. На думку українського економіста         О. Молдована, даний розділ досить збалансований з точки зору створення стимулів для підвищення ділової активності суб'єктів господарювання, з одного боку, та формування умов для ефективного фіскального контролю за використанням схем мінімізації оподаткування [2]. З іншого боку, основна задача, яка при цьому повинна бути вирішена державою, полягає у легалізації отримання прибутку великими підприємствами. Тому ефективність від впровадження таких новацій буде виражатися в зменшенні обсягу тіньової економіки, а значить, в посиленні можливостей реалізації державних програм з розвитку економіки України та вирішенню соціальних проблем.

Одним із недоліків Податкового кодексу України є відсутність визначення поняття “прибуток”. Відповідно до Податкового кодексу України до доходів від операційної діяльності включаються доходи від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, причому немає жодної згадки про реалізацію продукції, що є одним з упущень законотворців. Це не  відповідає поняттю «операційних доходів», встановлено П(С)БО. До операційних доходів, зокрема, включаються: доходи від реалізації оборотних активів, доходи від операцій з іноземною валютою, дохід від операційної оренди активів, одержані штрафи, пені неустойки, відшкодування раніше списаних активів, дохід від списання кредиторської заборгованості, інші доходи операційної діяльності. Таким чином, поняття операційної діяльності за П(С)БО не відповідає аналогічному поняттю в Податковому кодексі.

Багато фахівців звертають увагу на перспективність певних положень Податкового кодексу в частині підвищення ефективності фіскальної функції податку на прибуток [2 , 3 , 4 , 5]. До таких положень належать:

- Зниження номінальної ставки податку на прибуток;

- Зближення бухгалтерського та податкового обліку;

- Відповідність методу визнання доходів і витрат фактом отримання певного права власності;

- Розширення бази оподаткування за рахунок заборони віднесення окремих витрат до таких, що враховуються при оподаткуванні податку на прибуток;

- Зміна правил визначення амортизаційних відрахувань .

Слід також визнати позитивним надану підприємствам можливість віднесення збитку звітного року на витрати наступного періоду .

У результаті дослідження виявлено основні зміни в оподаткуванні та дана оцінка їх впливу на підприємницьку активність у зв'язку зі вступом в дію Податкового кодексу України. Однак, відкритими залишаються питання новацій в адмініструванні податків і зборів, зміни прав та обов'язків як платників податків, так і органів державної податкової служби (зокрема, зміни повноважень останніх і підстав для перевірок платників податків). Податковий кодекс України містить ще безліч норм і положень, які до кінця не з'ясовані і не роз'яснені .

Наявність Податкового кодексу і ті новації, які він приніс, дало можливість сформувати таку систему оподаткування, яка може стати відправною точкою для побудови по-справжньому науково-обгрунтованої податкової системи України .

Податковий кодекс є передумовою виконання завдань податкової реформи і кроком на шляху до створення більш досконалої системи оподаткування. Податковий кодекс має ряд переваг: зменшення кількості податків, зниження певних податкових ставок тощо. Також Податковий кодекс має низку серйозних недоліків (суперечність певних його положень П(С)БО, невизначеність поняття “доходи” тощо). Таким чином, навіть ці окремі зауваження щодо Податкового кодексу свідчать про необхідність подальшої роботи над його удосконаленням.

 Крім того, залишається потреба в більш глибокому аналізі практики оподаткування, яка вже починає накопичувати певний досвід роботи в новому законодавчому полі.

 

Література:

1. Податковий кодекс України от 02.12.2010 року № 2755- VI [Електронний ресурс]. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20120612

2. Молдован О. Податок на прибуток: на що чекати бізнесу / Молдован О.- Економічна правда. - 08.12.2010. - [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2010/12/8/261230/.

3. Фоміна К. Новації проекту податковий кодекс / Фоміна К. - «Правовий тиждень» - щотижнева інформаційно -правова газета. - 2010 . - № 27 ( 205). - С. 1-14

4. Калінеску Т.В. Податкові Механізми моральної ЕКОНОМІКИ / Калінеску Т.В.-Вісник Східноукраїнського національного УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля. - Науковий журнал . - 2010 . - № 3 (145). - С. 128-135 .

5 . Ковальчук М. Новації податкового кодексу України - основа гармонізації до європейськіх стандартів / Ковальчук М. - Юридичний журнал. - 2011. - № 2. - С.1 -12.

Научний керівник:

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Гейєр Е.С.