Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ

Автор: 
Оксана Городецька (Тернопіль)

Позакласна виховна робота відіграє важливу роль у розвитку та становленню особистості, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною. Це різноманітна діяльність учителів, вихователів, спрямована на виховання учнів і здійснювана в позаурочний час. Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування.

Позакласна виховна робота спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку [1, с. 154].

Позакласна робота будується з урахуванням основних загальнодидактичних принципів:

 • на кожному позаурочному занятті у нерозривній єдності реалізуються освітні й виховні завдання;

 • усі відомості розглядаються і з'ясовуються відповідно до результатів сучасних досліджень, чим забезпечується принцип науковості;

 • явища і факти, що аналізуються в процесі позакласної роботи, мають відповідати віковим можливостям учнів, принцип доступності тісно пов'язаний з принципом усвідомлення знань;

 • позакласна робота враховує вимоги розвиваючого навчання: формуються навички спостереження й аналізу явищ і фактів, уміння самостійно працювати з доступною літературою [2, с. 56-57].

У позакласній роботі важливим є принцип наступності й перспективності: плануючи позакласну роботу певного класу, вчитель враховує ті знання й навички, що їх одержали учні на уроках і в позаурочних заходах у попередніх класах. Одночасно позакласні заходи можуть готувати основу для кращого засвоєння матеріалу на уроках, до участі у факультативних заняттях. У позакласній роботі реалізується зв'язок теорії з практикою: учні вдосконалюють навички самоосвіти. Також необхідно здійснювати індивідуальний підход до учнів, ураховуюти їх здібності та нахили.

Проте одночасно позакласна робота має і свої специфічні принципи, а саме: врахування віку й ступеня підготовленості учнів до занять, взаємозв'язок позакласної роботи і класних занять, добровільність, наявність інтересу до вивчення мови, вибірковість, що виявляється у відсутності єдиної програми для позакласної роботи й дозволяє вчителю самому планувати її, виходячи з умов роботи школи, вікового складу учнів, їхньої зацікавленості, а також залежно від програмовою матеріалу, що вивчається [3, с. 15].

Існують різноманітні форми позакласної виховної роботи: класні години, етичні бесіди, зустрічі з відомими людьми, екскурсії, обговорення книг, читацькі конференції, диспути тематичні, розважальні, вечори і ранки, свята, змагання (спартакіади), турніри, виставки, конкурси та ін.

Класна година. Як одна з форм позакласної виховної роботи, вона передбачає створення оптимальних умов для продуктивного спілкування класного керівника (вихователя) з учнями з метою формування у них соціальної зрілості [6, с. 2-3].

Готуючись до класної години, потрібно зважати на такі рекомендації: 1) класні години мають бути систематичними; 2) на розгляд учнів бажано виносити цікаві, актуальні для них питання; 3) не варто влаштовувати на класних годинах педагогічного аналізу діяльності учнів впродовж значного проміжку часу; 4) проведення класної години має відбуватися за чітким планом, у мажорному тоні спілкування; 5) слід заохочувати учнів до вільного висловлювання думок, не дорікаючи їм за помилковість суджень, враховувати їх соціально-психологічні особливості, створювати умови для подальшого розвитку школярів у процесі вільного спілкування; 6) не допускати ігнорування запитань учнів, вислуховувати їх відповіді, виявляти терпимість, залучати всіх учнів до розмови, не залишаючи поза увагою несміливих; 7) цікавитись інтересами учнів для визначення подальших тем класних годин, проводити їх не тільки у школі, а й у музеях, на природі, за місцем роботи батьків та ін. [6, с. 2-3].

Етична бесіда. Ця форма виховної роботи спрямована на формування в учнів умінь і навичок моральної поведінки, оволодіння загальнолюдськими і національними морально-духовними цінностями. Цій меті служать етичні бесіди, в основі яких – використання діалогу. Вони сприяють узагальненню дитячих спостережень, вражень і переживань, певних знань морально-етичних норм, що сприяє поступовому сходженню особистості до нових моральних якостей [7, с. 3].

У системі підготовки і проведення етичних бесід важливим є дотримання певних методичних правил: 1) бесіди проводить класний керівник або вихователь групи подовженого дня; 2) тривалість бесіди залежить від віку учнів: 1-4 класи – 25-30 хв., 5-7 класи – 30-40 хв., 8-11 класи – до 45 хв.; 3) підготовка до бесіди має тривати 5-6 днів; 4) тема бесіди залежить від віку учнів, рівня підготовки колективу, взаємин у колективі; 5) організація бесід відбувається за такими основними етапами: підготовчий, проведення бесіди, наступна діяльність школярів, оцінювання вчителем рівня сформованості в учнів моральних норм і навичок; 6) необхідне залучення усіх дітей до висловлення власних думок щодо певних моральних понять; 7) слід використовувати цікавий матеріал, задіювати різні педагогічної прийоми, які б спонукали школярів до активної емоційно-розумової діяльності; 8) потрібно продумувати план бесіди, давати учням конкретні завдання на етапі підготовки до неї, які викликали б у них інтерес; 9) аналізувати вплив бесіди на поведінку вихованців, класного колективу загалом; 10) продовжувати роботу над проблемами, що обговорювались під час бесід [7, с. 4].

Зустрічі з відомими людьми. Мета їх може бути різною: профорієнтаційна (запрошують представників різних професій, викладачів вищих навчальних закладів), розвиток моральних, громадянських якостей (зустрічі з ветеранами війни, праці, спорту, мистецтва) тощо [4, с. 55].

Обговорення книг, читацькі конференції. Влаштовують їх для пропаганди художньої та науково-популярної літератури серед учнів, активізації їх самостійності в оцінних судженнях, думках. Під час підготовки до них учні працюють над виступами з певних проблем (на матеріалі одного або кількох творів, творчості письменника, літературної або наукової проблеми). На конференції учні виступають з доповідями, повідомленнями, в яких висловлюють своє ставлення до твору або проблеми, ставлять інсценівки або переглядають уривки кінофільму. Підбиваючи підсумки, вчитель зосереджує їх увагу на найважливіших аспектах проблеми [7, с. 4].

Виставки. Їх присвячують досягненням учнів в гуртках дитячої творчості та на уроках праці, у сфері образотворчого мистецтва, результатам краєзнавчих, туристичних походів. Екскурсоводи-школярі демонструють експонати, відповідають на запитання, організовують обмін досвідом [6, с. 3].

Змагання. Спрямовані вони на стимулювання інтересів, здібностей учнів, сприяють підвищенню їх активності. Фізкультурно-спортивні змагання (класні, шкільні, міжшкільні) пропагують спорт, здоровий спосіб життя. їх оздоровчо-виховний ефект залежить від ретельної підготовки, врахування можливостей, стану здоров'я кожної дитини [2, с. 201].

Конкурси, олімпіади. Проводять для виявлення талантів, розвитку творчих можливостей дітей. Конкурси (дитячого малюнка, художніх робіт, технічних конструкцій), олімпіади (з навчальних предметів) організовують за певним графіком, заздалегідь повідомляють про це учнів. Переможців оголошують публічно, відзначаючи їх успіхи на урочистій лінійці [1, с. 187] .

Завданням позакласної роботи є: збагачення й розширення знань учнів, набутих на уроках; розвиток умінь і навичок усного й писемного мовлення; виховання ініціативи, самостійності, творчих здібностей учнів, їх пізнавальних інтересів; забезпечення виховної спрямованості предмета, що вивчається; формування почуття патріотизму.

Література:

 1. Волкова Н. П. Педагогіка : [Посібник] / Н. П. Волкова. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – 345 с.

 2. Гра в школі. 5-8 класи [Текст] : учебно-методический комплекс / Уклад. : О. М. Ворожейкіна. – Х. : Основа, 2009. – 208 с. – (Позакласні заходи).

 3. Коваленко О. В. Зарубіжна література. 5-11 класи [Текст] : конспекти нестандартних уроків, сценарії виховних заходів, плани засідань літературного гуртка / О. В. Коваленко ; ред. М. Більчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 128 с.

 4. Литвинюк Г. І. Сценарії, рольові ігри, бесіди. 5 -11 класи [Текст] : навчальне видання / Г. І. Литвинюк, І. В. Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2008. – 88 с.

 5. Радзіх Світлана "Горнусь до тебе, Україно": Позакласні заходи з української словесності [Текст] / С. Радзіх, Г. Городецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 64 с.

 6. Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами. Реферат. [Електронний ресурс] : http://textreferat.com.ua/referat2.php?id=12281&p=10

 7. Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної роботи. Реферат. [Електронний ресурс] : http://all-pedagog.com.ua/klasniy-kerivnik/robota-klasnogo-kerivnika-z-organizatsiyi-ta-provedennya-pozaklasnoyi-vihovnoyi-roboti.html

 8. Шуть М. Організація дитячих свят [Текст] / М. Шуть // Дитячий садок. Бібліотека. – 2010. – № 6(червень). – С. 12–15.