Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ КРЕСЛЕННЯ.

Автор: 
Олег Хищенко

В Україні в межах проблем входження суспільства в епоху інформаційно-комунікаційних освітніх технологій активізувались пошуки шляхів розбудови національної вищої школи. У зв’язку з цим, у сучасній педагогічній науці також відбуваються інтенсивні пошуки та розробки нових педагогічних концепцій функціонування та розвитку ВНЗ, у межах яких можливі нові підходи в організації навчального процесу.

Одним з можливих варіантів цього є створення нових інформаційних технологій, які привертають все більшої увагу широкого кола педагогічної громадськості. Під новими інформаційними технологіями навчання розуміють такі технології, які в навчальному процесі використовують засоби інформатизації навчання (комп'ютер), причому використовують як засіб управління навчальною діяльністю. Слід розрізняти поняття “інформатизація” й “комп’ютеризація” освіти. Комп’ютеризація освіти – це процес оснащеності відповідних навчальних закладів засобами обчислювальної техніки. Інформатизація освіти – це процес, який направлений на максимально ефективне використання інформаційного забезпечення освіти за допомогою комп’ютера [2, с.127].

Результати досліджень відомих учених в галузі дидактики дозволяють стверджувати, що комп'ютер є одним із засобів навчання. На думку Є.С.Полата, він належить до системи засобів навчання нарівні з такими традиційними засобами, як підручник, навчальні посібники, магнітофонні записи, діапозитиви, відеозаписи тощо. [5, с.145].

Переваги комп'ютерного навчання порівняно з традиційними засобами очевидні. Про це говорять результати багато досліджень, В.М.Галузинського [1], Є.І.Машбиця[4]. Так, Є.І.Машбиць зазначає, що використання ЕОМ у процесі навчання дозволяє розширити зміст пізнавальних завдань для студентів. Комп'ютер дозволяє використовувати завдання на рефлексію студентом своєї діяльності (опис пошуку рішень та ходу міркувань). Тільки при використанні комп'ютера можна на будь-якому етапі навчання дати завдання на рефлексію, що допомагає з'ясувати, наскільки  студент зрозумів значення викладеного матеріалу або наскільки доступна сама форма викладання. За допомогою комп'ютера можна використовувати завдання на проникнення в деяке середовище. Йдеться про завдання, під час виконання якого майбутній вчитель креслення своїми діями сам змінює ситуацію, неначе виступає активним її учасником. Крім того, використання ЕОМ у навчальному процесі дозволяє застосовувати завдання дослідницького типу, формує уміння самостійно обирати завдання, а також завдання на моделювання певної ситуації [4, с.86].

Дослідження Р.Хейніха [6] свідчать про те, що в комп’ютерних групах майбутні педагоги засвоюють матеріал на 40 % швидше, ніж в традиційних. В його експерименті студенти в комп’ютерних групах засвоювали матеріал за 90 хвилин, тоді як їх товаришам в традиційних класах було потрібно 745 хвилин для вивчення того ж матеріалу (88 %).

Т.В.Корнілова, досліджуючи вплив інформаційних технологій в навчальний процес, висуває до них ряд вимог [3]:

Повідомлення про помилкове рішення студента повинно подаватися негайно, у толерантній формі, що не принижує його гідності.

Студент повинен знати, у чому полягає його помилка; пояснення потрібно подавати у формі, що враховує вікові можливості та рівень підготовки майбутнього вчителя.

Не рекомендується кожну правильну відповідь схвалювати.

Студент повинен мати можливість порівняти свою неправильну відповідь із правильною.

Не можна схвалювати неправильну відповідь.

Використання нових інформаційних технологій є одним із шляхів підвищення інтенсифікації процесу навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів креслення з урахуванням їх індивідуальних психологічних і фізіологічних особливостей оскільки знання і вміння можуть бути отримані в  комфортніших для студентів умовах.

Інформаційні технології полегшують роботу викладача та дозволяють забезпечити індивідуальний підхід до навчання кожного студента, що в нових умовах є актуальним. Використання засобів комп’ютерної графіки в процесі графічної підготовки студентів – це, по суті, нова концепція вивчення графічних дисциплін, яка потребує системності.

Аналіз навчального процесу у вищому навчальному закладі свідчить про те, що, хоч чимало дидактичних проблем і вирішуються в науковому плані, вони суттєво не впливають на традиційну практику викладання. Значні резерви перебудови навчального процесу не використовуються або використовуються не в повній мірі. Так, на факультетах підготовки майбутніх вчителів креслення не часто можна побачити відео курси, і, навіть там, де такі курси використовуються, висувається проблема недостатньої забезпеченості їх методичними матеріалами та розробками. В результаті чого застосування таких курсів не дає бажаних результатів.

У зв’язку з цим необхідно активізувати пошук продуктивних та перспективних форм, методів та засобів навчання, які в змозі забезпечити радикальне підвищення ефективності дидактичного процесу на усіх рівнях освіти. Одним із таких напрямків досліджень є вивчення можливостей використання у дидактичному процесі нових інформаційних технологій, які почали інтенсивно розвиватися після винаходу комп’ютера й цілком спираються на його інформаційно-комунікаційні можливості.

Останнім часом в Україну надходять підручники на базі системи AutoCAD та Компас, які використовують під час вивчення комп’ютерної графіки. Не зважаючи на те, що виклад теоретичного та практичного матеріалу щодо розробки проектно-конструкторської документації (наприклад, в системі AutoCAD) під рубрикою “практичний курс, ефективна робота або самовчитель”, студентам не під силу стати кваліфікованими користувачами цієї системи.

У процесі аналізу науково-педагогічної літератури виявлено, що проблема впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів висвітлена фрагментарно та розглядалась переважно на основі окремих нормативних документів, які подаються Міністерством освіти України, розрізнених інформаційних підходів до трактування сталих термінів та заміни їх новими з урахуванням існуючих реалій. Теоретичне об’єднання окремих положень застосування комп’ютерів у системі вищої освіти відбувалося розрізнено та не цілком системно. Це ускладнювало об’єктивне концептуальне узагальнення комп’ютерних технологій як освітньої системи у вищому навчальному закладі в умовах інформатизації освіти.

Широке впровадження нових інформаційних технологій в педагогічну діяльність змінює роль і місце графічних дисциплін в професійній підготовці. Використання комплексу навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачем на основі засобів комп’ютерної графіки в навчальному процесі, дозволяє студентам вибудовувати свою власну траєкторію навчання, опановувати навиками самостійної пошукової діяльності. Використання комп’ютерної техніки з метою створення системи дидактичних умов ефективного її використання, стосувалося діяльності не лише студентів, але й їхнього викладача.

Застосування нових інформаційних технологій зменшує в роботі викладача процес одноманітних і стомлюючих дій щодо пояснення того ж самого матеріалу різним студентам. Ці функції викладача формалізуються і передаються комп’ютеру, за рахунок чого з’являється більше можливостей для творчого ставлення до процесу навчання.

Список використаних джерел:

  1. Галузинський В.М. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы.- М.: Педагогика, 1987.- 263 с.
  2. Козяр М.М. Формування графічної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів освіти засобами комп’ютерних технологій. – Рукопис монографії. - Рівне: НУВГП, 2008. – 260 с.
  3. Корнилова Т.В., Тихомиров О.К. Принятие интеллектуальных решений в диалоге с компьютером. - М.: МГУ, 1990.- 191 с.
  4. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. - М.: Педагогика, 1988. - 191 с.
  5. Полат Е.С. Теоретические основы составления и использования системы средств обучения иностранному язику: дис. … доктора пед. наук :13.00.02/Полат Е.С.- М., 1988.- 551 с.
  6. Heinich R., Molenda M., Russell J.D. Instruction Media and the New Technologies of Instruction. - N.Y.: Macmillan Publishing Company, 1993.- 460 p.