Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПРИЙОМИ ПерекладУ фразеології газетних статей спортивної тематики з німецької мови на українську

Автор: 
Олена Мазур, Наталя Вольвач (Херсон)

Проблематика перекладу німецьких фразеологічних одиниць у сучасному перекладознавстві посідає одне з провідних місць. У фразеології ще більшою мірою ніж у лексиці, відображено національну картину світу: неповторність побуту, звичаїв, культури та ментальності народу. Фразеологізми з одним і тим самим значенням у німецькій та українській мовах мають неоднакову внутрішню форму (мотивацію) (Schwein haben – у сорочці родитися, unter vier Augen − сам на сам) [1, c. 243].

На цей час існує безліч матеріалів, присвячених вивченню німецьких фразеологізмів, у яких викладені можливі способи їхнього перекладу. Але все ж таки мало уваги приділяється перекладу фразеологізмів, які використовуються у сучасних німецьких газетах та журналах. Серед лінгвістів, які вивчають проблеми перекладу фразеології М. Т. Демський В. С. Виноградов, С. П. Флорин, В. Н. Коміссаров, О. Ф. Арсентьєва, А. В. Федоров, М. Л. Шадрін, Л. Г. Скрипник, В. С. Ващенко. Найдокладніше труднощі, які пов’язані з перекладом фразеологічних одиниць (далі − ФО) розглядаються у розвідках Ю. П. Солодуба (етнокультурне значення при перекладі ФО), Л. Ф. Дмитрієвої, О. О. Мартинкевич, Н. Ф. Смирнової (асоціативна схожість фразеологізмів), Ж. А. Голікова (схожість фразеологізмів і вільних сполучень).

Як правило, при класифікації фразеологізмів вітчизняні учені використовують систему виділення з-посеред фразеологічних одиниць трьох основних класів фразеологізмів за ознакою їх вмотивованості чи то збереження словами-компонентами в тій чи іншій мірі значень слів-компонентів, запропоновану В. В. Виноградовим. Вчений пропонує виділяти [2, c. 143]: 1) фразеологічні зрощення (ідіоми) – семантично неподільні одиниці, значення яких не випливає зі значень їх компонентів (Ein weißer Rabe − біла ворона, Im siebenten Himmel sein − бути на сьомому небі); 2) фразеологічні єдності – семантично неподільні ФО, цілісне значення яких умотивоване значенням їх компонентів і виникає внаслідок узагальненого переносного значення вільного словосполучення як результат образного метафоричного переосмислення (Einen Schatten auf j-n Werfen − кинути тінь на когось, Wie der Fisch auf dem Trocknen − битися як риба об лід); 3) фразеологічні сполучення – звороти, в яких самостійне значення кожного слова є абсолютно чітким, але один із компонентів має зв'язане значення (die Augenbrauen zusammenziehen − насупити брови, die Kraft nehmen − позбавити сил, das Wort ergreifen − брати слово); 4) фразеологічні вирази – стійкі за складом і вживанням семантично поділені звороти, які складаються повністю зі слів із вільним значенням. Це прислів’я, приказки, афоризми (Das Gesicht verrat den Wicht − На злодієві шапка горить, Stein und Bein frieren − задубіти від холоду) [1, c. 246].

При перекладі фразеологізму з німецької мови перекладачеві необхідно передати його смисл, емоційно-експресивний та функціонально-стилістичний зміст, знайшовши аналогічні вислови в українській мові. Для досягнення максимальної адекватності при перекладі фразеологізмів перекладач повинен вміти користуватися різними прийомами перекладу, такими, як: 1) еквівалент − наявний в українській мові адекватний фразеологічний зворот, що збігається з німецьким зворотом за змістом і по образній основі (die Aare kümmern sich nicht um Fliegen − орел мухи не ловить, j-m eine Abreibung geben − дати прочухана); 2) аналог − такий український стійкий зворот, що за значенням адекватний німецькому, але по образній основі відрізняється від нього повністю або частково (das du nicht absagst − ні пір'я ні луски, in der Kürze liegt die Würze − чим коротше, тим краще); 3) описовий переклад − переклад шляхом передачі змісту німецького звороту вільним словосполученням; застосовується тоді, коли в українській мові відсутні еквіваленти й аналоги (Ein alter Hase − старий заяць –той, хто має великий досвід); 4) антонімічний переклад − передача негативного значення за допомогою стверджувальної конструкції або навпаки (wie Hund und Katze leben / ein Herz und eine Seele sein − жити як кіт із собакою / душа в душу); 5) калькування − копіювання іншомовного слова за допомогою свого, незапозиченого матеріалу; поморфемний переклад (Die Dinge beim rechten Namen nennen − називати речі власними іменами); 6) комбінований переклад − калькований та описовий переклад, супроводжувалний український аналог для порівняння [3; с. 80] (Schwimmen wie eine bleierne Ente − плавати як свинцева качка / як топор, Däumchen drehen − вертіти великими пальчиками / плювати у стелю).

Розгляньмо пильніше, які ФО зустрічаються у статтях спортивної тематики та до яких прийомів варто вдаватися перекладачам для досягнення адекватності відтворення тексту.

1) Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit standen die vergangenen Sportwochen im Zeichen des Frauenfußballs [6; с. 4] (etw. steht im Zeichen von etw. – що-небудь відбуватися під знаком чого-небудь). Цей вираз є прикладом омонімічного фразеологічного сполучення, яке може вживатися і як вільне у прямому значенні, і як фразеологічне у переносному. При перекладі слід використовувати – аналог: <…> пройшли під знаком жіночого футболу.

2) Gezeigt wurden diese in den Heimatländern der Nachwuchsjournalistinnen und auf DW-TV [6, с. 4] (es wurde ihm gezeigt – було вказано / показано). Це фразеологічне сполучення слід перекладати еквівалентом, тому що німецький фразеологізм має адекватний фразеологічний зворот в українській мові: Це зазначили молоді журналістки <…>.

3) Dabei ging es auch um soziale und strukturelle Aspekte [6, с. 4] (es geht um etw. − йдеться про що-небудь, на карту поставлено долю чого-небудь). Цей приклад можна віднести до фразеологічного сполучення, яке слід перекладати аналогом: До того ж тут йдеться про соціальні і структурні аспекти. Таке ж значення може мати сталий вираз – die Rede geht es um etw.

4) Bei uns gibt es so etwas nicht. Viele Frauen sind deshalb im Ausland unter Vertrag [6; с. 4] (So etwas gibt es nicht − такого ніде не побачиш). Маємо справу з фразеологічним сполученням, яке зазвичай використовується у розмовних висловах; його слід перекладати аналогом: У нас такого не побачиш. <…>.

5) Das Team der Journalistinnen samt Trainer jedenfalls wirkte gut eingespielt und ließ sich auch durch Besuche von Fotografen, Journalisten und Kamerateams nicht aus der Ruhe bringen [6, с. 4] (sich nicht aus der Ruhe bringen lassen − лишатися спокійним, незворушним). При перекладі ФЄ слід використовувати прийом антонімічного перекладу: Принаймні, команда журналістів разом з тренером діяли досить організовано та залишалися незворушними <…>.

6) Wer hier als Ausländer Fuß fassen möchte, muss viel Gelassenheit mitbringen, ob im Verkehrschaos, beim Verhandeln von Vertägen oder bei bürokratischen Angelegenheiten [6; с. 15] (Fuß fassen – твердо стояти на ногах). Цей вираз є прикладом фразеологічної єдності, тому що для нього характерна семантична двоплановість. При перекладі його на українську мову слід дібрати еквівалент: Якщо хтось з іноземців хоче твердо встояти на ногах, то <…>.

7) Gerade wer geschäftlichen Interessen in Indien verfolgt, muss sich in Geduld üben können [6; с. 15] (Geduld üben – бути терплячим, виявляти терпіння). <…> wollen sie ihren Geschäftspartner kennenlernen und genau wissen, mit wem sie es zu tun haben [6; с. 15] (es mit j-m zu tun haben – мати справу з кимось). При перекладі даних фразеологічних сполученнь треба скористатися аналогами. <…> вони хочуть познайомитися зі своїми діловими партнерами та точно знати, з ким вони мають справу.

8) Wer zu schnell zu geschäftlich wird, fliegt im schlimmsten Fall ohne Ergebnis nach Deutschland zurück [6, с. 15] (im schlimmsten Fall – на худий кінець, у крайньому випадку). Це словосполучення є прикладом фразеологічного зрощення. Тут власні значення слів “худий” і “кінець” не відіграють жодної ролі. Дане фразеологічне зрощення слід також перекладати аналогом: <…> у крайньому випадку, летить назад до Німеччини ні з чим.

9) Kommt es zum Geschäft, zeigt sich das Verhandlungsgeschick der Inder, das in erster Linie dazu dient, die eigene Geschäftstüchtigkeit unter Beweis zu stellen [6, с. 15] (in erster Linie – у першу чергу, насамперед; etw. unter Beweis stellen − довести що-небудь). Словосполучення є прикладами фразеологічних єдностей, які слід перекладати еквівалентами: <…> вміння до ведення переговорів, яке, насамперед, слугує, щоб довести іншим власну діловитість.

10) 2003 kam dann eine weitere, noch kürzere Spielform im Vereinigten Königreich auf, die „Twenty20“ genannt wird und zum Ziel hat, ein Spiel auf drei Stunden zu limitieren [6; с. 15] (zum Ziel haben – мати на меті). Це фразеологічне сполучення слід перекладати еквівалентом. <…> інша, коротка форма гри <…>, яка <…> мала на меті скорочення матчу до трьох годин.

Аналіз зазначених матеріалів засвідчив, що більшість фразеологізмів, якими користуються при написанні газетних статей спортивної тематики, належать до фразеологічних сполучень, менш чисельними є фразеологічні зрощення та фразеологічні єдності. Слід також відзначити, що розглянуті нами ФО належать до царини загальновживаної лексики, притаманної мови публіцистики загалом та статтям з футбольної тематики зокрема.

Запропоновані варіанти перекладу ФО з німецької на українську мову аналогом або еквівалентом, та зрідка антонімічним перекладом і калькуванням говорять про суттєву наближеність світоглядної картини українців і німців у вираженні прагматичного сприйняття дійсності: ставленні до подій (Прикл. 1, 5), їх аналізі (Прикл. 3, 9, 10), самосприйнятті (Прикл. 4, 5, 6), що дають змогу відносно легко відшукувати аналогічні стійкі звороти, адекватні за значенням та повністю або частково зближені по образній основі.

 

Література:

  1. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник / М. П. Кочерган. – Вид. 2-ге. – К. : Академія, 2008. −368 с. − (Серія “Альма матер”).

  2. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської і української мов / Л. Г. Верба. − Вінниця: Нова Книга, 2008 – 248 с.

  3. Виноградов B. C. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. — М. : Изд-во ИОСО РАО, 2001. − 224 с.

  4. Гаврись В. И. Німецько-український фразеологічний словник / В 2-х т. Т. І. А−К. / В. И. Гаврись, О. П. Пророченко. – К. : Рад. школа, 1981.− 416 с.

  5. Гаврись В. И. Німецько-український фразеологічний словник / В 2-х т. / В. И. Гаврись, О. П. Пророченко. – К. : Рад. школа, 1981.− 384 с.

  6. Das Magazin der Deutschen Welle: Das Gesicht Indiens. Lebenskunst in vielen Farben. – 2011. – № 4. – 35 s.