Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор: 
Наталія Савченко (Умань)

Нинішній етап розвитку української освітньої галузі характеризується кардинальними змінами, зумовленими, з одного боку, сформованими й міцно утримуваними традиціями радянської освіти, з іншого – соціально-економічними й політичними умовами, які дають чітко зрозуміти, що ізольовано, відокремлено українська освітня система не зможе повноцінно функціонувати, забезпечуючи підготовку конкурентоспроможного фахівця міждержавного рівня. У зв’язку з цим особлива увага має бути зосереджена на вищій ланці освіти, що готує педагога, основне завдання якого – навчання та підготовка дошкільнят і школярів для життєдіяльності в новому форматі. Вища школа України початку ХХІ століття – це місце, де майбутні педагоги набувають професійної гнучкості, здатності адаптуватися до соціальних змін, готовності до успішного вирішення професійних завдань у нових умовах. Ускладнення завдань освіти надає особливої значущості проблемі вивчення ролі іміджу як одного з професійно важливих якостей сучасного педагога.

Серед резервів у вдосконаленні професіоналізму вчителів початкових класів особливий науково-дослідницький інтерес становить вивчення феномена іміджу педагога і базових умов його спрямованого формування.

Стрімкий розвиток сучасних педагогічних технологій вплинув на впровадження різноманітних методів та форм організації навчальної діяльності студентів, які спрямовані на формування професійно-педагогічного іміджу майбутнього фахівця. У контексті формування іміджу сьогодні значна роль відводиться не лише професійним знанням та умінням, а й формуванню світоглядних орієнтацій особистості. Тому що, вища освіта є цілісним комплексом навчально-методичної підготовки майбутнього педагога та позанавчального особистісного розвитку. Питання формування професійно-педагогічного іміджу, який є найважливішою складовою професійної компетентності, стає головним завдання у багатьох сучасних дослідженнях.

Аналіз літератури свідчить, що вченими ґрунтовно досліджено умови педагогічної підготовки у вищих навчальних закладах, теоретико-методологічні основи педагогічної освіти (А. Войченко, М. Дьяченко, І. Зязюн, О. Кондратюк, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, В. Кушнір, О. Мороз, В. Радул, В. Сластьонін) і підготовки педагога у вищих навчальних закладах (О. Глузман, Р. Гуревич, А. Лисенко, Н. Мойсеюк, О. Пометун, Л. Римар, В. Сагарда, Г. Тарасенко, С. Сисоєва, О. Ярошенко). Також широкому колу питань професійної підготовки сучасного вчителя присвячені праці А. Алексюка, Н. Бібік, В. Бондаря, П. Гусака, О. Киричука, В. Лугового, Н. Кічук, В. Шахова та ін., зокрема – учителів початкових класів (С. Дубяга, О. Савченко, Г. Товканець, Ю. Шаповал та ін.).

Окремі аспекти даної проблеми деякою мірою висвітлено науковцями, які досліджували: психологію індивідуальності (Б. Ананьєв, В. Мерлін, Є. Рогов та ін.); особливості становлення “Я-концепції” особистості (Р. Бернс, А. Маслоу, К. Роджерс); концептуальні засади та практичний інструментарій іміджології (П. Берд, Л. Браун, Ф. Джефкінс та ін.); сутність професійного іміджу фахівця та особливості його ефективної самопрезентації (І. Альохіна, В. Бебік, М. Вудкок та ін.); формування педагогічного іміджу та „професійного образу Я” майбутнього педагога (І. Володарська, Н. Гузій, А. Морозов та ін.); закономірності становлення педагогічної майстерності освітянських кадрів та формування професійно важливих якостей майбутніх менеджерів освіти (І. Зязюн, Г. Закорченна, В. Сухомлинський та ін.).

Унаслідок аналізу філософських і психолого-педагогічних досліджень з обраної проблеми з’ясовано, що під дефініцією «професійний імідж сучасного вчителя» розуміють форму життєвого вияву сучасного вчителя, за допомогою якої він, активізуючи особистісно-ділові якості, самоутверджується професійно та особистісно [1; с. 89].

Виходячи з вище зазначеного, імідж учителя – це один з основних засобів реалізації принципів саморозвитку особистості. Так, позитивний імідж сучасного вчителя тісно пов’язаний з його професійною компетентністю, педагогічною майстерністю, психолого-педагогічною культурою та особистісними й професійно значущими якостями.

Створюючи власний імідж, учителеві необхідно враховувати, що імідж може бути як позитивний, так і негативний. Як зазначає Т. Кулакова, унікальність і незамінність учителя в навчальному процесі пояснюється наявністю позитивного іміджу [2; с. 98].

Таким чином, вивчення вітчизняних і зарубіжних досліджень свідчить, що проблема формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в педагогічні теорії та практиці досі спеціально не розглядалася. Водночас, аналіз існуючих праць щодо окресленої проблеми показує наявність різноманітних, часто протилежних підходів, і разом з тим, однобічну спрямованість та відсутність системності досліджень.

Це й зумовило вибір теми дослідження – «Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в освітньому середовищі вищого навчального закладу».

Мета запланованого дослідження – виявити та науково обґрунтувати педагогічні умови, що забезпечують ефективність процесу формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в освітньому середовищі вищого навчального закладу.

Об’єкт передбеченого дослідження – професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в освітньому середовищі вищого навчального закладу.

У предметі дослідження ми плануємо визначити процес формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкових класів.

Для реалізації поставленої мети дослідження використовуватимуться наступні методи дослідження:

  • теоретичні: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення даних, які будуть отримані в процесі вивчення філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження; вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в освітньому середовищі вищого навчального закладу.

  • емпіричні: педагогічне спостереження та аналіз результатів спостереження; методи опитування, бесіди з викладачами та студентами, анкетування, інтерв’ювання; педагогічний експеримент з визначенням якісних і кількісних показників на кожному його етапі та визначення ефективності запропонованих педагогічних умов; експертної оцінки та незалежних характеристик;

  • статистичні: кількісний і якісний аналіз з використанням методів математичної статистики.

Наукова новизна дослідження полягатиме в тому, що планується: вперше визначити педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в освітньому середовищі вищого навчального закладу; виокремити компоненти, критерії, показники та рівні сформованості у майбутнього вчителя початкових класів та експериментально перевірити модельну дієвість обґрунтованих умов формування професійного іміджу в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу; уточнити зміст понять «професійний імідж», «професійний імідж майбутнього вчителя початкових класів».

Практичне значення дослідження полягатиме в розробці та впровадженні у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів методики діагностування рівнів сформованості у майбутнього вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки, методичного забезпечення педагогічних умов формування майбутнього вчителя початкових класів в умовах ВНЗ. Також, основні ідеї, положення, результати, отримані автором, можуть бути використані в системі оптимізації освітнього процесу вищої педагогічної освіти, у професійній діяльності науково-педагогічних працівників вузів, що готують фахівців педагогічної сфери діяльності.

Отже, професійний імідж – складне психолого-педагогічне явище, а тому в перспективі вимагає докладних досліджень, як особистісний феномена, і як явище створення колективного образу. Перспективи дослідження іміджу вбачаємо насамперед у поглибленому вивченні конкретних сфер іміджеутворювальної діяльності в контексті практики, яка тісно пов’язана з формуванням найбільш соціально запитуваних типів іміджу та виробленням науково-практичних рекомендацій для конкретного типу професійного іміджу. Перспективним, також вважаємо створення алгоритму виокремлення продуктивного іміджу вчителя початкових класів, вивчення динамічних аспектів іміджу, який забезпечить педагога необхідним інструментарієм на різних етапах навчання та виховання молодшого школяра.

Література:

 

  1. Журавльов Д. Имидж учителя – необходимость или дань моде? / Д. Журавльов  // Народное образование ХХI век. – 2003. – № 7. – С. 153.

  2. Калюжный А. А. Особенности построения профессионального имиджа / А. А. Калюжный // Вестник Государственного университета управления. Серия: Социология и управление персоналом. – № 3 (19). – М. : ГУУ, 2006. – С. 59–63.

 

Науковий керівник: Ярошинська Олена Олександрівна