Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

АКТИВНІСТЬ МІКРОБІЦИДНОЇ СИСТЕМИ ГРАНУЛОЦИТІВ У ДІТЕЙ 7-11 РОКІВ ІЗ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ТУГОВУХІСТЮ

Автор: 
Сергій Бесчасний (Херсон, Україна)

Існує велика кількість досліджень, які вказують на участь імунної системи у розвитку порушень слуху. Зокрема стверджується, що у більш ніж 60% дітей із хронічною сенсоневральною туговухістю (СНТ) спостерігаються підвищені титри антитіл, наявні сенсибілізовані лімфоцити-ефектори. Основою патогенетичних реакцій при СНТ вважають продукцію фактору некрозу пухлин та інтерлейкіну-1. При захворюваннях внутрішнього вуха відбувається послаблення реакції лімфоцитів, лімфоїдних структур і дифузної лімфоїдної тканини носоглотки, підвищення кількості імунних комплексів на слизовій оболонці слухової труби і середнього вуха [1].

Гранулоцити відіграють ключову роль у реалізації неспецифічного захисту організму завдяки наявності в азурофільних гранулах біологічно активних поліпептидів. Антимікробна здатність гранулоцитів забезпечується за рахунок так званого „респіраторного вибуху”, який супроводжує фагоцитоз завдяки наявності ензиму мієлопероксидази (КФ 1. 11. 1. 7.) [4].

Важливу функцію виконують катіонні білки, які за біохімічною структурою схожі з панкреатичною рибонуклеазою і призводять до денатурації РНК, перешкоджаючи адгезії вірусних часток на поверхні клітин [5, 6].

Таким чином, ми досліджували рівень мієлопероксидази (МПО) та катіонних білків (КБ) гранулоцитів периферичної крові у дітей 7-11 років із двосторонньою сенсоневральною туговухістю ІІ-ІІІ ступеня.

Матеріалом для дослідження слугували зразки периферичної крові 60-ти дітей із СНТ ІІІ-ІV ступеня (основна група) та 60-ти нормальночуючих (контрольна). Активність МПО виявляли за методом Грехема-Кноля. Визначення рівня катіонного білка проводили за М.Г.Шубичем. Реакцію оцінювали за допомогою принципу Astaldi і виражали у вигляді середнього цитохімічного коефіцієнту [2]. Статистичну обробку здійснювали за допомогою непараметричних методів. Достовірними вважали різницю при р<0,05. Для коректної характеристики бальних оцінок використовували медіану. Дослідження проводилося у 2 етапи: восени та навесні.

Отже, активність МПО гранулоцитів у основній групі весною складала 0,67  0,048 од., що є нижчим у порівнянні з осінню. Те ж саме явище спостерігали і в контрольній групі (2,32  0,048 од. та 2,22  0,044 од. відповідно) Зокрема, осінній показник медіани у дітей контрольної групи складав 0.65 од. при мінімальному значенні 0.25 од і максимальному значенні – 1.9 од. При цьому, основна частина усіх показників коливалася у межах 0.4 – 0.9 од. Показник медіани у дітей контрольної групи знаходився на рівні 2.2 од., при мінімальному значенні 1.5 од. та максимальному – 2.9 од., переважна кількість показників коливалася в межах 2.1-2.6 од. Таким чином, показники медіани основної групи менші, ніж контрольної; відрізняються мінімальні та максимальні значення.

Спостерігаються відмінності значень медіани при порівнянні основної і контрольної групи у весняний період. Показники медіани основної групи перебувають у межах 0.6 од., у контрольній – 2.15 од. При цьому, більшість показників основної групи мали значення 0.3-0.9 од., контрольної – 1.95 – 2.5 од. Найменші значення у основній групі сягали 0.2 од. і у контрольній – 1.45 од., найбільше – 1.7 од. (основна група) та 2.9 од. (контрольна).

При дослідженні рівня катіонних білків було виявлено осіннє зниження значень медіани у дітей основної групи, яка в середньому складала 0.9 од., при мінімальному значенні 0,41 од. і максимальному 1,97 од. Більшість досліджуваних показників рівня КБ перебували в межах 0,78–1.02 од. Рівень КБ у дітей контрольної групи був вищим, його медіана складала 1,25 од., при мінімальному значенні 0,95 од. і максимальному – 1,99 од.; переважна кількість показників коливалася в межах 0,9 - 1,3 од.

Те саме спостерігалося при порівнянні основної та контрольної групи у весняний період. Зокрема, показники медіани основної групи складали 1,00 од., у контрольній – 1,34 од. Більшість показників (50%) основної групи мали значення 0,9 – 1,29 од., контрольної – 1,21- 1,54 од. Відповідно, найменше значення у основній групі сягало 0,55 од., при аналогічному показнику в контрольній - 0,59 од., а найбільше - у основній групі - 2,11 од. та 2,13 од. в контрольній групі.

При порівнянні осінніх та весняних показників залежних груп, було встановлено незначне підвищення показників КБ весною у обох групах. Зокрема, у основній групі медіана показників збільшилася з 0,9 од. до 1,0 од., у контрольній групі – з 1,25, до 1,34 од. Переважна частина показників у основній групі перебували в межах 0,78 – 1.02 од. (осінь) і 0,9 – 1,29 од (весна) з мінімальними значеннями осінню – 0,41 од. і весною – 0,55 од. та максимальними 1,97 од. (осінь) і 2,11 од. (весна). Показники контрольної групи осінню перебували в межах 0,9 до 1,3 од, а весною збільшилися до 1,21- 1,54 од. з мінімальними значеннями осінню 0,95 од., і весною – 0,59 од. та максимальними, з 1,99 од. до 2, 13 од. відповідно

Отже, показники вмісту КБ у нейтрофілах дітей з нейросенсорною приглухуватістю достовірно нижчі (р ≤ 0,05), ніж у дітей із нормальним слухом, разом з тим, це стосується не тільки середніх, але і мінімальних та максимальних значень.

Таким чином, спостерігається тенденція до зниження цитохімічних показників МПО та КБ гранулоцитів дітей основної групи як при першому, так і при другому дослідженні.

Отже, отримано дані, які вказують на зниження бактерицидної активності гранулоцитів. Ми припускаємо, що внаслідок підвищення впливу зорової і пропріоцептивної сенсорної імпульсації, яка призводить до підвищення рівня моторної активності, підвищення тонусу ерготропної системи, відбувається збільшення гіпофізарно-надниркового гормонального впливу [1, 3, 25].

Внаслідок ускладненого генетичного багажу, явища гіперактивності, відбувається активація гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової функціональної системи, яка в свою чергу призводить до секреції глюкокортикоїдів, адреналіну та норадреналіну. Зміни гормонального фону призводять не лише до переключення метаболічної стратегії організму, але й до змін функціональної активності клітин імунної системи [22, 29, 41]. Зокрема, спостерігається секреторна дегрануляція гранулоцитів, що може свідчити про підвищення рівня МПО та КБ у плазмі крові [6].

Отже, зрив адаптаційних механізмів, тривалий вплив діючих концентрацій катехоламінів та гормонів кори наднирників ініціюють зниження функціональної активності гранулоцитів, що у свою чергу знижує рівень неспецифічної резистентності організму у дітей із сенсоневральною туговухістю

Література:

  1. Мельников О.Ф. Аутоімунні реакції гуморального та клітинного типів на антигени нервової тканини у дітей із сенсоневральною приглухуватістю / Мельников О.Ф., Тімен Г.Е., Чащева О.Г., Заяц Т.А., Сидоренко Т.В. // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2003. – №6. – С. 5-8.

  2. Лабораторные методы исследования в клинике / [Меншиков В.В., Делекторская Л.Н., Золотницкая Р.П. и др.] ; под ред. В.В. Меншикова. – М.: Медицина, 1987. - 368 с.

  3. Фролов В.А. Патофизиологические аспекты модулирования функциональных свойств нейтрофилов периферической крови человека / Фролов В.А., Моисеева Е.Г., Пасечник А.В.// Бюл. экспер. биол. мед. – 2008. – Т. 141. №6. – С. 622-624.

  4. Babior B.M. The respiratory burst oxidase / B.M. Babior // Hematol. Oncol. Clin. North Amer. – 1988. – V. 2. – P.201 – 212.

  5. Garcia A.E. Isolation, synthesis, and antimicrobial activities of naturally occurring theta-defensin isoforms from baboon leukocytes / Garcia AE, Osapay G, Tran PA, Yuan J, Selsted M.E. // Infect Immun. 2008 Dec;76(12):5883-91. Epub 2008 Oct 13.

  6. Gleich GJ, Loegering DA, Bell MP, Checkel JL, Ackerman SJ, McKean DJ: Biochemical and functional similarities between human eosinophil-derived neurotoxin and eosinophil cationic protein: homology with ribonuclease. Proc Natl Acad Sci USA 1986, 83(10):3146-3150.

 

Науковий керівник: кандидат біологічних наук Гасюк О.М.