Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Новітні інформаційні технології у формуванні іншомовної професійної компетенції у студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання

Автор: 
Яна Грищенко (Київ, Україна)

Питання про формування професійної компетенції студентів підчас вивчення іноземної постійно привертає увагу дослідників, а з появою інформаційних технологій інтерес вчених до даної проблеми значно збільшився.

Метою нашої роботи є виявлення найбільш дієвих засобів формування іншомовної професійної компетенції студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання.

Сучасні дослідники розрізняють інтерактивну іншомовну компетенцію та професійну іншомовну компетенцію, де під інтерактивною мається на увазі готовність та здібність до ефективної комунікативної взаємодії через сприйняття, розуміння та інтерпретацію іншомовного тексту та його мовного вираження в умовах професійного дискурсу [1; с.8], а під професійною – сукупність уявлень про предмет професійної діяльності, наявність професійних знань, навичок та вмінь, таких як логічно вірно, аргументовано вибудовувати усне та письмове мовлення; здійснювати збір та аналіз науково-технічної інформації; готувати презентації, звіти за результатами виконаної роботи; вірно оформлювати результати досліджень у вигляді наукових статей та докладів [2; с.11]. Перший тип іншомовної компетенції активно досліджується у роботах Т.О. Ларіної та О.В. Суслової, другий тип розглядається Є.В. Красільніковою, О.М. Матвєєвою, О.Х. Мірошніковою, С.О. Мухаркіною, Т.В. Сідоренко. Саме другий тип, іншомовна професійна компетенція, і підлягатиме розгляду у даній роботі.

Зважаючи на те, що кількість годин, відведених на аудиторні заняття зі студентами заочної форми навчання складає найменшу частину часу, виділеного на оволодіння англійською мовою, найбільш сприятливими годинами для активізації технологій навчання іноземної мови на заочних відділеннях технічних ВНЗ є час, відведений на самостійну роботу студентів у міжсесійний період, і, за результатами наших попередніх досліджень, 45% консультацій з іноземної мови мають проводитися через мережу Інтернет, 45% – проходити у аудиторіях і 10% консультацій мають бути відведені на on-line конференції та семінари [3; с.44]. Саме ці 10% часу і можливо відвести для формування іншомовної професійної компетенції студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання. Однак, у консультаційний час аудиторні засоби формування компетенції не настільки ефективні, як дистанційні (інформаційні), які надають можливість одночасної взаємодії необмеженої кількості студентів різних спеціальностей.

Розглянемо сучасні засоби формування іншомовної професійної компетенції у режимі on-line спілкування:

  1. листування за допомогою клієнтів ICQ та QIP, які надають можливість спілкування усім студентам незалежно від рівня володіння мовою, рис характеру та технічного оснащення, адже при даному типі спілкування режим «відео» відсутній повністю;

  2. спілкування за допомогою програми Skype (передбачає листування та аудіовізуальний контакт), однак, у даному випадку, при наявності недоліків у технічному оснащенні робочого місця, спілкування може бути утруднене;

  3. взаємодія студентів та викладача через систему вебінару, де доступний максимальний набір інструментів для якісного спілкування.

Згідно з результатами попереднього аналізу кожного з типів Інтернет-взаємодії, приходимо до наступного: перший тип спілкування через Інтернет, доступний для необмеженої кількості студентів, даний тип можливо використовувати для формування іншомовної професійної компетенції студентів у яких рівень володіння мовою не вище ніж А2; зважаючи на те, що другий тип має недостатній набір інструментів для навчання та потребує відповідної швидкості Інтернету, не рекомендуємо користуватися даною програмою у навчальних цілях; третій тип є найбільш ефективним для формування іншомовної професійної компетенції для студентів незалежно від рівня володіння іноземною мовою.

Перспективою подальших досліджень вважаємо практичну перевірку ефективності першого та третього засобів формування іншомовної професійної компетенції студенів технічних спеціальностей заочної форми навчання.

Література:

  1. Ларина Т.А. Формирование интерактивной компетенции при обучении студентов нелингвистических вузов профессионально ориентированному иностранному языку: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 /Ларина Татьяна Алексеевна. – Барнаул, 2007. – 230с.

  2. Сидоренко Т.В. Формирование профессиональных компетенций студентов в процессе самостоятельной работы при обучении иностранному языку: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02/ Сидоренко Татьяна Валерьевна. – Томск, 2011. – 228с.

  3. Грищенко Я.С. Інтернет як засіб підвищення ефективності викладання іноземної мови на заочному відділенні технічних ВНЗ //Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали міжнар. науково-практ. конференції, 26-27 лютого 2010р. – К.: «Політехніка», 2010. – С.43-45