Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Використання рольової гри у процесі навчання іноземної мови студентів-заочників технічних ВНЗ

Автор: 
Зоя Овчаренко (Київ, Україна)

Важливим питанням сучасної методики викладання іноземної мови у технічних ВНЗ є навчання студентів мовній взаємодії. Загальновідомо, що одним з найбільш ефективних засобів реалізації комунікативного підходу при оволодінні студентами іноземною мовою є рольова гра. Серед основних переваг рольової гри відзначають наступні: максимальне наближення до реальних життєвих ситуацій як у побутовій, так і у професійній сфері; певна самостійність учасників гри, прийняття рішень в умовах творчого змагання [1; с.193]. Крім того, використання на заняттях з іноземної мови рольової гри додатково мотивує студентів до її вивчення, адже саме в рольовій грі створюються передумови для використання усіх засобів впливу на психіку студентів [2; с.73; 3; с.196].

Метою даної роботи є розгляд питання доцільності використання рольової гри у процесі навчання іноземної мови студентів-заочників технічних ВНЗ.

Рольова гра як ефективний метод навчання широко використовується у різних ланках системи підготовки кадрів (О.Ф. Волобуєва, А.М. Воробйов, П.М. Городов, В.А. Губін, О.І. Гуськов, В.П. Іванов, Г.А. Китайгородська, В.Д. Лопатка, Т.І. Олійник, О.Б. Тарнопольський, Н.В. Шувалова тощо). У вищій школі рольову гру застосовують як дидактичний засіб формування професійної комунікативної компетенції студентів (Г.Є. Пузирева, М.Н. Кузнєцова, Г.О. Бударіна, Г.В. Кащєєва, Т.Н. Лицманенко, Н.В. Матвєєва, Л.П. Якубовська), а також як ефективний прийом активізації навчання студентів іноземній мові (М.І. Потапова, О.О. Артем’єва).

Зважаючи на специфіку роботи зі студентами заочної форми навчання у технічному ВНЗ (обмежена кількість аудиторних годин), використання рольових ігор на аудиторних заняттях з іноземної мови у технічних ВНЗ є нераціональним. Проте, враховуючи наявність консультаційних годин на вивчення вищезгаданого предмету та за умови залучення Інтернет технологій, реалізація комунікативного підходу до вивчення іноземної мови крізь призму рольової гри стає цілком імовірною перспективою.

Питання дистанційного використання рольової гри у процесі навчання іноземної мови підіймається у роботі Н.В. Титаренко, де дослідниця доводить, що застосування рольових ігор проблемної направленості у процесі дистанційного навчання іноземної мови сприяє підвищенню ефективності навчання [4]. Однак, дана робота орієнтована на шкільні заняття з іноземної мови під час використання мережної моделі дистанційного навчання, що не є цілком прийнятним за заняттях зі студентами заочної форми навчання, адже мережна модель дистанційного навчання передбачає присутність усіх студентів у окремо відведеній аудиторії. У той самий час, застосування платформ для проведення інтернет-конференцій може стати вирішенням даної проблеми.

Зазначимо, що за умови використання вищезгаданих платформ студенти отримують кілька додаткових переваг (відмінно від аудиторного проведення рольових ігор):

-можливість збільшення кількості учасників гри;

-можливість участі у грі студентів з різних факультетів, що працює на підвищення мотивації до вивчення предмету;

-за умови проведення рольової гри у аудіо форматі – відсутність зорового контакту з учасниками гри та викладачем, що дозволяє студентам з нижчим рівнем знань активніше приймати участь у грі.

Слід зауважити, що вищенаведений перелік переваг використання рольової гри у навчанні іноземної мови із застосуванням платформ для інтернет-конференцій є лише умовно припустимим і не може бути прийнятий як остаточний.

Таким чином, використання рольової гри у процесі навчання іноземної мови студентів-заочників технічних ВНЗ є доцільним і потребує подальшого розгляду. Перспективою майбутніх розвідок є детальне ознайомлення з існуючими методиками застосування рольової гри у навчанні іноземної мови у вищій школі та створення власної, що відповідатиме вказаним умовам.

Література:

  1. Леонтьев А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. – Тарту: Тартус. ГУ, 1974. – 219 с.

  2. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 176 с.

  3. Тер-Саакянц Г.М. Применение ролевой игры / Г.М. Тер-Саакянц, Н.А.Красовская // Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – К.: Рад.шк., 1988. – С.194-208.

  4. Титаренко Н.В. Методика организации ролевых игр проблемной направленности при дистанционном обучении иностранным языкам: на материале английского языка: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Титаренко Наталия Владимировна. – М., 2007. – 197с.