Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ

Автор: 
Ірина Козинець (Ніжин, Україна)

У сучасній філософії освіти домінує ідея формування людини-дослідника, здатної до пошуку проблем та їх самостійного вирішення. Виховання такої людини має стати головною метою освіти ХХІ століття. Основними знаннями стають узагальнені засоби вирішення нових завдань у різних видах людської діяльності [5, с. 75].

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті базується на ідеї розвитку особистості. Виходячи з цього, перед сучасною системою освіти стоять такі завдання:

1) навчати засобам отримання і засобам роботи з новими знаннями.

2) розвивати новий тип особистості – суб’єкта власної життєдіяльності [1].

Популяризація знань серед населення в будь-яку епоху – обов’язкова умова стабільного функціонування суспільства. Товариство «Знання» України з цієї точки зору є унікальною організацією, досвід роботи якої повинен бути застосований в сучасних умовах, коли для кожної нації першочергового значення набуває освітній, просвітницький «прорив». Саме Товариство «Знання», продовжуючи кращі просвітянські традиції, може взяти на себе частину суспільних і державних функцій щодо подальшого розвитку освіти дорослого населення.

Традиційною формою лекційно-просвітницької діяльності в арсеналі Товариства «Знання» завжди була публічна лекція. Проте на перший план у міру еволюції структур Товариства «Знання» вийшли системні форми – цикли лекцій, лекторії, кінолекторії, наукові читання і особливо народні університети, що свідчило про зростання ролі Товариства «Знання» в забезпеченні процесу освіти дорослих. Лекції ж із проблем економіки, науково-технічного прогресу, передового виробничого досвіду, що читалися провідними вченими і спеціалістами різних галузей господарства, допомагали підтримувати на пристойному рівні загальноосвітню підготовку активної частини населення України і, безперечно, виконували просвітницьку функцію.

Просвітництво впливає на світоглядну структуру суспільства, через нього – на світогляд людини, на її понятійний, категоріальний апарат, на її конструкції й константи мислення. Роль просвітництва, особливо наукового, набуває особливого значення в період переходу до інформаційного суспільства, коли дійсність змінюється надзвичайно швидкими темпами і людині в цьому мінливому світі особливо потрібні життєстверджуючі стабілізатори, які походять від наукового просвітництва [3].

У сучасних умовах, коли цивілізований світ опановує стратегію сталого людського розвитку, науково-просвітницька, інформаційно-освітня та інноваційна робота мають становити основу діяльності Товариства «Знання», здійснюватися з урахуванням політичної, економічної та соціокультурної динаміки розвитку держави, адекватно реагувати на потребу населення в освітніх та інформаційних послугах.

Основні напрямки роботи: соціально-політичний, зокрема: інформаційно-пропагандистське забезпечення курсу економічних реформ та політичних перетворень; пропаганда ідеології державотворення та пошук шляхів національної консолідації українського суспільства; роз’яснення державної регіональної політики та розвиток місцевого самоврядування; виховання національної та етнічної толерантності, принципів соціального порозуміння; економіко-правовий, зокрема: правова освіта та надання правових послуг громадянам України; поширення економічних знань; науково-просвітницький, зокрема: поширення фундаментальних природничо-наукових знань; виховання екологічної культури громадян; інформатизація суспільства, поширення комп’ютерної грамотності; організація додаткової освіти дорослих; міжнародна діяльність, зокрема: туризм, в тому числі освітній; партнерські стосунки.

Основні напрями освітньої діяльності Товариства «Знання»: науково-просвітницька робота; інформаційно-освітня робота Товариства «Знання».

1. Науково-просвітницька робота. Поширення наукових знань, інформування населення про сучасні досягнення науки і техніки, освіти, культури, медицини, якісне задоволення інтелектуальних потреб людей в отриманні знань є визначальними в діяльності Товариства «Знання». Водночас нинішній етап розвитку країни ставить на порядок денний необхідність посилення практичного аспекту цієї роботи, органічного поєднання поширення знань з політичною, соціально-економічною практикою, життєдіяльністю людини, різних груп, всього народу. Виходячи з цього, увага Товариства «Знання» концентрується довкола таких проблем, як: реалізація державної стратегії випереджувального розвитку економіки, державних і регіональних програм розвитку, підтримка інноваційних процесів в економічній, соціальній і культурній сферах; поглиблення демократичних і державотворчих процесів у суспільстві, консолідація етносів, що проживають в Україні, у модерну українську політичну націю, утвердження міжнаціонального порозуміння, миру і злагоди; формування у людей готовності і здатності орієнтуватися в соціальному просторі, жити і працювати в умовах демократії, ринкових відносин, новітніх технологій, стверджувати себе як суб’єкт власного конструктивного рішення, мислення і дії; виховання патріотизму, національної свідомості, національної гідності і самоповаги, шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури всіх етносів, які проживають в Україні; утвердження політичної, правової, екологічної, етичної й естетичної культури, культури міжнаціонального спілкування; профілактика соціальної, національної і релігійної нетерпимості, інших соціальних хвороб та моральних вад, притаманних суспільству; пропаганда здорового способу життя, поширення знань про профілактику захворювань та боротьбу з хворобами, особливо такими, як СНІД, туберкульоз, наркоманія, алкоголізм тощо.

Всі ці фундаментальні проблеми, що мають виключно важливе значення для держави і суспільства, вимагають ґрунтовного перегляду й уточнення змістовної складової діяльності Товариства «Знання», широкого застосування не тільки традиційних, перевірених практикою форм роботи, а й адекватних цим проблемам нових технологій. Зокрема, таких, як аудіовізуальні програми про нові відкриття в науці з використанням спеціальних відеоефектів, комп’ютерної графіки, семінари-дискусії, широкі презентації наукових видань, дискусійні клуби, зустрічі з відомими вченими та практиками тощо.

Беручи до уваги трансформаційні процеси, що відбуваються в політичній і духовній сферах суспільства, важливою складовою діяльності Товариства «Знання» стала робота щодо відродження історичної пам’яті людей, поширення знань про Україну як суб’єкта глибокої історії і вагомої перспективи, її людей, історію, політичну систему, економічний устрій, національні інтереси, природно-ресурсний потенціал, досягнення науки і культури. Під цим кутом зору сформовано новітні українознавчі цикли, переглянуто і уточнено цільову міжвідомчу програму «Українознавство», прискорено формування мережі українознавчих народних університетів та лекторіїв, започатковано відповідні рубрики в періодичних виданнях Товариства «Знання», випуск передплатних видань та методичних матеріалів, створено дискусійні клуби, передбачено перепідготовку лекторів з даної проблематики, у тому числі на базі Університету сучасних знань. Розгорнуто роботу в галузі освітнього і пізнавального туризму в Україні, насамперед для молоді, старшого покоління, пенсіонерів.

Процеси глобалізації, сучасні міграційні потоки ставлять на порядок денний необхідність формування усвідомлення причетності України та її народу до єдиної світової історії, життя людства, минулих і нинішніх цивілізацій. А це потребує ґрунтовнішої роботи щодо поширення наукових знань про світ, інші народи і культури, що сприятиме зміцненню позитивного іміджу України в світі, толерантному співіснуванню представників різних народів у глобальному, регіональному та локальному соціумі, не поділяючи їх на «своїх» і «чужих». Все це вимагає перегляду тематичної спрямованості різних організаційних форм роботи Товариства «Знання», налагодження співробітництва з зарубіжними дипломатичними місіями в Україні, розширення функцій і завдань науково-просвітницьких центрів «Міжнародна політика», «Знання-круїз», «Виставки, ярмарки, презентації», «Центр перекладів та вивчення мов» [2].

Якісно нового осмислення, нових підходів вимагає освоєння Товариством «Знання» езотеричних знань, що набуваються і поширюються в системі повсякденної практики людей (життєвий досвід, традиції, віра, звичаї, обряди тощо). Інша проблема, осторонь яких не може стояти Товариство «Знання», це – духовні знання, що пов’язані з релігійною свідомістю, поширенням в Україні новітніх, у тому чисті тоталітарних релігійних рухів. Зважаючи на їхню потужну пізнавально-регулятивну функцію, установити конструктивний діалог із позанауковою та ірраціональною складовою структури цього виду діяльності. Враховуючи відносну новизну даної проблеми, доцільно провести серію науково-практичних конференцій, засідань круглого столу тощо, на яких виробити методологічні, методичні та організаційно-правові засади роботи системи Товариства «Знання» у цьому напрямі [2].

2. Інформаційно-освітня робота Товариства «Знання», основними пріоритетами якої є реалізація проекту безперервної освіти дорослих, додаткової професійної освіти, вона спрямована на подальше підвищення її якості і доступності, наближення освітніх послуг до споживачів та їх індивідуалізацію, забезпечення тісного зв’язку освітньої роботи з практичними завданнями, що розв’язуються державою, соціальними групами, людиною.

Розвиток організаційної структури освіти дорослих має будуватися на основі попиту на відповідні освітні послуги, соціального партнерства з органами державної влади, бізнесовими і підприємницькими структурами, орієнтуватися на задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб населення.

Поряд із традиційними організаційними формами, впроваджуються такі інноваційні технології, як Центри освіти дорослих, Навчальна фірма, створення освітніх структур з підвищення кваліфікації персоналу на базі фірм, акціонерних товариств, промислових підприємств. Спільно з зацікавленими організаціями організовується підготовка менеджерів за фахом «Менеджер у сфері науково-освітньої діяльності», «Менеджер з навчання персоналу».

Особлива увага приділяється формуванню середньої ланки управління (менеджери підприємств, установ та організацій). На основі угод з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади проводиться навчання депутатів місцевих рад, працівників місцевих органів управління з питань муніципального права та муніципального менеджменту.

З метою правового всеобучу організовується серед різних категорій населення проведення семінарів, курсів, лекторіїв. Надається допомога працівникам кадрових служб в освоєнні і реалізації на практиці законодавства України про працю; працівникам митниць та підприємцям - митного законодавства; приватним підприємцям - законодавства про малий та середній бізнес. Слухачі цих курсів забезпечуються спеціальними методичними матеріалами.

Враховуючи життєво важливе значення інформатизації українського суспільства, приділяється першочергова увага поширенню інформаційних технологій, як необхідного інструменту виробничої практики та поширення знань, ліквідації комп’ютерної неграмотності дорослого населення.

З цією метою Товариство «Знання» прагне створити при правлінні Товариства загальнодоступну інформаційну систему, поклавши на неї завдання: впровадження телекомунікаційних технологій в систему дистанційної освіти, створення баз знань у різних галузях науки і техніки; відкриття електронних читалень у регіонах для забезпечення доступу громадян до ресурсів національних і світових баз знань [2].

Проблема освiти дорослих iснувала завжди, оскiльки люди, протягом життя за різних умов засвоювали й використовували досвід своїх пращурів. Результати досліджень з психології дорослих показують, що людина в усі періоди життя здатна засвоювати нові знання, розширювати світогляд, а під час професійної діяльності поглиблювати досвід, а за потреби здобувати нові й суміжні професії [4].

Товариство «Знання» України може зробити значний вплив на стан освіти дорослих, взявши на себе функції громадської сертифікації програм додаткової освіти, методичної підготовки волонтерів і менеджерів та ін.

Отже, маючи більш ніж 60-й досвід роботи, Товариство «Знання» є своєрідним неформальним інститутом реалізації інтелектуального потенціалу нації з метою задоволення освітніх потреб громадян України. Товариство «Знання» займається розробкою та впровадженням нових інформаційно-освітніх технологій, працює над створенням потужної інформаційної бази знань.

Література:

  1. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» № 347/2002 від 17.04.02 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/2827

  2. Концепція розвитку й діяльності Товариства «Знання» України на період до 2010 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znannya.org.ua/post/2/117_2.htm

  3. Кушерець В. І. Наукове просвітництво та інформаційна культура [Текст] / В. І. Кушерець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znannya.org.ua/post/2/99_1.htm

  4. Рекомендації ХІ Міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні: «Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства» [Текст] // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 1. – С. 74-76.

  5. Удовенко М. В. Психологічне супроводження розвитку особистості в системі безперервної освіти [Текст] / М. В Удовенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 8. – С. 75-76.