Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ (В РОЗРІЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ АГРООСВІТИ УКРАЇНИ)

Автор: 
Юрій Лещук (Бережани, Україна)

Анотація. У статті зроблено спробу розкрити окремі аспекти використання компетентнісного підходу в самореалізації студентів аграрного вузу на основі вивчення спеціальних дисциплін в агросфері. Розглянуто підготовку майбутніх фахівців з використанням засобів програмування технічних та технологічних систем в теорії та на практиці.

Ключові слова: компетентнісний підхід; спеціальні дисципліни; Інформаційна компетентність; самостійне опрацювання; програмування технологічних систем.

Постановка проблеми. Перехід до інформаційного суспільства вимагає від системи освіти рішення принципово нової проблеми підготовки людей, пристосованих до швидко плинних реалій навколишньої дійсності, здатних не тільки сприймати, зберігати і відтворювати інформацію, а й продукувати нову, керувати інформаційними потоками і ефективно їх обробляти. [1]

На сучасному ринку праці затребуваними є фахівці з високим рівнем інформаційної компетентності. Зростаючі темпи комп'ютерного та інформаційного розвитку виробничих і соціальних процесів змінили вимоги роботодавців до молодих фахівців. Розвинутому суспільству потрібні сучасно освічені, моральні, заповзятливі люди, котрі можуть самостійно приймати рішення вибору, здатні до співробітництва, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, готові до міжкультурного взаємодії, що володіють почуттям відповідальності за долю країни, за її соціально-економічне процвітання. На науково-соціальному рівні в сучасному суспільстві виникла необхідність формування особистості, готової до оновлення знань у продовж усього життєвого шляху. Для вільної орієнтації в інформаційному потоці людина повинна володіти інформаційною компетентністю як однієї зі складових загальної культури. Для подальшого аналізу проблеми визначимося з поняттям «інформаційної компетентності ». Інформаційна компетентність - володіння знаннями, вміннями, навичками і досвідом їх використання при вирішенні певного кола соціально-професійної них задач засобами нових інформаційних технологій, а також уміння удосконалювати свої знання і досвід в професійній області. [2]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки з'явився ряд робіт: (Завьялов А.Н [1], Зеер Э.Ф. [2], Коваль Т, Соколова І. [4], Безпалова О.О. [5], Литвин А.В., Мамрич С.А [7], Сілютіна І.М[8], і інші), компетентнісний підхід є способом досягнення нового якісного утворення. Він визначає напрямок зміни освітнього процесу, його пріоритети, це змістовний ресурс розвитку. Авторами активно обговорюються питання проектування третього покоління на компетентнісній основі, розробки моделі підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів в умовах переходу України на дворівневу систему вищої професійної освіти в рамках реалізації положень Болонської декларації. Компетентнісний підхід сьогодні - інноваційний процес в освіті, який відповідає прийнятій у більшості розвинених країн загальної концепції освітнього стандарту і прямо пов'язаний з переходом на систему компетентностей в конструюванні змісту освіти і системі контролю його якості. В його основі лежить культура самовизначення (формування здатності і готовності самовизначатися, самореалізовуватися, саморозвиватися). Професійно розвиваючись, такий фахівець має можливість створювати щось нове (інноваційний) у своїй професії. Він здатний нести відповідальність за прийняте рішення, визначати цілі, виходячи зі сформованих у нього ціннісних підстав

Метою статті є дослідження інформаційної компетентності як одна із основних умов та особливостей для забезпечення випускника агротехнічного вищого навчального закладу освіти високим попитом на ринку праці.

Результати дослідження. Відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти, основу теоретичного навчання, що забезпечує професійну підготовку учнів за професією (групою професій), складає вивчення загально-технічних і спеціальних предметів

Загально технічний цикл навчання – це забезпечення сукупністю предметів навчального плану що забезпечують вивчення наукових основ техніки й технології міжгалузевого характеру. Цей цикл покликаний, насамперед, вирішувати завдання технічної освіти в рамках професії виробничої сфери при програмуванні задач, технічних та технологічних систем для забезпечення студентів агротехнічного закладу освіти інформаційною компетентністю

Інформаційна компетентність є однією з ключових рис, котрими повинна володіти особистість, здатна успішно адаптуватися до постійно мінливих умов життєдіяльності. Проблема формування інформаційної компетентності вирішується на державно правовому рівні і має своє відображення Законі України «Про освіту »[4], в «Концепції формування інформаційного суспільства». Розвиток інформаційної компетентності ґрунтується на ідеї безперервності освіти, рушійною силою якого є усвідомлення необхідності студентами переходу на наступний щабель подолання невідповідності між рівнями освоєння теоретичних знань і практичних компетентностей. Принцип безперервності заснований на ідеї забезпечення руху студента від незнання до повного освоєння знань, самонавчання, формуванню компетенцій. Формування інформаційної компетентності у фахівця нерозривно пов'язане з необхідністю розвитку у нього та інших видів компетенцій.

Проблеми розвитку інформаційної компетентності студентів обумовлена наступними протиріччями між:

1. інтенсивним потоком накопичення інформації, швидким темпом амортизації знань в сучасному інформаційному світі і обмеженими можливостями їх засвоєння особистістю з недостатнім рівнем сформованої інформаційної компетентності;

2. збільшеними вимогами суспільства до рівня підготовки фахівців, використовування інформаційної технології та рівнем інформаційної компетентності випускників аграрних вузів;

3. однією з цілей сучасної освіти, пов'язаної з необхідністю підвищення рівня інформаційної компетентності в процесі навчання у вузі і з недостатньою розробленістю теоретичних і методичних аспектів її розвитку.

В числі основних цілей позначена підготовка високоосвічених особистостей і висококваліфікований них фахівців, здатних до професійного росту та професійної мобільності в умовах інформатизації суспільства і розвитку наукоємних технологій [3]. В наш час розвиток інформаційних технологій представляє користувачам нові можливості, що тягне за собою розвиток інформаційної компетентності в системі вищої освіти, в тому числі і освіти у аграрних закладах України.

Засоби інформатики і нові інформаційні технології все ширше проникають в економіку, науку, освіту, культуру, політику, а також в області сільського господарства. У зв'язку з цим головними завданнями при формуванні інформаційних компетенцій студентів у аграрному вузі встановлюються наступні кроки: підготувати студентів до життя в інформаційному суспільстві, сформувати у них уміння користуватися інформацією в різних її видах, володіти способами спілкування за допомогою комп'ютерних, інформаційних технологій, усвідомлювати наслідки впливу на людину засобів інформації. Провідним компонентом кінцевої моделі випускника аграрного вузу є інформаційна компетентність.

Поетапний розвиток інформаційної компетентності у студентів, можливо, забезпечити за допомогою проектування і впровадження спеціальної моделі інформаційної компетентності, що включає розвиток основних особистісних характеристик і професійних навичок учнів.

Інформаційна компетентність передбачає вільну орієнтацію в інформаційних потоках:

• самостійне одержання, обробку і використання суб'єктом інформації з допомогою комп'ютерів, телекомунікацій та інших засобів зв'язку;

• використання інформаційних технологій при вирішенні задач, які він (суб'єкт) ставить для досягнення мети своєї діяльності.

Інформаційна компетентність поряд з формуванням здатності до вільної орієнтації в інформаційних потоках передбачає, зокрема, вільне володіння вербальними і невербальними засобами спілкування з іншими людьми за допомогою сучасних засобів інформатики. Вирішенню цих завдань сприяє вивчення курсу технічної творчості, як одного із засобів формування інформаційної компетентності у студента вищого агротехнічного закладу освіти України .

Дуже важливим є усвідомлення майбутнім спеціалістом (фахівцем аграрної сфери) ролі об'єктно-орієнтованого програмування в процесі формування інформаційної компетентності. По-перше, вивчення об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) виробляють навички оперування з програмуванням технологічних систем. По-друге, ООП займає провідне місце при розробці прикладного програмного забезпечення всіх сфер діяльності, і випускник, який отримує аграрну спеціальність, повинен мати уявлення про сучасні технології та підходи до аграрного виробництва під час вибору своєї майбутньої професії. По-третє, ООП може служити основою для створення автоматизованого робочого місця з метою зменшення фізичної роботи та покращення її виконання для забезпечення ефективного результату.

Висновки. Реалізація можливостей курсу спеціальних дисциплін напрямку «Процеси, машини та обладнання в АПК» буде педагогічно доцільна (виправдана) і призведе до підвищення рівня інформаційної компетентності студентів вищих аграрних закладів освіти України, якщо:

1. підготовку майбутніх фахівців проводити з використанням проблемно-діяльністьного підходу до навчання засобами програмування технічних систем;

2. доповнити методичне забезпечення спеціального курсу комплексом навчальних функціональних завдань, розроблених з урахуванням професійно-орієнтованих вимог і забезпечують формування компонентів інформаційної компетентности.

Реалізація компетентного підходу в професійній освіті буде сприяти досягненню його основної мети - підготовці кваліфікованого спеціаліста (фахівця) відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, вільно володіє своєю професією й орієнтованого в суміжних областях діяльности, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного росту та вдосконалення, соціальної та професійної мобільності .,

 

Література:

1. Завьялов А.Н. Педагогические проблемы эффективного формирования информационной компетенции // XIII Ершовские чтения: Межвузовский сборник научно-методических статей. Материалы международной научно-методической конференции (18 –19 февраля, 2003 г.) / Под ред. В.Н. Евсеева. 2003. С. 166-168.

2. Зеер Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход // Образование и наука. 2004. Вып. 3.

3. Завьялов А.Н. Формирование информационной компетентности у будущих специалистов в области новых информационных технологий // Международный конгресс конференций «Информационные технологии в образовании». XIII Международная конференция, «Информационные технологии в образовании»: Сборник трудов участников конференции. Часть III. (16 – 20 ноября, 2003 г.). М.: Просвещение, 2003. С. 34 – 35.

4. Соколова І. Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту // Неперервна професійна освіта: теорія і практика – 2004. – Випуск 1. – С. 17

5. Беспалов П. В. Акмеологический подход к формированию и развитию информационно-технологической компетентности государственных служащих // Материалы конференции «Информационные технологии в образовании-2003» (http://ito.edu.ru/2003/II/3/II-3-2414.html)

6. Інноваційні технології, які впроваджуються викладачами спеціальних дисциплін в професійно-технічних навчальних закладах / Укладач: В.С. Москаленко // Профтехосвіта Запоріжжя. – 2009. - №14. – 119с.

7. Литвин А.В., Мамрич С.А. Удосконалення методики навчання спеціальних предметів у ступеневій професійній підготовці фахівців // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2003. - №9. – С.123-129

8. Сілютіна І.М. Методика викладання спеціальних дисциплін: проблема змісту // Науковий вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2007. - № 11. – С.23-26.

Теоретические основы формирования информационной компетентности студентов вузов агрообразование украина (в разрезе специальных дисциплин)

Аннотация. В статье сделана попытка раскрыть отдельные аспекты использования компетентносного подхода в самореализации студентов аграрного вуза на основе изучения специальных дисциплин в агросфере. Рассмотрены подготовку будущих специалистов с использованием средств программирования технических и технологических систем в теории и на практике.

Ключевые слова: компетентностный подход, специальные дисциплины; информационная компетентность; самостоятельную проработку; программирования технологических систем.

Theoretical aspects of information competence university students ahroosvity ukraine (in light of special disciplines)

Annotation. The article attempts to reveal some aspects of kompetentnosnoho approach to self-agricultural high school students through the study of special subjects in the agricultural domain. Considered training future professionals with the use of software engineering and technological systems in theory and in practice.

Key words: competence approach, special disciplines, information competence, self study, programming technology systems.