Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРЕНІНГОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Автор: 
Вікторія Маніта (Ізмаїл, Україна)

Учнівська молодь є втіленням завтрашнього майбутнього суспільства, й наскільки соціальні установи зможуть забезпечити процес підготовки молоді до входження у доросле самостійне життя, залежить перспектива подальшого розвитку держави. Тому у площині психології, педагогіки, соціальної роботи актуалізуються проблеми пошуку нових технологій, методів і форм роботи з молоддю, які будуть оптимально сприяти покращенню процесу її соціалізації через самопізнання, самоствердження й особливо через самореалізацію.

Проблемі соціалізації підростаючого покоління присвячено наукові роботи багатьох дослідників, зокрема, С. Кузьміна, Б. Ломова, Г. Андреєвої, Б. Вульфова, М. Лукашевича, В. Москаленка, А. Мудрика та ін. Складний і багатогранний процес соціалізації продовжується все життя людини. Тільки соціально прийнята соціалізація надає можливість людині повноцінно існувати в сучасному світі.

Однак необхідно зазначити, що набуття соціальних якостей, необхідних для життя, соціального розвитку особистості, її ефективної соціалізації, є важливішим завданням, яке постає переважно перед учнівською молоддю. Саме тому створення умов для успішної соціалізації дітей та молоді є надзавданням у соціально-педагогічній діяльності.

Практика свідчить, що значна частина учнівської молоді не завжди готова до успішного виконання соціальних ролей. З огляду на це навчально-виховний процес у шкільному середовищі потребує постійних змін і нововведень, які б забезпечили ефективність соціалізуючих процесів й послаблення впливу несприятливих чинників соціалізації. Вирішити цю проблему можна через запровадження спеціального супроводу соціалізації молоді впродовж усього періоду навчання. Справедливість такого припущення засновується на багатьох чинниках, серед яких фахівці акцентують увагу на необхідності введення інноваційних технологій соціальної роботи в учнівському середовищі. Однією з таких інтерактивних технологій є тренінг, який зорієнтований на динамічні перетворення в навколишньому середовищі й ґрунтується на інтерактивних недирективних методах роботи.

Наразі, для розв’язання соціальних проблем та поліпшення становища учнівської молоді, формування сприятливих умов для її соціалізації й адаптації обумовлюється необхідність впровадження тренінгових технологій, про що зазначено у дослідженнях А. Земби [1], Н. Ізбуцької [2], О. Кікінеджі [3], Н. Кошечко [5], Ю.Мельник [6], О. Тютюнник [8], Т. Цюман, О. Штепи [9]та ін. Актуальною інноваційною технологією, яка сприяє оптимальному забезпеченню позитивної соціалізації дітей і молоді в освітньому шкільному просторі, є соціально-педагогічний тренінг.

Звернення науковців та практиків до такого інструменту, як тренінгові технології (Т. Авєльцева, Г. Бевз, І. Вачков, В.Гаврилюк, О. Главник, І. Дичківська, Л. Животовська, І. Звєрєва, Г. Лактіонова, С. Мельник, Б. Паригін, Р. Тур, С. Страшко, Л. Тюптя та інші), є цілком обґрунтованим, адже технології дають змогу науково будувати соціально-педагогічну діяльність; сприяють підвищенню її ефективності; забезпечують тиражування, відтворюваність оптимального способу реалізації соціального процесу, тобто можливість здійснення його іншими фахівцями після спеціального навчання.

Саме поняття «тренінг» походить від англійського «to train» й перекладається як «навчати, тренувати». У довідникових джерелах термін «тренінг» трактується як «форма інтерактивного навчання, метою якого є розвиток компетентності міжособистісноїі професійної поведінки у спілкуванні» [4, с. 358]. В енциклопедії з соціальної педагогіки зазначено, що поняття «тренінг» ідентифікується часто з термінами «активне соціальне навчання», «групи інтенсивного спілкування» й трактується науковцями по-різному – як «група методів, які спрямовані на розвиток здібностей до навчання та оволодіння будь-яким складним видом діяльності», «засіб впливу, який спрямований на розвиток знань, соціальних установок, вмінь і досвіду у сфері міжособистісного спілкування, а також засіб розвитку компетентності у спілкуванні, засіб психологічного впливу» [7, с. 304].

У соціально-педагогічній же площині тренінг можна розуміти як запланований соціально-педагогічний процес, призначений надати або поновити знання та навички індивідуума, перевірити або сформувати ставлення людей до певних проблем та ідей, моделювати поведінку у групі з метою зміни, оновлення та покращення процесу загального розвитку особистості.

Необхідно зауважити, що важливими перевагами тренінгової соціально-педагогічної технології є її спроможність оптимізувати процес соціалізації особистості, забезпечувати підвищення рівня соціалізованості учнівської молоді, що виявляється у здатності до передачі соціальної інформації, задоволеності міжособистісними стосунками, особистісно-професійному самовизначенні, просоціальній активності, розвиненості лідерських якостей та творчих здібностей.

Завдяки гнучкості своєї структури та варіативності тренінгова соціально-педагогічна технологія є ефективною у роботі з будь-якою віковою категорією учнівської молоді. У роботі з учнівською молоддю тренінговий формат взаємодії забезпечує ефективне засвоєння інформації та практичне відпрацювання знань, нерозривний зв’язок із життям, створення комфортних умов для успішної взаємодії з викладачами, тренером та ровесниками.

Отже можна узагальнити, що соціально-педагогічний тренінг забезпечує просоціальний вплив на особистість та сприяє позитивній соціалізації учнівської молоді.

Однак необхідно зауважити, що на кожному етапі соціалізація особистості має свою спрямованість й домінанту. Так, для учнів початкової й середньої ланок шкільної освіти соціалізація має особистісний характер, для старшокласників характеризується особистісно-професійною домінантою, для студентів соціалізація має суто професійне спрямування. Тому процес соціально-педагогічного тренінгового супроводу мати бути диференційованим із врахуванням психологічної специфіки тренінгової групи.

З метою технологічного збагачення тренінгового інструментарію у роботі з дітьми та молоддю нами було розроблено спеціальну комплексну тренінгову програму соціально-педагогічного супроводу соціалізації учнівської молоді. Зміст програми складається з п’яти взаємопов’язаних структурно-змістових блоків, що поділяються на модулі. Кількість модулів у програмі різна й передбачується, виходячи з особливостей певної респондентної категорії (йдеться переважно про вікові особливості) та зі специфіки тренінгової роботи за різними соціалізаційними напрямами.

Охарактеризуємо вищезазначені блоки. Так, для учнів початкової школи пропонується соціально-педагогічний тренінг «Ціннісні орієнтири сучасного молодшого школяра», який складається з циклу занять переважно виховного спрямування і має на меті сприяти позитивній соціалізації молодших школярів, формуванню їх ціннісного ставлення до людей та суспільства в цілому (тренінгові заняття «Джентельмени»), до найближчого оточення (заняття на тему «Родинне дерево – дерево життя»), до природи (тренінгове заняття «Увійди у світ природи») та до мистецтва («Світ краси»). Цей тренінговий блок насичений ігровими заняттями, цікавими руховими вправами та ін.

Другий блок комплексної програми складається з соціально-педагогічного тренінгу «Здоров’я суспільства – в моїх руках», розробленого для учнів середньої школи. Тренінг базується на методі навчання «рівний – рівному»,  сутність якого полягає в тому, що основну участь у поширенні знань й формуванні навичок усвідомленого здорового способу життя бере сама молодь. Змістовому збагаченню цього тренінгу сприяють таку модулі, які є його компонентами: «Спілкуємось та діємо», «Твоє життя – твій вибір», «Знаємо та реалізуємо свої права». У рамках цих модулів пропоновано низку занять («Правий та зобов’язаний», «Наркотичні речовини як фактор загрози здоров’ю», «Спілкування – це здорово!», «Я + інші») із залученням інтерактивних засобів соціального навчання.

Тренінг «Лідер серед однолітків – лідер у державі» є складовою частиною комплексної програми і зорієнтований на формування світогляду старшокласників, вироблення в них просоціальної стратегії життя, визначення життєвих цінностей і планів підлітків, вміння творити власну долю, активно, відповідально й ефективно реалізувати свої громадянські права та обов’язки.

Тренінгова програма включає також соціально-педагогічний супровід професійно зорієнтованої соціалізації студентської молоді. Так, четвертий блок програми представлений соціально-педагогічним тренінгом «Через соціальне проектування до професійного успіху». Цільову групу тут становлять студенти педагогічного училища, які опановують професію соціального педагога. Враховуючи те, що проектна соціально-педагогічна діяльність є наскрізною, а проективні вміння соціального педагога виступають важливішою складовою його професійної компетентності, для майбутнього фахівця соціальної сфери формування навичок проектування забезпечить позитивний фон для загальнопрофесійної соціалізації. Соціально-педагогічний тренінг спрямований на оволодіння важливим інструментом управління соціально-педагогічною діяльністю, ефективним застосуванням ресурсів соціально-педагогічної діяльності, формування навичок контролю за соціально-педагогічним процесом для досягнення поставленої мети. Складається він із інформаційного, аналітичного, практичного та технологічного змістових модулів.

Останній змістовий блок програми представлений тренінговою програмою стимулювання особистісно-професійної активності студентів і має назву «Я-соціальний педагог». Цей тренінг направлений на підвищення мотивації до соціально-педагогічної діяльності студентів ВНЗ через їхню просоціальну активність й включає окрім тренінгових занять низку заходів просоціального спрямування: акція милосердя «Чужих дітей не буває», конкурс «Соціальна фотогалерея», кінофестиваль «Права людини починаються з прав дитини», круглий стіл із проблеми «Насильство в сім’ї: шляхи протидії та допомоги», конкурси соціальної реклами, соціальних та соціально-педагогічних проектів, творчий відеопроект «Я – соціальний педагог!», соціальні й соціально-педагогічні акції «Молодь – за здорове майбутнє», «Зупинимо насильство в сім’ї» та ін.).

Зауважимо, що апробація вищезазначеної авторської комплексної програми свідчить про позитивну динаміку соціалізації усіх учасників тренінгу. Цільовою групою у щодо впровадження тренінгу були учні Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. Білгорода-Дністровського, студенти вищого навчального комунального закладу «Білгород-Дністровське педагогічне училище» та Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Для виявлення характеру соціалізації учнівської молоді, яка є основним об’єктом для впровадження тренінгової соціально-педагогічної технології, було обрано соціалізованість особистості як показник результативності соціалізаційного процесу. Зауважимо, що після впровадження програми загальний рівень соціалізованості цільової групи збільшився в цілому на 23%, позитивна динаміка спостерігалася в усіх респондентних групах.

Отримані в результаті діагностування дані підтвердили результативність впровадженої комплексної програми супроводу учнівської молоді й довели ефективність тренінгової соціально-педагогічної технології у соціалізаційній роботі з дітьми та молоддю у шкільному соціокультурному просторі.

Подальші наукові розвідки ми пов’язуємо збільш детальним дослідженням інтерактивним і методів роботи з учнівською і студентською молоддю, якими можна збагатити потенціал соціально-педагогічного тренінгу.

 

Література:

  1. Земба А.Б. Проблема ефективності управління студентською групою: тренінг розвитку лідерських якостей студентів // – № 3.- 2007. – С. 42-48.

  2. Ізбуцька Н.В. Тренінг професійної комунікації соціальних педагогів і соціальних працівників // – № 8.- 2007.- С. 51-54

  3. Кікінеджі О.М., Кізь О.Б. Формування гендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової програми // Практична психологія та соціальна робота. – № 8.- 2007. – С. 64.

  4. Коджаспирова Г.М., КоджаспировА. Ю. Словарь по педагогике. – Москва:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 448 с.

  5. Кошечко Н.В. Тренінг «Молодь обирає конструктивний конфлікт» // Практична психологія та соціальна робота. – № 8.- 2007. – С. 55-58.

  6. Мельник Ю.Б. Упровадження соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – №3 - 2009.

  7. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 336 с.

  8. Тютюнник О. Тренінг як форма соціального навчання підлітків при здійсненні первинної соціально-педагогічної профілактики вживання наркотиків // Соціальна педагогіка: теорія та практика.- № 1. – 2007. – С. 89-95.

  9. Штепа О.С. Тренінг «Актуалізація особистісної зрілості» // Практична психологія та соціальна робота. - № 2. – 2005. – С. 42-46.