Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

КІНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ Na+, K+-ATР-ази ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ТА АНКІЛОЗИВНИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ

Автор: 
Роман Фафула, Наталія Личковська (Львів)

 

На сьогодні проблема ревматичних захворювань надзвичайно актуальна. Ревматоїдний артрит (РА) – найбільш поширене запальне аутоімунне захворювання, яке має високі показники поширеності і призводить до ранньої втрати працездатності та зменшення тривалості життя. Анкілозивний спондилоартрит (АСА) – ревматичне захворювання невідомої етіології, в основі якого лежить системна дезорганізація сполучної тканини на фоні виражених аутоімунних змін в організмі.

Найбільшу увагу дослідників привертають лімфоцити, які є ключовими клітинами імунної системи, і в кооперації з іншими видами лейкоцитів, відіграють важливу роль у забезпеченні компенсаторно-пристосувальних реакцій організму [1]. Йонний гомеостаз є важливим показником функціональної активності лімфоцитів периферичної крові (ЛПК). Він забезпечується суперпозицією різних йон-транспортувальних систем клітини, серед яких важлива роль належить Na+, K+-ATР-азі.

Na+, K+-АТР-аза (ЕС 3.6.1.37) – маркерний ензим плазматичної мембрани і селективно інгібується оуабаїном, є Са2+-незалежною, Na+, K+-активованою, Mg2+, АТР-залежною транспортувальною системою, що здійснює активне трансмембранне перенесення йонів Na+ та K+, і тим самим підтримує їх електрохімічні градієнти, необхідні для нормального функціонування клітини. Багаточисленними дослідженнями показано, що активність Na+, K+-АТР-ази, яка відіграє ключову роль у підтриманні внутрішньоклітинного йонного гомеостазу, осмотичного балансу клітини, трансмембранного потенціалу клітин, регуляції апоптозу, розмноження і диференціювання клітини і змінюється під впливом гормонів, факторів росту і стресу [2].

Метою представленої роботи э вивчення кінетичних властивостей Na+, K+-ATР-ази сапонін-перфорованих ЛПК донорів та хворих на РА і АСА залежно концентрації йонів Mg2+ .

Дослідження проводили на ЛПК донорів та хворих на РА та АСА на момент поступлення у ревматичне відділення Львівської ОКЛ. Групу контролю становили практично (клінічно) здорові донори, репрезентативні за віком і статтю.

Моноядерні ЛПК людини виділяли з гепаринізованої свіжоотриманої крові донорів і хворих на РА та АСА у градієнті густини фікол-тріумбрасту [3]. Цілісність і життєздатність ЛПК, яка в усіх дослідах становила не менше 95%, оцінювали за забарвленням трипановим синім [4]. Для пермеабілізації мембран ЛПК та розкриття латентної Nа+, К+-АТР-азної активності до суспензії лімфоцитів додавали 0,2 % сапонін.

Активність Na+, K+-АТР-ази сапонін-перфорованих ЛПК визначали спектрофотометрично, реєструючи утворення Pi за методом W. Rathbun, V. Betlach [5] і визначали за різницею між величиною загальної і базальної АТР-азної активності у присутності оуабаїну.

Дослідження впливу концентрації йонів Mg2+ на Na+, K+-ATР-азну активність сапонін-перфорованих ЛПК донорів та хворих на РА і АСА проводили в діапазоні концентрацій MgCl2 від 0 до 7 мМ.

Уявні кінетичні параметри, які характеризують Na+, K+-активовану, Mg2+-залежну АТР-гідролазну реакцію – константу активації йонами Mg2+ та початкову максимальну швидкість реакції гідролізу АТР за Mg2+ визначали за методом Лайнуівера-Берка [6].

Відомо, що крім субстрату, яким виступає АТФ, для функціонування Na+, K+-ATР-ази необхідними є йони магнію. Йони Mg2+ виступають кофактором і утворюють хелатний комплекс MgАТР, який є субстратом ензиматичної реакції. Також, Mg2+ взаємодіє з фосфатними групами АТР, поляризує їх, і таким чином полегшує нуклеофільну атаку на термінальний -фосфат.

Графік залежності оуабаїнчутливої Na+, K+-ATР-азної активності ЛПК донорів від вмісту йонів Mg2+ в інкубаційному середовищі має типовий куполоподібний вигляд. Як видно з рисунка, максимальне значення оуабаїнчутливої Na+, K+-ATР-ази спостерігається при 5 мМ MgCl2. Графіки залежності Na+, K+-ATР-азної активності сапонін-перфорованих ЛПК хворих на РА та АСА мають схожий вигляд.

 

Рис. Концентраційна залежність впливу йонів Mg2+ на активність оуабаїнчутливої Na+, K+-ATР-ази сапонін-перфорованих лімфоцитів периферичної крові практично здорових донорів, M  m n = 4.

Шляхом лінеаризації цієї концентраційної залежності у координатах Лайнуівера-Берка встановлено, що початкова максимальна швидкість гідролізу АТР сапонін-перфорованих ЛПК, визначена за йонами Mg2+ та уявна константа активації йонами Mg2+ у хворих на РА та АСА достовірно не відрізняються від практично здорових донорів.

Виявлено, що за умов розвитку ревматичної патології Mg2+-зв’язувальна ділянка оуабаїнчутливої Na+, K+-ATФази ЛПК хворих на РА та АСА залишається нативною.

 

Література:

  1. Гжегоцький М.Р. Система крові. Фізіологічні та клінічні основи / М.Р. Гжегоцький, О.С. Заячківська // Львів: Світ, 2001. – С. 173.

  2. Кравцов А.В. Механизмы регуляции векторных ферментов биомембран / А. В. Кравцов, И. Р. Алексеенко // К.: Наук. думка, 1990. – С. 176.

  3. Boyum A. Isolation of mononuclear cells and granulocytes from human blood / A. Boyum // Scand. J. Clin. Lab. Invest. – 1968. – V. 21 (Supp. 97). – P. 77–79.

  4. Mishell B.B. Selected Methods in Cellular Immunology / B.B. Mishell, S.M. Shiigi // San Francisko: W. H. Freeman and Company. – 1980. – P. 486.

  5. Rathbun W. Estimation of enzymically produced orthophosphate in the presence of cysteine and adenosine triphosphate / W. Rathbun, V. Betlach // Anal. Biochem. – 1969. – V. 28. – P. 436–447.

  6. Келети Т. // Основы ферментативной кинетики: Пер. с англ. / Т. Келети // М: Мир, 1990. – 350 с.

 

Науковий керівник: д.б.н., проф. Воробець Зіновій Дмитрович