Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

РОЗВИТОК ТОРГОВОГО ФІНАСНУВАННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЕКСПОРТНОГО КРЕДИТНОГО АГЕНСТВА В УКРАЇНІ

Автор: 
Сергій Ярошенко (Київ)

Сучасний стан банківського сектору України, який супроводжується негативним впливом світової економічної кризи не дозволяє комерційним банкам активно задовольняти фінансові потреби експортерів (у формі кредитування) через високі комерційні та політичні ризики, а також через надвисокі процентні ставки.

Інструменти торгового фінансування (гарантії, документарні та резервні акредитиви та ін.) використовуються банківськими установами в основному для фінансування імпортних операцій. І, оскільки, значні фінансові ресурси зосереджені на Заході, такі умови фінансування зовнішньої торгівлі завжди будуть означати для України переважання імпорту над експортом. Іншими словами, за сьогоднішніх умов, розвиваючи торговельне фінансування, українські банки сприяють збільшенню торговельного дефіциту, тому застосування його інструментарію зустрічається жорсткими обмеженнями з боку керівних органів. Тому вітчизняні фінансові установи не мають можливості запропонувати довгострокові кредити чи гарантії експортерам. Українські компанії частіше не можуть запропонувати конкурентні умови постачань за рубіж.

Враховуючи особливості сучасного стану економіки України, де внаслідок обмеженого платоспроможного попиту на внутрішньому ринку, поставки товарів та послуг на експорт стали чи не єдиним засобом розвитку українських підприємств, необхідність створення відповідної інституціональної і фінансової державної підтримки для ефективної реалізації експортного потенціалу України набуває все більшої актуальності.

Ефективність міжнародної торгівлі у більш, ніж 70 країнах світу, забезпечена державною підтримкою фінансування та страхування експортних операцій, яка здійснюється через Експортні Кредитні Агентства (ЕКА). ЕКА  це окремі страхові агентства, банки або департаменти міністерств, які реалізують державну політику підтримки експорту шляхом здійснення страхування експортних політичних і комерційних ризиків та надання гарантій з метою забезпечення конкурентоспроможних умов просування продукції/послуг своїх підприємств на міжнародні ринки та стимулюють і забезпечують гарантії інвестицій за кордон [4].

Усі ЕКА керуються у своїй діяльності міжнародними правилами і принципами, головні з яких закріплені Консенсусом (рекомендації щодо надання та страхування експортних кредитів, що офіційно підтримуються державою) країн-членів Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР), а також договорами порозуміння Бернського Союзу. Ці правила є офіційно визнаними Світовою Організацією Торгівлі (СОТ) правилами державної підтримки кредитування і страхування експорту на основі залучення бюджетних коштів.

Кредитування під гарантії Експортних кредитних агентств можуть здійснюватися за двома схемами [1]:

 1. Кредит надається вітчизняному банку для фінансування цільового контракту вітчизняного експортера;

 2. Зарубіжний банк-кредитор надає прямий кредит вітчизняному експортеру під гарантії вітчизняного банку. Вибір конкретної схеми залежить від того, хто саме – банк або підприємство-експортер користується більшою довірою у банку і ЕКА.

Головними перевагами експортерів від фінансування та страхування їхньої діяльності банківськими установами за наявності гарантій ЕКА: можливість запропонувати своїм покупцям конкурентоспроможні умови оплати; отримати захист від майнового та фінансового ризиків; врегулювання питань щодо застави шляхом можливого страхування заставного майна; підвищення вимог до фінансового стану імпортера [5].

Система страхування насамперед базується на побудові взаємовигідної співпраці банків і страховиків. Переваги експортного страхування для банків полягає у збільшенні числа споживачів банківських продуктів та їх розвиток завдяки можливості надання клієнтам взаємопов’язаних послуг з ЕКА (тобто відбувається розширення клієнтських баз за рахунок їх власного переплітання).

Сьогодні, для створення ЕКА в Україні потрібно вирішити ряд проблем та завдань до яких, в першу чергу, слід віднести проблеми законодавчого характеру, відсутність сертифікованої відповідно до міжнародних стандартів методології оцінки ризиків, рейтингів, груп, термінів, лімітів та недостатній рівень довіри учасників ринку, відсутність державних гарантій на відповідні терміни і суми ризикових лімітів, а також робочого механізму для обробки запитів з країн імпортерів для надання українськими банками довгострокового фінансування, і, звичайно ж, інфляцію гривні і валютні коливання [3].

Тому вирішення на державному рівні вищеперелічених проблем є першо-черговим завданням та основою для створення ЕКА. Основними цілями і завданнями діяльності ЕКА повинні стати [1]:

 1. Забезпечення стабільності експорту у формі товарного кредитування, перш за все високотехнологічних товарів, українських виробників на основі захисту українських експортерів від ризику неплатежів, а також покращення доступу до обігового капіталу та здешевлення кредитних ресурсів;

 2. Забезпечення стабільності банківської системи України шляхом захисту українських банків від ризику фінансових втрат;

 3. Підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках і, зокрема, у міжнародних тендерах;

 4. Використання механізму, який забезпечує державну підтримку експорту при одночасному захисті гарантійних коштів держбюджету;

 5. Впровадження сучасних, визнаних СОТ і ОЕСР фінансово-кредитних технологій у зовнішній торгівлі та механізмів державної підтримки експорту.

Створення в Україні Експортного кредитного агентства вплине не лише на фінансування і страхування експорту, що в свою чергу допоможе підприємствам-експортерам нарощувати експорт, але це призведе до покращення соціально-економічного становища країни в цілому та розвитку торгового фінансування в банківському секторі.

Створення національного ЕКА можливо тільки з впровадженням зрозумілої і прийнятної для всіх гравців ринку нормативно-правової бази. Наприкінці 2011 року був зроблений перший вагомий крок у цьому напрямі. Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 9373 від 1 листопада 2011 р., ініційований Кабінетом міністрів України, про державну фінансову підтримку експортної діяльності. Згідно з проектом закону, передбачається створення державою в особі Кабінету міністрів України державної фінансової установи  Експортно-кредитного агентства у формі публічного акціонерного товариства з метою страхування українського експортера від комерційних та некомерційних ризиків і надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами, гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами та гарантування виконання зобов’язань українських експортерів під час участі в міжнародних тендерах. Крім того, законопроектом передбачено, що державна фінансова підтримка експортної діяльності може здійснюватися шляхом: надання банками-кредиторами експортних кредитів: українським експортерам згідно з укладеними зовнішньоекономічними контрактами для здійснення експорту або забезпечення виробництва товарів українського походження; іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов’язання закупівлі ними товарів українського походження; здійснення державним експортно-кредитним агентством: страхування експортних кредитів і зовнішньоекономічних договорів [2].

Таким чином, можна зробити висновок, що динамічний розвиток економіки України неможливий без активної зовнішньоекономічної діяльності держави.

Система державної фінансової підтримки експорту (через ЕКА) дозволить:

 • поліпшити умови для активізації зовнішньої торгівлі вітчизняних підприємств і підтримати їх у конкурентній боротьбі із зарубіжними виробниками;

 • вирівняти торгівельний баланс країни;

 • розширити ринок банківського послуг, зокрема розвиваючи продукт торгового фінансування;

 • наблизити інституційно-організаційні аспекти зовнішньоторговельної діяльності до світових стандартів;

 • активізувати процес розвитку вітчизняної фінансової системи.

 

Література :

 1. Бойко Є. Експортне кредитне агентство, як складова державного управління в підвищенні експорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/2010/Boyko_EO.pdf.

 2. Верховна Рада пропонує створити експортно-кредитне агентство для підтримки експортних операцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2011/12/21/263229.

 3. Мунтіян В. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України // IB Observer. – 2011. – №2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ibcontacts.com.ua.

 4. Сидяченко В. Впровадження фінансових інструментів розвитку експорту в Україні із врахуванням досвіду діяльності Корпорації Страхування Експортного Кредитування Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ukraine-poland.com/u/publicystyka/publicystyka.php?id=939.

 1. Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку України в контексті норм СОТ//Економіка України. – 2004. – №5. – с. 82 – 89.

 

Науковий керівник: к.е.н., Івасів Ігор Богданович