Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ

Автор: 
Ірина Козинець (Ніжин)

 

Освіта дорослих – пролонгований процес і результат розвитку людини (особистості, громадянина, індивідуальності, фахівця), що відбувається упродовж усього життя, завдяки якому дорослі розвивають свої здібності або підвищують професійну кваліфікацію [4].

Сучасна доба глобалізації та інформаційних технологій принципово змінює статус та силу впливу теоретичного знання. Засобом збереження та відтворення цивілізаційних засад суспільства були і є економічні знання. Вони водночас уособлюють прагматично-орієнтовану діяльність і глибинні духовно-ціннісні засади національного буття. Поступ кожної країни сьогодні визначається насамперед темпами розбудови «суспільства знань», умінням ефективно використовувати можливості наукового потенціалу. Україна має вагомі здобутки в багатьох сферах наукових досліджень, вітчизняні наукові школи є знаними у світі. Серед найголовніших завдань сьогодні є створення якісно нової системи підготовки високоосвічених спеціалістів постіндустріальної ери, які відповідатимуть вимогам і викликам часу. Зазначені завдання актуалізуються з огляду на дедалі активнішу участь України в загально цивілізаційних процесах. А це, у свою чергу, вимагає поглибленого осмислення власної національної ідентичності в контексті глобалізаційних процесів, щоб знайти своє унікальне місце в ситуації швидкоплинних інновацій сучасного інтелектуального ландшафту. У цьому аспекті саме економічні знання є критеріальним виміром щодо оцінки спроможності країни та її системи освіти відповідати запитам епохи.

Економічне виховання — організована педагогічна діяльність, спрямована на формування економічної культури [5, с. 306].

Важливим компонентом економічної культури є економічна свідомість — знання основних законів розвитку ринкової економіки, підвищення ефективності виробництва, перебудови його структури, вдосконалення виробничих відносин, системи управління та методів господарювання. Економічна свідомість забезпечує розуміння економічного життя суспільства, перетворення кожного працівника на активного, творчого учасника виробничого процесу. В умовах економічних реформ формування економічної свідомості стає загальним і обов’язковим.

Складником економічної свідомості є економічне мислення — здатність до осмислення явищ економічного життя з урахуванням досягнень науки і техніки. Воно сприяє творчому розв’язанню особистістю економічних проблем, конкретних трудових завдань. Економічному життю людини властиві такі соціальні почуття, як господарність, відповідальність, обов’язок та дисципліна. Економічна культура передбачає формування певних моральних та ділових якостей, необхідних для їх майбутньої трудової діяльності; суспільної активності, підприємливості, ініціативності, господарського, бережливого ставлення до суспільного добра, раціоналізаторських здібностей, відповідальності, прагнення до рентабельності, оновлення технологічних процесів і обладнання, продуктивності праці, високої якості продукції, особистого успіху й добробуту.

Працівник має оволодіти такими економічними навичками: планування і організації своєї праці; виконання професійних обов’язків, трудових завдань згідно зі встановленими економічними та іншими нормативами; оцінки результатів своєї праці за відповідними критеріями; пошуку шляхів підвищення ефективності своєї праці; вдосконалення виробництва в галузі своєї професійної діяльності.

Економічна діяльність у сфері особистого життя передбачає: планування та організацію особистого бюджету, доходів і витрат сім’ї; економічно обґрунтовану оцінку товарів, які купують для особистого користування, їх раціональне використання; розумне ставлення до свого здоров’я, режиму і способу життя, використання вільного часу та ін. Кожен громадянин як морально вихована людина повинен бережливо і по-господарському ставитися до природи, народного надбання, активно вивчати й осмислювати економічну політику держави.

Розпочавши освітню роботу з разових публічних лекцій, Товариство «Знання» поступово переходило до системних форм роботи, як більш ефективних для забезпечення процесу освіти дорослих: циклів лекцій, лекторіїв, кінолекторіїв, радіолекторіїв для поширення економічних знань.

Значною подією в діяльності Товариства «Знання» була поява в кінці 1960-х років тематичних збірників не тільки в ідеологічній сфері, але і в інших галузях, наприклад в економіці. У 1980-х роках Товариства «Знання» видавало до 24 брошур економічної серії в рік, кожна по 32-64 сторінки, авторами яких були кандидати та доктори економічних наук. Для поліпшення тематики і літературно-художньої якості брошур була розроблена анкета: Чи задоволені Ви тематикою брошур? Які теми, проблеми, на Вашу думку, доцільно висвітлювати в брошурах цієї серії? Як Ви оцінюєте науковий рівень і повноту інформації, популярність і доступність викладу матеріалу? Назвіть кращі, на Вашу думку, брошури серії та ін. Звичайно ж, що в ті часи найбільшими були такі тематичні цикли як «Економічна стратегія партії на етапі розвинутого соціалізму» та «Всебічне вдосконалення розвинутого соціалізму» та незважаючи на ідеологію, передплатне щомісячне видання правління Товариства «Знання» Української РСР було досить популярним серед населення, бо висвітлювало питання економічного і соціального розвитку країни. Видання були розраховані на лекторів, працівників, економістів, працівників промисловості і транспорту, сфери послуг, керівників підприємств, студентів економічних ВНЗ і на широке коло читачів [1; 3].

Наприклад, у брошурах економічної серії, які були видані в 1989 році, розглядались питання прискорення соціально-економічного розвитку країни. Зокрема розповідалось про інтелектуальний потенціал соціалізму, промисловість і транспорт республіки в умовах перебудови, про вдосконалення управління галузевим виробництвом, шляхи зниження собівартості продукції, піднесення трудової дисципліни та інше. Автори писали про кращий досвід раціонального використання трудових ресурсів, активізацію людського фактора на основі застосування сімейного підряду у сільському господарстві та сфері обслуговування. Розглядався зміст і основні напрямки виробничої діяльності підприємств і об’єднань, досвід роботи передових колективів республіки в умовах госпрозрахунку і самофінансування. У брошурах серії, які були видані в 1990 р. розповідалось про впровадження радикальної економічної реформи в республіці. Висвітлювався передовий досвід підприємств і організацій, які перейшли на госпрозрахунок, самоокупність і самофінансування. Значна увага приділялась аналізу нових методів управління в різних сферах господарської діяльності.

На сьогодні значимим є такий тематичний цикл в розділі економіка: «Примноження людського капіталу» (Финансовое пике. Видеокаст Юрия Гаврилечко; Налоговый Кодекс. Власть – бизнесу: «Чем тебя породила – тем тебя и убью!»; Юрий Гаврилечко: «Альтернатива повышению пенсионного возраста есть»; М. Г. Делягин о финансовом кризисе; Економіка XX та XXI століть та ін.) [2].

В умовах структурної перебудови економіки й активного переходу України на ринкові умови дедалі більшої актуальності набуває формування здатності і готовності населення нашої країни адаптуватися до нових і несподіваних ситуацій. Царина освіти дорослих має враховувати специфіку українського менталітету, яка є даністю, сформованою упродовж тривалого розвитку вітчизняної історії і культури, та сучасний світовий досвід. Адже відродження багатоваріантних соціокультурних традицій, збагачених вітчизняним досвідом, а також досвідом світового розвитку, призводить до формування поліфонічного суспільства, в багатстві й різноманітності соціальних структур якого реалізуються глобальні тенденції (економічна, соціальна та ін.).

В сучасних умовах великого значення в Україні набули питання реформування економіки, докорінної реорганізації державної політичної системи, піднесення на рівень найвищої загальнонаціональної мети ідеї розбудови держави та високоефективної економіки. У досягненні цього не останню роль повинно відіграти глибоко аргументоване поширення економічних знань, чільне місце в системі якого займає науково організована лекційна робота. З цієї точки зору, вивчення, узагальнення і використання досвіду організацій Товариства «Знання» в національних інтересах набуває принципового характеру. Адже, особлива актуальність економічної освіти дорослих зумовлена тим, що кожна людина стикається з проблемами економіки у професійній діяльності та в особистому житті.

Література:

1. «Знання»: традиції і сучасність (1948-2003) [Текст] / [голова редкол. В. Г. Кремень та ін.] – К.: Український центр духовної культури, 2003. – 308 с.

2. Знання - інформаційний портал. Економіка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.znannya.info/economics

3. Коропатник М. М. Діяльність організацій товариства «Знання» України (1976-1985 р.р.) [Текст]: автореф. дис. … канд. істор. наук: 07.00.02 / М. М. Коропатник; [Київський університет ім. Тараса Шевченка]. К., 1995. – 23 с.

4. Лук’янова Л. Б. Концептуальні положення освіти дорослих [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Pedagogica/43099.doc.htm

5. Фіцула М. М. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник / М. М. Фіцула – К. : Академвидав, 2005. – 560 с.

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор Криловець Микола Григорович