Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Автор: 
Леся Москаленко (Чернівці)

Специфіка організації навчального процесу у ВНЗ І-ІІ р.а. полягає в тому, що студенти паралельно здобувають кваліфікацію молодшого спеціаліста та отримують знання загальноосвітніх дисциплін, до складу яких входить і біологія.

Знання основ саме цього предмета дає можливість сформувати у свідомості молодої людини наукову картину живої природи, виховати екологічну культуру, озброїти знаннями, викликати потребу у здоровому способі життя. Серед всього розмаїття сучасних педагогічних технологій особливу увагу привертає метод проектів, який не тільки навчає студента здобувати знання самостійно, а й використовувати набуті знання для розв’язування певних пізнавальних задач, прищеплює уміння збирати інформацію, аналізувати її, робити узагальнення, висновки.

Термін «проект» з латинської «proectus» означає «кинутий уперед». У сучасному розумінні проект — це намір, який буде здійснено в майбутньому.

Вперше про метод проектів, який ще називали також методом проблем, заговорили в США у 20-их роках минулого сторіччя. Його засновниками були американський філософ і педагог Дж. Дьюї та його учень В. Кілпатрік. Цей метод почали широко застосовувати в США, Англії, Бельгії, Німеччині та інших країнах. [4, с. 3]

Враховуючи широке розповсюдження на практиці проектної технології навчання, варто окреслити основні поняття, ознаки даної технології.

Мета і завдання проектної технології:

• навчити студентів систематизувати отримані знання;

• практично застосовувати знання;

• набувати нові, глибші знання із певної проблеми;

• здобу­вати знання самостійно та застосовувати їх для розв'язання практичних завдань;

• сприяти формуванню у студентів комунікативних навичок;

• навчити студентів робити висновки. [1, с. 150-151]

Типи проектів:

1. Творчі проекти.

2. Ігрові проекти.

3. Інформаційні проекти.

4. Практико-орієнтовані проекти.

5. Дослідницькі проекти. [3, с. 78-80]

Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що ви­магає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її розв'язання. Це є одним із завдань особистісно орієнтованої педагогіки.

Викладач повинен бути обізнаним щодо дослідницьких і пошукових методів: уміти організовувати і проводити дискусії, «не придушуючи» студентів своїм авторитетом.

Під час проектної діяльності викладач є не тлумачем готових знань і їх транслятором в оптимальному вигляді й оптимальній логіці викладання, а рівноправним співучасником процесу здобут­тя, обробляння, аналізу й подання знань студентам. Це значно складніше, вимагає додаткового часу та додаткових зусиль і від студентів, і від викладача. [2, с. 69]

Теми проекту можуть запропонувати як викладачі, так і самі студенти. Наприклад, при вивченні предмета «Біологія» студентам пропонуються різні теми проектів в залежності від їх інтересів та можливостей:

• «Спадкові хвороби»;

• «Вплив радіації на організм людини»;

• «Вплив мутацій на організм людини»;

• «Генетично-модифіковані організми, їх значення»;

• «Вплив людини на біосферу»;

• «Задачі з генетики».

Розпочинаємо роботу із підготовчого етапу проекту. Обрана тема конкретизується і деталізується. Визначається мета і формулюється завдання проекту. В залежності від форми проекту (групової, індивідуальної) розподіляються обов’язки між учасниками. Наприклад, група дослідників-генетиків, цитологів, журналістів, медиків і т.д.

Із допомогою викладача студенти визначаються із джерелами інформації. При вивченні біології використовуються: Інтернет-ресурси, енциклопедії, довідники, навчальна література.

Найпоширенішими методами студентських досліджень, крім роботи із літературою, є бесіди, опитування, анкетування, тестування, аналіз отриманих результатів, побудова схем, діаграм, таблиць тощо.

В ході роботи студенти уточнюють отриману тему, по-новому її осмислюють, в результаті роботи роблять несподівані, часом парадоксальні висновки.

Результати досліджень експериментів студенти оформлюють різним чином: готують презентації, веб-сторінки, буклети, стінні газети, ілюстрації, реферати, усні доповіді і т.д.

Заключний етап роботи – це захист проекту і презентація виконаної роботи. Виконаний проект можна презентувати на конференції, що проводить в межах закладу.

Готуючи роботу, студент повинен продемонструвати глибокі знання по темі, що досліджується, володіння інформаційними технологіями: використання різних джерел ін­формації, зокрема Інтернету, застосування різних комп'ютерних програм, підготовку презентації до захисту. Проектна робота може бути виконана державною або іноземною мовами.

До прикладу наводимо план роботи над проектом з біології.

Учасник проекту: Пухальська Марія Віталіївна, 1 курс, 511 група

Керівник проекту: Москаленко Леся Петрівна

Навчальний заклад: Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж»

Тема: Спадкові хвороби.

Проблема: Причини спадкових хвороб.

Завдання проекту:

 1. Опанувати дану тему.

 2. Навчитись шукати інформацію в різних джерелах.

 3. Навчитися оформляти результати своїх пошуків.

 4. Навчитись ілюструвати свої повідомлення.

 5. Навчитись представляти свою роботу і відстоювати свою позицію.

Результати проектної діяльності студентів:

 1. Розв’язання проблеми – характеристика причин спадкових захворювань.

 2. Презентація розв’язання проблеми.

 3. Створення ілюстрацій, що демонструють ознаки спадкових хвороб.

Характеристика проекту:

 1. Домінуюча проектна діяльність – ознайомлювально-дослідна.

 2. Предметно-змістовна ділянка – генетика.

 3. Характер координації проекту – позаурочні консультації.

 4. Тривалість виконання проекту – 10 годин.

Засоби для здійснення проектної діяльності студента:

 1. Навчальна література.

 2. Медичний довідник.

 3. Енциклопедична та довідкові література

 4. Використання Інтернет-ресурсів.

Зміст проекту:

 1. Підготовчий етап – формулювання мети та організація роботи.

 2. Основний етап – розробка проекту, попередні результати.

 3. Підбиття підсумків – захист проекту та його оцінювання.

Оскільки робота над проектом пе­редбачає значний творчий компонент, автор проекту має право на власне нестандартне бачення проблеми, тому оцінка результату проекту відрізняється від звичайного оцінювання іншої роботи, виконаної студентом.

Чого навчає студентів метод проектів?

• Побачити проблему й перетворити її на мету власної діяль­ності.

• Поставити мету.

• Оцінити наявні ресурси, роз­поділити свій час.

• Знаходити інформацію, критично оцінювати її, використовувати різні джерела інформації.

• Планувати свою роботу.

• Виконавши роботу, оцінити її результат.

• Побачити допущені помилки й не припускатися їх у майбут­ньому.

Вивчаючи дану тему, слід зазначити, що сучасні педагогічні технології навчання, є важливим засобом формування цінностей, спробою пошуку студентом суті речей, процесів та формування власної думки з даної теми. Методи, які використовуються для організації навчання повинні викликати у студентів найбільший інтерес до навчання.

Література:

 1. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 287 с.

 2. Задорожний К.М. Технологія навчання біології. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 160 с.

 3. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 176 с.

 4. Тагліна О.В. Метод проектів на уроках біології. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 160 с.