Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

Автор: 
Галина Ягелович (Київ)

Характерною рисою розвитку сучасної науки є остаточне набуття англійською мовою статусу мови світової науково-технічної літератури. Внаслідок цього переклад науково-технічної літератури з англійської українською мовою вимагає від перекладача-спеціаліста високого рівня професійної майстерності, обумовленого в тому числі знанням лексичних, граматичних та стилістичних особливостей науково-технічних текстів. Знання лексичних особливостей науково-технічної літератури є необхідною умовою, оскільки під час перекладу поруч з інтернаціональними словами, що певною мірою є помічниками перекладача, доволі часто трапляються провокуючі фактори тексту джерела, якими є “фальшиві друзі перекладача”.

До дослідження цієї проблематики зверталися такі вчені-лінгвісти, як Л. С. Бархударов, В. В. Виноградов, В. М. Комісаров та ін. Існує достатня кількість досліджень щодо термінології для класифікації згаданого лексичного явища, проте вчені не дійшли єдиної згоди стосовно адекватного відтворення інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів у перекладі, що і обумовлює актуальність нашого дослідження.

Мета цього дослідження полягає в тому, щоб дослідити типи інтернаціоналізмів та здійснити аналіз способів перекладу інтернаціоналізмів з англійської мови українською.

Зазначена мета потребує вирішення таких завдань:

  1. дібрати приклади;

  2. проаналізувати види інтернаціоналізмів;

  3. визначити шляхи та способи досягнення адекватності у перекладі.

Інтернаціоналізм – слова або сполуки, що існують у багатьох мовах з однаковими значеннями, хоч оформлені згідно із закономірностями певних мов [1].

Щодо перекладу інтернаціоналізмів, І. В. Корунець виділяє такі способи: буквений переклад (транслітерація), транскрибування, практичне транскрибування, описовий переклад та переклад шляхом заміни інтернаціоналізмів синонімами.

Зупинимося спочатку на передачі інтернацірналізмів за допомогою транслітерації. Мовна форма усіх складових частин інтернаціоналізмів значно частіше передається в тих словах, що походять із мови, чия орфографічна система основана на фонетичних законах. Переклад шляхом транслітерації не слід вважати механічним заміщенням кожної літери слова мовою джерела відповідною літерою мови перекладу. У багатьох випадках літера може додаватись, або випускатись, якщо вона не повністю відповідає звуковій або орфографічній системі мови перекладу.

Багато інтернаціоналізмів можна адекватно передати мовою перекладу на основі їх звукової форми. Такий спосіб перекладу, що називають транскрибуванням, забезпечує передачу лексичного значення багатьох інтернаціоналізмів, які походять з англійської, французької та деяких інших мов, в основу орфографічної системи яких покладено історичний або етимологічний принцип.

Усі мови запозичують інтернаціоналізми згідно з власними історично встановленими традиціями. У результаті кожен інтернаціоналізм, з якої б мови він не походив і незалежно від мови джерела, з якої його перекладають, матиме одну й ту саму мовну форму та будову в мові перекладу. Отже, маємо справу з практичним транскрибуванням.

Значення багатьох інтернаціоналізмів неможливо передати одним словом, тому в такому випадку застосовують описовий переклад. У деяких випадках інтернаціоналізми мови джерела в процесі перекладу можна заміняти синонімами мови перекладу.

Переклад інтернаціоналізмів, що є складними словами виконують згідно з мовною формою та будовою їх складових елементів [2].

Наведемо кілька прикладів, щоб наочно продемонструвати особливості передачі інтернаціоналізмів засобами української мови:

Around the turn of the century steel producers began using furnaces that could make steel from leftover scrap instead of using traditional raw material alone [3]. – На початку століття виробники сталі почали використовувати печі, за допомогою яких сталь можна виплавляти із скрапу, а не тільки з традиційної сировини [4]. У перекладі повний інтернаціоналізм traditional передали за допомогою українського відповідника традиційний. Робимо висновок, що перекладач вдався до калькування.

As the resistance of the meter is a fixed quantity, the current in accordance with Ohm's Law is proportional to the voltage [3]. – Оскільки опір даного вимірювального приладу є величина постійна, то, за законом Ома, сила струму пропорційна напрузі [4]. У перекладі частковий інтернаціоналізм meter передали за допомогою українського відповідника вимірювальний прилад. Робимо висновок, що перекладач вдався до наближеного перекладу.

The furnace can hold five slabs 26.7 metres long [3]. – Піч вміщає п'ять слябів довжиною 26,7 метрів [4]. У перекладі частковий інтернаціоналізм metre передали за допомогою українського відповідника метр. Робимо висновок,що перекладач вдався до транслітерації.

The blast furnace has been the principal unit for the production of hot metal from iron ore for over 600 years [3]. – Більше 600 років доменна піч є основним агрегатом для виробництва рідкого металу із залізної руди [4]. У перекладі частковий інтернаціоналізм principal передали за допомогою українського відповідника основний. Робимо висновок, що перекладач вдався до синонімічної заміни.

We may say in general that the energy possessed by an isolated body or a system of bodies is constant, that energy can neither be created nor destroyed and this fact is the principle of energy [3]. – В цілому можна сказати, що енергія ідеального тіла чи системи тіл є величина постійна; Закон збереження енергії стверджує, що її неможливо створити й знищити [4]. У перекладі частковий інтернаціоналізм principle передали за допомогою українського відповідника закон. Робимо висновок, що перекладач вдався до синонімічної заміни.

A special form of malleable iron, containing virtually no carbon, is known as white heart malleable iron [3]. – Особливий тип ковкого чавуну, який майже не містить вуглецю, називають білосерцевим ковким чавуном [4]. У перекладі частковий інтернаціоналізм special передали за допомогою українського відповідника особливий. Робимо висновок,що перекладач вдався до синонімічної заміни.

Power may be considered as the movement of a specific weight at a specific distance in a specific amount of time [3]. – Потужністю можна назвати пересування тіла певної маси на певну відстань за певний проміжок часу [4]. У перекладі частковий інтернаціоналізм specific передали за допомогою українського відповідника певний. Робимо висновок,що перекладач вдався до синонімічної заміни.

Наслідком неуважного ставлення до перекладу “фальшивих друзів” перекладача може бути невиправдане семантичне калькування, порушення норм лексичної сполучуваності, стилістична неадекватність при перекладі на рідну мову та перекручення значення слова, що перекладається. Це твердження може проілюструвати такий приклад:

Variable geometry wings constituted the main feature of the MIG-23, which appeared in 1967 and could attain Mach 3 [3].

Цей термін має такі словникові варіантні відповідники: 1)геометрія, 2)конфігурація, форма, 3)формат, 4)(геометричні) розміри, 5)параметри технології. Тематика тексту, в якому вжито термін, -будова літака МІГ-23, зміст речення стосується побудови крила літака, аналіз семантики лексичних елементів речення свідчить про те, що йдеться про особливості будови крила, а остаточно допомагає визначити значення цього терміну його лівостороння сполучуваність з терміном variable – змінний. Отже, спираючись на аналіз контекстуальних покажчиків терміну geometry, доходимо висновку, що він має значення конфігурація. Тоді переклад наведеного речення буде таким:

Головною особливість літака МІГ-23, що з`явився в 1967 році і міг розвинути швидкість 3 махи, були крила змінної конфігурації [4]. У перекладі частковий інтернаціоналізм geometry передали за допомогою українського відповідника конфігурація. Робимо висновок, що перекладач вдався до синонімічної заміни.

У результаті проведеного дослідження доходимо висновку, що основними способами передачі інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів засобами української мови є наближений переклад, транслітерація та синонімічна заміна. Труднощі складають часткові інтернаціоналізми і псевдоінтернаціоналізми, що не мають подібних значень, оскільки вони численніші, можуть бути прийняті за справжні інтернаціоналізми і перекладені невірно.

Література:

  1. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – С. 188

  2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (англійською і українською мовою). – К.: Вища школа, 1998. – 175 с.

  3. http://books.google.com.ua/books/about/Resource_enviromental_profile_analysis

  4. http://www.boell.de/download/oecologie/ukr_nip2.pdf

науковий керівник: старший викладач Семигінівська Т.Г.