Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИЛУЧЧИНИ

Автор: 
Шульга Світлана, Прилуки

 

У зв’язку із збільшенням негативного впливу на довкілля господарської діяльності людини останніми роками виникла потреба в організації періодичних і безперервних довгострокових спостережень,оцінка становища в цілому. Сьогодні під екологічним моніторингом розуміють систему спостережень, оцінки й контролю стану довкілля для вироблення заходів на його захист,раціональне використання природних ресурсів передбачення критичних екологічних ситуацій та запобігання їм,прогнозування масштабів можливих змін[3, с. 359]. Протягом навчання в коледжі я працювала над темою: «Зміни клімату на Прилуччині».Результати даної роботи були відправленні на конкурс, присвячений 20-й річниці незалежності України. Тому мені було цікаво продовжити дослідження зданої проблеми, проаналізувавши динаміку зміни екологічної ситуації в регіоні . Ця проблема мене зацікавила тому,що вона мало досліджена,адже наукових розробок з даного питання досить мало.

Основною метою даного моніторингу є об’єктивна оцінка стану довкілля, його складових у межах м. Прилуки, аби залежно від неї приймати правильні рішення щодо охорони природи, раціонального використання її ресурсів.

Прилуцький район розташований у пд.-сх. частині Чернігівської області. Клімат характеризується помірною континентальністю. Район розташований у Лівобережно – дніпровській лісостеповій фізико – географічній провінції. Пересічна температура січня -6°,8° С, липня -19°,6°С, Опадів 550мм на рік. Річки: Удай (притока Сули,басейн Дніпра) з притоками Галкою, Рудкою, а також Перевід (прит. Лисогору). Переважають чорноземи типові, площа сільськогосподарських угідь становить 1000га,орні землі 111.7га, пасовища 10.2,сіножаті-7.2га,осушено 6.5 тис. га[5, с. 105].

Стан довкілля в регіоні контролюється кількома відомствами. Основний контроль здійснюється Міністерством охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічними службами,гідрометеослужбою, а додатковий контроль-службами комунального господарства, товариствами охорони природи, «зеленими» організаціями[4, с. 178 ].

Аналіз повітряного середовища. Спостереження проводилося на метеостанції, а проби повітряного середовища бере санітарно-епідеміологічна станція. Були проведені дослідження наявності 9 речовин, серед яких оксид вуглецю, свинець, діоксид сірки та інші. Таким чином у м. Прилуки перевищення ГДК (максимально разових) зафіксовано лише по оксиду вуглецю в 1,9% проб. Питома вага проб атмосферного повітря з перевищенням ГДК у 2011 році зменшилась до 0,8% проти 2,3%у 2010 р. при обласному показнику 1,9% [1, с. 58 ] .

Причиною є те,що в м. Прилуки відсутня об’їзна дорога з Чернігова до Пирятина лежить через місто,що сприяє великій загазованості міста. З метою оздоровлення повітряного басейну у 2012-2014рр. планується будування об’їзної дороги, а на АТ « Тютюнова компанія ВАТ «Прилуки» введені в дію 12 систем очищення типу «Рідель» та 3 попериково-точних скрубери у2010 році.

Аналіз забруднення водного середовища. Закладами санепідслужби регіону ведеться постійний нагляд за санітарним станом річки Удай та її приток Лисогору та Переводу, прибережних смуг. Проводиться постійне спостереження з лабораторним контролем якості води , на санітарно-хімічні, бактеріологічні, радіологічні показники, вміст отрутохімікатів, а також якості води річок у місцях скиду стічних вод після очищення на очисних спорудах (таблиця 1)

(таблиця 1)


Вдалося
встановити якість води р. Удай у порівняні з 2010роком у 2011 році залишилася стабільною. У той же час у літній період року погіршились санітарно-хімічні показники БПК – 7.9 – 9.2 мгО / дм ³ (створи р. Удай, м. Прилуки ) Також погіршились бактеріологічні показники: індекс ЛКП – 240000(створи р. Удай, Прилуцький район). Отрутохімікати та пестициди були відсутні. Вміст радіонуклідів склав : стронцій – 0.011 - <Бк/л; цезій-0.04-2.0 Бк/л; уран - 0.02-0.3Бк/л, що не перевищує допустимих рівнів[1, с. 68 ] .

Місцеве водопостачання відбувається на основі артезіанських свердловин (на глибині від 30 м.) дає прекрасну можливість користуватися чистою питною водою в будь-якій місцевості.

В результаті досліджень встановили, що якість питної води централізованого водопостачання залишається стабільною,кращою за середньо державні. Відмічається перевищення санітарно-хімічних показників в основному на вміст заліза та фтору за рахунок їх природного вмісту у використаних водоносних горизонтах[2, с. 28 ] .

Аналіз забруднення ґрунту. Аналіз ґрунту роблять у взятих у польових умовах проб. Середня проба повинна відбивати дійсний середній стан складу ґрунтів, а тому її беруть з багатьох місць досліджуваної ділянки невеличкими порціями. Кожну пробу ґрунту перевіряють на:

 • господарську приналежність ділянки;

 • номер проби, дата взяття;

 • номер досліджуваної ділянки;

 • тип ґрунту, глибина взяття зразка;

 • ділянка (розкорчована, цілинна тощо);

 • прізвище того, хто брав пробу.

Одним з найбільш небезпечних забруднювачів навколишнього середовища залишаються промислові та побутові відходи. Забруднення території та ґрунту населених пунктів має безпосередній негативний вплив на здоров’я населення, умови його проживання. В місті Прилуки функціонує комунальне підприємство «Послуга» Прилуцької міської ради. Директор: Ніязов Руслан Юсупович. Підприємство засноване в 2009 році і з червня 2010 року є надавачем послуг по збору, вивезенню та знешкодженню твердих побутових відходів, вивезенню рідких нечистот від населення, підприємств, установ та організацій в місті . Основним напрямком діяльності підприємства є виконання робіт по благоустрою міста, санітарна очистка територій міста, нанесення та поновлення шляхової розмітки, грейдування вулиць з ґрунтовим покриттям, утримання та ремонт мереж зливової каналізації міста, утримання елементів благоустрою.

Висновок

Аналізуючи екологічну ситуацію в регіоні,стан природоохоронної роботи,основним пріоритетними напрямками діяльності є поліпшення стану навколишнього природного середовища, зниження антропогенного навантаження на довкілля,покращення охорони та раціональне використання природних ресурсів визначенні :

 • будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд м. Прилук;

 • реконструкція та розширення очисних споруд в м. Прилуки;

 • добитися санітарно-ліквідаційного тампонажу недіючих артезіанських свердловин;

 • будівництво об’їзної дороги з м. Чернігова до м. Пирятина;

 • постійний моніторинг стану довкілля.

Література :

 1. Донець М.П. Аналіз еколого-гігієнічної та санітарно-епідеміологічної ситуації в Чернігівській області. – Чернігів: РВК «Деснянська правда» 2011.-176 с.

 2. Донець І.П. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2010 рік. – Чернігів, 2011.-186 с.

 3. Основи екології: Підручник /Г.О.Білявський , Р.С.Фурдуй , І.Ю.Костіков. –К.: Либідь,2004.-408 с.

 4. Хилько М.І. Екологічна безпека України у запитаннях та відповідях.- К.: Знання України ,2006.- 326 с.

 5. Природно-заповідний фонд Чернігівської області._ Під загальною редакцією к.б.н. , доц. Карпенко Ю.О. – Чернігів.-2002.-266 с.

 6. Шульга С. І. конкурсна робота присвячена 20-й річниці незалежності України «Зміни клімату на Прилуччині».