Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ КРЕДИТНО - МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Автор: 
О.З. Томашівський Н.Б. Баумвальд (Львів)

Сформульовано основні вимоги щодо проведення практичних занять, розкривається зміст і методика інтерактивних технологій навчання при організації і проведенні практичного заняття в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Ключові слова: зміст, методика, практичні заняття, інтерактивні технології навчання, система організації навчального процесу.

Постановка проблеми. Принципи Болонського процесу передбачають не лише глибоку теоретичну підготовку, а й формування умінь в процесі ознайомлення студентів з сучасними методами аналізу стандартних задач, завдань, проблем, умінь прийняття рішень у різних ситуаціях [1-4]. Перехід на (КМСОНП) вимагає перегляду статусу практичних занять у вищих навчальних закладах (ВНЗ), переосмислення завдань і цілей, що стоять перед ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні заняття – це своєрідна форма зв’язку теорії з практикою, яка передбачає закріплення теоретичних знань шляхом залучення студентів до вирішення різних навчально-практичних та пізнавальних завдань, відпрацювання навичок використання обчислювальної техніки, умінь використовувати спеціальну літературу [1]. Організація проведення практичних занять із застосуванням інтерактивних технологій навчання, що сприяє формуванню загальних і професійних якостей, професіоналізму (репродуктивного засвоєння спеціальної діяльності), досвіду професійної творчості у сфері обраної професії і спеціальності, системи норм і відносин у колективі [2,3].

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є аналіз методичних засад та формування вимог щодо проведення практичних занять з економічних дисциплін в умовах (КМСОНП).

Виклад основного матеріалу. Практичні заняття охоплюють, як правило, найбільш важливі розділи навчального курсу, які передбачають формування навичок і умінь розв’язування професійних завдань, і складаються із вступу, робочої частини і висновків. Вони повинні відповідати плану лекційних занять.

Відомо, що процес навчання полягає у передачі та засвоєнні знань, способів діяльності, досвіду мислення і досвіду соціального значення. Тому в умовах кредитно-модульної системи повинна здійснюватись орієнтація на нові методичні засади, сучасні дидактичні принципи та психологічно-теоретичні підходи, які розвивають діяльний підхід до навчання, розкривають механізми засвоєння знань. Поступово набуває актуальності наступне:

1. Всебічний розвиток особистості студента, виховання критично мислячого індивідуума, здатного гармонійно облаштовувати свої відносини з природою та соціумом; забезпечення продуктивності відтворення інформації.

2. Досягнення у процесі навчально-пізнавальної діяльності низки результатів, а саме:

завершення на даному етапі соціалізації особистості студента, що навчається в умовах техногенності та стрімкого підвищення об’єму інформації;

постійне ефективне стимулювання інтелектуального розвитку, потреби в активній, цілеспрямованій самоосвіті, формування відповідних психологічних якостей особистості, які необхідні людині в умовах інформативного суспільства;

забезпечення належної фахової підготовки та створення умов для отримання широкої базової освіти, формування професійних умінь та навиків.

3. Забезпечення фундаментальної освіти, яка стає інструментом досягнення наукової компетентності.

4. Трансформація традиційної системи відносин викладач-студент, зміна ролі викладача, який має виконувати роль наставника [1].

В Табл.1 наведено форми і засоби активізації практичних знань в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Таблиця 1

Засоби активізації методів навчання

Загальні та специфічні форми та засоби активізації

1

2

3

1. Вербальні (словесні)

● лекція

● усне повідомлення

● “круглий стіл”

● монолог

● декламування

● “зіпсований телефон”

● діалог

● обговорення в малих групах

● прес-конференція

● дебати

● колективне обговорення

● запитання та відповіді

1

2

3

2. Навчальні ділові ігри

● ділові ігри

● імітація

● кросворди

● малі ділові ігри

● знайомство

● дилеми моральності

● рольові ігри

● настільні ігри

● аукціони ідей

● кейси

● ребуси

● аналіз інцидентів

3. Навчальні та наукові дослідження

● експерименти

● дослідження подій

● перепис

● реферування

● практичне завдання

● колекціонування

● анкетування

● аналітичний огляд

● складання матриць

● тестування

● виробнича екскурсія

● складання діаграм

● гіпотези

● відвідування виставок

● гербарії

В умовах КМСОНП набувають популярності інтерактивні технології навчання (з англійської “inter” – взаємний та “act” – діяти, тобто процес, що відбувається за умови активної взаємодії всіх учасників.

  1. Технології кооперативного навчання.

● Робота в парах: для засвоєння, закріплення та перевірки знань.

● Ротаційні трійки: вони мають утворити коло. Кожна трійка отримує своє питання для відповіді по черзі.

● Карусель: ефективна для одночасного включення всіх студентів в активну роботу з різними партнерами для обговорення дискусійних питань. Розміщення – у 2 кола.

● Робота у малих групах, оптимально – 5 студентів: спікер – секретар – посередник –доповідач – слухач. Використовується для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму.

2. Технології колективно-групового навчання.

● Мікрофон: відповіді на запитання швидко і по черзі з предметом, який виконує роль мікрофона.

● Незакінчене речення: для порівняння власних ідей з іншими. Наприклад: “Це дозволяє зробити висновок, що...”, або “Це рішення було прийнято тому, що...” тощо.

● Мозковий штурм: для розробки кількох альтернативних рішень конкретної проблеми з вільним висловленням думок.

● Аналіз ситуацій (кейс-метод): індивідуально, в парах, групах, колі.

3.Технології ситуативного моделювання

● Симуляції (імітаційні ігри): відтворення певних дій, імітація явища, ситуації, проблеми у вигляді рольових ігор.

● Спрощене судове слухання: розігрування судового процесу з конкретної справи (суд над «двійочниками»).

● Громадські слухання: моделювання суспільної думки за допомогою стимуляційної гри.

4. Технологія опрацювання дискусійних питань

● Метод ПРЕС: для навчання умінню дискутувати, має 4 етапи:

  • я вважаю, що...

  • наприклад...

  • таким чином...

  • отже...

● Займи позицію: використання протилежних думок “так” або “ні”.

● Зміна позиції: стати на точку зору іншої людини, використовуючи аргументи і мотиви.

● Дискусія: публічне обговорення спірного питання.

● Дебати: спроба переконати опонентів змінити свою позицію.

Методика проведення практичних занять повинна сприяти відпрацюванню умінь і навичок виконання розрахунків, вирішення завдань, проведення аналізу, використання обчислювальної техніки, нормативної і довідкової літератури. Студенти повинні вивчати ті методи розрахунків, з якими їм прийдеться зустрітися в професійній діяльності [3].

Підготовка практичного заняття включає добір типових і нетипових задач, завдань, ситуацій, питань, забезпечення їх методичними матеріалами, перевірку підготовки аудиторії, технічних засобів навчання. Перед їх початком потрібно ознайомити студентів з метою і завданням занять, вимогами, формами звітності.

Складність практичних занять рекомендується нарощувати поступово, але постійно. Одноманітність прикладів стомлює, знижує розумову активність і утруднює засвоєння матеріалу. При розв’язуванні задач і завдань студентам потрібно надати повну самостійність, звертаючись до дошки лише в тих випадках, коли виникають загальні для всієї аудиторії утруднення.

При поясненні нових задач потрібно показувати шляхи, алгоритми їх розв’язання. Такий підхід справедливий для широкого класу завдань і задач. Студентів потрібно навчати не тільки стандартним процедурам, але і методам пошуку в процесі розв’язування практичних задач. В пошукових завданнях потрібно дотримуватись раціонального співвідношення традиційних і проблемних методів навчання.

Як методично правильно організувати практичне заняття? Це питання турбує не тільки початкуючих, але й досвідчених викладачів. Наведемо декілька методичних підходів.

Практичне заняття краще починати з перевірки домашнього завдання. Після цього треба поновити в пам’яті студентів і перевірити ті знання, без яких неможливо проведення даного заняття. Для цього можна використати картки-тести прискореного контролю. Кожна картка-тест включає п’ять простих запитань з відповідями за вибором (табл.2, 3, 4, 5). Така перевірка триває не більше 5-7 хвилин і примушує студентів готуватися до занять. Робота з картками оцінюється за п’ятибальною системою.

Таблиця 2

Картка-тест контролю студентів з дисципліни

“Основи підприємницької діяльності” (зразок)

Тема заняття: Приватизація в розвитку підприємництва

Питання

Варіанти відповідей

1

2

Приватизація – це?

а) засіб управління підприємницькою діяльністю

 

б) засіб зміни відносин власності

 

в) рівень розвитку підприємницької діяльності

 

г) фінансово-кредитна підтримка підприємництва

 

д) напрям розвитку підприємства

 

 

Статут підприємства - це?

а) розділ засновницького договору підприємства

 

б) сукупність матеріальних і грошових коштів

 

в) основний засновницький документ

 

г) програма цільового кредиту

 

д) програма стратегічних дій

Шифр відповідей студента: «б»; «в» Шифр еталонної відповіді: «б»; «в»

Оцінка: відмінно

Недолік системи карток-тестів полягає в тому, що студент, який не підготувався до практичного заняття, все ж допускається до нього. Звичайно, що для такого студента це заняття буде малоефективним. Але все ж таки це краще, ніж зовсім не здійснювати контролю підготовки студентів до заняття. Після закінчення роботи з картками студенти здають їх викладачу, який, користуючись дешифратором, перевіряє правильність відповідей або рішень, коментує помилки, робить висновки.

Таблиця 3

Картка-тест контролю студентів з дисципліни

“Основи менеджменту” (зразок)

Тема заняття: Поняття менеджменту. Історія, предмет та мета.

Питання

Варіанти відповідей

1

2

Чи відрізняються категорії «управління» і «менеджмент»?

а) так, кардинально відрізняються

 

б) ні, вони тотожні

 

в) управління – це складова менеджменту

 

г) менеджмент – це складова управління

 

д) напрям розвитку менеджменту

 

 

Термін “менеджмент” походить від англійського to manage і означає:

а) контролювати

 

б) “заробляти гроші”

 

в) керувати

 

г) працювати

 

д) володіти

Шифр відповідей студента: «г»; «в» Шифр еталонної відповіді: «г»; «в»

Оцінка: відмінно

Таблиця 3

Картка-тест контролю студентів з дисципліни

“Економіка” (зразок)

Тема заняття: Основні фонди підприємства.

Питання

Варіанти відповідей

1

2

Обсяг виробництва підприємства – 72 тис. грн., середньорічна вартість основних фондів – 25 тис.грн., к-сть працівників – 100 осіб, прибуток – 4 тис. грн..

1. Фондомісткість продукції склала:

а) 0,72;

 

 

б) 0,35;

 

в) 0,25.

2. Фондовіддача становить:

а) 2,88;

 

б) 1,39;

 

в) 1,16.

3. Фондоозброєність праці складає:

а) 0,354;

 

б) 0,16;

 

в) 0,25.

4. Рентабельність основних фондів складає:

а) 0,35;

 

б) 0,16;

 

в) 0,72.

Шифр відповідей студента: «б»; «а»; «в»; «а».

Шифр еталонної відповіді: «б»; «а»; «в»; «б».

Оцінка: добре

 

Таблиця 4

Картка-тест контролю студентів з дисципліни

“Основи маркетину” (зразок)

Тема заняття: Маркетинг як сутнісна концепція ринкових відносин.

Питання

Варіанти відповідей

1

2

Концепція маркетингу знаходить своє відображення в наступній послідовності її складових:

а) цільовий ринок, одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів, комплексні зусилля маркетингу, споживчі потреби;

 

б) виробництво, продукт, продаж і просування, одержання прибутку за рахунок росту обсягу продаж;

 

в) цільовий ринок, споживчі потреби, комплексні зусилля маркетингу, одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів;

 

г) немає вірної відповіді.

Термін “маркетинг” походить від англійського market є складовою частиною ринкової концепції і характеризується:

а) сукупністю економічних відносин між продавцями та покупцями;

 

б) підприємницькою діяльністю;

 

в) управлінням виробничими процесами;

 

г) організацією і координацією виробництва;

 

д) отриманням прибутку,

Шифр відповідей студента: «г»; «а» Шифр еталонної відповіді: «г»; «а»

Оцінка: відмінно

Під час заняття викладач з’ясовує, як студенти оцінюють ту чи іншу ситуацію, що вважають головним, що – другорядним, якої інформації недостає, а яка – надмірна. В процесі проведення практичних занять за такою методикою студентів відлучають від рішення “чистих” задач, в яких однозначно формулюються мета і питання [4].

Критеріями підготовки студентів до практичних занять традиційно вважаються: знання відповідної літератури, володіння методами досліджень, уміння робити логічні побудови, ілюструвати теоретичні положення самостійно підібраними прикладами.

Висновки. Сучасний фахівець повинен володіти різними методами і прийомами, особливостями прийняття рішень, частина з яких, як відомо, пов’язана з ризиком. Приклади різних ситуацій з розробкою сміливих економічних (підприємницьких) проектів (бізнес-планів, ситуаційних моделей, управлінських рішень, тощо) – добра основа практичних занять. В організації учбового процесу за кредитно-модульною системою хороші результати дають інтерактивні технології.

 

Бібліографічний список

  1. Мітюров Б.Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні. – К. :Кондор, 2001. – 232с.

  2. Олійник П.М. Методика ігрових занять. – К.:Вища школа, 2002. – 285с.

  3. Ясулайтіс В.А. Дистанційне навчання МАУП. – К.:Істина, 2005. – 34c.

  4. Томашівський О.З. Бінарний урок – одна із форм інноваційних технологій // Науково - практична конференція ” Інноваційні підходи до вивчення економічних дисциплін, як фактор підготовки конкурентно-спроможних фахівців”: Пленарна доповідь . – Львів, 26. 03. 2008.