Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

Актуальні питання створення виховного простору регіонального рівня

Автор: 
Чернишов Д.О. (Донецьк)

Процеси національного та духовного відродження, демократизації, становлення ринкових відносин зумовлюють сутнісне оновлення змісту і діяльності всіх соціальних інституцій, у тому числі й таких навчальних закладів як загальноосвітні. Ці загальні тенденції у свою чергу висувають нові вимоги до виховної діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.

Саме розвиток виховної діяльності сучасних загальноосвітніх закладів є одним із провідних завдань реалізації Національної доктрини розвитку освіти України, яке знайшло своє відображення у Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

Дослідження проблеми розвитку виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу актуалізується у зв’язку з потребою реалізації державної політики в галузі освіти з урахуванням регіонального виміру. З метою забезпечення належного рівня модернізації національної освітньої системи, розвиток виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу має випереджати процеси розвитку сучасної української школи.

Отже, виховна діяльність загальноосвітнього навчального закладу має набути ознаки сучасної педагогічної технології. Проте, існуюча практика виховної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів свідчить, що ця робота не завжди враховує регіональний вимір, інтереси і запити школярів; її зміст у школах не відповідає сучасним вимогам, які ставляться до цілей виховання сучасного випускника; форми і методи виховання не адекватні відповідним завданням сучасної школи.

Виховна діяльність загальноосвітнього навчального закладу розглядається нами як система педагогічних умов, завдяки яким вихованці зможуть набути такі якості особистості, які дозволять їм розвиватися у динамічних умовах, бути соціально активними, конкурентоздатними, професійно компетентними, здатними до самореалізації, саморозвитку й модернізації власної діяльності, а також до зміни мети, напрямків, змісту, форм та методів діяльності самого педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру.

У загальному вигляді основну ідею нашого дослідження можна сформулювати таким чином. Загальноосвітній навчальний заклад – це соціальний інститут, який виконує соціальне замовлення держави і регіону – виховання громадянина України та підготовку його до життя і праці. Тому функція загальноосвітнього навчального закладу – соціально-педагогічна, а функція педагогічного колективу – соціально-професійна. У такому разі функція педагогічного колективу щодо здійснення виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу полягає у наступному:

Чітко та своєчасно зрозуміти соціальне-виховне замовлення

Провести професійну декомпозицію соціального замовлення (перевести соціальне замовлення у професійну площину з урахуванням регіонального виміру)

Організувати професійну роботу школи щодо виконання соціального замовлення (з постійною адаптацією, корекцією й рефлексією)

Представити державі й суспільству результат роботи з виконання соціального замовлення, порівняти його з первинною установкою й регіональним виміром. Отримати нове соціальне замовлення

 

Виховна діяльність загальноосвітнього навчального закладу означає – бути гнучкою, варіативною, динамічною та існувати у двох площинах: соціальній і професійній. Сутність діяльності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу виявляється у такому:

 • бути мобільним ланцюгом між державою, регіоном та загальноосвітнім навчальним закладом як соціальним інститутом;

 • гнучко, динамічно, варіативно виконувати соціальне і регіональне замовлення загальноосвітнього навчального закладу та власну соціально-професійну функцію;

 • постійно й мобільно розвиватися як колектив професіоналів з урахуванням соціальних та регіональних вимірів, які динамічно змінюються та завдань особистісного творчого зростання;

 • формувати та розвивати педагогічний колектив навчального закладу, який буде спроможний оперативно й професійно модернізуватись у залежності від динамічних, об’єктивно обумовлених змін соціального та регіонального замовлення й завдань особистісного професійного та творчого розвитку;

 • удосконалювати мотиваційну готовність до соціально-професійної мобільності у виховній діяльності (колективну та особистісну).

З метою визначення стану дослідженості обраної проблеми нами проаналізовано педагогічну і психологічну літературу.

Сучасними дослідниками розроблено декілька концепцій шкільного виховання (Л.Байбарова, Е.Бондаревська, О.Гребенюк, І.Колеснікова, Л.Лузіна, С.Поладьєва, М.Рожков, Н.Таланчук, Н.Щуркова), виховним системам, їх змісту і структурі (М.Воропаєв, Л.Новікова, Н.Селіванова), сутності виховної діяльності присвячені численні дослідження (І.Бех, Б.Бітінас, Н.Бориско, В.Караковський. В.Петровський).

У науковій галузі розкрито окремі аспекти виховання (О.Газман, С.Кульневич, А.Мудрік, Т.Костюк, С.Максименко, В.Кремень, М.Стельмахович, О.Сухомлинська, Г.Філонов).

Однак, проблема виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу недостатньо досліджена, потребується пошук педагогічних інновацій, спрямованих на формування виховної діяльності, розвиток в них особистісних якостей школярів, які забезпечують високий рівень їх готовності до життя.

Вивчення основних характеристик виховної діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів дозволило виявити низку протиріч між:

 • необхідністю активізації виховного впливу на школярів в аспекті їх соціально-професійної орієнтації у зв’язку зі складною соціокультурною ситуацією у суспільстві, наявністю урахування регіонального виміру та відсутністю теоретичних основ і норм цієї діяльності, методик і технологій їх використання;

 • специфікою виховної діяльності та незмінним прагнення організувати виховання школярів у залежності від регіонального виміру;

 • визначеними в психології механізмами новоутворювань в особистісній сфері і традиційній, як «вплив», організація предметної діяльності, єдність «вимог» усіх вихователів.

Ці протиріччя становлять перед дослідниками та практиками неперервної освіти завдання пошуку й впровадження теоретичних основ та технологій виховної діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням регіонального виміру.

Таким чином, аналіз теоретичного доробку науковців і стану педагогічної практики, нові вимоги до виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, наявність суперечностей, які ускладнюють їх реалізацію, засвідчують необхідність обґрунтування теорії і технології виховної діяльності сучасних загальноосвітніх шкіл з урахуванням регіонального виміру. З огляду на теоретичне та практичне значення виховної діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів, ми вважаємо актуальним дослідження проблем теоретичного пошуку та розробки теорії і технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в регіональних умовах.

У цьому випадку головним об’єктом нашого дослідження стане виховна діяльність у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі, а предметом – принципи і закономірності виховання учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.

Ми ставимо за мету розробити теорію і технологію виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням регіонального виміру та експериментально перевірити їх ефективність.

Теоретичні засади та мета роботи, інтегрований характер сутності виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу зумовлюють обґрунтування концептуальних ідей дослідження на різних рівнях (у різних концептах): методологічному, теоретичному, практичному.

Методологічний концепт передбачає взаємозв’язок і взаємодію різних наукових підходів до дослідження проблеми виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, а саме:

 • системний – дає можливість вивчати розвиток виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу з позиції цілісності та взаємозумовленості його структурних складових з урахуванням регіонального виміру;

 • андрагогічний – забезпечує врахування особливостей неперервної освіти дорослих у процесі виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;

 • гуманістичний – уможливлює відображення в дослідженні людиноцентриської тенденції та визначення самоцінності особистості у виховній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;

 • компетентісний – є підґрунтям для виокремлення компетентностей, які утворюють виховну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів;

 • акмеологічний – дозволяє обґрунтувати принципи і закономірності виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Теоретичний концепт визначає систему дефініцій, вихідних параметрів, оцінок, які покладені в основу розуміння сутності та структури виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, а також моделювання розвитку педагогічного колективу в системі неперервної освіти.

Практичний концепт передбачає перевірку ефективності моделі технології виховної діяльності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу, визначення відповідних педагогічних умов, критеріїв і показників результатів.

Базовою педагогічною технологією супроводу виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів ми обрали психолого-методичну підтримку. Основними аргументами такого вибору стали демократичні та гуманістичні засади, які є віддзеркаленням сучасних соціально-економічних змін в українському суспільстві й модернізації загальної середньої освіти, що потребує відповідних зрушень у підготовці педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів, а саме – розвитку їх виховної діяльності.

Ми виходили з припущення про те, що виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів буде ефективним, якщо реалізувати такі принципи і закономірності виховання:

 • виховна діяльність загальноосвітнього навчального закладу базується на системному, гуманістичному підходах, а також на принципах суб’єктності, соціальної активності, особистісно орієнтованої спрямованості й реалізується поетапно (перший етап – інформаційно-проективний, другий етап – організаційно-діяльнісний, третій – контрольно-коригуючий);

 • зміст виховання модернізовано шляхом включення знань, умінь і навичок, спрямованих на виховання учнів сучасного загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням регіонального виміру;

 • виховна діяльність будується на підставі використання інноваційних технологій (особистісно орієнтованих, діалогових, інтерактивних, дистанційних, інформаційних і тренінгових) й сукупності методів, які дозволяють здійснити психолого-педагогічну підтримку виховання якостей особистості учня сучасного загальноосвітнього навчального закладу, які забезпечують прояв їх вихованості.

Окреслена проблема ставить перед нами декілька науково-методичних завдань:

 1. Вивчити стан проблеми розвитку діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіонального виміру.

 2. Поглибити і конкретизувати розуміння сутності поняття виховної діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів у регіональному вимірі.

 3. Обґрунтувати систему теоретико-методичних засад виховної діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів та експериментально перевірити її з урахуванням регіонального виміру.

 4. Розробити модель технології виховної діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів в урахуванням регіонального виміру.

 5. Охарактеризувати психолого-методичний супровід виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу.

 6. Обґрунтувати критерії і показники ефективності виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, визначити динаміку її розвитку в експериментальної роботі.

 7. Розробити та апробувати науково-методичний комплекс впровадження системи розвитку виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у практику післядипломної педагогічної освіти регіону.

Методологічними засадами дослідження виступали: діалектичні методи пізнання процесів і явищ навчально-виховної діяльності; положення філософії про визначну роль психології діяльності, свідомості й особистості; психолого-педагогічні теорії розвитку й саморозвитку якостей особистості у процесі діяльності; система поглядів на взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ та процесів, що ґрунтуються на культурно-теоретичних, духовних цінностях та їх ролі у вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Теоретичну основу дослідження становлять принципи сучасної освіти, акмеології (досягнення особистісних вершин), інноватики (запровадження новизни), синергетики (забезпечення самоорганізації у нестабільних системах), креативної педагогіки (розвиток творчої особистості) та системний, особистісно орієнтований, диференційований, модульний, компетентісний наукові підходи з метою розробки, обґрунтування й експериментальної апробації системи виховання учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.

У дослідженні використовуються основні державні документи щодо вимог до виховання у загальноосвітніх навчальних закладах в сучасних умовах, а саме: Національна доктрина розвитку освіти, Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепція переходу загальноосвітньої школи на 12-річний термін навчання, Концепція національно-патріотичного виховання молоді в Україні.

Пошуково-експериментальна робота виконується на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів Донецького національного університету, в Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, міських і районних методичних кабінетах Донецької області, а також у 56 загальноосвітніх навчальних закладах, які є регіональними експериментальними майданчиками. Крім того, експериментальна перевірка окремих складових системи виховної діяльності здійснюється в 250 загальноосвітніх навчальних закладах Луганської, Харківської, Запорізької, Кіровоградської, Івано-Франківської, Житомирської областей.

Практичне значення дослідження полягає в експериментальній перевірці різних моделей виховної роботи зі школярами в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах, а також впровадження спеціального курсу «Технологія виховної діяльності в сучасній загальноосвітній школі» у програму перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у створенні навчальних посібників для розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах виховної діяльності, збірників з узагальнення практичного досвіду управління вихованням учнів в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

 

 

Анотація

 

У даній статті розглянуті аспекти проблеми розвитку виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу. Гіпотетично визначені шляхи модернізації національної освітньої системи, розвитку виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Загальноосвітній навчальний заклад визначено як соціальний інститут, який виконує соціальне замовлення держави та регіону – виховання громадянина України та підготовку його до життя і праці. З’ясовано сутність діяльності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу. Визначені напрями пошуку й впровадження теоретичних основ та технологій виховної діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням регіонального виміру.

Ключові слова: виховання, виховна діяльність, інновації, соціальний інститут, технології виховання, регіональний вимір.

 

В данной статье рассмотрены аспекты проблемы развития воспитательной деятельности современного общеобразовательного учебного заведения. Гипотетически определены пути модернизации национальной образовательной системы, развития воспитательной деятельности общеобразовательного учебного заведения. Общеобразовательное учебное заведение определено как социальный институт, который выполняет социальный заказ государства и региона – воспитание гражданина Украины и подготовку его к жизни и труду. Определена сущность деятельности педагогического коллектива общеобразовательного учебного заведения. Определены направления поиска и внедрения теоретических основ и технологий воспитательной деятельности современных общеобразовательных учебных заведений с учетом регионального измерения.

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, инновации, социальный институт, технологии воспитания, региональное измерение.

 

This article deals with the aspects of the development of modern educational activity of an educational establishment. Hypothetically the ways of modernization of the national education system, the educational development of an educational establishment. The comprehensive educational institution is defined as a social establishment that performs a social order of the state and region - education and training of citizens of Ukraine to the life and work. The essence of the teaching staff of an educational establishment. The directions of search and implementation of theoretical principles and techniques of modern educational secondary schools taking into account the regional dimension.

Key words. Education, educational activity, innovation, social establishment, technology education, a regional dimension.

 

Література:

Бех, І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності [Текст] : навч. посібник / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с. – (Серія "Альма-матер"). – Бібліогр. : С. 244-246.

 1. Караковский, В. А. Теория и практика школьных воспитательных систем [Текст] / В. А. Караковский, Л. И. Новикова. – М. : Новая школа, 1996.

 2. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти [Текст] / затверджено рішенням колегії МОНУ від 28.02.96 р. № 2/4-8.

 3. Національна доктрина розвитку освіти [Текст] / В. Г. Кремень. Освіта і наука України : шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). – К. : Грамота, 2003. – С. 178-201.

 4. Сорока, Г. І. Сучасні виховні системи та технології [Текст] : навч.-метод. посібник для керівників шкіл, вчителів, слухачів ІПО / Г. І. Сорока. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 128 с. – (Серія «Управління школою»).

 5. Філософія освіти ХХІ ст: проблеми і перспективи [Текст] // Педагогічна газета. – 2001. – № 2. –
  С. 4-5.