Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ «ТЕКСТ», «РЕЧЕННЯ»

Автор: 
Тетяна Крехно, Оксана Лоза (Харків)

Час не стоїть на місці, усе змінюється, розвивається суспільство, з’являються нові інформаційні та науково-технічні досягнення, які відкривають перед людиною небачені перспективи особистісного розвитку та самореалізації, небувалу свободу вибору. Особливо це стосується людей педагогічної освіти, адже від їхньої майстерності викладу залежить рівень навчально-виховного процесу.

Науково-технічний прогрес та сучасна педагогіка дають змогу більш широко та доцільно використовувати різноманітні методичні та технічні засоби навчання. Зараз велика увага приділяється становленню нових засобів, видів, прийомів, форм та методів навчання, які б забезпечили краще розуміння учнем виучуваного матеріалу та сприяли подальшому його використанню в подібних та нових ситуаціях.

Мета нашої роботи – аналіз методів навчання, які спрямовані на вирішення завдань освіти, виховання та розвитку в процесі навчання, а саме інтерактивного методу. Дібрати інтерактивні методи навчання в початкових класах під час вивчення розділів «Текст», «Речення», розробити систему вправ, які б базувалися на цьому методі.

Ознайомившись зі змістом та матеріалом, що міститься в підручнику «Рідна мова» 2 клас, частина перша, ми дійшли висновку, що розділи «Текст», «Речення» можуть містити вправи з використанням інтерактивних методів. У своїй роботі ми запропонуємо різні вправи, які не лише сприятимуть кращому пізнанню, розумінню, запам’ятовуванню інформації, що вивчається, а й будуть учням цікавими та незвичними. Крім того, цей вид діяльності дасть змогу плідно та згруповано працювати, а також установити зв’язок між діяльністю вчителя та учня.

Методи навчання – (гр. methodos – шлях пізнання, спосіб знаходження істини) – це впорядковані способи взаємопов'язаної, цілеспрямованої діяльності вчителя та учнів, спрямовані на ефективне розв'язання навчально-виховних завдань. Вони реалізуються через систему прийомів і засобів навчальної діяльності [1, с. 129].

Важливо пам’ятати про доцільність вибору та використання методів навчання. Це має безпосередній вплив на розумові дії учнів та здатність зрозуміти, а потім і відтворити поданий матеріал. Методи, які застосовуються на уроках повинні спонукати учнів до активних дій та творчого підходу до вирішення будь-яких питань та завдань.

В основі інтерактивних методів лежить підвищення ефективності навчального процесу за допомогою «активного спілкування: учня з учнем; учня з групою учнів; учня з учителем; учителя з представником групи; учителя з групою учнів; учителя з класом» [2, с. 130].

Термін "інтерактивний" прийшов до нас із англійської мови та має значення "взаємодіючий". Інтерактивне навчання – це перш за все діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня" [2, с. 131].

Важливість інтерактивних методів полягає у тому, що діти розуміють: кожна думка важлива; не бійся висловитись; ми всі – партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; вислухав, висловився, вислухав; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись. Такий метод поділяється на чотири форми навчальної діяльності: парна (учень-педагог, учень-учень), фронтальна (учитель навчає групу чи підгрупу класу), групова, індивідуальна [3, с. 5].

Під час опрацювання розділів «Текст», «Реченя» доцільним буде використання інтерактивних методів навчання, що дасть змогу краще усвідомити та зрозуміти матеріал та виконувати відповідні завдання з даної теми. Учні зможуть оволодіти новими знаннями, удосконалити комунікативні навички. Дітям зрозумілішим буде матеріал, якщо викладатиметься незвично, цікаво й у той же час доступно.

Розглянемо більш детально розділ «Текст» та вправи, які ми пропонуємо.

Вправа 1. Метод "АБВ". Під час введення в нову тему, розділ учитель пропонує дітям зібрати відомі їм поняття з даної теми в алфавітному порядку та розмістити в таблиці. Також можна запропонувати вже після вивчення розділу на заключному уроці згадати все, що вивчили про текст.

 

Текст

Абзац

Заголовок

Кінцівка

Міркування

Опис

Основна частина

Початок (зачин)

Розповідь

Вправа 2. Розподілити клас на кілька груп, обравши в кожній командира. Усі учні в групі мають свої обов’язки. Групи отримують речення (деякі зв’язані між собою та становлять текст, а інші не зв’язані між собою за змістом та граматично) шляхом жеребкування, після чого вони повинні проаналізувати подані речення та вирішити чи це є текст і довести свою думку. Після того як зазначений час на виконання закінчується, діти починають обговорювати завдання кожної групи, при цьому обмінюючись думками.

Діти пішли гуляти. Дівчата плели віночки. У лісі багато квітів. Раптом пішов дощ. Хлоп’ята грали у м’яча. Діти пішли додому.

Діти пішли гуляти до лісу. Там дуже багато квітів. Хлоп’ята грали у м’яча. Дівчата плели віночки. Та раптом пішов дощ. Діти повернулись додому.

Вправа 3. «Коло ідей». Запропонувати дітям текст, у якому містилася б частина опису та розповіді, а потім поставити дискусійне питання: який це вид тексту? Після чого учні обговорюють в малих групах, а потім кожна група представляє свій варіант відповіді. Групи висловлюються по черзі, під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей. Потім підбиваються підсумки.

У лісі жив маленький заєць. Шубка в нього влітку сіренька, а взимку – біленька. Звірок має довгі вуха і трохи розкосі очі. Заєць дуже полохливий. Так одного разу стрибав він на городі, намагався з’їсти морквинку, але побачив собаку й злякався і швидко втік.

Розділ «Речення» є не менш важливим під час вивчення рідної мови. Тому використання на уроках інтерактивних методів навчання, які виявляються у конкретних вправах, є складовою формування всебічно розвиненої особистості дитини з власним світоглядом. Тому ми пропонуємо вправи, які доцільно використати в цій темі.

Вправа 1. Дуже цікавим є метод під назвою "Мікрофон". Діти повинні послідовно чи хаотично відповісти на такі запитання: що ви знаєте про речення?, які ознаки речення?(виражає закінчену думку, слова в реченні зв’язані між собою, має головні слова, у кінці ставиться крапка…), яке значення речення?

Вправа 2. "Незакінчене речення”. Учитель пропоную початок речення, а учні повинні придумати продовження.

Я люблю ходити до школи, бо… (мені подобається навчатися, тут багато моїх товаришів, я пізнаю багато чого цікавого)

Вправа 3. "Дослідники”. Поділити дітей на групи, кожній групі видати речення. Завдання учнів полягає в тому, щоб дослідити речення, з’ясувати, яке воно за метою висловлювання, який розділовий знак стоїть у кінці речення, які головні слова в реченні.

Івасик приплив до бережка.(речення розповідне, у кінці стоїть крапка, головні слова Івасик, приплив).

Вправа 4. «Навчаючи – вчуся». Діти діляться на групи. Кожна група отримує аркуш із запитанням. Після обговорення один представник з кожної групи переходить в іншу, де розповідає та розкриває питання своєї групи.

Яке речення є розповідним? (речення, в якому щось розповідається, повідомляється, у кінці такого речення ставиться крапка, знак оклику), яке речення є питальним?, яке речення є спонукальним?

Це лише частина вправ, які можна використовувати на уроках «Рідна мова» 2 клас про вивченні розділів «Текст», «Речення». Вони акцентують увагу дітей на вивченні певної теми, сприяють розвитку розумових процесів, розкривають їх творчий потенціал, спонукають до відстоювання власної думки, але в той же час виховують поважне ставлення до думок товаришів.

Отже, у сучасній педагогіці існує безліч методів навчання, які можна вдало використовувати на певних етапах уроку та під час вивчення конкретних тем, але головним є доцільність цих методів. Інтерактивний метод є не тільки пізнавально-навчальним, а й цікавим та незвичним для дітей, адже полягає він у взаємодії вчителя та учня. Використання інтерактивних методів навчання відіграє важливу роль при вивченні розділів «Текст», «Речення». Важливим буде використання різних видів вправ, які сприятимуть розвитку комунікації, розумових, пізнавальних процесів, активності під час навчання та творчого підходу до вирішення будь-яких питань та завдань.

Література

1. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 3-тє вид. К.: Академвидав, 2009. – 560 с.

2. Пентилюк М.І. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: підруч. / М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.М. Горошкіна та ін. - К.: Ленвіт, 2005. – 400 с.

3. Ворзацька Л., Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади / Л. Ворзацька, Л. кратасюк // Дивослово. – 2005. - №2. – С. 5 – 9

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської філології Крехно Тетяна Іванівна.