Увага! Всі конференції починаючи з 2014 року публікуються на новому сайті: conferences.neasmo.org.ua
Наукові конференції
 

ВИКОРИСТАННЯ СЛОВНИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ДІЄСЛОВО» НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ

Автор: 
Тетяна Крехно, Олена Маркович (Харків)

Головним показником мовленнєвої та мовної культури людини є рівень її словникового запасу, який ефективно вдосконалюють у роботі з лінгвістичними словниками. Найактивніше збагачення словникового запасу здійснюється в початковій школі [6]. Робота зі словниками підвищує грамотність мовлення, вчить добувати самостійно інформацію, аналізувати та систематизувати її, формує лексикографічну культуру, сприяє різносторонньому розвитку особистості.

На важливість збагачення активного словника молодших школярів вказували відомі вчені-педагоги: К. Ушинський, В. Сухомлинський. На сучасному етапі дана проблема досліджувалась М. Львовим, С. Дорошенком, О. Хорошковською, Н. Воскресенською [8]. Але питання методичного характеру не були об'єктом окремих досліджень. Цим зумовлена актуальність розвідки.

Мета нашої роботи – розробити систему вправ, які передбачають використання словників під час вивчення розділу «Дієслово».

Молодші школярі повинні мати уявлення про словники різних типів: за допомогою орфографічного словника встановлювати правильність написання слова, його окремих форм, уміти користуватися тлумачним словником, словниками синонімів, антонімів тощо [2, 3]. Натомість у підручниках з рідної мови наявна незначна кількість вправ, виконання яких передбачає залучення школярів до роботи з лінгвістичними словниками. Організація систематичної роботи над певним граматичним матеріалом з використанням довідкових видань забезпечить більш глибоке та свідоме бачення лінгвістичних явищ. Оскільки в сучасній методиці навчання мови акцентується на різноаспектному розгляді мовних одиниць, то вважаємо можливим і доцільним використання різних видів словників під час вивчення всіх граматичних категорій дієслова.

Робота над словами – назвами дій спирається як на лексичне значення, так і на формально-граматичні ознаки. У процесі роботи над дієсловами учитель час від часу може пропонувати учням звернутися до тлумачного словничка. Опрацювання словникових статей сприятиме уточненню семантичної структури слів, з’ясуванню відтінків значення, увиразненню лексичної одиниці.

Вправа 1. За допомогою тематичного словника школяра [7] (розділ «Дієслово») з’ясуйте значення таких дієслів: блукати, вітати, гартувати, бродити.

Вправа 2. Розкажіть про свій вихідний день, використовуючи потрібні дієслова з тематичного словника школяра (розділ «Дієслово») [7].

Вправа 3. За допомогою тлумачного словника встановіть відповідність між дієсловом та його значенням:

гніватися

Висловлювати, виражати подяку; бути вдячним за щось.

дякувати

Бути роздратованим; сердитися;злитись на кого-небудь.

ніяковіти

Бентежитися; почуватися незручно; соромитися.

 

Вправа 4. Уявіть себе укладачем словничка і дайте визначення таким дієсловам: перемагати, сваритися, радіти, ображати. А потім порівняйте своє визначення і тлумачення в словничку.

Під час вивчення теми «Неозначена форма дієслова» потрібно звернути увагу учнів на те, що у словниках дієслова подаються саме в початковій формі. Доцільним буде спонукати учнів до роздумів, чому саме ця форма вважається початковою і чому саме в цій формі репрезентовані реєстрові дієслова в лексикографічних виданнях. Використовувати словники можна і для формування навички ставити питання до інфінітива: що робити? що зробити?.

Вправа 5. Випишіть з орфографічного словничка 5 дієслів, які відповідають на питання що робити? і 5 дієслів, які відповідають на питання що зробити?.

Особливої уваги щодо вимови та написання вимагають дієслова, що закінчуються на -ться, -ся. Паралельно з орфоепічними та правописними вправляннями слід заохочувати учнів звертатися до орфографічних словників. Вправи на пошук слів на -ться, -ся формуватимуть навички оперативно шукати потрібні слова, орієнтуватися в словнику, сприятимуть розширенню поля зору.

Вправа 6. З підрозділу «Дієслова» тематичного словничка школяра [7] виписати дієслова з -ся (-ться).

Для закріплення знань молодших школярів з теми «Написання не з дієсловами» ефективними будуть такі вправи на узагальнення знань.

Вправа 7. Знайдіть у фразеологічному словничку [5] усталені вислови не бачити як своїх вух, не встигнути і оком моргнути, не знаходити собі місця, не кидати слів на вітер, не чути ніг під собою. Познайомтеся з їх значенням та поясніть правопис не з дієсловами.

Вправа 8. Вправа-змагання: хто з учнів першим знайде в реєстрі орфографічного словничка на букву н дієслова, які пишуться з часткою не разом.

Найскладнішою темою розділу «Дієслово» є правопис особових закінчень дієслів першої та другої дієвідмін. Окрім традиційних форм і прийомів організації відповідної навчальної діяльності, доречним вважаємо використання орфографічного словника. З метою стимулювання творчої та активної діяльності на уроці варто запропонувати учням самостійно дослідити зміст словникових статей дієслів першої та другої дієвідмін, порівняти їх.

Вправа 10. Знайдіть в орфографічному словнику [1] словникові статті до дієслів читати і шипіти:

читати, -таю, -таєш, -таємо, -таєте, -тають

шипіти, -плю, -пиш, -пимо, -пите, -плять

Яку граматичну інформацію вони містять? Порівняйте статті. Зробіть висновок про їх зміст.

Вправа 11. З підрозділу «Дієслова» тематичного словничка школяра [7] випишіть по 2 дієслова першої та другої дієвідміни.

У процесі вивчення таких граматичних категорій дієслова, як число, особа, час, рід можна використовувати вправи на трансформацію форм дієслова.

Вправа 12. Випишіть з орфографічного або тематичного словника 3 дієслова і а) поставте їх у першу особу однини / множини; б) запишіть форми теперішнього, минулого і майбутнього часу; в) в минулому часі змініть дієслова за родами.

На збагачення активного словника учнів, вироблення навичок свідомого оволодіння дієсловами, уточнення їх значення та сфери вживання спрямована робота зі словничком синонімів. Вправи з таким довідковим виданням сприятимуть формуванню уявлень про лексичну систему мови, типи відношень між словами. Оволодіння синонімічним багатством мови буде значно ефективнішим завдяки систематичній і планомірній роботі зі словником.

Вправа 13. Користуючись словничком синонімів [4], доберіть синоніми до таких дієслів: бавитися, вишивати, влучити, допомогти, журитися, заспокоювати, кепкувати, шанувати.

Вправа 14. На карточці написані імена мешканців країни Синонімів, але вони загубили своїх друзів. Користуючись словничком синонімів, знайдіть кожного друга [4].

 

До кожного слова доберіть близьке за значенням.

Викривати –

Говорити –

Нишпорити –

Думати –

Йти –

Мовчати –

 

 

 

Таким чином, планомірна робота зі словниками різних видів як під керівництвом учителя, так і самостійна може допомогти у формуванні в молодших школярів систематизованих уявлень про істотні ознаки дієслова як частини мови, становленні лінгвістичного ставлення до слів – назв дій, стимулюванні свідомого пізнавального мотиву навчальної діяльності, зрештою сприятиме піднесенню рівня мовленнєвої культури учнів.

 

Література:

1. Басова С.В. Орфографічний словник / С.В. Басова. – Х. : Торсінг плюс, 2008. – 320 с.

2. Вашуленко М. С. Рідна мова : підруч. [для 4 класу] / М.С. Вашуленко,

С.Г. Дубовик, О.І. Мельничайко, Л.В. Скуратівський – К. : Освіта, 2004. –

126 с.

3. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2010. – № 8. – С. 3.

4. Крехно Т.І. Словничок синонімів. 1 – 4 класи. / Т.І. Крехно – Х. : Ранок, 2011. – 96 с.

5. Крехно Т.І. Фразеологічний словничок. 1 – 4 класи. / Т.І. Крехно – Х. : Ранок, 2010. – 95 с.

6. Лаврова Н. М. Розвиток вміння користуватися лінгвістичними словниками. / Н. М. Лаврова. / / Початк. шк. – 2005. – № 5. – С. 35-40.

7. Прищепа К.С. Тематичний словник школяра / К.С. Прищепа,

В.Г. Лук’яненко. – К.: Форум, 2001. – 336 с.

8. Хорошковська О. Формування умінь мовленнєвої діяльності в учнів початкових класів на уроках української мови як державної /

О. Хорошковська // Початк. шк. – 2011. – № 12. – С.12-16

 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та російської філології Крехно Тетяна Іванівна.